Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Organizacja zarządzania i zarządzanie kapitałem ludzkim czyli współczesne zarządzanie

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Organizacja zarządzania i zarządzanie kapitałem ludzkim czyli współczesne zarządzanie"— Zapis prezentacji:

1

2 Organizacja zarządzania i zarządzanie kapitałem ludzkim czyli współczesne zarządzanie
Jerzy A.Kisielnicki

3   Projekt : „Odpowiedź na wyzwania gospodarki opartej na wiedzy: nowy program nauczania na WSHiP”. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

4 Kontakt Dyżury Kontakt e- mailowy; Centrum Kształcenia Podyplomowego
Pokój 56 Tel Kontakt e- mailowy;

5 CEL i METODA Poznanie nowych narzędzi dla skutecznego i efektywnego zarządzania współczesną organizacją Umiejętność rozwiązania w grupie problemu polegającego na zastosowanie teorii w praktyce Tyle wykładów co konieczne a jak najwięcej pytań dyskusji, opracowań zespołowych i prezentacji. To są studia MBA

6 Wymagania Aktywność Kreatywność Opracowanie Casu i jego złożenie Prezentacja wybranych Casów

7 Program Pojęcia –Dylematy Praca grupowa
Analiza systemowa i jej implikacje Procesy decyzyjne algorytmy i heurystyki Zarządzanie przez cele i zadania Organizowanie: struktury, konflikty, władza, projektowanie struktur organizacyjnych Zarządzanie kompetencjami i motywowanie Zarządzanie przez kontrolę Zarządzenie zmianami Zarządzanie projektami Zarządzanie jakością -TQM Zarządzanie wiedzą Doskonalenie systemu zarządzania – kaizen reenginering

8 Literatura rekomendowana - podstawowa
J. Kisielnicki; Zarządzanie , PWE , Warszawa 2008 J. A. Stoner, R. E. Freeman, D. Gilbert: Kierowanie, PWE, Warszawa, 2004 A. Koźmiński, W. Piotrowski, red.; Zarządzanie, PWN, Warszawa, 2007 H. Król, A. Ludwiczyński, (red), Zarządzanie zasobami ludzkimi, PWN, Warszawa, 2008

9 Literatura dla ciekawskich uzupełniająca
Drucker P.F.; Skuteczne zarządzanie, PWN, Warszawa, 1999. W.Grudzewski, I.Hejduk; Projektowanie systemów zarządzania, Difin, Warszawa 2004 S. P. Robbins, D. DeCenzo: Podstawy zarządzania, PWE, Warszawa, 2002 A.K. Koźmiński, W. Jachimowicz: Podstawy zarządzania, Profesjonalne Wydawnictwo, Warszawa 2008, J.Kisielnicki, MIS czyli systemy informacyjne zarządzania, Placet Warszawa 2008

10 Podstawowe pojęcia - plan
Zarządzanie Organizacja Kierownik Pracownik Dylematy zarządzania Modele

11 Zarządzanie jako nauka
Zarządzanie jest zestawem działań obejmujących planowanie i podejmowanie decyzji, organizowanie, przewodzenie, skierowanych na zasoby organizacji i wykonywanych z zamiarem osiągnięcia celów organizacji w sposób sprawny i skuteczny. „Zarządzanie dotyczy ludzi” P. Drucker Zarządzanie jako nauka powiązana jest: ekonomią z której się wywodzi, matematyką i informatyką, naukami społecznymi ( filozofią, psychologią, socjologią), prawem.

12 Co było czyli historyczne przełomowe przedsięwzięcia w zarządzaniu?
5000 p.n.e. Sumerowie Użycie pisma dla zapisu reguł postępowania dla handlu i rządu. p.n.e. Egipcjanie Organizacja ludzi konstrukcji piramid. p.n.e. Babilon Kodeks Hammurabiego, w którym nastąpiła standaryzacja m. in. praw, kar i wag. 300 p.n.e. – 300 n.e. Rzymianie Użycie efektywnych metod komunikacji i centralizacji zarządu. 1300 Wenecjanie Zasady prawne dla handlu. 1500 Machiaveli Przewodnik – zasady dla personal power. 1776 Adam Smith Organizacja wydziałów pracy, jako podstaw organizacji kierowania.

