Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

EURES JAKO JEDNA Z PODSTAWOWYCH USŁUG RYNKU PRACY

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "EURES JAKO JEDNA Z PODSTAWOWYCH USŁUG RYNKU PRACY"— Zapis prezentacji:

1 EURES JAKO JEDNA Z PODSTAWOWYCH USŁUG RYNKU PRACY
Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie EURES JAKO JEDNA Z PODSTAWOWYCH USŁUG RYNKU PRACY Katarzyna Kawka-Kopeć Doradca EURES 18 stycznia 2008r.

2 EURopean Employment Services Europejskie Służby Zatrudnienia
EURES (EURopean Employment Services - Europejskie Służby Zatrudnienia) jest siecią współpracy publicznych służb zatrudnienia i ich partnerów na rynku pracy, wspierającą mobilność w dziedzinie zatrudnienia na poziomie międzynarodowym i transgranicznym, w krajach Unii Europejskiej oraz Norwegii, Islandii, Lichtensteinie i Szwajcarii. EURES zmierza do ułatwienia mobilności na europejskim rynku pracy, proponując usługi na rzecz poszukujących pracy, pracowników i pracodawców, a także wszystkich innych obywateli pragnących skorzystać ze swobodnego przepływu osób na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).

3 EURopean Employment Services Europejskie Służby Zatrudnienia
EURES Transgraniczny - doradcy EURES w tych regionach udzielają szczegółowych porad i pomocy w zakresie praw i obowiązków pracowników mieszkających w jednym kraju, a pracujących w innym. Obecnie w całej Europie istnieje ponad 20 transgranicznych partnerstw EURES, obejmujących ponad 13 krajów.

4 Czym jest EURES? EURES w regionach transgranicznych
W dniu 18 października 2007 r. w czeskim mieście Usti nad Labem została podpisana Umowa Ramowa dla planowanego partnerstwa transgranicznego "Eures TriRegio". Polska - podregion jeleniogórsko-wałbrzyski, Niemcy - podregiony Drezno i Chemnitz w Wolnym Kraju Związkowym Saksonia, Czechy - Kraje Ústí nad Łabą, Liberec i Karlovy Vary.

5 EURopean Employment Services Europejskie Służby Zatrudnienia
EURES umożliwia dostęp do informacji nt.: sytuacji na rynkach pracy, ofert pracy, pomocy dla pracodawców z Polski przy prowadzeniu rekrutacji pracowników z państw EOG, warunków życia, możliwości kształcenia, przepisów prawa pracy i zabezpieczenia społecznego, systemów podatkowych, uznawania dyplomów i kwalifikacji zawodowych.

6 EURES-cele Sieć EURES została powołana przez Komisję
Europejską, aby ułatwiać swobodny przepływ pracowników i wspierać mobilność na rynku pracy Europejskiego Obszaru Gospodarczego poprzez przede wszystkim: → międzynarodowe pośrednictwo pracy, → informowanie na temat warunków życia i pracy w krajach członkowskich oraz sytuacji na rynkach pracy tych krajów

7 EURES-cele Sieć EURES nastawiona jest na informowanie, doradztwo i wspomaganie: poszukujących pracy z Europejskiego Obszaru Gospodarczego, którzy chcą pracować w innym kraju członkowskim, pracodawców z Europejskiego Obszaru Gospodarczego, którzy chcą rekrutować pracowników z innych krajów członkowskich.

8 Podstawy prawne EURES-UE
Artykuły 48 i 49 Traktatu Rzymskiego (ustanawiającego Europejską Wspólnotę Gospodarczą) Rozporządzenie Rady EWG nr 1612/68 z dnia r. w sprawie swobodnego przepływu pracowników we Wspólnocie Europejskiej Decyzja Komisji nr 569/93 z dnia wprowadzająca Rozporządzenie nr 1612/68 - ustanawiająca sieć EURES Decyzja Komisji nr 5236/02 z dnia wprowadzająca Rozporządzenie nr 1612/68 – reformująca sieć EURES

9 Podstawy prawne EURES-Polska
Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. O promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. 2004, Nr 99, poz z późn. zm.) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 marca 2007r. w sprawie szczegółowych warunków prowadzenia przez publiczne służby zatrudnienia usług rynku pracy (Dz. U. 2007, Nr 47, Poz. 315) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 marca 2007r. w sprawie standardów usług rynku pracy (Dz. U. 2007, Nr 47, Poz. 314)

10 Decyzja Komisji Europejskiej o EURES
Znak EURES Znak ten może być używany przez członków i partnerów EURES wyłącznie w związku z działaniami prowadzonymi w ramach EURES

