Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Charakterystyka EKG - ekokardiogram

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Charakterystyka EKG - ekokardiogram"— Zapis prezentacji:

1 Charakterystyka EKG - ekokardiogram
załamki – wychylenia od linii izoelektrycznej (dodatni, gdy wychylony w górę; ujemny, gdy wychylony w dół) odcinki – czas trwania linii izoelektrycznej pomiędzy załamkami odstępy – łączny czas trwania odcinków i sąsiadującego załamka linię izoelektryczną – linia pozioma zarejestrowana w czasie, gdy w sercu nie stwierdza się żadnych pobudzeń (aktywności). Najłatwiej wyznaczyć ją według odcinka PQ. Stanowi ona punkt odniesienia poniższych zmian

2 Charakterystyka EKG - ekokardiogram
Załamki: załamek P – jest wyrazem depolaryzacji mięśnia przedsionków (dodatni we wszystkich 11 odprowadzeniach, poza aVR, gdzie jest ujemny) zespół QRS – odpowiada depolaryzacji mięśnia komór załamek T – odpowiada repolaryzacji komór załamek U – występuje sporadycznie

3 Charakterystyka EKG - ekokardiogram
Odcinki: odcinek PQ – wyraża czas przewodzenia depolaryzacji przez węzeł przedsionkowo-komorowy (AV) odcinek ST – okres depolaryzacji komór

4 Charakterystyka EKG - ekokardiogram
Odstępy: odstęp PQ – wyraża czas przewodzenia depolaryzacji od węzła zatokowo-przedsionkowego do węzła przedsionkowo-komorowy (SA -> AV) odstęp ST – wyraża czas wolnej i szybkiej repolaryzacji mięśnia komór (2 i 3 faza repolaryzacji) odstęp QT – wyraża czas potencjału czynnościowego mięśnia komór (depolaryzacja + repolaryzacja)

5 OCENA ZAPISU

6 RYTM SERCA CZĘSTOŚĆ AKCJI SERCA MIAROWOŚĆ AKCJI SERCA Podstawowe zaburzenia rytmu Cechy niedokrwienia m.s., zawał m.s.

7 RYTM CZY ZAŁAMEK P JEST w II i III dodatni, AVR ujemny
CZY P POPRZEDZA KAŻDY ZESP. QRS CZY RYTM JEST MIAROWY – czyli odstępy miedzy QRS takie same

8

9

10 CZĘSTOŚĆ AKCJI SERCA BRADYKARDIA < 60/MIN NORMA 60-100/MIN TACHYKARDIA >100/MIN

11

12

13 Podstawowe zburzenia w ekg
Zaburzenia rytmu ( w tym zaburzenia rytmu prowadzące do NZK) Zawał m.s: STEMI, NSTEMI

14 Definicja: Arytmie są to zaburzenia częstości lub/i regularności oraz miejsca powstawania pobudzenia (ektopiczne) co powoduje zmiany prawidłowej sekwencji skurczu.

15 Zaburzenia rytmu serca
Zaburzenia rytmu serca potocznie nazywane są arytmami, które wywołane są nieregularnymi, wolniejszymi bądź też szybszymi od normalnych, skurczami mięśnia sercowego, lub gdy dochodzi do powstania pobudzenia w nieprawidłowym miejscu. Rytm zatokowy

16 Podział arytmii 1. Wynikające z nadpobudliwości :
Tachykardia zatokowa Częstoskurcz (nienapadowy/napadowy): nadkomorowy, komorowy Trzepotanie i migotanie przedsionków Trzepotanie i migotanie komór ES –nadkomorowe (przedsionkowe, węzłowe), komorowe. 2. Wynikające ze spadku pobudliwości Bradykardia zatokowa Zahamowanie zatokowe asystolia 3. Zaburzenia przewodnictwa (bloki) 4. Rytmy zastępcze (zastępczy rytm węzłowy, komorowy)

17 Wszystkie zaburzenia rytmu mogą być:
1. Przejściowe - zmienne 2. Utrwalone

18 Tachykardia zatokowa RZM, o częstości >100/ min
Może być spowodowana wysiłkiem, niepokojem, hipowolemią…

19 CZĘSTOSKURCZE

20 Częstoskurcze z wąskimi zespołami QRS ~dawniej „nadkomorowe” zaburzenia rytmu serca Częstoskurcze z szerokimi zespołami QRS ~dawniej „komorowe” zaburzenia rytmu serca

21 Napadowy częstoskurcz nadkomorowy
Kryteria Częstość rytmu /min. Załamek P o zmienionym kształcie w porównaniu z rytmem zatokowym lub niewidoczny Kształt zespołów QRS przeważnie prawidłowy Nagły początek i nagły koniec częstoskurczu

22 Napadowy częstoskurcz nadkomorowy

23

24 Częstoskurcz komorowy VT
W wyniku aktywności komorowego ogniska ektopowego wyzwalającego pobudzenia z dużą częstością

25 Częstoskurcz komorowy
Kryteria Miarowy rytm o częstości /min. Zespoły QRS zniekształcone i poszerzone (powyżej 0, 12 s) z przeciwstawnym kierunkiem odcinka ST i załamka T !! Objawy kliniczne: od umiarkowanego kołatania serca i uczucia „uciekania serca do żołądka lub gardła” po omdlenie lub zatrzymanie akcji serca !!

