Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Materiały pochodzą z Platformy Edukacyjnej Portalu www.szkolnictwo.pl Wszelkie treści i zasoby edukacyjne publikowane na łamach Portalu www.szkolnictwo.pl.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Materiały pochodzą z Platformy Edukacyjnej Portalu www.szkolnictwo.pl Wszelkie treści i zasoby edukacyjne publikowane na łamach Portalu www.szkolnictwo.pl."— Zapis prezentacji:

1 Materiały pochodzą z Platformy Edukacyjnej Portalu www.szkolnictwo.pl Wszelkie treści i zasoby edukacyjne publikowane na łamach Portalu www.szkolnictwo.pl mogą być wykorzystywane przez jego Użytkowników wyłącznie w zakresie własnego użytku osobistego oraz do użytku w szkołach podczas zajęć dydaktycznych. Kopiowanie, wprowadzanie zmian, przesyłanie, publiczne odtwarzanie i wszelkie wykorzystywanie tych treści do celów komercyjnych jest niedozwolone. Plik można dowolnie modernizować na potrzeby własne oraz do wykorzystania w szkołach podczas zajęć dydaktycznych.

2 Justyna Drop PODSTAWY PRZEMYSŁU ORAZ ENERGETYKA ŚWIATOWA

3 Przemysł i jego podział Przemysł to dział gospodarki zajmujący się w sposób masowy eksploatacją i przetwarzaniem zasobów przyrody, na produkty służące zaspokajaniu potrzeb człowieka, przy powszechnym użyciu maszyn i zastosowaniu podziału pracy. Przemysł jest jednym z najważniejszych działów gospodarki światowej, a pod względem sprzedanych produktów i liczby zatrudnionych osób, zajmuje 2 miejsce, po sferze usług. Bardzo duże zróżnicowanie produkcji przemysłowej jest przyczyną stosowania w podziałach przemysłu na grupy wielu kryteriów. Najczęstsza klasyfikacja obejmuje podział na: 1. wytwarzany produkt: Przemysł wydobywczy - obejmuje eksploatację kopalin użytecznych oraz ich wstępne uszlachetnianie, np. sortowanie węgla, wzbogacanie rud metali, Przemysł przetwórczy - przetwarzanie surowców i półfabrykatów w celu przystosowania do potrzeb produkcyjnych i konsumpcyjnych. 2. stopień przetworzenia surowca: Przemysły tradycyjne - niski stopień przetworzenia, hutnictwo, przemysł wlókienniczy Przemysł zaawansowanych technologii ( high – tech) np. przemysł elektrotechniczny, lotniczy.

4 3. przeznaczenie produkcji: Przemysł środków produkcji – obejmuje wytwarzanie wyrobów przeznaczonych w całości lub w znacznej części na potrzeby innych przemysłów, np. paliwowo-energetyczny, elektromaszynowy, Przemysł środków konsumpcji – produkuje w całości lub w znacznej części wyroby bezpośredniego spożycia, np. przemysł spożywczy, odzieżowy. 4. masę przetwarzanego surowca i masę produktów gotowych: Przemysł ciężki – przetwarzający wielkie masy surowca, np. górnictwo, hutnictwo, przemysł materiałów budowlanych, Przemysł lekki – zarówno przerabiany surowiec, jaki i gotowy produkt posiadają niewielki ciężar, np. przemysł odzieżowy, włókienniczy. 5. jednorodność produkcji: Gałąź przemysłu –grupa zakładów, których produkcja bazuje na tym samym surowcu lub ma zbliżony proces technologiczny, albo wytwarza produkty o podobnym przeznaczeniu końcowym, np. przemysł środków transportu, materiałów budowlanych, Branża przemysłu – wydzielana w obrębie gałęzi przemysłu wg takich samych zasad, np. gałąź przemysłu materiałów budowlanych dzieli się na: kamieniarską, materiałów wiążących ( cementowy, wapienniczy), elementów ściennych, dachowych i izolacyjnych oraz ceramiki czerwonej. Grupy gałęzi – powstają z połączenia kilku podobnych gałęzi przemysłu. Dla celów statystycznych wydziela się 9 grup gałęzi: paliwowo- energetyczną, metalurgiczną, elektromaszynową, chemiczną, mineralną, drzewno-papierniczą, lekką, spożywczą i pozostałych gałęzi przemysłu.

