Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Polityka makroekonomiczna i stałe kursy walutowe.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Polityka makroekonomiczna i stałe kursy walutowe."— Zapis prezentacji:

1 Polityka makroekonomiczna i stałe kursy walutowe.

2 Stałe kursy walutowe i podaż pieniądza;
Polityka pieniężna i fiskalna przy stałych kursach walutowych; Ucieczka kapitału i kryzysy walutowe Interwencja sterylizowana

3 Bilans banku centralnego

4 Aktywa i pasywa BC i podaż pieniądza
Kupno aktywów jest płacone przelewem BC lub gotówką, co zwiększa rezerwy banków lub gotówkę w obiegu i wobec tego podaż pieniądza krajowego rośnie. Sprzedaż aktywów jest płacona przelewem na rzecz BC, co zmniejsza rezerwy banków lub płacone gotówką co zmniejsza gotówkę w obiegu, wobec tego podaż pieniądza krajowego maleje.

5 Interwencja na rynku walutowym i zasób pieniądza
 M0 =  F*Z +  AK jeśli  F*Z > 0 zaś  AK = 0 to:  M0 =  F*Z M =  M0 Stałe kursy walutowe i interwencje BC sterylizacja: jeśli np.:  F*Z > 0 zaś  AK = -  F*Z to  M0 = 0

6 Równowaga na rynku aktywów i stałe kursy walutowe
Rynek jest w równowadze jeśli spełniony jest parytet stóp procentowych: r = r* + e0 / e przy stałych kursach e0 / e = 0 a więc; r= r* Bank Centralny musi dostosować ilość pieniądza tak, by stopa r = r*: MS / P = L (r*, Y)

7 Równowaga na rynku aktywów i stałe kursy walutowe cd.
Jeśli np.: rośnie Y powodując wzrost popytu na pieniądz, co wywołuje wzrost r i wzrost presji na aprecjację kursu e; Bank musi interweniować kupując aktywa zagraniczne, co zwiększa podaż M i obniża r

8 Polityka fiskalna w systemie stałych kursów walutowych

9 Polityka pieniężna przy stałych kursach walutowych

10 Polityka kursowa

11 Zmiana oczekiwań kursowych

12 Kryzysy finansowe i ucieczka kapitału.
W sytuacji, gdy BC nie ma dostatecznych zasobów rezerw walutowych by utrzymać stały kurs walutowy następuje kryzys walutowy; Inwestorzy mogą oczekiwać, że utrzymanie kursu jest niemożliwe i oczekują dewaluacji; Oczekiwania wynikają najczęściej z nadmiernie ekspansywnej polityki rządowej (fiskalnej) oraz wadliwości krajowego systemu gospodarczego (np.. słabości sektora finansowego )

13 Kryzysy finansowe i ucieczka kapitału cd.
Następuje wzmożona ucieczka od aktywów krajowych, wymiana ich na zagraniczne i szybsza utrata reszty rezerw; Ucieczka kapitału ogranicza popyt krajowy; BC ogranicza podaż pieniądza chcąc podnieść dochodowość aktywów krajowych W rezultacie wysoka stopa procentowa, niższy popyt krajowy powoduje spadek produkcji i wzrost bezrobocia

14 Długookresowe efekty polityki fiskalnej
Jeśli polityka fiskalna spowodowała wzrost produktu ponad poziom potencjalny płace i ceny w dłuższym okresie rosną. Wzrost poziomu cen obniża realny kurs walutowy e P*/P (nominalny kurs stały): NX maleje obniżając popyt co zmniejsza produkcję (linia IS „cofa się”) aż osiągnie ona poziom potencjalny.

15 Długookresowe efekty polityki fiskalnej cd.
Wzrost cen zmniejsza realną podaż pieniądza M/P (linia LM „cofa się”). Ponieważ wzrost cen jest proporcjonalny do wzrostu M realna podaż pieniądza wraca do poziomu wyjściowego. W rezultacie produkt stabilizuje się na poziomie potencjalnym zaś realny zasób pieniądza na poziomie wyjściowym; kurs nominalny stały ale realny obniżył się wskutek wzrostu cen krajowych ( eP*/P)

16 Długookresowe skutki polityki kursowej
W przypadku dewaluacji jeśli wzrost produktu jest większy od potencjalnego następuje wzrost cen proporcjonalny do dewaluacji, co całkowicie niweluje jej skutki (IS, LM wracają do pozycji wyjściowych); produkt na poziomie potencjalnym; kurs nominalny wyższy zgodnie z dewaluacją nominalną ale realny eP*/P wraca do poziomu wyjściowego wskutek wzrostu cen krajowych.

17 Kursy stałe i niedoskonała substytucyjność aktywów
Jeśli aktywa krajowe są bardziej ryzykowne, wówczas: r = r *+  e0/e +   - premia za ryzyko przy czym, premia zależy dodatnio od zasobu obligacji krajowych B minus obligacje w posiadaniu BC = AK  =  (B – AK) W tej sytuacji krótkookresowa polityka pieniężna może być w pewnym zakresie skuteczna

18 Niedoskonałą substytucyjność aktywów i interwencja sterylizowana
wzrost oczekiwań deprecjacji -> odpływ kapitału -> presja na wzrost e -> BC sprzedaje dewizy -> spadek M ->wzrost r spadek Y -> aby temu przeciwdziałać BC sterylizuje kupując aktywa krajowe, a więc AK rośnie a także rośnie M -> powrót M do wyjściowego poziomu, a co za tym idzie także r spada i wraca do pierwotnego poziomu : interwencja sterylizowana skuteczna. (r = r *+  e0/e + )

19 Podsumowanie systemu stałych kursów walutowych.
Zmiany w bilansie BC odzwierciedlają zmiany podaży pieniądza: zakup krajowych lub zagranicznych aktywów zwiększa podaż pieniądza i odwrotnie. W przypadku, gdy oczekuje się stałego kursu e: stopy dochodowości aktywów krajowych równają się zagranicznym (przy założeniu doskonałej ich substytucyjności.

20 Polityka pieniężna jest nieskuteczna i nie ma wpływu na produkcję i zatrudnienie.
Polityka fiskalna jest skuteczna w krótkim okresie i to bardziej niż w gospodarce zamkniętej. Skuteczna jest w krótkim okresie także polityka kursowa. W długim okresie żadna polityka nie jest w stanie powiększyć na trwale produkcji ponad poziom potencjalny.

21 Kryzys walutowy pojawia się, kiedy BC nie ma dostatecznych rezerw walutowych dla utrzymania stałego kursu walutowego na istniejącym poziomie. Ucieczka kapitału występuje w sytuacji, kiedy inwestorzy przewidują, że BC nie będzie w stanie utrzymać stałego kursu na istniejącym poziomie. Kryzysy mogą występować jako rezultat samo spełniających się oczekiwań.

22 Krajowe i zagraniczne aktywa mogą nie być doskonałymi substytutami, co umożliwia pewien zakres swobody krótkookresowej polityki pieniężnej w systemie stałych lub względnie stałych kursów walutowych.


Pobierz ppt "Polityka makroekonomiczna i stałe kursy walutowe."

Podobne prezentacje


Reklamy Google