Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Materiały pochodzą z Platformy Edukacyjnej Portalu

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Materiały pochodzą z Platformy Edukacyjnej Portalu"— Zapis prezentacji:

1 Materiały pochodzą z Platformy Edukacyjnej Portalu www.szkolnictwo.pl
Wszelkie treści i zasoby edukacyjne publikowane na łamach Portalu mogą być wykorzystywane przez jego Użytkowników wyłącznie w zakresie własnego użytku osobistego oraz do użytku w szkołach podczas zajęć dydaktycznych. Kopiowanie, wprowadzanie zmian, przesyłanie, publiczne odtwarzanie i wszelkie wykorzystywanie tych treści do celów komercyjnych jest niedozwolone. Plik można dowolnie modernizować na potrzeby własne oraz do wykorzystania w szkołach podczas zajęć dydaktycznych.

2 Charakter – Menschliche Charakterzüge
Charakter – ludzkie cechy charakteru Arkadiusz Więzowski

3 Dzisiejsza lekcja pozwoli nam:
- poznać zarówno pozytywne jak i negatywne cechy charakteru człowieka, - poznać zachowanie człowieka w różnych sytuacjach, - opisywać zachowanie i cechy charakteru ludzi. Zaczynamy!

4 Dialog Rozmowa - Hallo Tina! Kennst du schon Anna, diese neue Schülerin? - Cześć Tina! Znasz Anne, tę nową uczennicę? - Ja, ich habe sie schon kennen gelernt. Sie ist sehr ruhig. - Tak, już ją poznałam. Jest bardzo spokojna. - Es stimmt. Sie ist sehr sympathisch und höflich. - Zgadza się. Ona jest bardzo sympatyczna i uprzejma. - Ich bin auch der Meinung, dass sie sehr humorvoll ist. - Jestem też zdania, że ona jest bardzo dowcipna.

5 Positive Charakterzüge
Pozytywne cechy charakteru gut – dobry sympathisch – sympatyczny sensibel – wrażliwy ehrlich – szczery taktvoll – taktowny höflich – uprzejmy charmant – szarmancki, ujmujący humorvoll / witzig – dowcipny / z poczuciem humoru inteligent – inteligentny ehrgeizig – ambitny pflichtbewusst – obowiązkowy verantwortlich – odpowiedzialny tolerant – tolerancyjny ruhig – spokojny geduldig – cierpliwy gelassen – opanowany

6 Beispiele Przykłady - Ich finde, dass Thomas sehr tolerant ist.
- Uważam, że Tomek jest bardzo tolerancyjny. - Meine Schwester ist immer sehr höflich. - Moja siostra jest zawsze bardzo uprzejma. - Ich versuche, immer ehrlich zu sein. - Staram się być zawsze szczery. - Meine Mutter ist geduldig und gelassen. Ich bewundere sie. - Moja mama jest cierpliwa i opanowana. Podziwiam ją. - Dieser Mann ist sehr charmant, nicht Wahr? - Ten Mężczyzna jest bardzo szarmancki, nie prawda?

7 Beispiele Przykłady - Warum bist du für mich so gut und höflich?
- Dlaczego jesteś dla mnie taki dobry i uprzejmy? - Es ist sehr wichtig, so oft wie Möglich humorvoll zu sein. - Bardzo ważne jest być dowcipnym tak często jak tylko to możliwe. - Tina ist sehr sensibel. Sie weint sehr oft und ist traurig. - Tina jest bardzo wrażliwa. Często płaczę i jest smutna. - Peter ist inteligent und ehrgeizig. Er wird wohl gute Zukunft haben. - Piotrek jest inteligenty i ambitny. Na pewno będzie miał dobrą przyszłość.

8 Positive Charakterzüge
Pozytywne cechy charakteru liebevoll – kochany zärtlich – wrażliwy komisch – zabawny ernst – poważny vernünftig – rozsądny zuverlässig – godny zaufania entschlossen – zdecydowany selbstsicher – pewny siebie treu – wierny großmütig – wielkoduszny klug – mądry begabt – utalentowany lustig – wesoły bescheiden – skromny freundlich – przyjacielski nett / lieb – miły

9 Beispiele Brzykłady - Dziękuje Tina! Jesteś taka kochana.
- Danke Tina! Du bist so liebevoll. - Dziękuje Tina! Jesteś taka kochana. - Ich mag Eva. Sie ist zärtlich und immer bescheiden. - Lubię Ewę. Ona jest wrażliwa i zawsze skromna. - Es ist sehr wichtig, heutzutage selbstsicher und entschlossen zu sein. - Bardzo ważne jest być w dzisiejszych czasach pewnym siebie i zdecydowanym. - Ich finde, dass Martin freundlich und sehr nett ist. - Uważam, że Marcin jest przyjacielski i bardzo miły.