5 Funkcje przemysłu Przemysł decyduje o tempie rozwoju gospodarki światowej, ponieważ dostarcza maszyn i urządzeń pozostałym działom gospodarki. Podstawową funkcją przemysłu jest wytwarzanie produktów seryjnych na masową skalę, a tym samym obniżenie kosztów wytwarzania i zwiększenie wydajności pracy. Znaczenie przemysłu w rozwoju gospodarczym najlepiej ukazują jego funkcje:

6 Grupa gałęziGałąź przemysłu Paliwowo-energetycznyWęglowy, paliw, energetyczny MetalurgicznyHutnictwo żelaza, metali nieżelaznych Elektromaszynowy Metalowy, maszynowy, precyzyjny, środków transportu, elektrotechniczny, elektroniczny Chemiczny Rafineryjny, petrochemiczny, włókien sztucznych, nawozów sztucznych, chemii nieorganicznej, gumowy, perfumeryjno-kosmetyczny Mineralny Materiałów budowlanych, szklarski, ceramiki szlachetnej Drzewno-papierniczyTartaczny, stolarki budowlanej, celulozowo-papierniczy, LekkiWłókienniczy, skórzany, odzieżowy Spożywczy Zbożowo-młynarski, mięsny, mleczarski, rybny, owocowo-warzywny, ziemniaczany, tytoniowo-chłodniczy PozostałePaszowy, utylizacyjny, poligraficzny

7 Czynniki lokalizacji przemysłu Poszczególne regiony przemysłowe na świecie, ukształtowały się historycznie w wyniku oddziaływania różnych czynników. Dzielą się one na trzy grupy: 1. przyrodnicze : baza surowcowa ( kopaliny, zasoby naturalne ( drewno, woda), produkty rolnicze, wyroby przemysłowe np. kauczuk syntetyczny, sztuczne włókna). zasoby wodne – w niektórych gałęziach przemysłu wykorzystuje się ją w procesach technologicznych np. płukania tkanin, chłodzenia maszyn oraz jako surowiec ( przemysł spożywczy, włókienniczy). bariery ekologiczne – przemysł powoduje bardzo duże obciążenie dla środowiska naturalnego, co w końcu uniemożliwia lokalizację nowych zakładów na tym obszarze. źródła energii – są niezbędne w każdej produkcji przemysłowej. Do najbardziej energochłonnych zakładów należą górnictwo oraz huty metali nieżelaznych. Huta Miedzi Głogów

8 2. Czynniki techniczno – ekonomiczne: infrastruktura techniczna – jest to wyposażenie terenu w sieć komunikacyjną, energetyczną, kanalizacyjną, wodną, gazową itp. Koszty założenia tych wszystkich elementów są tak wysokie, że rosną koszty eksploatacji i budowy zakładu dlatego bardziej opłaca się lokalizować zakład na terenie już uzbrojonym. korzyści aglomeracji – położenie zakładów pracy w jednym miejscu zmniejsza koszty produkcji, gdyż wykorzystują one tę samą infrastrukturę techniczną, pozwala to również na niskie koszty transportu oraz możliwość współpracy między zakładami. rynek zbytu – bardzo ważny m.in. w przemyśle spożywczym siła robocza – należy wziąć pod uwagę zarówno jej zasoby, czyli ilość rąk do pracy (przemysły pracochłonne, odzieżowy), jak i jej kwalifikacje (przemysł maszynowy, precyzyjny itp.). zaplecze naukowo-techniczne - zapewnia przemysłowi unowocześnienie procesów technologicznych, automatyzację produkcji oraz zmniejszenie jej kosztów przez obniżenie energochłonności i zmniejszenie zużycia surowców. Łatwiejszy dostep do efektów postępu naukowo technicznego mają zakłady położone w pobliżu instytutów naukowo –badawczych. 3. Czynniki społeczno-polityczne: Polityka państwowa – są to m.in. Regulacje prawne dotyczące napływ kapitału zagranicznego, ulgi podatkowe itp., Czynniki społeczne – wpływ związków zawodowych i organizacji społecznych na decyzje lokalizacyjne.

