Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Jubileusz 85-lecia działalności SIMP oraz 130 rocznicy urodzin założyciela SIMP prof. Henryka Mierzejewskiego pod Honorowym Patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Jubileusz 85-lecia działalności SIMP oraz 130 rocznicy urodzin założyciela SIMP prof. Henryka Mierzejewskiego pod Honorowym Patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej."— Zapis prezentacji:

1 Jubileusz 85-lecia działalności SIMP oraz 130 rocznicy urodzin założyciela SIMP prof. Henryka Mierzejewskiego pod Honorowym Patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego

2 W XXXII Walnego Zjazdu Delegatów SIMP,
który obradował w dniach 16/17 października 2010r. w Zamku w Rydzynie, odeszli na zawsze niżej wymienieni Honorowi Członkowie SIMP:

3 “ Dewizą Stowarzyszenia jest wytężona praca na polu techniki
85 lat działalności SIMP “ Dewizą Stowarzyszenia jest wytężona praca na polu techniki i wytwórczości, mająca na celu wyzyskanie bogactw przyrody ku zapewnieniu największego rozwoju gospodarczego i bezpieczeństwa Rzeczypospolitej” (Treść zaczerpnięta ze statutu SIMP z 1926r.)

4 l W końcu XIX wieku liczni inżynierowie mechanicy działają w towarzystwach technicznych: Lwowskim, Poznańskim i Krakowskim, a w ostatnich latach XIX w również w Sekcji Technicznej Oddziału Towarzystwa Popierania Rosyjskiego Przemysłu i Handlu w W-wie l W 1898 r. powstaje Stowarzyszenie Techników w Warszawie. Działają w nim wybitni mechanicy, m.in., Aleksander Rosset i Piotr Drzewiecki, który był wieloletnim prezesem. l W 1909r. założono pismo "Mechanik", redagowane przez Zygmunta Racickiego.

5 l W dniach 8-10 września 1882, w Krakowie, z inicjatywy Lwowskiego Towarzystwa Politechnicznego, odbył się Zjazd Techników Polskich, którego celem była integracja rozproszonych w zaborach polskich inżynierów i techników l Dla inżynierów mechaników szczególne znaczenie miał VI Zjazd Techników Polskich, który obradował w Krakowie w dniach września 1912r. To właśnie wtedy, w ramach obrad branżowych, zwołano Zjazd Inżynierów Mechaników. l Stąd we wrześniu 2012 roku minie 100 lat od zorganizowanej, branżowej działalności inżynierów mechaników !

6 l W 1913 r. – z inspiracji dwutygodnika “Mechanik” – w ramach Stowarzyszenia Techników powstaje Koło Mechaników l Była to pierwsza trwała organizacja mechaników, działająca do powstania SIMP w 1926r. l W 1914r. – w Kole Mechaników – Henryk Mierzejewski wygłasza odczyt pt. “Postępy obróbki kół zębatych”, pierwszy odnotowany przez biografów. l W 1919r. reaktywowano Stowarzyszenie Techników Polskich, w którym Koło Mechaników jest najliczniejsze – w 1925 posiada 225 członków.

7 Sala maszyn w Laboratorium Obróbki Metali PW
l W dniu , w Laboratorium Obróbki Metali Politechniki Warszawskiej, kierowanym przez prof. Henryka Mierzejewskiego, odbyło się zebranie konstytucyjne Stowarzyszenia Inżynierów Mechaników Polskich. W zebraniu uczestniczyło 37 osób, w tym Henryk Mierzejewski, Czesław Mikulski, Witold K. Wierzejski i Bohdan Stefanowski Sala maszyn w Laboratorium Obróbki Metali PW

8 Główne Cele SIMP - zapisane w statucie z 1926r.
Statut SIMP, zakładając elitarność Stowarzyszenia, stawiał bardzo wysokie wymagania w stosunku do członków. Główne Cele SIMP - zapisane w statucie z 1926r. Kierowane na zewnątrz: l współpraca z instytucjami rządowymi, samorządowymi, stowarzyszeniami krajowymi i zagranicznymi; l przedsięwzięcia zmierzające do podniesienia wydajności pracy i wzrostu produkcji. Kierowane do wewnątrz: l krzewienie wiedzy zawodowej, l dbałość o zachowanie zasad etyki w wykonywaniu zawodu inżyniera mechanika, l obrona interesów zawodowych swoich członków.

9 l 28 czerwcu 1929r. w wieku 48 lat umiera nagle na bolesną dusznicę serca (zawał) – dokładnie w trzecią rocznicę powstania SIMP - prof. Henryk Mierzejewski Prezesem zostaje Czesław Mikulski. l Od stycznia 1934 roku wychodzi “Przegląd Mechaniczny” – obok winieta 7. numeru wydanego w piątą rocznicę śmierci Henryka Mierzejewskiego.