10 Beispiele Brzykłady - Du bist so komisch, Thomas! Du hast immer gute Laune! - Tomek, jesteś taki zabawny! Zawsze masz dobry humor! - Ich danke dir, dass du immer zuverlässig bist. - Dziękuje ci, że zawsze jesteś godny zaufania. - Sei bitte ernst! Ich sage sehr wichtige Sachen! - Bądź poważny! Mówię bardzo ważne rzeczy! - Danke für deine Hilfe. Du bist so großmütig. - Dziękuję za twoją pomoc. Jesteś taki wielkoduszny. - Tina ist sehr begabt. Sie hat fünf in Musik bekommen. - Tina jest bardzo utalentowana. Dostała piątkę z muzyki.

11 Dialog Rozmowa - Hast du schon Thomas kennen gelernt? Er ist ein neuer Schüler. - Poznałeś już Tomka? On jest nowym uczniem. - Ja... Aber ich mag ihn nicht! Er ist sehr eingebildet. - Tak... Ale go nie lubię. On jest bardzo zarozumiały. - Ich bin leider damit einverstanden. Er ist auch sehr arrogant, nicht Wahr? - Niestety zgadzam się z tym. Jest także bardzo arogancki, nie prawda? - Es stimmt. Ich habe bemerkt, dass er auch sehr nachtragend und schlau ist. - Zgadza się. Zauważyłem, że jest też bardzo mściwy i cwany.

12 Negative Charakterzüge
Negatywne cechy charakteru dumm – głupi doof – ograniczony bekloppt / bescheuert – stuknięty sorglos – beztroski leichtsinnig – lekkomyślny faul – leniwy zerstreut – roztargniony nachlässig – niedbały agressiv – agresywny egoistisch – egoistyczny streng – surowy rücksichtlos – bezwzględny frech – bezczelny steif – sztywny grob – prostacki eingebildet – zarozumiały taktlos – nietaktowny

13 Beispiele Przykłady - Nie lubię jej! Ona jest taka głupia!
- Ich mag sie nicht! Sie ist so dumm! - Nie lubię jej! Ona jest taka głupia! - Was macht er? Er muss wohl bescheuert sein! - Co on robi? On chyba musi być stuknięty! - Ich meine, Patrik ist sorglos und leichtsinnig. - Uważam, że Patryk jest beztroski i lekkomyślny. - Ich habe bemerkt, dass Eva sehr faul und nachlässig ist. - Zauważyłem, że Ewa jest bardzo leniwa i niedbała. - Sei bitte ruhig! Warum bist du so agressiv? - Uspokój się! Dlaczego jesteś taki agresywny?

14 Beispiele Przykłady - Mein Bruder ist egoistisch. Er denkt immer nur an sich selbst. - Mój brat jest egoistyczny. On myśli ciągle tylko o sobie samym. - Der neue Lehrer ist streng und rücksichtlos. - Nowy nauczyciel jest surowy i bezwzględny. - Du bist so frech! Ich habe keine Lust, mit dir weiter zu sprechen. - Jesteś taki bezczelny! Nie mam ochoty dalej z tobą rozmawiać. - Er ist sehr eingebildet! Er sieht nur die Spitze seiner Nase. - On jest bardzo zarozumiały! Widzi tylko czubek swojego nosa!

15 Negative Charakterzüge
Negatywne cechy charakteru ironisch – ironiczny bissig – uszczypliwy, zgryźliwy streitsüchtig – kłótliwy neidisch – zazdrosny geschwätzig – gadatliwy schlau – przebiegły, cwany listig – podstępny, chytry fruchtbar – straszny feige – tchórzliwy verdächtig – podejrzliwy geizig – skąpy neugierig – wścibski, ciekawski ängstlich – bojaźliwy, tchórzliwy arrogant – arogancki leichgläubig – łatwowierny naiv – naiwny eifersüchtig – zazdrosny unselbstständig – niesamodzielny nachtragend – mściwy