9 Główne regiony przemysłowe świata Przestrzenna koncentracja przemysłu zapoczątkowana w XIX w. doprowadziła do powstania okręgów przemysłowych, czyli skupisk różnych gałęzi przemysłu silnie ze sobą powiązanych przestrzenne, technicznie i ekonomicznie. Cechy okręgu przemysłowego: -składa się z kilku zakładów przemysłowych; -posiada znaczny odsetek ludności zatrudnionej w przemyśle; -skupia znaczny potencjał wytwórczy na niewielkim obszarze; -zakłady przemysłowe wykazują powiązania produkcyjne. Skala 1:250 000 000 Ośrodki i okręgi przemysłowe Wielkie Duże Średnie Śleszyński P., 2001, [Mapy]; [w:] Plit J. (red.), Atlas Świata, Encyklopedia Geograficzna Świata, t. 12, Agencja Publicystyczno-Wydawnicza Opres, Kraków.

10 Główne okręgi przemysłowe na świecie Nazwa okręguKrajDominujący przemysł Dolina KrzemowaUSAHigh –tech, Nadatlantycki Okręg PrzemysłowyUSAwielobranżowy Toledo-DetroitUSAGł. motoryzacyjny Przyjeziorny Okręg PrzemysłowyUSA Wydobywczy, przemysłu petrochemicznego, elektronicznego, poligraficznego i drzewno- papierniczego Minas –GeraisBrazylia przemysł metalurgiczny, motoryzacyjny, petrochemiczny, włókienniczy i spożywczy Okręg Reńsko –Westfalski, główna część Zagłębie Ruhry Niemcy Wydobywczy, petrochemiczny, włókienniczy Okręg Yorkshire-HumbersideAnglia hutnictwo, przemysł metalowy, włókienniczy i odzieżowy Zagłębie PółnocneFrancja Hutnictwo, przemysł metalowy i włókienniczy

11 Nazwa Okręgu Przemysłowego KrajDominujący przemysł Doniecki Okręg PrzemysłowyUkrainawydobywczy Uralski Okręg PrzemysłowyRosjaWydobywczy, hutnictwo Górnośląski Okręg Przemysłowy PolskaWydobywczy Północny Okręg PrzemysłowyChinyWydobywczy Okręg DamodarIndieWydobywczy, hutnictwo KeihinJaponia Maszynowy, samochodowy, stoczniowy, chemiczny i elektroniczny HanshinJaponia Hutnictwo, przemysł chemiczny, petrochemiczny, elektroniczny i stoczniowy. Okręg WitwatersrandRPAWydobywczy, hutnictwo Okręg Shaba-Copperbelt Zambia/Demokratyczna Republika Konga Hutnictwo metali nieżelaznych

12 Przemysł energetyczny na świecie Podstawę rozwoju przemysłu stanowi energetyka, która wytwarza, gromadzi, przetwarza i wykorzystuje energię niezbędną do uruchomienia i wykonania pracy urządzeń, maszyn itp. W procesie produkcji oraz w gospodarstwach domowych. Podział źródeł energii: Źródła odnawialneŹródła nieodnawialne drewnoWęgiel kamienny Energia wiatrowaWęgiel brunatny Energia wodnaRopa naftowa Energia geotermicznaGaz ziemny Paliwa syntetyczneŁupki bitumiczne Energia biomasyUran i inne pierwiastki promieniotwórcze Energia geotermiczna