10 l VI Zjazd SIMP w 1932r. w Warszawie Za stołem prezydialnym pierwszy z lewej prof. Bohdan Stefanowski, a czwarty z prawej prof. Jan Czochralski. l IX Zjazd SIMP w 1935r. we Lwowie Obok Karta uczestnictwa inż. Władysława Kozaka – ze Stowarzyszenia Dozoru Kotłów. Dokument ten przekazał w rocznicę 80-lecia SIMP Pan Marek Walczak – Prezes UDT.

11 prof. Jan Czochralski wybitny uczony najczęściej wymieniany w literaturze światowej wśród Polaków, działacz SIMP, założyciel i pierwszy przewodniczący Towarzystwa Techniczno-Wojskowego SIMP w 1932r. W 2011r. – przypada 95-letnia rocznica opracowania „metody Czochralskiego” - do dziś stosowanej metody uzyskiwania monokryształów półprzewodników. Zwany „OJCEM ŚWIATOWEJ ELEKTRONIKI”, jest Patronem Polskiego Towarzystwa Wzrostu Kryształów – PTWK w Japonii wybito Medal Czochralskiego, którym wyróżniają wybitnych ludzi elektroniki

12 Dni Inżyniera zorganizowane na Targach Poznańskich w 1935 r
Dni Inżyniera zorganizowane na Targach Poznańskich w 1935 r. przez Państwowe Wytwórnie Uzbrojenia w W-wie – jednego z pierwszych członków zbiorowych SIMP.

13 l Od VIII Zjazdu Mechaników w 1934 r
l Od VIII Zjazdu Mechaników w 1934 r. zaczynają wychodzić “Wiadomości SIMP”, docierające do wszystkich członków. l W latach międzywojennych odbyło się 11 zjazdów inżynierów mechaników. Zjazd XII, przygoto- wany w szczegółach, który miał się odbyć w Katowicach w październiku już się nie odbył. l W końcu 1939 roku liczba członków SIMP wynosiła 1299 osób. l Przedwojenna działalność SIMP to głównie działalność odczytowa i wystawowa, zmierzająca do podniesienia świadomości wagi uprzemysłowienia kraju, jako czynnika jego rozwoju i wyjścia z porozbiorowego zacofania oraz osiągnięcia zdolności obronnych.

14 l 1939 – 1945 Okres II Wojny Światowej - wielu członków SIMP działa w Tajnej Organizacji Inżynierów. Pracują w podziemnych warsztatach zbrojeniowych i walczą na wielu frontach wojennych i w szeregach oddziałów partyzanckich w kraju. l Piękną kartę w walce z okupantem zapisali synowie Założyciela SIMP, Czesław ( ) i Jerzy ( ) Mierzejewscy, w okresie międzywojennym uczniowie Gimnazjum im. Sułkowskich w Rydzynie. W piwnicy swego domu rodzinnego, w latach –1944, wykonali tysiące klisz drukarskich dla Tajnych Wojskowych Zakładów Wydawniczych AK.

15 prof. Ludwik Uzarowicz - Przewodniczący ZG SIMP w latach 1946-1948
l 23 marca 1946 r. Doraźny Komitet Organizacyjny z prof. Ignacym Brachem na czele organizuje XIII (I) Nadzwyczajny Zjazd Delegatów i Członków SIMP, który reaktywuje Stowarzyszenie. l SIMP przystępuje do NOT. l Stowarzyszenie opiera swoją działalność o duże, znacjonalizowane przedsiębiorstwa branży metalowej. prof. Ludwik Uzarowicz - Przewodniczący ZG SIMP w latach

16 l W latach 1947-55 na działalności Stowarzyszenia,
za pośrednictwem NOT, wyraźnie odciska się wpływ dyrektyw władz partyjnych i państwowych. l SIMP działa w tym czasie głównie w obszarze szkoleń, konferencji i odczytów oraz publikacji technicznych. Rozwija się struktura terenowa SIMP. Liczba członków wzrosła do ok. 24 tys. W 1955 r. są 32 oddziały i setki kół zakładowych. l W latach działał Instytut Wydawniczy SIMP, który wydał 300 tys. Egz. książek, w tym “Poradnik techniczny mechanika”. l Obradujący w 1955 roku, XI Zjazd SIMP obradujący w Domu Technika w Warszawie, po raz pierwszy uhonorował wybitnych członków SIMP Godnością Czł. Honorowego. Wyróżnienie to otrzymali: Bohdan Stefanowski, Jan Piotrowski i Ludwik Uzarowicz.

