Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PROGRAM WYKŁADU WSTĘP ORGANIZACJA PRODUKCJI STEROWANIE PRODUKCJĄ

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PROGRAM WYKŁADU WSTĘP ORGANIZACJA PRODUKCJI STEROWANIE PRODUKCJĄ"— Zapis prezentacji:

1 PROGRAM WYKŁADU WSTĘP ORGANIZACJA PRODUKCJI STEROWANIE PRODUKCJĄ LOGISTYKA ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ, TQM KOMUNIKACYJNE ASPEKTY ZARZĄDZANIA PLANOWANIE DOŚWIADCZEŃ DOE INŻYNIERIA JAKOŚCI; PODEJŚCIE TAGUCHI’EGO SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ ISO

2 ISTOTA STEROWNIA PRODUKCJĄ
STEROWANIE PRODUKCJĄ TO FUNKCJA KIEROWANIA, I REGULACJI PRZEPŁYWU MATERIAŁÓW OBEJMUJĄCA CYKL WYTWARZANIA, POCZĄWSZY OD OKREŚLENIA ZAPOTRZEBOWANIA NA SUROWCE, AŻ PO DOSTAWY PRODUKTU FINALNEGO STEROWANIE PRZEPŁYWEM PRODUKCJI PLANOWANIE PLANY STRATEGICZNE PLANY TAKTYCZNE : PLANY ZASOBÓW MATERIAŁOWYCH I PRODUKCYJNYCH, PLANY STEROWANI JAKOŚCIĄ PRODUKTÓW, PLANY UTRZYMANIA RUCHU I NIEZAWODNOŚCI URZĄDZEŃ, SIECI I INSTALACJI PRODUKCYJNYCH PLANY OPERACYJNE : PRZYDZIELANIE ZADAŃ PRODUKCYJNYCH, DOSTARCZANIE WYPOSAŻENIA NARZĘDZIOWEGO, MATERIAŁÓW, INSTRUKCJI USTALENIE KOLEJNOŚCI I TERMINU WYKONYWANIA ZADAŃ, AKTUALIZACJA STANU ZAAWANSOWANIA PRAC, KOREKCJA PROGRAMÓW, BADANIA JAKOŚCI WYKONANIA, BADANIE POZIOMU KOSZTU REALIZACJI

3 ISTOTA STEROWNIA PRODUKCJĄ
PLANOWANIE TECHNICZNO-EKONOMICZNE PLANOWANIE MIĘDZYKOMÓRKOWE PLANOWANIE WEWNĄTRZKOMÓRKOWE SEKWENCJE PLANOWANIA: PRODUKCJA, ALE TEŻ ZATRUDNIENIE, PŁACE, ZUŻYCIE MATERIAŁÓW, FINANSE ITP., CO STANOWI ORGANICZNY ZWIĄZEK TECHNICZNYCH, PRODUKCYJNYCH I FINANSOWYCH ZADAŃ PRZEDSIĘBIORSTWA KOORDYNUJE WSPÓŁPRACĘ MIEDZY POSZCZEGÓLNYMI KOMÓRKAMI PRODUKCYJNYMI PRZEDSIĘBIORSTWA WYZNACZENIE I KOORDYNACJA PLANÓW STANOWISK ROBOCZYCH WCHODZĄCYCH W SKŁAD OKREŚLONEJ KOMÓRKI, NAJCZĘŚCIEJ KP1

4 STEROWANIE PRZEPŁYWEM PRODUKCJI
ISTOTĄ PROCESU STEROWANIA PRZEPŁYWEM PRODUKCJI SĄ WSZYSTKIE DZIAŁANIA ZMIERZAJĄCE DO DOPROWADZENIA (LUB UTRZYMANIA) PROCESU DO OKREŚLONEJ NORMY, KTÓRA MOŻE BYĆ WEKTOREM RÓŻNYCH PARAMETRÓW WAHANIA W WYDAJNOŚCI PRACY, AWARIE, BRAKI PRODUKCYJNE, NIETERMINOWE DOSTAWY MATERIAŁÓW, PILNE NOWE ZAMÓWIENIA ZAUWAŻONE ODCHYLENIA SĄ PODSTAWĄ DO KOREKTY (KOORDYNACJI) PRZEPŁYWU KONTROLOWANEGO PROCESU. ODPOWIEDNIE DECYZJE ZAPADAJĄ W RÓŻNYCH KOMÓRKACH SŁUŻBY STEROWANIA PRZEPŁYWEM PRODUKCJI, - BLOK „REGULATOR”.

