Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Informacja gospodarcza jako ważny element kształtowania się rynku wierzytelności w Polsce Warszawa, 22 października 2008 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Informacja gospodarcza jako ważny element kształtowania się rynku wierzytelności w Polsce Warszawa, 22 października 2008 r."— Zapis prezentacji:

1 Informacja gospodarcza jako ważny element kształtowania się rynku wierzytelności w Polsce Warszawa, 22 października 2008 r.

2 Kwoty należności najtrudniejsze do odzyskania

3 Nieterminowe regulowanie płatności jako przeszkoda w prowadzeniu działalności gospodarczej 1 – poważna przeszkoda 4 – niewielka przeszkoda W jakim stopniu, nieterminowe regulowanie płatności stanowi przeszkodę w prowadzeniu działalności gospodarczej

4 Terminowość regulowania płatności N=200 22% - nie przekracza połowy regulowanych należności

5 Wydłużenie terminów spłaty faktur Czy wydłużenie terminu płatności faktur zmniejszyłoby problem powstawania zatorów płatniczych? 68% - Nie, każdy termin i tak jest przekraczany 16% - Raczej tak, choć w zasadzie tylko na papierze 12% - Tak można by bezpieczniej planować wydatki 5 % - Trudno powiedzieć Zapytaliśmy 200 przedsiębiorców objętych badaniem

6 OGÓŁEM (N=1074) WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ, WODĘ (N=58) PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE, GÓRNICTWO I KOPALNICTWO (N=86) TRANSPORT, GOSPODARKA MAGAZYNOWA I ŁĄCZNOŚĆ (N=89) OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM I USŁUGI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (N=90) HANDEL (N=95) POŚREDNICTWO FINANSOWE (N=112) BUDOWNICTWO (N=127) DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA KOMUNALNA, SPOŁECZNA I INDYWIDUALNA (N=127) ROLNICTWO, ŁOWIECTWO I LEŚNICTWO, RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO (N=131) UBEZPIECZENIA, OCHRONA ZDROWIA I OPIEKA SPOŁECZNA (N=159) Posiadanie wierzytelności, których termin spłaty minął przed 60 dniami

7 Wykorzystanie negatywnej informacji gospodarczej w procesie zarządzania ryzykiem Korzyści dla Instytucji Finansowej: Dostęp do zewnętrznych źródeł informacji o nieregulowanych zobowiązaniach potencjalnych klientów Dane o zobowiązaniach z wszystkich sektorów gospodarki sektor bankowy sektor MŚP branża telekomunikacyjna dostawcy mediów sektor mieszkaniowy firmy transportowe

8 Wykorzystanie informacji gospodarczej W procesie zarządzania ryzykiem leasingowym: ocena zdolności kredytowej potencjalnego klienta monitoring sytuacji przedsiębiorcy w toku współpracy Do analizy zachowań płatniczych kontrahentów: Informacja o niespłaconych zobowiązaniach z różnych źródeł Informacja o niespłaconych zobowiązaniach z uwzględnieniem zróżnicowanych priorytetów spłaty

9 Koszt bezpieczeństwa A czy przed podpisaniem umowy z kontrahentem Pana(i) firma sprawdza jego wiarygodność/wypłacalność w firmach, które dostarczają takich informacji? N=500 Jaki procent rocznego obrotu przeznacza Pana(i) firma na usługi firm, które sprawdzają wiarygodność tych kontrahentów? N=199

10 Barometr Bezpieczeństwa w Obrocie Gospodarczym –Cykliczne badanie kwartalne realizowane przez Pentor Research International z inicjatywy InfoMonitora, Związku Banków Polskich oraz Biura Informacji Kredytowej

11 Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. Przyjmuje, przechowuje i udostępnia informacje gospodarcze dotyczące rzetelności płatniczej konsumentów i przedsiębiorców Jest instytucją zaufania publicznego, która uczestniczy w kształtowaniu bezpiecznego rynku gospodarczego

12 Akcjonariusze Biuro Informacji Kredytowej S.A. Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A. Związek Banków Polskich

13 Podstawy prawne Ustawa z dnia 14 lutego 2003r. o udostępnianiu informacji gospodarczych (Dz. U. 2003r. Nr 50 poz. 424 ze zm.), Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002r. Nr 101 poz. 926, ze zm.), Regulamin Zarządzania Danymi zatwierdzony w drodze decyzji Ministra Gospodarki i Pracy po zasięgnięciu opinii Generalnego Inspektora Danych Osobowych.

