Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Justyna Klimkiewicz, Maria Koc

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Justyna Klimkiewicz, Maria Koc"— Zapis prezentacji:

1 Justyna Klimkiewicz, Maria Koc
HME i funkcje państwa Justyna Klimkiewicz, Maria Koc

2 Historia myśli ekonomicznej
Ekonomia klasyczna Ekonomia neoklasyczna Keynesizm Monetaryzm Nowa ekonomia klasyczna Szkoła neoaustiacka Ekonomiczna teoria polityki Ekonomia podaży Instytucjonalizm Marksizm

3 Ekonomia klasyczna Adam Smith (1723-1790) David Ricardo (1772-1823)
„Badania nad naturą i przyczynami bogactwa narodów” David Ricardo ( ) „Zasady ekonomii politycznej i opodatkowania” Podstawa liberalizmu ekonomicznego „Dajcie nam swobodę działania i ruchu” Interesy społeczne wypadkową interesów indywidualnych Koncepcja homo oeconomicus

4 Ekonomia neoklasyczna
A. Marshall ( ) W. S. Jevons ( ) J. B. Clark ( ) A. C. Pigou ( ) Rozbudowa mikroekonomicznych podstaw teorii ekonomicznej Indywidualizm metodologiczny – zależności sformułowane na szczeblu mikroekonomicznym przenosi się na szczebel makroekonomiczny Szkoła austriacka (E. von Böhm-Bawerk, F. Wieser) Szkoła lozańska „matematyczna” (V. Pareto, L. Walras) - Obraz całego systemu gospodarczego w formie układu równań Kierunek subiektywno-marginalistyczny

5 Keynesizm J. M. Keynes (1883-1946)
Neokeynesizm- teoria łącząca makroekonomiczne tezy Keynesa z podstawami neoklasycznej mikroekonomii Postkeynesizm Makroekonomiczne warunki produkcji i realizacji a nie poszczególne podmioty gospodarujące przedmiotem badań Państwo pełni funkcję stymulatora popytu Podważenie teorii Keynsa przez nowe zjawiska w gospodarce kapitalistycznej (jednoczesne nasilenie zjawisk inflacyjnych i osłabienie wzrostu gospodarczego)

6 Monetaryzm M. Friedman Teza neutralności pieniądza
Inflacja jest zjawiskiem wyłączne pieniężnym

7 Nowa ekonomia klasyczna
R. E. Lucas – skrajny monetarysta Założenie pełnej elastyczności rynków Teoria racjonalnych oczekiwań

8 Szkoła neoaustriacka F. Hayek (1899-1993)
Wolny wybór jednostki wartością nadrzędną Rząd powinien doskonalić przepisy prawne w celu stworzenia warunków do sprawnego funkcjonowania konkurencji

9 Ekonomiczna teoria polityki
J. Buchanan Teoria wyboru publicznego – partykularne interesy polityków są sprzeczne z dobrem ogółu Koncepcja politycznego cyklu koniunkturalnego

10 Ekonomia podaży A. Laffer Koncentracja na sferze produkcji
Trudności w funkcjonowaniu gospodarki rynkowej wynikają z zakłóceń powodowanych czynnikami zewnętrznymi (ingerencja państwa np. polityka podatkowa)

11 Instytucjonalizm Nawiązanie do dorobku „szkoły historycznej”
T. Veblen ( ), J. R. Commons ( ), W. C. Mitchell ( ) Odrzucenie neoklasycznych modeli statystycznych Pozaekonomiczne ramy pola badawczego (zintegrowanie ekonomii z innymi naukami społecznymi) Badanie instytucji społecznych

12 Marksizm Karol Marks (1818-1883) -, Fryderyk Engels (1820-1895)
Społeczeństwo bezklasowe Teoria rozwoju społeczno-gospodarczego F. Hegla Formacja społeczno-ekonomiczna Krytyczna analiza formacji kapitalistycznej Socjalizm utopijny i socjalizm realny

13 Funkcje państwa Pojęcie państwa Nurt etatystyczny i neoliberalny
Prawo Wagnera Wojny i szybkie zmiany strukturalne Ekonomia polityki Ekonomiczne funkcje państwa Podstawowe zadania transformacji

14 Pojęcie państwa Zbiór instytucji naczelnych i lokalnych organów administracji oraz tworzących system ubezpieczeń społecznych

15 Nurt etatystyczny i neoliberalny
Doktryna merkantylistyczna Liberalna koncepcja państwa i równoczesne pojawienie się argumentów za rozwojem roli państwa w gospodarce Kryzys lat ’30 XX w. Rozbudowa funkcji państwa po II wojnie światowej Kryzys lat ’70 – wzrost popularności koncepcji neoliberalnych

16 Prawo Wagnera „Prawo rosnącego zakresu aktywności publicznej, czyli państwa, w społeczeństwach rozwijających się”

17 Wojny i szybkie zmiany strukturalne
Rozbudowa znaczenia państwa w czasie I i II wojny światowej i w czasie kryzysu lat ’30

18 Ekonomia polityki Rynek polityczny Teoria rynku politycznego
Teoria asymetrii Politycy skłonni popierać żądania grupowe

19 Ekonomiczne funkcje państwa
Alokacyjna Dobra publiczne Efekty zewnętrzne Brak konkurencji Wady strukturalne Redystrybucyjna Stabilizacyjna

20 Podstawowe zadania transformacji
Urynkowienie gospodarki Przekształcenia własnościowe uwolnienie cen deregulacja alokacji zasobów uruchomienie giełdy papierów wartościowych prywatyzacja przedsiębiorstw państwowych ”uwolnienie” złotówki ograniczenie monopolu reforma emerytalna reforma systemu opieki zdrowotnej decentralizacja – reforma administracyjna


Pobierz ppt "Justyna Klimkiewicz, Maria Koc"

Podobne prezentacje


Reklamy Google