5 STEROWANIE PRZEPŁYWEM PRODUKCJI
WEKTOR ODCHYLEŃ Pr –rzeczywiste parametry realizacji procesu produkcyjnego, Pp –planowane parametry realizacji procesu produkcyjnego  - WEKTOR DOPUSZCZALNY ODCHYLENIA MIESZCZĄ SIĘ W DOPUSZCZALNYCH GRANICACH, A PLAN PRODUKCJI JEST CIĄGLE JESZCZE REALNY OSIĄGNIĘCIE ZAMIERZONEGO CELU JEST MAŁO PRAWDOPODOBNE

6 STEROWANIE PRZEPŁYWEM PRODUKCJI
CHARAKTER HIERARCHICZNY SPRZĘŻENIA

7 NOWOCZESNE METODY STEROWANIA PRODUKCJĄ
NACISK NA OBNIŻKĘ POZIOMU ZAPASÓW, MOŻLIWOŚĆ LUB WRĘCZ KONIECZNOŚĆ WSPOMAGANIA KOMPUTEROWEGO, IDENTYFIKACJA WĄSKICH GARDEŁ W PROCESACH PRODUKCYJNYCH ORAZ OGRANICZENIE ICH SZKODLIWEGO WPŁYWU NA REALIZOWANE PROCESY, KONIECZNOŚĆ DYSPONOWANIA DOBRYMI PROGNOZAMI RYNKOWYMI METODY Z RODZINY MRP Material Requirement Planning TECHNOLOGIA OPTYMALIZACJI PRODUKCJI OPT JAPOŃSKIE SYSTEMY STEROWANIA JUST-IN-TIME, KANBAN

8 PLANOWANIE POTRZEB MATERIAŁOWYCH MRP I
METODA MRP I (Material Requirement Planning) JEST METODĄ ZARZĄDZANIA PRODUKCJĄ I ZAPASAMI PRODUKCYJNYMI OBEJMUJĄCĄ DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z WYPRZEDZAJĄCYM USTALENIEM RODZAJU I WIELKOŚCI ZADAŃ DLA KOMÓREK PRODUKCYJNYCH PRZEDSIĘBIORSTWA I PLANOWANIEM POTRZEB MATERIAŁOWYCH ORAZ SPOSOBÓW ICH ZASPOKAJANIA SUROWCE W MAGAZYNIE, ELEMENTY NIE ZAKOŃCZONE W MAGAZYNIE, PODZESPOŁY W MAGAZYNIE, ELEMENTY W TOKU PRODUKCJI, PODZESPOŁY W TOKU PRODUKCJI POTRZEBY NA POSZCZEGÓLNE RODZAJE MATERIAŁÓW SĄ NIECIĄGŁE I SKOKOWE. ! JEDEN KOMPLEKSOWY SYSTEM  PRZEWIDYWANIE, OKREŚLENIE WIELKOŚCI ZAMÓWIEŃ I TERMINÓW DOSTAW, OKREŚLENIE WIELKOŚCI PARTII PRODUKCYJNYCH, MOMENTY ROZPOCZĘCIA PRODUKCJI, WIELKOŚCI ZAPASÓW W MAGAZYNACH ORAZ PROCESIE WYTWARZANIA.

9 PLANOWANIE ZASOBÓW PRODUKCYJNYCH MRP II
METODA MRP II (Manufacturing Resource Planning) JEST NATURALNĄ KONTYNUACJĄ METODY MRP I  DODANO DALSZE SPRZĘŻENIA ZWROTNE MIĘDZY WYKONYWANYMI OPERACJAMI TECHNOLOGICZNYMI ORAZ UZUPEŁNIONO JE INFORMACJĄ O KOSZTACH Dołączenie do funkcji planowania materiałowego również planowania i sterowania innymi czynnikami produkcji ulepszało programowanie harmonogramów produkcji oraz sprzężeń potrzeb materiałowych z innymi zależnymi potrzebami jak maszyny, powierzchnie, czynniki energetyczne, praca, ludzie, informacje, kapitał. W CZASIE RZECZYWISTYM ! „CO BĘDZIE JEŚLI ?”