17 l Po weryfikacji członków SIMP pod kątem
l 8 czerwca 1957 roku - XIII powojenny Zjazd SIMP w Poznaniu Na czele władz SIMP staje prof. Ignacy Brach, przedwojenny działacz SIMP z Katowic. Przyjęto nowy statut SIMP, ostatecznie określono kształt i barwę logo SIMP, które jest stosowane do dzisiaj. l Po weryfikacji członków SIMP pod kątem fachowości i kwalifikacji etyczno-moralnych ich liczba zmalała do ok. 15 tys.

18 Rok decyzja o przejęciu na własność SIMP zrujnowanego w czasie wojny zabytkowego zamku w Rydzynie k/Leszna.

19 1970 1974 Historia tworzenia agend gospodarczych w SIMP:
- Zespół Ośrodków Doskonalenia Kadr ZODOK-SIMP 1970 1974 - Zespół Ośrodków Rzeczoznawstwa i Postępu Technicznego SIMP-ZORPOT W latach 80-tych powołano: ZOKJW-SIMP - Zespół Kwalifikacji Jakości Wyrobów SIMPEX – Centrum Eksportowe CPT - Centrum Postępu Technicznego im. H.Mierzejewskiego w Rydzynie SIMPRESS – Oficynę Wydawniczą SIMPTUR – Biuro Wymiany Doświadczeń i Turystyki W r. zorganizowano pierwszą w Polsce sieć franchisingową świadczącą usługi techniczne

20 SIMP – ekspertem w dziedzinie budowy i eksploatacji maszyn,
l 1972 rok XXII Walny Zjazd Delegatów w Krakowie. Wtedy zostały sformułowane aktualne do dzisiaj wyzwania dla SIMP : SIMP – ekspertem w dziedzinie budowy i eksploatacji maszyn, SIMP – wychowawcą mechaników i organizatorem ich ciągłego doskonalenia zawodowego, SIMP – rzecznikiem interesów osobistych i społecznych mechaników polskich. Sobiesław Zbierski – Przewodniczący Zarządu Głównego SIMP w latach i , odznacza zasłużonych członków na XXII WZD SIMP

21 Do rozłamu w SIMP nie doszło !
l 6/7 grudnia 1980r. w Warszawie Nadzwyczajny Zjazd, zwany „posierpniowym”, zwołany w następstwie dyskusji prowadzonych w czasie burzliwych przemian zapoczątkowanych strajkami w stoczniach gdańskiej i szczecińskiej. l Po burzliwych obradach, Zjazd powierzył przewod- nictwo Zarządowi Głównemu SIMP prof. Janowi Kaczmarkowi a sekretarzem generalnym został nadal Kazimierz Wawrzyniak, który piastował tą funkcję 18 lat od 1972 r. – od WZD SIMP w Krakowie do 1990 roku. l Przyjęto nowy statut, a w Uchwale Zjazdu bardzo silnie podkreślono konieczność decentralizacji stowarzyszeń w ramach Federacji NOT.

22 Prof. dr h.c. multi Jan Kaczmarek Inicjator i główny autor deklaracji
Podstawy ideowo-programowe SIMP ostatnich lat l Deklaracja Ideowo-Programowa Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich – SIMP 2000, przyjęta przez Nadzwyczajny Walny Zjazd Delegatów SIMP w dniu 19 października 1996r., zwołany na 70-lecie powstania SIMP l Deklaracja Programowa SIMP IX Dekady   przyjęta przez XXXI Walny Zjazd Delegatów SIMP w dniu 22 października 2006r. Prof. dr h.c. multi Jan Kaczmarek Honorowy Prezes SIMP Inicjator i główny autor deklaracji

23 l 9 listopada 2001 uroczyste obchody 75 – lecia SIMP
i 120 – lecia urodzin prof. Henryka Mierzejewskiego – założyciela SIMP, pod patronatem Pana Aleksandra Kwaśniewskiego – Prezydenta RP

24 l W dniu 28 czerwca 2006 r. uroczyste obchody
80 – lecia SIMP i 125 – lecia urodzin prof. Henryka Mierzejewskiego – założyciela SIMP, pod patronatem Pana Lecha Kaczyńskiego – Prezydenta RP

25 Miało to miejsce podczas Sesji Jubileuszowej z okazji 80-lecia SIMP
l W 2006 r. SIMP, jako pierwsze stowarzyszenie n-t w Polsce wdrożyło System Zarządzania Jakością. Pan Marek Walczak – Prezes UDT wręcza Andrzejowi Ciszewskiemu – Prezesowi SIMP Certyfikat poświadczający wdrożenie SZJ wg PN-EN ISO 9001:2001 Miało to miejsce podczas Sesji Jubileuszowej z okazji 80-lecia SIMP

26 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Jubileusz 85-lecia działalności SIMP oraz 130 rocznicy urodzin założyciela SIMP prof. Henryka Mierzejewskiego pod Honorowym Patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej."

Podobne prezentacje


Reklamy Google