14 Czym jest informacja gospodarcza? Dane identyfikujące dłużnika konsumenta przedsiębiorcę Nazwa pełna* NIP* Siedziba i adres* Przedmiot działalności Dane identyfikujące wierzyciela Imię Nazwisko Obywatelstwo PESEL Rodzaj dok. tożs. Seria i numer dok. tożs. Adres Nazwa pełna NIP Siedziba i adres Przedmiot działalności Tytuł prawny Waluta Kwota zobowiązania Kwota zaległości Data powstania zaległości Status kwestionowania zobowiązania Data wysłania wezwania do zapłaty Dane dotyczące zobowiązania Treść zapytania Numer dokumentu Rodzaj dokumentu Dane wystawcy NIP REGON Informacje o posłużeniu się fałszywym dokumentem

15 Obieg Informacji Gospodarczych

16 Zasoby informacji gospodarczych Oferujemy swoim Klientom dostęp do największych zasobów informacji gospodarczych w Polsce InfoMonitor spełnia wymogi i standardy do współpracy z bankowymi bazami danych i poza własnymi zasobami Centralnej Ewidencji Dłużników umożliwiamy także z: dostęp do baz BIK S.A. oraz ZBP dostęp łącznie do 2,5 mln negatywnych informacji gospodarczych Raporty, udostępniane Klientom są wynikiem przeszukania łącznych zasobów danych o: 18,5 mln konsumentów i przedsiębiorców 53,5 mln wykonywanych umów w różnych sektorach gospodarki. Dzięki temu raport odzwierciedla rzetelność płatniczą przeważającej części firm oraz czynnych zawodowo konsumentów.

17 Pozycja InfoMonitora Udostępniamy najwięcej raportów spośród wszystkich biur informacji gospodarczej w Polsce i liczba ta dynamicznie wzrasta. Współpracuje z nami: 96 % sektora bankowego 80 % sektora telekomunikacyjnego 98 % sektora pożyczek pozabankowych

18 Produkty z korzyścią dla sektora firm leasingowych Produkty i usługi prewencyjne: Pozwalają na minimalizowanie ryzyka biznesowego i uniknięcie nierzetelnych kontrahentów i ryzykownych transakcji handlowych Raport o konsumencie - informacje gospodarcze o konsumentach pochodzące z wszystkich sektorów gospodarki Raport o przedsiębiorcy - informacje gospodarcze o przedsiębiorcach pochodzące z wszystkich sektorów gospodarki Monitorowanie zmian w informacji gospodarczej o przedsiębiorcy Raport o fakcie posłużenia się podrobionym lub cudzym dokumentem Dostępne po podpisaniu umowy z InfoMonitorem

19 Jak wygląda raport z informacjami gospodarczymi

20 Monitorowanie

21 Ilość raportów udostępnionych przez InfoMonitor

22 Produkty poprawiające płynność finansową Produkty i usługi windykacyjne: Wspomagają tradycyjne metody odzyskiwania należności o tzw. miękką windykację i poprawiają ich efektywność Klauzula/nadruk elektroniczny z informacją o współpracy firmy z InfoMonitorem i konsekwencjach dla dłużnika (treść dostosowana do wymogów klienta), stosowana na dokumentach finansowych i wezwaniach do zapłaty; Pieczęć informująca o współpracy z InfoMonitorem i jej konsekwencjami dla dłużnika Na zlecenie klienta – wysyłka wezwań do zapłaty Przekazywanie przez przedsiębiorców informacji gospodarczych o dłużnikach (szczególnie przedsiębiorcach) w celu zamieszczenia ich w Centralnej Ewidencji Dłużników oraz dalszej publikacji (klient może zastrzec anonimowość występując pod ogólną nazwą np. branża leasingowa ) Na zlecenie klienta – wysyłka powiadomień o wpisie dłużnika do Centralnej Ewidencji Dłużników Dostępne po podpisaniu umowy z InfoMonitorem