13 Słowa kluczowe Organizacja Zarządzanie Kierownik Pracownik
Infrastruktura zarządzania Metody i techniki zarządzania Szkoły zarządzania

14 Zarządzanie w ujęciu: Makro zarządzanie Mezo zarządzanie
Mikro zarządzanie

15 Dylematy zarządzania Nauka czy sztuka? Miękkie czy twarde?

16 Model McKinseya Systemy Wspólne wartości Struktura Kadry Umiejętności
Style zarządzania Umiejętności Strategia

17 Elementy twardego i miękkiego zarządzania
Twarde zarządzania to trzy górne elementy modelu przedstawione na rysunku a mianowicie: Strategie, które są najczęściej wspierane i budowane na podstawie sformalizowanych metod. Struktury, którymi są formalne modele. Systemy, którymi są sformalizowane procedury postępowania. Miękkie zarządzanie to: Umiejętności. Kadry. Style zarządzania. Miękkie i twarde podejścia do zarządzania wpływają na wspólne wartości, które możemy określić jako podejście mieszane

18 Podejście miękkie Podstawa, każdego procesu zarządzania jest analiza problemu, który mamy rozwiązać. W podejściu miękkim, model ten też jest również „miękki’, czyli jest to opis. Jest to model konceptualny albo semantyczny. Również mówimy o podejściu, socjo - psychologicznym lub o podejściu społecznym. Analizę systemu zarządzania postrzega się jako przedsięwzięcie społeczne. Na podstawie praktyki można stwierdzić, że podejście twarde, obiektowe często jest poprzedzone podejściem socjo – psychologicznym.

19 Elementy miękkiego zarządznia
Etyka Kultura organizacji [artyfakty, wartości, normy, polityka organizacji] Kultowość

20 Podejście twarde W podejściu twardym, często nazywanym inżynieryjnym model problemu jest precyzyjny i w miarę jednoznaczny. Powstał on przy użyciu określonych technik sformalizowanych i oprogramowania komputerowego. Analiza problemu powinna być przedstawiona przy pomocy określonego dokumentu. Uwaga: Większe firmy tworzące oprogramowanie wspomagające zarządzanie takie jak IBM, Oracle, SAP mają również własną metodykę wg., których wypełnia się obowiązujące w nich formularze.

21 Organizacja -pojęcie ORGANIZACJĘ TWORZĄ LUDZIE , KTÓRZY WSPÓŁPRACUJĄ PO TO ABY OSIĄGNĄĆ OKTEŚLONE CELE Pojęcie organizacji w ujęciu: Rzeczowym Atrybutowym Czynnościowym

22 Organizacja - hierarchia

23 Organizacja elastyczna

24 Organizacja symbole

25 Organizacja - informacje

26 Kokpit zarządzania ® (architektura)
Kluczowe wskaźniki finansowe + status i trendy krytycznych czynników sukcesu Monitorowanie strategicznych projektów Procesy wewnętrzne produktywność + polepszenie jakości Rynek, klienci + konkurencja

27 Jak to wygląda, czyli raport „FLASH”…
Zielone tło oznacza wykonanie celu Czerwone tło oznacza nie wykonanie celu Strzałka oznacza kierunek trendu Czerwone tło oznacza nie wykonanie celu Strzałka wskazuje obecną wartość wskaźnika Zielone tło oznacza wykonanie celu

28

29 Organizacja - określenia
Układ ludzi zebranych w celu osiągnięcia wspólnego celu. Względnie wyodrębniona z otoczenia całość ludzkiego działania mająca określoną strukturę i skierowaną na osiągnięcie celu lub celów. Pewien szczególny rodzaj stosunku części do siebie i do całości, stosunek ten polega na tym, że części współ przyczyniają się do powodzenia całości (Kotarbiński)

30 Przedsiębiorstwo Przedsiębiorstwo (firma) jest to względnie autonomiczna organizacja, która dąży do osiągania korzyści ekonomicznych. Składa się z: z co najmniej jednej jednostki regulującej działalność gospodarczą, z co najmniej jednej jednostki realizującej materialne procesy gospodarcze.

31 Podstawowe rodzaje organizacji
Jednostki wojskowe i wojskowo podobne (rozkazywanie) Urzędy państwowe, służba publiczna (administrowanie) Organizacje gospodarcze, przedsiębiorstwa (zarządzanie) Organy władzy państwowej, partie polityczne (polityka)

32 Pytania Czy administracja publiczna z punktu widzenia zarządzania zasobami ludzkimi upodabnia się do biznesu? W jakim zakresie teoria konwergencji jest tu zasadna? Jakie jest Państwa doświadczenie? Jakie są Państwa sugestie i prognozy?