16 Beispiele Przykłady - Was habe ich getan, dass du so bissig bist?
- Co ja zrobiłam, że jesteś taki uszczypliwy? - Tomek hat sich mit mir gestritten. Er ist sehr streitsüchtig. - Tomek się ze mną pokłócił. On jest bardzo kłótliwy. - Bist du neidisch oder so? Ich verstehe dich nicht! - Jesteś zazdrosny czy jak? Nie rozumiem cię! - Ich vertraue Thomas nicht mehr. Er ist ein schlauer Fuchs. - Nie ufam więcej Tomkowi. To jest cwany lis. - Sag endlich dass, was du meinst! Sei nicht so feige! - Powiedz w końcu to, co myślisz! Nie bądź taki tchórzliwy!

17 Beispiele Przykłady - Warum bist du so verdächtig? Vertraust du mir schon nicht? - Dlaczego jesteś taki podejrzliwy? Nie ufasz mi już? - Er ist fruchtbar! Ich kann nicht mit ihm sprechen! - On jest okropny! Nie potrafię z nim rozmawiać! - Eva ist sehr neugerig. Sie muss immer alles wissen! - Eva jest bardzo ciekawska. Ona musi zawsze wszystko wiedzieć! - Warum bist du so arrogant und nachtragend? - Dlaczego jesteś taki arogancki i mściwy? - Meine Schwester ist naiv und unselbstständig. Sie braucht immer meine Hilfe. - Moja siostra jest naiwna i niesamodzielna. Zawsze potrzebuje mojej pomocy.

18 Verhalten Zachowanie andere Ansichten respektieren – szanować / respektować inne poglądy keine Kritik vertragen – nie znosić krytyki alles kritisieren – wszystko krytykować immer Recht haben wollen – chcieć mieć zawsze rację kein Verständigt für die Probleme haben – nie rozumieć problemów

19 Beispiele Przykłady - Thomas respektiert andere Ansichten.
- Tomek respektuje inne poglądy. - Tina verträgt keine Kritik. - Tina nie znosi krytyki. - Martin kritisiert alles. - Marcin wszystko krytykuje. - Patrik will leider immer Recht haben. - Patryk niestety chce mieć zawsze rację. - Eva hat kein Verständigt für die Probleme der Anderen. - Ewa nie ma zrozumienia dla problemów innych.

20 Verhalten Zachowanie sein / ihr Verhalten verstehen – rozumieć jego / jej zachowanie sich immer korrekt verhalten – zawsze zachowywać się poprawnie sich egoistisch verhalten – zachowywać się egoistycznie ihre / seine Reaktion verstehen – rozumieć jej / jego reakcję reagieren – reagować agrresiv reagieren – reagować agresywnie

21 Verhalten Zachowanie - Ich verstehe sehr gut sein Verhalten.
- Bardzo dobrze rozumiem jego zachowanie. - Anna verhält sich immer korrekt. - Ania zawsze zachowuje się poprawnie. - Ich kann ihre Reaktion verstehen. - Mogę zrozumieć jej zachowanie. - Ich weiß nicht, warum sie so reagiert hat. - Nie wiem dlaczego ona tak zareagowała.

22 Persönliche Kontakten
Kontakty osobiste. keinen Kontakt / einen Kontakt haben – nie mieć kontaktu / mieć kontakt ein guter Freund sein – być dobrym przyjacielem sich gut verstehen – dobrze się rozumieć sich oft besuchen – często się odwiedzać sich schon lange kennen – znać się już długo

23 Persönliche Kontakten - Beispiele
Kontakty osobiste - przykłady - Ich habe keinen Kontakt mit ihm. Er ist eingebildet. - Nie mam z nim kontaktu. On jest zarozumiały. - Das ist mein guter Freund. Ich mag ihn, weil er sehr nett ist. - To jest mój dobry znajomy. Lubię go, ponieważ jest miły. - Ich finde, wir verstehen uns gut. - Uważam, że dobrze się rozumiemy. - Wir besuchen uns sehr oft. Sie ist sehr freundlich. - Bardzo często się odwiedzamy. Ona jest bardzo przyjacielska. - Wir kennen uns schon lange. Er ist sehr höflich für mich. - Znamy się już długo. On jest dla mnie bardzo uprzejmy.


Pobierz ppt "Materiały pochodzą z Platformy Edukacyjnej Portalu"

Podobne prezentacje


Reklamy Google