Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Materiały pochodzą z Platformy Edukacyjnej Portalu

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Materiały pochodzą z Platformy Edukacyjnej Portalu"— Zapis prezentacji:

1 Materiały pochodzą z Platformy Edukacyjnej Portalu www.szkolnictwo.pl
Wszelkie treści i zasoby edukacyjne publikowane na łamach Portalu mogą być wykorzystywane przez jego Użytkowników wyłącznie w zakresie własnego użytku osobistego oraz do użytku w szkołach podczas zajęć dydaktycznych. Kopiowanie, wprowadzanie zmian, przesyłanie, publiczne odtwarzanie i wszelkie wykorzystywanie tych treści do celów komercyjnych jest niedozwolone. Plik można dowolnie modernizować na potrzeby własne oraz do wykorzystania w szkołach podczas zajęć dydaktycznych.

2 Stopniowanie przymiotników
Comparatives and Superlatives

3 Podstawowe informacje
Przymiotniki występują w różnych stopniach, w stopniu równym (positive), wyższym (comparative) i najwyższym (superlative) stopień równy (positive) to zwykła forma przymiotnika stopień wyższy (comparative) jest używany do porównań dwóch osób lub rzeczy. Dodajemy końcówkę „-er” stopień najwyższy (superlative) jest używany do porównań więcej niż dwóch osób lub rzeczy. Przed przymiotnikiem stawiamy przedimek „THE”, a do przymiotnika dodajemy końcówkę „-est”. Przykład Jenny is a rich woman, but Josie is richer than Jenny, and Molly is the richest woman in the town. Jenny jest bogatą kobietą, lecz Josie jest bogatsza niż Jenny ,a Molly jest najbogatszą kobietą w mieście.

4 Przymiotniki regularne
Przymiotniki regularne to zazwyczaj przymiotniki jednosylabowe. W stopniu wyższym do formy podstawowej przymiotnika należy dodać końcówkę „–ER” W stopniu najwyższym- do formy podstawowej przymiotnika należy dodać końcówkę „-EST” oraz przed przymiotnikiem postawić przedimek „THE” Przykłady small - smaller - the smallest mały - mniejszy – najmniejszy long - longer - the longest długi - dłuższy – najdłuższy tall - taller - the tallest wysoki - wyższy - najwyższy warm - warmer - the warmest ciepły - cieplejszy – najcieplejszy weak - weaker - the weakest słaby - słabszy – najsłabszy strong - stronger - the strongest silny - silniejszy – najsilniejszy nice - nicer - the nicest miły - milszy – najmilszy large - larger - the largest duży - wiekszy - największy

5 Przymiotniki z końcówką –y
Jeśli przymiotnik kończy się na -y, stopniując zmieniamy -y na -i: przykłady happy - happier - the happiest szczęśliwy - szczęśliwszy – najszczęśliwszy easy - easier - the easiest łatwy - łatwiejszy – najłatwiejszy pretty - prettier - the prettiest ładny - ładniejszy – najładniejszy dry - drier - the driest suchy - suchszy – najsuchszy noisy - noisier - the noisiest hałaśliwy - bardziej hałaśliwy - najbardziej hałaśliwy lovely-lovelier-loveliest uroczy- bardziej uroczy- najbardziej uroczy

6 Przymiotniki 1-sylabowe zakończone na spółgłoskę
Niektóre jednosylabowe przymiotniki zakończone na spółgłoskę podwajają tę spółgłoskę. Przykłady big - bigger - the biggest duży - większy – największy hot - hotter - the hottest gorący - bardziej gorący – najbardziej gorący wet - wetter - the wettest mokry - bardziej mokry - najbardziej mokry

7 Przymiotniki nieregularne wyjątki
Stopniowanie nieregularne: good- better- the best dobry-lepszy-najlepszy bad- worse- the worst zły- gorszy-najgorszy Far- farther- the farthest daleki-dalszy-najdalszy Far- further- the furthest dodatkowy, uzupeniający (n.p question, information, etc.) – bardziej dodatkowy-najbardziej dodatkowy Many-more- the most dużo- więcej- najwięcej Little- less- the least  mało- mniej- najmniej old - elder - the eldest stary - starszy - najstarszy (o ludziach) old - older - the oldest stary- starszy- najstarszy (o rzeczach)