33 Plan najbliższych działań
Materiały UE o jakości i przygotowanie dyskusji panelowej [ w kwietniu] Analiza przypadków czyli do odważnych świat należy Organizacja zespołów dla realizacji zadań specjalnych

34 Organizacje administracji publicznej elementy
Cel lub Cele ( Zadania) Struktura Środki techniczne Ludzie: Wykonawcy Kierownicy

35 MODEL ORGANIZACJI A LUDZIE CELE NARZĘDZIA

36

37 Obszary analizy organizacji
ORGANIZACJA MAKROOTOCZENIE OTOCZENIE KONKURENCYJNE ekonomiczne polityczne społeczne technologiczne międzynarodowe prawne demograficzne klienci dostawcy konkurenci istniejący potencjalni

38 Organizowanie – pojęcie i zadania
Proces łączenia osobowych i rzeczowych składników działania, jak również zorganizowanych już działań (działanie zorganizowane) w systemy bardziej złożone, przystosowane do zaspokajania określonych potrzeb, a w wielu przypadkach do samo odtwarzania także własnej struktury.

39 Organizowanie -Realizacja
Jest to proces który dokonuje się zazwyczaj w trzech wzajemnie powiązanych strefach: Poszukiwania i dobór ludzi i innych obiektów Pozyskiwanie ich oraz kształtowanie się więzi, między nimi dla realizacji wyznaczonych działań Zachowanie gotowości do realizacji procesu mimo zmian niezależnych, czyli doprowadzenie do układu stabilnego

40 Organizacja Organizacja w ujęciu: rzeczowym czynnościowym atrybutowym (cechy organizacji)

41 Organizacja- Metafory
Organizacja jako mózg przetwarzający informacje. Organizacja jako maszyna. Organizacja jako organizm. Organizacja jako kultury. Organizacja jako system polityczny. Organizacja jako psychiczne więzienie. Organizacja jako przepływ i transformacja. Organizacja jako narzędzia dominacji. (G. Morgan; Obrazy organizacji)

42 Cechy charakteryzujące zarządzania wg P. F. Druckera.
Zarządzanie dotyczy przede wszystkim ludzi. Zarządzanie jest głęboko osadzone w kulturze. Zarządzanie wymaga prostych i zrozumiałych wartości, celów, działania i zadań. Zarządzanie powinno pozwolić na to, aby organizacja była zdolna do uczenia się i do adaptacji. Zarządzanie wymaga komunikowania się. Zarządzanie wymaga rozbudowanego systemu wskaźników dla monitorowania organizacji. Zarządzanie musi być zorientowane na zadowolonego klienta.

43 Zarządzanie - Cykl Planowanie Organizowanie Przewodzenie Kontrola ……….

44 Administrowanie Uproszczone zarządzanie oparte na podległości wydawanych przez instytucję zwierzchnią dyrektywach (poleceniach, instrukcjach) z reguły rutynowych i sformalizowanych które mają postać regulaminów, zaleceń, rozporządzeń itp. zamiast „wydawanych” to „wydawanym” , „dyrektywom”, „poleceniom”, „instrukcjom”

45 Proces administrowania - zadania
Planowanie i ich zakres: Wyznaczenie celów organizacji i celów jednostkowych. Określenie sposobów ich osiągnięcia. Organizowanie. Zaprojektowanie i wdrożenie organizacji, która zapewni skuteczne wykonanie programów. Dobór, rozmieszczenie i wyszkolenie pracowników. Przewodzenie (kierowanie, motywowanie, inicjowanie) jako praca bezpośrednia z ludźmi. Kontrolowanie. Określenie mierników efektywności i porównanie z miernikami normatywnymi. Korygowanie działań.

46 Biurokracja Biurokracja – sprawowanie władzy przez urzędników.  Biurokracja wg M. Webera jest: Sposobem sprawowania władzy w organizacji. Typem porządku społecznego nastawionego na bezosobowość, efektywność, pewność działań.

47 Biurokratyzm Biurokratyzm oznacza:
 W sensie socjologicznym – warstwę społeczną urzędników wykonujących odpłatnie funkcje administracyjne. W sensie organizacyjnym – system zarządzania oparty na wykonywaniu funkcji administracyjnych przez odpowiednio wyselekcjonowanych i wyszkolonych ekspertów, działających na podstawie bezosobowych przepisów, zgrupowanych w wyodrębnionych i zhierarchizowanych biurach i otrzymujących regularne pensje. Patologiczne ograniczenie sprawności działania instytucji w wysokim stopniu sformalizowanych.

