Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Odpady przemysłowe stałe

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Odpady przemysłowe stałe"— Zapis prezentacji:

1 Odpady przemysłowe stałe
Struktura odpadów stałych w Polsce w 2000r.

2 Odpady stałe Gospodarka odpadami stałymi - całokształt działań zmierzających do maksymalnego odzysku z odpadów substancji nadających się do zawrócenia do procesów wytwórczych, bądź do ponownego ich wykorzystania oraz maksymalnego zmniejszenia ilości odpadów, które po uprzedniej detoksykacji mogą być składowane w środowisku. Unieszkodliwianie odpadów polega na poddaniu ich procesom przekształcenia biologicznego, fizycznego lub chemicznego w celu doprowadzenia ich do stanu, który nie stwarza zagrożeń dla życia lub zdrowia ludzi oraz dla środowiska.

3 Odpady stałe W godpodarce odpadami przemysłowymi stosuje się następujące operacje: selektywnej zbiórce odpadów w miejscu ich powstania, ponowne wykorzystanie odpadów do produkcji tych samych wyrobów (recykling), lub jako surowców wtórnych do produkcji innych ; przetwarzanie i unieszkodliwienie odpadów (chemiczne lub biologiczne np. kompostowanie odpadów organicznych, produkcja biogazu i nawozu organicznego; spalanie odpadów - produkcja energii cieplnej i / lub elektrycznej. bezpiecznym dla środowiska składowaniu na wysypiskach, hałdach, w zbiornikach.

4 Odpady stałe - przetwarzanie
Recykling jest to doprowadzenie zużytych materiałów do stanu pozwalającego na ponowne ich wykorzystanie. Rodzaje recyklingu 1 - recykling chemiczny, 2 - recykling materiałowy.

5 Odpady stałe - przetwarzanie
Kompostowanie – jest to utylizacja odpadów organicznych, pochodzących z odpadów przemysłu chemicznego i przemysłu rolno-spożywczego; dodawany może być również osad z oczyszczalni ścieków. Kompostowanie przebiega w dwóch etapach: w pierwszym – odpady ulegają utlenianiu lub fermentacji w zamkniętych zbiornikach (tzw. biostabilizatorach), w których powstaje świeży kompost i jako produkt uboczny dwutlenek węgla lub metan, który jest zbierany i zwykle wykorzystywany do ogrzewania instalacji, w drugim – świeży kompost ulega dojrzewaniu w warunkach tlenowych

6 Odpady stałe kompostowanie

7 Odpady stałe - przetwarzanie
Zalety kompostowania: 1)  Recyrkulacja na dużą skalę rozkładalnych organicznych składników odpadów komunalnych i przemysłowych, 2)   Zmniejszenie o 30 – 50% ilości odpadów kierowanych na wysypiska, 3) Unieszkodliwianie odpadów pod względem sanitarno–epidemiologicznym 4)      Metoda jest do przyjęcia pod względem ekonomicznym, 5)  Produkt kompostowania jest wartościowym materiałem, przydatnym do wielu celów, jest między innymi bazą substancji humusowych niezbędnych dla zapewnienia urodzajności gleb (w Polsce ok. 60% gleb ma niedomiar humusu),

8 Odpady stałe - przetwarzanie
Powstały kompost może być wykorzystywany: w rolnictwie i leśnictwie, jeżeli nie zawiera substancji szkodliwych (np. metali ciężkich), do rekultywacji wysypisk i terenów zdegradowanych.