13 Źródła nieodnawialne 1. Węgiel kamienny – surowiec, który zapoczątkował I rewolucję przemysłową. Jest paliwem kopalnym, zalegającym na różnych głębokościach, ma zróżnicowaną strukturę i różną wartość kaloryczną, co rzutuje na jego koszty wydobycia i opłacalność eksploatacji. Obecnie w krajach wysokorozwiniętych jego rola zmalała na rzecz tańszych nośników energii (gaz ziemny i odnawialne źródła energii). Największe eksploatowane obecnie złoża występują w: Chiny – Zagłębia: Datong, Hegang, Fushun, Fuxin, USA – Zagłębie Appalaskie, Wewnętrzno – Wschodnie, Przedgórze Gór Skalistych, Rosja i kraje WNP – Zagłębia: Donieckie, Kuźnieckie, Peczorskie, Karagandzkie, Irkuckie, Australia – Zagłębie Newcastle i Birsbane, Indie – Zagłębie Damodar, RPA – Okręg Witwatersrand, Europa – Zagłębia: Ruhry, Saary, Angielsko – Szkockie, Południowowalijskie, Yorkshire, Północne we Francji, Górnośląskie. W tych tradycyjnych okręgach zaprzestano lub znacznie ograniczono wydobycie tego surowca. W 2007 r. światowe wydobycie węgla kamiennego przekroczyło 5,52 mld ton, z czego najwięcej wydobyły Chiny (2479,2 mln ton), USA (967,9 mln ton), Indie (451,6 mln ton), Australia (323,0 mln ton), RPA (243,6 mln ton), Rosja (ok. 241 mln ton), Indonezja (ok. 231 mln ton), Kazachstan (ok. 90 mln ton), Polska (ok. 88 mln ton), Kolumbia (ok. 78 mln ton), Ukraina (75 mln ton), Kanada (ok. 59 mln ton) i Wietnam (ok. 45 mln ton). Światowe wydobycie w 2010 roku to 6,5 mld ton ( w tym 0,8 mld w. koksowniczy).

14 2.Węgiel brunatny Jest paliwem kopalnym, którego wartość kaloryczna jest niższa niż węgla kamiennego ( 1,5 -3 tyś kcal/kg). Z tego względu najczęściej spalany jest w elektrowniach zlokalizowanych w pobliżu miejsca wydobycia. Eksploatacja węgla brunatnego koncentruje się w: Europie – Niemcy ( Zagłębia: Nadreńskie, Dolnołużyckie, Środkowoniemieckie), Czechy ( Most), Polska ( Bełchatów, Turoszów, Konin), Rosji – Zagłębie Podmoskiewskie, Uralskie, Jakuckie, USA – stany Montana, i Dakota Północna. Wielkość wydobycia węgla brunatnego w ciągu ostatnich 15 lat (1995-2009) w skali światowej utrzymuje się na poziomie ponad 900 mln ton, z tego na Europę przypada prawie połowa. W Unii Europejskiej wydobycie wynosi około 400 mln ton i utrzymuje się na stałym poziomie. 3. Ropa naftowa Ciekła kopalina, która jest najważniejszym surowcem energetycznym ze względu na swoją wysoką kaloryczność( 10 000 – 11 500 kcal/kg) oraz jest łatwa i stosunkowo tania w wydobyciu i transporcie. Światowe zasoby ropy naftowej szacowane są na 140 mld ton (dane z 2006 roku). Światowe wydobycie ropy naftowej w latach 2004–2008 wynosiło średnio ok. 73 mln baryłek dziennie (ok. 3,5 mld ton rocznie). Światowe wydobycie ropy naftowej w 2009 roku wyniosło 84,86 mln baryłek dziennie, czyli około 4130 mln ton rocznie.