48 Podstawowe założenia idealnej biurokracji
Zachowanie uczestników w organizacji określone są przez normy prawne, które tworzą system zasad regulujących działania. Struktura organizacyjna tworzona jest przez bezosobowy, prawnie ustalony porządek nastawiony na realizację celu. Zakres posłuszeństwa określają przepisy prawne, które: wykluczają dobrowolność i arbitralność decyzji, wyznaczają strefę kompetencji jak też sankcje. 4. Organizację opiera się na zasadzie hierarchii. Pkt 1 jest troche nie jasny. Powinno być „ Zachowanie uczestników w organizacji określone jest...” albo „ Zachowania uczestników w organizacji określone są...”

49 Podstawowe założenia idealnej biurokracji c.d.
Hierarchię organizacji stanowi układ szczebli kariery otwarty przed każdym kto spełnia wymagania formalne. Komunikacja określona przez przepisy i opiera się na dokumentach pisanych. Duża rola jednoosobowego kierownictwa, które wypiera ciała kolegialne. Pracownicy są tylko najemnymi pracownikami, co prowadzi do oddzielania sfery zawodowej od sfery życia prywatnego. pkt 5 niejasny. Może zamiast „ugrupowania” to „uwarunkowania”

50 Podstawowe założenia idealnej biurokracji c.d.
Pracownicy podlegają władzy tylko w zakresie akceptowanej dowolnej umowy o pracę i regulaminach pracy. Urzędnicy są mianowani a nie wybierani. Wynagrodzenie za pracę otrzymuje się zależnie od pozycji jaką zajmuje się w hierarchii. Sprawowanie urzędu biurokratycznego jest jedynym lub zasadniczym zajęciem zawodowym urzędnika.

51 M. Crozier „błędne koło biurokracji”
Złe wyniki i frustracje wywołane są przez: zakres bezosobowych przepisów, centralizacje decyzji, izolacje każdej warstwy lub grupy, rozwój równoległych stosunków władzy co powoduje powstanie nowych nacisków, które utrwalają klimat będący przyczyną frustracji.

52 Kierowanie – Zarządzanie – Pojęcia
Sztuka realizacji czegoś za pośrednictwem innych ludzi (Follett) Oddziaływanie obiektu kierującego na obiekt kierowany tak aby obiekt kierowany działał (funkcjonował) w kierunku realizacji założonego celu

53 Zarządzanie - pojęcie R.W. Griffin [2005 s. 98]
„Zarządzanie jest zestawem działań skierowanych na zasoby organizacji (ludzkie, finansowe, rzeczowe i informacyjne) i wykonywanych z zamiarem osiągnięcia celów organizacji w sposób sprawny i skuteczny” R.W. Griffin [2005 s. 98]

54 Zarządzanie – miary określonymi założeniami.
Proces realizacji celów przez zespół ludzi w sposób sprawny i skuteczny. Skuteczność oznacza realizacje celu zgodnie z określonymi założeniami. Sprawność oznacza realizacje celu w sposób poprawny i dotyczy analizy relacji między nakładami a efektami.

55 T.J.Peters i R.H.Warterman Zasady doskonałego zarządzania
Skłonność do działania: raczej zrobić coś - cokolwiek - niż poddać zagadnienie kolejnym cyklom analiz i sprawozdań komitetów. Trzymanie się blisko klienta, jego preferencji i zaspokojenie ich. Autonomia i przedsiębiorczość; rozbicie koncernu na wiele małych przedsiębiorstw oraz zachęcanie ich do samodzielności i konkurencyjności. Wydajność dzięki ludziom: wytworzenie u wszystkich pracowników świadomości, że ich możliwie dobra praca ma zasadnicze znaczenie i że będą mieli udział w korzyściach. Bezpośredni kontakt, kierownicy powinni trzymać się blisko podstawowej działalności firmy. Specjalność: praca w dziedzinie, na której firma zna się najlepiej. Prosta struktura, nieliczny sztab, niewiele szczebli zarządzania, niewiele ludzi na wyższych stanowiskach.

56 Kierownicy i ich miejsce w organizacji
Kierownicy pracują z ludźmi i przez ludzi. Kierownicy stanowią kanały komunikacji w organizacji Kierownicy są odpowiedzialni i ponoszą odpowiedzialność za własną pracę i za pracę innych Kierownicy doprowadzają do równowagi między konkurencyjnymi celami i ustalają priorytety. Kierownicy muszą myśleć analitycznie i syntetycznie. Kierownicy są rozjemcami. Kierownicy są politykami. Kierownicy są symbolami. Kierownicy podejmują trudne decyzje.