9 Odpady niebezpieczne Metody termicznego przetwarzania odpadów - w tym odpadów niebezpiecznych Piroliza i dopalenie gazów pirolitycznych Spalenie Współspalanie w piecach cementowych Współspalanie w urządzeniach energetycznych Termiczne niszczenie w urządzeniach mikrofalowych Termiczne niszczenie w plazmie

10 Odpady stałe -spalanie
Spalarnią odpadów - jest instalacja, w której zachodzi termiczne przekształcanie odpadów w celu ich unieszkodliwienia Instalacja składa się z czterech elementów - części składowych, odpowiadających następującym procesom: -           spalanie, -           wykorzystanie odzyskanej energii, -           oczyszczanie gazów spalinowych, -           neutralizacja i unieszkodliwianie pozostałości. W procesie spalania wytwarzają się gazy spalinowe oraz pozostałości stałe. Frakcje wynoszone są częściowo w postaci pyłu wraz z gazem, zaś w większej części stanowiącej aż 30% mas. wsadu (a tylko 15% objętościowo), odbierane są jako żużel (szlaka).

11 Odpady stałe

12 Odpady niebezpieczne Wymagane jest spełnienie następujących warunków podczas spalania w spalarniach: Dla odpadów niebezpiecznych o zawartości chloru < 1% Spalanie musi przebiegać w temperaturze nie niższej niż 8500C Czas przebywania spalin w tej temperaturze musi być nie krótszy niż 2s. Zawartość O2 > 6% Dla zawartości chloru > 1% Spalanie musi przebiegać w temperaturze nie niższej niż 11000C Czas przebywania spalin w tej temperaturze musi być nie krótszy niż 2s. Zawartość O2 > 6% Gazy odlotowe z procesu powinny być monitorowane w zakresie ciągłej rejestracji temperatury w komorze spalania, ciśnienia, zawartości tlenu i pary wodnej.

13 Odpady niebezpieczne Czas przebywania gazów reakcyjnych w temperaturach C przez minimum 2s. wynika z tego, że w tych warunkach następuje praktycznie całkowite utlenienie węgla do CO2. Powstawanie dioksyn: Wykazano, że synteza dioksyn następuje na drodze reakcji chloru z cząsteczkami sadzy w obecności tlenu i pary wodnej. O stężeniu dioksyn w spalinach decyduje nie stężenie chloru w spalanym materiale ale warunki prowadzenia tego procesu jak i skuteczność ich usunięcia w procesie oczyszczania spalin.

14 Odpady niebezpieczne Procentowy rozdział strumienia dioksyn w procesie spalania: Gazy spalinowe – 25% Popioły lotne – 70% Żużel – 5% Metody ograniczenia emisji dioksyn z procesu spalania: metody pierwotne metody wtórne

15 Odpady niebezpieczne Metody pierwotne redukcji dioksyn
O ich stężeniu na wyjściu komory spalania decyduje: - dynamika pierwszej fazy spalania, konieczność pozostawania spalin przez pewien czas w temperaturze °C, - przebieg dopalania w wysokiej temperaturze (1200°C), - recyrkulacja gazów spalinowych, temperatura i turbulencja powietrza pierwotnego i wtórnego, - warunki schładzania gazów spalinowych w zakresie temperatur od 240 do 300°C - ma to istotny wpływ na stopień rekombinacji dioksyn.

16 Odpady niebezpieczne Metody wtórne redukcji dioksyn
     Stosowanie metod wtórnych polega na tworzeniu produktu odpadowego o bardzo wysokim stężeniu dioksyn. Powstały w ten sposób balast musi podlegać kolejnemu procesowi unieszkodliwienia. Do podstawowych metod wtórnych należą: - metody strumieniowo-sorpcyjne (53 % zastosowań), - metody katalityczne (33 % zastosowań), - metody filtrów złożowych opartych na węglu aktywnym (15% zastosowań), - kombinacje ww. metod.