10 PLANOWANIE ZASOBÓW PRZEDSIĘBIORSTWA MRP III/ERP
PLANOWANIE ZASOBÓW PRZEDSIĘBIORSTWA (Enterprise Resource Planning) – UNIWERSALNA METODA ODNOSZĄCA SIĘ DO WSZYSTKICH ISTOTNYCH ZASOBÓW PRZEDSIĘBIORSTWA W ASPEKCIE MARKETINGOWYM, LOGISTYCZNYM I FINANSOWYM elementy wiążące system z otoczeniem, funkcje zarządzania, odpowiednio rozbudowane procedury wspomagania procesów decyzyjnych, systemy z bazą wiedzy

11 TECHNOLOGIA OPTYMALIZACJI PRODUKCJI OPT
METODA OPT (Optimized Production Technology) MA CECHY METOD MRP, A GŁÓWNA RÓŻNICA POLEGA NA TYM, ŻE JEJ GŁÓWNYM CELEM JEST MAKSYMALIZACJA WYNIKU PRODUKCYJNEGO POPRZEZ ELIMINACJĘ „WĄSKICH GARDEŁ” PRODUKCYJNYCH WĄSKIE GARDŁO DETERMINUJE PRODUKCJE CAŁEGO SYSTEMU, OSZCZĘDNOŚCI W PRACY WĄSKIEGO GARDŁA SĄ ZŁUDNE I OBNIŻAJĄ WYDAJNOŚĆ CAŁEGO SYSTEMU, PONIEWAŻ WĄSKIE GARDŁA OKREŚLAJĄ ZARÓWNO CYKLE PRODUKCYJNE, JAK I ZAPASY, NIE JEST UZASADNIONE WYTWARZANIE PEWNYCH KOMPONENTÓW WYROBU W SZYBSZYM TEMPIE, NIŻ WĄSKIE GARDŁO JEST W STANIE JE PRZYJĄĆ (WĄSKIE GARDŁO WYZNACZA TAKT SPŁYWU PRODUKCJI), NALEŻY KONCENTROWAĆ SIĘ NA UTRZYMANIU WYRÓWNANEGO, CIĄGŁEGO PRZEPŁYWU MATERIAŁÓW, CZĘŚCI, ZESPOŁÓW PRZEZ STANOWISKA ROBOCZE, A NIE NA ZAPEWNIENIU ICH PEŁNEGO OBCIĄŻENIA PRACĄ (TJ. BILANSOWANIE PRZEPŁYWU PRODUKCJI, A NIE ZDOLNOŚCI PRODUKCYJNYCH), GODZINA STRACONA W WĄSKIM GARDLE JEST GODZINĄ STRACONĄ W CAŁYM SYSTEMIE, GODZINA ZAOSZCZĘDZONA POZA WĄSKIM GARDŁEM NIE MA RZECZYWISTEGO ZNACZENIA.

12 TECHNOLOGIA OPTYMALIZACJI PRODUKCJI OPT
METODA OPT (Optimized Production Technology) MA CECHY METOD MRP, A GŁÓWNA RÓŻNICA POLEGA NA TYM, ŻE JEJ GŁÓWNYM CELEM JEST MAKSYMALIZACJA WYNIKU PRODUKCYJNEGO POPRZEZ ELIMINACJĘ „WĄSKICH GARDEŁ” PRODUKCYJNYCH STOSUJĄC METODĘ OPT NALEŻY KIEROWAĆ SIĘ TRZEMA CHARAKTERYSTYCZNYMI PRZESŁANKAMI RÓWNOWAŻYĆ PRZEPŁYW, A NIE MOCE WYTWÓRCZE, STRATY POWSTAJĄCE W WĄSKICH GARDŁACH SĄ NIE DO ODROBIENIA, RÓŻNICOWAĆ WIELKOŚĆ PARTII.

13 SYSTEM JUST-IN-TIME DOKŁADNIE NA CZAS – JIT (Just-in-time) JEST METODĄ ELIMINUJĄCĄ ZAPASY ORAZ PRZYSPIESZAJĄCĄ PRZEPŁYW MATERIAŁÓW, PÓŁPRODUKTÓW I PRODUKTÓW W UKŁADZIE LOGISTYCZNYM PRZEDSIĘBIORSTWA TOYOTA, 1970: PODSTAWOWYM CELEM FUNKCJONOWANIA FIRMY JEST „..perfekcyjne dostosowanie wyjść systemu produkcyjnego do potrzeb rynku przy eliminacji wszelkich przestojów i marnotrawstwa”.