15 Główne rejony roponośne: Rejon Zatoki Perskiej – Arabia Saudyjska, Iran, Kuwejt, Irak, Zjednoczone Emiraty Arabskie), Rosja i kraje WNP – Zagłębie Wożańsko – Uralskie, Nizina Zachodniosyberyjska, północny Kałkaz, rejon M. Kaspijskiego, Kotlina Fergańska, Sachalin, Ameryka Północna- Meksyk (na półwyspie Jukatan oraz nad Zatoką Meksykańską), Stany Zjednoczone (nad Zatoką Meksykańską, w Kalifornii oraz na Alasce-rejon przylądka Barrow), Ameryce Południowa - Wenezuela, Brazylia, Afryka (w Nigerii, Angoli, Libii, Tunezji, Algierii, Egipcie), Basen Morza Północnego, Wschodnia i południowo-wschodnia Azja – Mandżuria, szelf M. Żółtego i Wschodniochińskiego, Sumatra, Borneo. Duży wpływ na wielkość wydobycia i ceny ropy naftowej ma organizacja OPEC zrzeszająca 12 krajów znad Zatoki Perskiej, Afryki i Ameryki Pd. W 2010 roku udział OPEC w światowym wydobyciu ropy naftowej wynosił 44%.OPEC OPEC (Organization of the Petroleum Exporting Countries) – Organizacji Krajów Eksportujących Ropę Naftową. Należą do niego: Algieria, Angola, Arabia Saudyjska, Ekwador, Irak, Iran, Katar, Kuwejt, Libia, Nigeria, Wenezuela oraz Zjednoczone Emiraty Arabskie.

16 Najwięksi producenci ropy naftowej na świecie. Wieża wiertnicza na morzu

17 4. Gaz ziemny Jest najbardziej ekologicznym paliwem, wygodnym w przesyłaniu i dystrybucji. Należy do paliw kopalnych. Gaz ziemny towarzyszy często złożom ropy naftowej i jest wówczas nazywany gazem mokrym, gdy występuje samodzielnie jest to gaz suchy. Gaz ziemny odgrywa obecnie coraz większą rolę w gospodarce światowej. W latach 80. jego zużycie na świecie wynosiło 1,75 bln m 3, a w 1995r. Wzrosło do 2,2 bln m 3. Przyjmuje się, że ok. 70% zasobów tego surowca zalega na terenie Rosji i rejonie Zatoki Perskiej. Największe rozpoznane złoża gazu występują w: Rosji – Nizina Zachodniosyberyjska ( Tiumeń, Urrengoj, Półwysep Jamał), południowy Ural ( Orenburg), północny Kaukaz ( Stawropol), dorzecze Leny, Morze Barentsa, rejon M. Kaspijskiego, Rejon Zatoki Perskiej i północnej Afryce, Basenie Zatoki Meksykańskiej i M. Karaibskiego, Kanadzie –pogranicze Wielkich Równin i Gór Skalistych, Indonezji –Borneo, Sumatra, Szelfie M. Północnego – wybrzeża Wielkiej Brytanii po Groningen w Holandii. Gazociągi w Europie

18 Największym producentem gazu do 2008 roku była Rosja - 656 mld m 3 /rok. Drugim producentem Stany Zjednoczone - 491 mld m 3, a trzecim - Kanada - 178 mld m 3. ( dane z 2007r.) Jednak na początku 2009 roku Stany Zjednoczone odebrały Rosji pierwsze miejsce w wydobyciu tego surowca, gdyż dotarły do niekonwencjonalnych jego źródeł z wynikiem 624 mld m 3, podczas gdy Rosja wydobyła 582 mld m 3. Główni producenci gazu ziemnego w 2007roku.