11 Usługa EURES – jedna z 5-ciu podstawowych usług rynku pracy
Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy Usługa EURES – jedna z 5-ciu podstawowych usług rynku pracy Rodzaje usług EURES: udzielanie bezrobotnym i innym osobom poszukującym pracy pomocy w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia zgodnie z prawem swobodnego przepływu pracowników w UE, udzielanie pracodawcom pomocy w uzyskaniu pracowników o poszukiwanych kwalifikacjach zawodowych,

12 Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
inspirowanie i organizowanie kontaktów bezrobotnych i poszukujących pracy z pracodawcami, informowanie warunkach życia i pracy oraz o sytuacji na rynkach pracy, z uwzględnieniem występujących tam zawodów deficytowych i nadwyżkowych, przeciwdziałanie i zwalczanie pojawiających się przeszkód w mobilności w dziedzinie zatrudnienia,

13 Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
informowanie pracowników publicznych służb zatrudnienia oraz związków zawodowych i organizacji pracodawców o usługach EURES, inicjowanie projektów o wymiarze międzynarodowym i zarządzanie nimi.

14 EURopean Employment Services Europejskie Służby Zatrudnienia
Usługi EURES świadczą Doradcy EURES z wojewódzkich urzędów pracy Asystenci EURES z wojewódzkich i powiatowych urzędów pracy

15 doradcy EURES Sieć EURES złożona jest z około 700 doradców EURES
w całym EOG Są oni siłą napędową sieci, gdyż odgrywają kluczową rolę w zakresie świadczenia usług EURES wobec poszukujących pracy i pracodawców Wyspecjalizowani doradcy pochodzą ze służb zatrudnienia i innych istotnych organizacji działających w dziedzinie rynku pracy

16 Kandydat na doradcę (wg ustawy):
Doradcą EURES może zostać osoba, która: 1) spełnia wymagania określone w odrębnych procedurach obowiązujących państwa członkowskie UE; 2) posiada pełną zdolność do czynności prawnych; nie była karana za przestępstwo popełnione z winy umyślnej; 4) posiada wyższe wykształcenie; 5) posiada znajomość języka angielskiego, francuskiego lub niemieckiego wystarczającą do wykonywania zadań; 6) była zatrudniona przez okres co najmniej 12 miesięcy w publicznych służbach zatrudnienia wykonywała zadania w zakresie usług rynku pracy; 7) posiada obywatelstwo polskie lub wykaże się znajomością języka polskiego wystarczającą do wykonywania zadań.

17 Doradcy i asystenci EURES w Polsce
Koszalin Gdańsk 40 doradców EURES 25 asystentów EURES w WUP 338 (około) asystentów EURES w PUP Olsztyn Szczecin Toruń Białystok Warszawa Poznań Zielona Góra Łódź Jelenia Góra Lublin Kielce Wałbrzych Opole Katowice Kraków Rzeszów

18 Europejski Portal Mobilności Zawodowej www.eures.europa.eu
EURES to również Europejski Portal Mobilności Zawodowej który dostarcza użytecznych informacji i porad z zakresu zagadnień związanych z poruszaniem się na europejskim rynku pracy oraz świadczy usługi pośrednictwa pracy, umożliwiając pracownikom znalezienie zatrudnienia, a pracodawcom – rekrutację pracowników w krajach EOG. Użytkownicy portalu mogą skorzystać z: bazy ofert pracy pracodawców zainteresowanych rekrutacją pracowników z zagranicy, bazy CV osób zainteresowanych podjęciem zatrudnienia za granicą. Portal jest dostępny w dwudziestu językach urzędowych Unii Europejskiej

19 Europejski Portal Mobilności Zawodowej EURES www.eures.europa.eu

20 Polska strona EURES www.eures.praca.gov.pl
Osoby zainteresowane znajdą tu min.: Informacje nt. warunków życia i pracy w krajach EOG w języku polskim, Zagraniczne oferty pracy dostępne w poszczególnych regionach Polski, Informacje na temat publikacji i materiałów dot. mobilności zawodowej w UE, Linki do portali mobilności, Archiwum zrealizowanych działań EURES, Bieżące informacje nt. realizowanych projektów na stronie głównej, Dane dot. warunków pracy w Polsce, Dane do doradców EURES działających w Polsce.

21 Krajowa strona internetowa EURES www.eures.praca.gov.pl

22 Oferty pracy www.wup.mazowsze.pl
doradca EURES z EOG doradca EURES w Polsce

23 Zapraszamy www.eures.praca.gov.pl www.eures.europa.eu

24 Katarzyna Kawka-Kopeć Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie
Dziękuję za uwagę Katarzyna Kawka-Kopeć doradca EURES Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie tel. 022/


Pobierz ppt "EURES JAKO JEDNA Z PODSTAWOWYCH USŁUG RYNKU PRACY"

Podobne prezentacje


Reklamy Google