14 SYSTEM JUST-IN-TIME KAŻDY PRODUKT, WYKONYWANY JEST W ODPOWIEDZI NA KONKRETNĄ, WYSTĘPUJĄCĄ W DANEJ CHWILI POTRZEBĘ BEZ ZAPASÓW !

15 ZASADA ELIMINOWANIA STRAT
SYSTEM JUST-IN-TIME ZASADA „BUY” ZASADA ELIMINOWANIA STRAT STRATY PRODUKCJA NADMIERNEJ ILOŚCI WYROBÓW W STOSUNKU DO ZAPOTRZEBOWANIA, PRODUKCJA CZĘŚCI NA ZAPAS ZBĘDNY TRANSPORT OCZEKIWANIE (NA MATERIAŁ, NA NARZĘDZIA, NA ZAKOŃCZENIE WYKONANIA POPRZEDNIEJ OPERACJI), A TAKŻE BEZCZYNNOŚĆ PRACOWNIKA W OKRESIE, GDY WYRÓB JEST OBRABIANY NA STANOWISKU BEZ JEGO BEZPOŚREDNIEGO UDZIAŁU, BRAKI (JEST TO STRATA NIE TYLKO MATERIAŁU, ENERGII, PRACY CZŁOWIEKA I MASZYNY, ALE TAKŻE STRATY WYNIKŁE Z KOSZTÓW NAPRAWY BRAKU, OBSŁUGI SERWISOWEJ ITP.), ZAPASY ZABEZPIECZAJĄCE BEZUŻYTECZNE DZIAŁANIE ROBOTNIKA (NP. PRZEKŁADANIE, PODNOSZENIE, PRZESUWANIE, SCHYLANIE SIĘ, A WIĘC WSZYSTKIE TE CZYNNOŚCI, KTÓRE ROBOTNIK MUSI WYKONAĆ W PRZYPADKU NIERACJONALNEJ ORGANIZACJI STANOWISKA ROBOCZEGO), ZBĘDNE PROCESY

16 SYSTEM JUST-IN-TIME CECHY JIT :
JAKOŚĆ – 0% BRAKÓW (PRODUKCJA BEZBRAKOWA), ILOŚĆ – NIE MNIEJ, NIE WIĘCEJ (NIE PRODUKOWAĆ ANI ZBYT MAŁEJ, ANI ZBYT DUŻEJ ILOŚCI), TERMINOWOŚĆ – NIE ZA WCZEŚNIE, NIE ZA PÓŹNO (DOTRZYMYWAĆ DOKŁADNEGO TERMINU DOSTARCZANIA).

17 TECHNIKA KANBAN INTEGRALNYM ELEMENTEM SYSTEMÓW JIT JEST METODA ZARZĄDZANIA PRODUKCJĄ KANBAN OPARTA NA PRZEPŁYWIE DOKUMENTÓW W POSTACI KART SYSTEM KANBAN URUCHAMIA WYTWARZANIE SKŁADNIKÓW WYROBÓW DOPIERO WÓWCZAS, GDY POJAWIA SIĘ NA NIE ZAPOTRZEBOWANIE. KARTA PRODUKCJI KAN (ZLECENIE NA WYKONANIE)  WYKONANIE  PRZEKAZANE NA PODSTAWIE KARTY PRZEPŁYWU (ZAPOTRZEBOWANIA) – BAN

18 TECHNIKA KANBAN 3. ABY WYTWORZYĆ CZĘŚĆ NA STANOWISKU KONCOWYM NIEZBĘDNE SĄ ELEMENTY PRODUKOWANE NA STANOWISKU POPRZEDNIM... 2. POJEMNIK ZAWIERAJĄCY KOMPONENTY DO MONTAŻU FINALNEGO JEST POBIERANY Z MAGAZYNU ZNAJDUJĄCEGO SIĘ ZA KOŃCOWYM STANOWISKIEM ROBOCZYM W ZAMIAN ZA KARTĘ KANBAN 1. HARMONOGRAM PRACY WYDZIAŁU MONTAŻU FINALNEGO WYROBÓW ZASADA FIFO (first in – first out tzn. „pierwsze przyszło – pierwsze wyszło”)


Pobierz ppt "PROGRAM WYKŁADU WSTĘP ORGANIZACJA PRODUKCJI STEROWANIE PRODUKCJĄ"

Podobne prezentacje


Reklamy Google