26 Częstoskurcz komorowy

27 Częstoskurcz komorowy – zapis EKG

28

29 Torsade de pointes =czestoskurcz wielokształtny
Jest to rzadka postać tachykardii komorowej o zmiennym kierunku wychyleń i różnym kształcie zespołów QRS. Występuje niemiarowy rytm komór o częstości /min. Torsade de pointes jest z zasady samoustępującą arytmią; może jednak przejść w migotanie komór

30 Torsade de pointes Jest najczęściej następstwem hipokalemii, hipomagnezemii, hipokalcemii, stosowania różnych leków (leki przeciwarytmiczne – głównie gr. Ia, TLPD, preparaty fenotiazynowe, prenylamina, antybiotyki makrolidowe (np. erytromycyna), leki przeciwhistaminowe.

31 = wielokształtny częstoskurcz komorowy
Torsade de pointes = wielokształtny częstoskurcz komorowy Kryteria Niemiarowy rytm komór o częstości /min. Zmieniający się kształt i kierunek wychyleń zespołów QRS.

32 Torsade de pointes

33 Częstoskurcz komorowy a nadkomorowy - różnicowanie
Istotnie lepszy stan kliniczny w przypadku częstoskurczu nadkomorowego W VT w odróżnieniu od SVT stwierdza się brak zwolnienia czynności serca przy masażu zatoki tętnicy szyjnejoraz brak reakcji na adenozynę. !!Jeśli istnieją wątpliwości w różnicowaniu tych arytmii, zawsze powinno się podjąć leczenie jak w VT!!

34 Trzepotanie i migotanie
przedsionków

35 Trzepotanie przedsionków:
Wzrost częstości do ( /min) Typy: napadowe, przewlekłe PTG - pozazatokowe ogniska ( reentry) w jednym z przedsionków W EKG - zamiast załamka P - załamki F (fluctuations) przybierające postać piły. Rytm przedsionka 300/min Rytm komór 60/min

36 Migotanie przedsionków
Kryteria Rytm komór zupełnie niemiarowy Fala f nieregularna, o zmiennej amplitudzie i kształcie częstość wychyleń fali f /min. Brak załamków P. Kształt zespołów QRS przeważnie prawidłowy (czasem o różnym woltażu) Niemiarowość zupełna (deficyt tętna) Praca komór wolna lub szybka Tworzenie skrzepów przyściennych. Zatory.

37 Zaburzenia rytmu serca
Jednym z poważniejszych form arytmii jest migotanie: przedsionków komór EKG migotania przedsionków EKG migotania komór

38 Migotanie przedsionków

39

40 trzepotanie i migotanie komór

41 Migotanie i trzepotanie komór
To najgroźniejsze zaburzenie rytmu powstające w wyniku krążenia fali pobudzenia w kilku obwodach reentry Dochodzi do szybkich, chaotycznych pobudzeń poszczególnych włókien mięśniowych lub fragmentów mięśnia komór Uniemożliwia to hemodynamicznie skuteczny skurcz komór

42 Trzepotanie komór Kryteria rozpoznania:
sinusoidalna, regularna fala trzepotania komór częstość wychyleń fali trzepotania /min brak możliwości identyfikacji zespołów QRS

43 Migotanie komór Kryteria rozpoznania:
chaotyczna, nieregularna, o zmiennej amplitudzie fala migotania komór częstość wychyleń fali /min brak możliwości identyfikacji zespołów QRS nisko/ wysokonapięciowe

44 Obraz kliniczny VF Jest to hipersystoliczna postać zatrzymania krążenia prowadząca do nagłej śmierci sercowej (SCD). Polega na nieskutecznym hemodynamicznie, nieskoordynowanym drganiu mięśni komór i braku rzutu serca. Już po 10s dochodzi do utraty świadomości, po 30s – zatrzymania oddechu, a następnie do zaniku tętna i rozszerzenia źrenic!! Bez natychmiastowej interwencji VF prowadzi do zgonu w ciągu kilku minut!

45 ekstrasystolia komorowa

46 Dodatkowe pobudzenia komorowe (VES) = przedwczesne pobudzenia komorowe (PVC) = AEV
Powstają w wyniku aktywności ogniska ektopowego w mięśniu komór lub w komorowym układzie przewodzącym Pobudzenie przebiega z jednej komory do drugiej przez przegrodę, nieprawidłowym torem, co jest przyczyną poszerzenia i zniekształcenia zespołu QRS

47 Komorowe pobudzenia przedwczesne
Bigeminia komorowa – PVC występuje po każdym pobudzeniu rytmu podstawowego Trigeminia komorowa – PVC występuje po co 2 pobudzeniu rytmu podstawowego Para pobudzeń komorowych (couplet) – dwa występujące bezpośrednio po sobie PVC Salwa komorowa – kilka (3-5) kolejnych pobudzeń komorowych Zjawisko R na T – pobudzenie występuje w okolicy szczytu załamka T poprzedniej ewolucji (faza nadwrażliwości)

48 bradykardia RZM o częstości < 60/ min.