19 5. Pierwiastki promieniotwórcze W energetyce wykorzystuje się głównie uran. Największe jego złoża występują w: Kanadzie –rejon jez. Huron, i Jez. Athabaska, Australii – Ziemia Arnhema, Stanach Zjednoczonych – Góry Skaliste, Wyżyna Kolorado, RPA – wydobywany łącznie ze złotem w Okręgu Witwatersrand, Rosji –południowy Ural, rejon Peczory i Irkucka. Największym producentem uranu jest Kanada, dostarczająca ponad 30% światowego wydobycia. Obecnie na świecie pracuje 440 reaktorów energetycznych w 29 państwach (stan na dzień 29.05.2011). Udział elektrowni jądrowych w światowej produkcji energii elektrycznej wynosi obecnie ok. 14%. Moc zainstalowana wynosi 374,093 GWe. 5 reaktorów jest w stanie długoterminowego wyłączenia. Rozbudowuje Likwiduje Buduje pierwszą Planuje Rozważa Nie planuje Źródło: obliczenia własne IEA POLATOM na podstawie danych IAEA, WNA/WNN i Nucnet. Mapa wygenerowana programem GunnMap autorstwa Arthur`a Gunn`a, Utrzymuje Polityka różnych państw wobec energetyki jądrowej

20

21 Odnawialne źródła energii Odnawialne źródła energii - źródła energii, których używanie nie wiąże się z długotrwałym ich deficytem - ich zasób odnawia się w krótkim czasie. W 2003 roku z odnawialnych źródeł energii pochodziło 13,3% światowej produkcji energii, w 2008 r. – 19%. Dominującą rolę w światowym wykorzystaniu OZE pełni biomasa, z której pozyskiwane jest obecnie ok. 13% energii pierwotnej wykorzystywanej głównie do celów grzewczych. Drugie miejsce zajmują hydroelektrownie, które dostarczają obecnie ok. 3,2% energii pierwotnej wykorzystywanej w postaci energii elektrycznej. Pozostałe odnawialne źródła energii jak energetyka słoneczna, wiatrowa, geotermalna, biopaliwa dostarczają obecnie ok. 2,7 % energii pierwotnej. Należy zaznaczyć, że udział energii wiatru i słońca dynamicznie rośnie w bilansie energetycznym świata. 1. Biomasa. Źródłem biomasy są: drewno z lasów, przesiek, sadów oraz odpadowe z przemysłu drzewnego, rośliny uprawiane do celów energetycznych, nasiona roślin oleistych (z których wytwarzane są estryfikowane oleje), ziemniaki oraz zboża wykorzystywane do produkcji alkoholu etylowego, organiczne odpady i pozostałości (gnojowica, obornik, osady ściekowe, odpady komunalne, z przemysłu spożywczego, rolnego, papierniczo–celulozowego). Aeroenergetyka to wiatrowa energetyka, geoenergetyka - geotermiczna, helioenergetyka – słoneczna, a hydroenergetyka to energetyka wodna.

22 2. Hydroenergia, czyli Energia spadku wody. Umożliwia rozwój transportu wodnego, uprzemysłowienie krajów pozbawionych surowców energetycznych i nawadnianie terenów rolniczych. Hydroenergetyka na świecie rozwinęła się na dużą skalę w krajach wysoko rozwiniętych, jak Stany Zjednoczone, Norwegia, Japonia. Wielkie hydroelektrownie pracują także w Rosji, oraz w Brazylii. Podobnie duży potencjał hydroenergetyczny ma Afryka, jednak kraje afrykańskie wykorzystują go w niewielkim stopniu. Elektrownie wodne można podzielić na elektrownie przepływowe produkujące energię elektryczną oraz elektrownie szczytowo-pompowe, które służą głównie do magazynowania energii elektrycznej wyprodukowanej w inny sposób. Największą pod względem ilości produkowanej energii elektrownią wodną na świecie jest wybudowana w 1983 roku elektrownia na zaporze Itaipu na Paranie na granicy państw Brazylii i Paragwaju. Elektrownia ma maksymalną moc 14 GW a jej największa produkcja roczna wynosiła 94,7 TWh (w 2008r.). Nieco mniejsze są: Zapora Trzech Przełomów na rzece Jangcy w Chinach (ok 85 TWh rocznie) i Guri na rzece Caroní w Wenezueli (ok 47 TWh rocznie). Największą pod względem zainstalowanej mocy hydroelektrownią jest Zapora Trzech Przełomów o łącznej mocy 18,2 GW. 97% 89% 66% 65% 40% 15% Norwegia Brazylia Austria Kanada Egipt Australia