23 Przekazywanie informacji gospodarczej o przedsiębiorcy wszyscy przedsiębiorcy Aktualizacja danych – 14 dni od zaistnienia zmiany Przekazywanie informacji gospodarczej o przedsiębiorcy Umowa z InfoMonitorem dług powstał z tytułu umowy minęło co najmniej 30 dni od wysłania wezwania do zapłaty łączna kwota zobowiązań wynosi co najmniej 200 zł. dług nie jest spłacany od co najmniej 60 dni Przedsiębiorcy dedykowani Przekazywanie informacji gospodarczej o konsumencie Umowa z InfoMonitorem dług powstał z tytułu umowy minęło co najmniej 30 dni od wysłania wezwania do zapłaty łączna kwota zobowiązań wynosi co najmniej 500 zł. dług nie jest spłacany od co najmniej 60 dni

24 Skuteczność miękkiej windykacji Odzyskiwanie należności przez klientów Biur Informacji Gospodarczej wynosi: Po wysłaniu wezwania do zapłaty z informacją o zamiarze umieszczenia dłużnika w Centralnej Ewidencji Dłużników BIG-u średnio 40- 45 % (A) Po umieszczeniu dłużnika w Centralnej Ewidencji Dłużników średnio o kolejne 50 % (B)

25 Odzyskane należności

26 wymiana danych z bazami sektora bankowego jako wzmocnienie rzetelności oraz uzupełnienie danych scoringowych, budowanie własnej reputacji i reputacji Państwa Kontrahentów jako rzetelnych i wiarygodnych partnerów, możliwość negocjacji korzystniejszych warunków umów leasingowych lub kredytowych, silny argument przy startowaniu w przetargach, poprawienie płynności finansowej firmy przy pomocy narzędzi prewindykacji, kreowanie wizerunku firmy jako przestrzegającej dobrych praktyk w biznesie, umocnienie współpracy z zaufanymi Kontrahentami – dzięki wzajemnej wymianie pozytywnych informacji. Korzyści płynące ze współpracy z Biurem Informacji Gospodarczej

27 Dostępność i bezpieczeństwo informacji Łatwy dostęp on-line do Systemu BIG Możliwość integracji systemów Łatwość rejestracji użytkownika Dedykowany login i hasło Możliwość udostępnienia 310 000 raportów dziennie

28 Działalność społeczna i edukacyjna InfoDług- Pierwszy Ogólnopolski Raport o Klientach Wysokiego i Podwyższonego Ryzyka w Obrocie Gospodarczym, którego celem jest: Informowanie przedsiębiorców o stanie zadłużenia Polaków i ułatwianie obrania pożądanego kierunku prowadzenia działalności gospodarczej Zdefiniowanie średnich i maksymalnych terminów płatności w wybranym segmencie rynku lub wybranej branży. Doradztwo w zakresie minimalizowania ryzyka biznesowego Edukowanie przedsiębiorców w zakresie jak funkcjonować na konkurencyjnym rynku oraz wpływu wysokości zadłużenia na ogólny stan gospodarki Ocena ryzyka inwestowania w danym regionie Podniesienie poziomu egzekwowania zaległych należności i wpływ na usprawnienie procesów windykacyjnych

29 Zapraszamy do współpracy! Dziękuję za uwagę InfoMonitor Biuro Informacji Gospodarczej S.A. Tel nr (22) 486 56 00 E-mail: biuro@infomonitor.pl


Pobierz ppt "Informacja gospodarcza jako ważny element kształtowania się rynku wierzytelności w Polsce Warszawa, 22 października 2008 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google