49 Asystolia Brak czynności elektrycznej serca co w zapisie EKG objawia się w postaci linii zbliżonej do linii izoelektrycznej w co najmniej dwu sąsiadujących odprowadzeniach.

50 BLOKI PRZEDSIONKOWO-KOMOROWE

51 Blok przedsionkowo-komorowy
I stopnia (1) Kryteria Odstęp PQ wydłużony powyżej 0,20 s

52 Blok przedsionkowo-komorowy
I stopnia (2)

53 Blok przedsionkowo-komorowy
II stopnia (1)

54 Blok przedsionkowo-komorowy
II stopnia (2) Kryteria Stopniowe wydłużanie odstępów PQ Okresowe wypadanie zespołów QRS Najkrótszy odstęp PQ po wypadnięciu zespołu QRS Najdłuższy odstęp PQ przed wypadnięciem zespołu QRS. Kryteria Stały odstęp PQ Okresowe wypadanie zespołów QRS

55 Blok przedsionkowo-komorowy
III stopnia (1) Kryteria Zupełnie niezależna czynność przedsionków i komór Częstość załamków P większa od częstości zespołów QRS Częstość i kształt zespołów QRS zależą od położenia rozrusznika zastępczego

56 Blok przedsionkowo-komorowy
III stopnia

57 BLOKI ODNÓG

58 Blok prawej odnogi pęczka Hisa (1)
Kryteria Zespół QRS poszerzony ł 0,12 s Zespół QRS w odprowadzeniach V1 i V2 zniekształcony, zazębiony w kształcie litery M (rSR', rsR', rR') Przeciwstawny kierunek odcinka ST i załamka T w stosunku do największego wychylenia zespołu QRS w odprowadzeniu V1 Obecność szerokiego załamka S w odprowadzeniach V5, V6.

59 Blok prawej odnogi pęczka Hisa

60 Blok lewej odnogi pęczka Hisa
Kryteria Zespół QRS poszerzony > 0,12 s Zespół QRS w odprowadzeniach V5, V6 zniekształcony, zazębiony (kształt M), brak załamka q w tych odprowadzeniach Przeciwstawny kierunek odcinka ST i załamka T w stosunku do największego wychylenia zespołu QRS w odprowadzeniach V 5, V6.

61 Blok lewej odnogi pęczka Hissa

62 Niedokrwienie/ Zawał mięśnia sercowego

63 Niedokrwienie serca Choroba niedokrwienia serca spowodowana jest niewystarczającą podażą tlenu do komórek mięśnia sercowego w stosunku do ich zapotrzebowania energetycznego. Najczęstszą przyczyną owej choroby jest zwężenie, zamknięcie lub skurcz tętnicy wieńcowej

64 Zawał mięśnia sercowego
Tzw. „zawał serca” jest ostrą, bardzo groźną chorobą serca w której powstaje obszar martwicy mięśnia sercowego z powodu jego niedotlenienia.

65 Niedokrwienie/ Zawał mięśnia sercowego NSTEMI (bez uniesienia w EKG)
Obniżenie odcinka ST Odwrócenie załamka T

66 Odcinek ST – poziome obniżenie
A – niedokrwienie

67 niedokrwienie m.s. NSTEMI

68 Ujemne załamki T

69 Zawał m.s. STEMI (z uniesieniem odcinka ST)
Nagłe uniesienie odcinka ST w punkcie J w dwóch sąsiednich odprowadzeniach: ≥ 0,2 mV w odprowadzeniach V1-V3, lub ≥ 0,1 mV w pozostałych odprowadzeniach

70 Odcinek ST – uniesienie
A – świeży zawał B – zespól wczesnej repolaryzacji C – wariant EKG A B C

71

72 Lokalizacja niedokrwienia/ zawału

73 Postępowanie doraźne we wszystkich ostrych zespołach wieńcowych
“MONA” Morfina O2 Nitrogliceryna (spray lub tabletka) Aspiryna 300 mg doustnie (pokruszona lub do żucia)

74 Zawał m.s. : uniesienie odcinka ST lub świeży blok lewej odnogi pęczka Hisa

75 nieprawidłowy załamek Q w zespole QRS
Czas trwania  0,04s amplituda  25% zał. R załamek Q w odp. V1-V2

76 Zespół QRS – zespoły QS

77 Zespół QRS – zespoły QS Zawał serca
Ogniskowe uszkodzenie mięśnia sercowego Wariant prawidłowego EKG

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89 DZIĘKUJĘ


Pobierz ppt "Charakterystyka EKG - ekokardiogram"

Podobne prezentacje


Reklamy Google