17 Odpady niebezpieczne Utylizacja popiołów: 1. Zestalenie
utwardzenie popiołów w kompozycjach cementowych czyli zestaleniu wykorzystanie popiołów do wypełniania asfaltów witryfikacja (zeszkliwianie). Metoda ta znakomicie nadaje się tam, gdzie popioły nie zawierają dioksyn, ale metale ciężkie (z wyjątkiem rtęci)

18 Odpady niebezpieczne Utylizacja popiołów: 2. Detoksykacja
Proces niskotemperaturowego odchlorowania dioksyn na powierzchni cząstek popiołów pozwala na usunięcie dioksyn do poziomu ng-TEQ/kg, czyli do takiego jaki mają gleby z terenów zurbanizowanych. Podstawowe parametry tego procesu przedstawiają się następująco: Atmosfera beztlenowa, lub znaczny niedobór tlenu Temperatura procesu w zakresie 3500C C Czas retencji (przebywania w piecu rurowym) minimum 1 godzina Szybkie schłodzenie popiołu do temp. poniżej 600C (99% destrukcji)

19 Spalanie odpadów niebezpiecznych
Schemat spalarni odpadów niebezpiecznych w Dąbrowie Górniczej

20 Odpady stałe - składowanie
Przygotowanie wysypiska polega na wykonaniu specjalnych: uszczelnień niecki składowiska z warstw gruntu słabo-przepuszczalnego i geomembran instalacji odgazowania drenaży zbierających wody odciekające ze składowiska oraz wody opadowe; oczyszczalni wód odciekowych.

21 Odpady stałe - składowanie
uszczelnienie niecki składowiska z warstw gruntu słabo-przepuszczalnego i geomembran

22 Odpady stałe - składowanie
system odgazowania 1 – odpady 2 - ostatnia warstwa przykrywająca 3 – żwir lub żużel

23 Odpady stałe - składowanie
drenaże zbierające wody odciekające ze składowiska oraz wody opadowe;

24 Odpady stałe - składowanie

25 Odpady stałe - składowanie
Po zakończeniu eksploatacji wysypisko musi być poddane rekultywacji, która polega na wykonaniu: uszczelnienia od góry ekranem z tworzywa sztucznego, przykrycia składowiska warstwą gruntu i kompostem (najczęściej uzyskiwanym z przerobu odpadów), wprowadzeniem roślinności (gatunki odpowiednie dla warunków gruntowo-wodnych i jakości środowiska).

26 Odpady niebezpieczne Cechy odpadów niebezpiecznych: palność,
korozyjność, reaktywność, zagrożenia biologiczne, zagrożenia mutagenne, inne zagrożenia środowiskowe.

27 Odpady niebezpieczne Szczególne rodzaje odpadów niebezpiecznych
Spośród odpadów niebezpiecznych można wyróżnić grupy odpadów wymagające szczególnych zasad postępowania. Do odpadów tych należą: odpady zawierające PCB, oleje odpadowe, baterie i akumulatory, odpady zawierające azbest, pestycydy, zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne, wycofane z eksploatacji. farmaceutyki

28 Odpady niebezpieczne Unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych
- składowanie spalanie Składowanie: Zbiorniki otwarte Baseny Zbiorniki zamknięte Mogilniki

29

30 Zatłaczanie głębinowe
Ponad 820 otworów umieszczonych na liście Agencji Ochrony Środowiska sięga formacji geologicznych, które: —  nie mają wartości surowcowej, —  są skutecznie ograniczone formacjami leżącymi powyżej, —  mają wystarczającą do przyjęcia dużych ilości odpadów porowatość, przenikalność i rozmiary, —  nie są zlokalizowane na obszarach aktywnych sejsmicznie. Wiele z nich ma głębokość ponad 1600 m, a średnia głębokość odwiertów do zatłaczania odpadów sięga 1200 m.

31 Zatłaczanie głębinowe
Zalety: niskie koszty, często poniżej 20% kosztów składowania na powierzchni lub oczyszczania chemicznego (neutralizacji), duża skuteczność tej metody składowane pod ziemią odpady (przy rozwoju techniki) mogą posłużyć jako surowce i zostać odpompowane na powierzchnię. Wady: największe zagrożenia wiążą się z tym czy odpady pozostaną na zawsze odizolowane od źródeł wody pitnej.


Pobierz ppt "Odpady przemysłowe stałe"

Podobne prezentacje


Reklamy Google