8 Przymiotniki dwusylabowe lub wielosylabowe more … the most, less… the least
W przypadku wyrazów dwu i więcej sylabowych, stopień wyższy tworzy się poprzez dodanie słówka „MORE” (bardziej…) lub „LESS” (mniej…) przed przymiotnikiem . Stopień najwyższy tworzymy poprzez dodanie „THE MOST”( najbardziej…) lub „THE LEAST” (najmniej…) przed przymiotnikiem. Przykłady beautiful - more beautiful- the most beautiful piękny-piękniejszy-najpiękniejszy careful - more careful - the most careful ostrożny-ostrożniejszy-najostrożniejszy intelligent- more intelligent- the most intelligent inteligentny-inteligentniejszy-najinteligentniejszy exciting – less exciting - the least exciting fascynujący - mniej fascynujący – najmniej fascynujący modern - less modern - the least modern nowoczesny – mniej nowoczesny – najmniej nowoczesny interesting- less intresting- the least interesting interesujący-mniej interesujący-najmniej interesujący

9 Określniki ilościowe podkreślające porównania w stopniu wyższym (comparative) MUCH, A LOT, FAR, A LITTLE, A BIT, SLIGHTLY, ANY (pytania, przeczenia), NO (zdania pozytywne, lecz zdanie ma charakter przeczenia) Let’go by bus. It’s much cheaper. Jedźmy autobusem. Jest dużo taniej. Don’t go by car. It’s a lot more expensive. Nie jedź autem. Jest dużo drożej. This problem is far more serious than it seemed. Ten problem jest o wiele poważniejszy niż się zdawało. Could you run a bit faster. Czy mógłbyś biec trochę szybciej? It’s a little warmer outside. Jest trochę cieplej na zewnątrz. The red box is slightly heavier than the white one. To czerwone pudło jest trochę cięższe niż to białe. I’ve been waiting for so long. I’m not going to wait any longer. Czekam już tak długo. Nie zamierzam czekać ani chwili dłużej. My neighbour’s garden is no bigger than mine ( isn’t any bigger). Ogród mojego sąsiada nie jest ani trochę większy od mojego. Do you feel any better? Czy czujesz się lepiej? Soap operas are no more exciting/aren’t any more exciting than thrillers. Telenowele nie są bardziej ekscytujące niż thrillery.

10 Inne konstrukcje porównawcze harder and harder, more and more, the… the
Przykłady It’s becoming harder and harder to find a good job. Jest coraz trudniej i trudniej znaleźć dobrą pracę. Food is getting more and more expensive. Jedzenie staje się coraz droższe. The sooner the better. Im szybciej tym lepiej. The more healthy lifestyle you lead, the longer you live. Im zdrowszy tryb życia wiedziesz, tym dłużej żyjesz.

11 Kolejne Konstrukcje Porównawcze AS… AS, NOT AS…. AS/ NOT SO… AS…
Jeśli wskazujemy, że dwie osoby/rzeczy są takie same możemy użyć konstrukcji as ... as (tak ... jak) Przykład She is as beautiful as her mother. Ona jest tak samo śliczna jak jej mama. My car is as old as theirs. Mój samochód jest tak stary jak ich. Jeśli dwie osoby lub rzeczy różnią się od siebie używamy konstrukcji przeciwnej not as … as… lub not so ... as (nie tak ... Jak ) Przykład: I'm not as tall as my brother. Nie jestem tak wysoki jak mój brat. Ann's husband is not so handsome as mine. Mąż Ani nie jest tak przystojny jak mój.

12 Pozostałe konstrukcje porównawcze Twice as …
Pozostałe konstrukcje porównawcze Twice as …. as Three times as …as The same as…. Przykłady My friend’s jacket is the same as mine. Mojej przyjaciółki kurtka jest taka sama jak moja. I earn twice as much money as my husband. Zarabiam 2 razy tyle pieniędzy co mój mąż. The petrol prices are 3 times as high as they were in the 50s. Ceny paliw są 3 razy wyższe niż w latach 50-tych.

13 Than I am/ Than me/ As he is/ As him
W konstrukcjach porównawczych ze słówkiem „THAN lub AS” po zaimku osobowym (I, you, he , she , it etc.) stawiamy czasownik być (To Be). Gdy zaimek osobowy jest w przypadku dopełniacza (me, him, them, us etc.) nie stawiamy nic. Przykłady You are taller than I am Jesteś wyższy niż ja. You are taller than me Jesteś wyższy ode mnie. He is not as clever as she is On nie jest tak mądry jak ona. He is not as clever as her On nie jest tak mądry jak ona.


Pobierz ppt "Materiały pochodzą z Platformy Edukacyjnej Portalu"

Podobne prezentacje


Reklamy Google