23 Największe elektrownie wodne na świecie l.p Nazwa elektrowni RzekaKrajMoc[MW] 1Trzech PrzełomówJangcyChiny18 200 2ItajpuParana Brazylia, Paragwaj 12 600 3Grand Coulee KolumbiaUSA10 080 4GuriCoroniWenezuela10 060 5TucuruiiTocantisBrazylia7 500 6 Sajano- SuszenskajaJenisejRosja6 400 7KrasnojarskaJenisejRosja6 096 8Corpus-PosadaParana Argentyna, Paragwaj 6 000 9Le Grande 2Le GrandeKanada 5 328 10Churchill FallsChurchillKanada5 225 Zapora elektrowni Trzech Przełomów Itaipu

24 3. Elektrownie wiatrowe Energetyka wiatrowa odnotowuje rocznie wzrost zainstalowanej mocy rzędu 30% osiągając w 2009r. moc zainstalowaną 158 GW. Najbardziej dynamiczny wzrost odnotowywany jest w krajach Unii Europejskiej, USA i Chinach. 100% = 120,791 MW Dane na rok 2008

25 Żeby móc wykorzystywać energię wiatru do produkcji prądu niezbędne są odpowiednie warunki, to znaczy stałe występowanie wiatru o określonej prędkości. Elektrownie wiatrowe pracują zazwyczaj przy wietrze wiejącym z prędkością od 5 do 25 m/s, przy czym prędkość od 15 do 20 m/s uznawana jest za optymalną. Farma wiatrowa to zespół położonych w niewielkiej odległości od siebie wiatrowych urządzeń prądotwórczych, grupujący od ponad 10 do nawet 630 turbin wiatrowych. Farma wiatrowa k. Kisielic ( moc 40 MW) Największa farma wiatrowa na świecie w Teksasie; Składa się z 627 turbin dostarczonych przez Mitsubishi, GE i Siemensa, ma łączną moc 781.5 MW. Zajmuje obszar 400 km2 i jest w stanie zasilić 230 000 gospodarstw domowych. Dotychczas największym tego typu obiektem była farma Horse Hollow (również Teksas, 735.5 MW).

26 4. Energia geotermiczna Energia geotermalna jeden z rodzajów odnawialnych źródeł energii. Polega na wykorzystywaniu cieplnej energii wnętrza Ziemi, szczególnie w obszarach działalności wulkanicznej i sejsmicznej. Woda opadowa wnika w głąb ziemi, gdzie w kontakcie z młodymi intruzjami lub aktywnymi ogniskami magmy, podgrzewa się do znacznych temperatur. W wyniku tego wędruje do powierzchni ziemi jako gorąca woda lub para wodna. Woda geotermiczna wykorzystywana jest bezpośrednio (doprowadzana systemem rur), bądź pośrednio (oddając ciepło chłodnej wodzie i pozostając w obiegu zamkniętym). Energię geotermalną na szeroką skalę wykorzystuje się w Islandii a także w innych krajach np. aktywnych wulkanicznie jak: Meksyk, Indonezja, Włochy, USA, Nowa Zelandia, Rosja, Japonia, Hiszpania. Powstawanie różnych typów energii geotermalnej z wody Źródło:hbrtt.site90.com

27 Najwięksi producenci energii elektrycznej na świecie Najwięcej energii elektrycznej produkują Stany Zjednoczone – blisko ¼ produkcji światowej. Następnie są kraje silnie uprzemysłowione takie jak: Chiny, Japonia Rosja, Indie. Są to kraje posiadające duże zasoby energetyczne a jednocześnie duże zapotrzebowanie na energię.


Pobierz ppt "Materiały pochodzą z Platformy Edukacyjnej Portalu www.szkolnictwo.pl Wszelkie treści i zasoby edukacyjne publikowane na łamach Portalu www.szkolnictwo.pl."

Podobne prezentacje


Reklamy Google