57 Role kierownicze wg Mintzberga tzw. zorganizowany zbiór zachowań
Formalny Autorytet i Pozycja Role międzyludzkie Role informacyjne Role decyzyjne Rola reprezentacyjna Przywódca Łącznik. Monitor Upowszechniający Przedsiębiorca

58 Kierownicy i ich podstawowe grupy
Szczeble organizacji: Najniższy szczebel – operacyjny Średni szczebel – taktyczny Najwyższy szczebel – strategiczny Zakres kierowanych działań: Specjalistyczny, funkcjonalny Ogólny

59 Umiejętności skutecznego kierownika
Techniczne – korzystanie z istniejących procedur, narzędzi i technik Interpersonalne – zdolności do współpracy z innymi ludźmi i ich motywowania Koncepcyjne – koordynowania różnych zadań i czynności – wizjonerstwo Polityczne – budowanie bazy władzy i nawiązanie odpowiednich stosunków

60 Kierowanie teorii organizacji {Henri Fayol}
Kierowanie nie jest tylko sprawą talentu, lecz umiejętności.  Podział działalności kierowania na: Znajomość przepisów. Umiejętność kierowania zespołem. Odporność na stresy. Znajomość TI. Dobre relacje z przełożonymi.

61 Umiejętności niezbędne do skutecznego zarządzania
Kierownicy pierwszego poziomu Kierownicy średniego poziomu Kierownicy naczelnego poziomu Twórcze 5% Twórcze 10% Twórcze 60% Współdziałanie z ludźmi 25% Współdziałanie z ludźmi 60% Techniczne 70% Współdziałanie z ludźmi 30% Techniczne 30% Techniczne 10%

62 Pożądane cechy współczesnego kierownika
Umiejętność myślenia systemowego, które pozwala na rozumienie złożonego i dynamicznego świata i szukania powiązań miedzy różnymi sferami życia a organizacją, zdolność syntezy informacji. Umiejętność działania w wielo-kulturowym otoczeniu niezbędnym do zarządzania wielonarodową organizacją i umiejętność wprowadzania jej na nowy rynek, – co oznacza konieczność znajomości języków, kultury i historii innych krajów. Gotowość do ustawicznej nauki, otwarte nastawienie do zmian i chęć szybkiego przystosowania się do nich. Pozytywne cechy osobowości i wysokie standardy zachowań, które pozwala na profesjonalne i kulturowe kontakty z innymi ludźmi, szanowanie cudzych poglądów i interesów, wrażliwość społeczna, umiejętność kierowania ludźmi i rozwiązywania konfliktu.

63 Problemem, to pogodzenie dylematów lojalności i etycznych.
Dylematy kierownika Dylematy lojalności, Dylematy etyczne. Lojalność jest postrzegana jako: posłuszeństwo, wysiłek, wiarygodność i skuteczność działań, ochrona, uczciwość Etyka postrzegana jest przez pryzmat własnego interesu, prawa, religii, zasad powszechnego postępowania Problemem, to pogodzenie dylematów lojalności i etycznych.

64 R.A. Webber kluczowe wymagania kierowników do swoich podwładnych
1. Bądź mi posłuszny, 2. pracuj ciężko, 3. odnoś sukcesy bez względu na koszt, 4. ochraniaj mnie, nie daj mi źle wypaść, 5. mów mi prawdę.

65 Podsumowanie Zarządzanie organizacja, aby spełniało założone cele powinno być systemowe (całościowe), elastyczne a więc otwarte na zmieniające się otoczenie. Organizacja musi dostosować się do zmieniającego się świata, a tam gdzie jest możliwe, je kształtować tak, aby zrealizować cele organizacji. Dla organizacji najważniejsi są petenci - główny motor jej funkcjonowania. Zarządzanie powinno być sprawne i skuteczne to znaczy: prowadzić do realizacji zamierzonego celu, w określonym przedziale czasu, uzyskane efekty winny być większe niż poniesione koszty.

66 Do pomyślenia i do dyskusji
Jakim chciałbyś być kierownikiem? Jakiego kierownika chciałbyś mieć? Jaki powinien być Twój podwładny? Jakie powinny być relacje z Twoim szefem i podwładnymi? Jakie kwalifikacje powinien mieć Twój szef a jakie Ty?

67 Czy to wystarczy? Praca w grupach:
Jakie powinny być cechy współczesnego kierownika w urzędzie administracji rządowej a w jakie samorządowej na szczeblu: Strategicznym Operacyjnym Podziel te umiejętności w ujęciu formalnym i nieformalnym Uwaga: Pominięto szczebel taktyczny

68 I blok za nami dziękuje za współpracę


Pobierz ppt "Organizacja zarządzania i zarządzanie kapitałem ludzkim czyli współczesne zarządzanie"

Podobne prezentacje


Reklamy Google