Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Przegląd scenariusza — 1

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Przegląd scenariusza — 1"— Zapis prezentacji:

1 Księgowość aktywów trwałych SAP Best Practices Baseline Package (Polska)

2 Przegląd scenariusza — 1
Cel i korzyści: Cel Składnik Księgowość aktywów trwałych (FI-AA) wykorzystywany jest do zarządzania aktywami trwałymi i nadzorowania ich w systemie SAP. W rachunkowości finansowej służy on jako księga pomocnicza Księgi Głównej, zapewniając szczegółowe informacje o operacjach związanych z aktywami trwałymi. Korzyści Cały cykl życia składnika aktywów trwałych od zamówienia lub wstępnego przychodu (którym można zarządzać jak środkiem trwałym w budowie) aż do jego rozchodu. Obliczanie wartości amortyzacji i odsetek Prognoza amortyzacji

3 Przegląd scenariusza — 2
Wymagane aplikacje SAP: EHP3 for SAP ERP 6.0 Księgowy ds. aktywów trwałych Księgowy ds. rozrachunków z dostawcami Kierownik działu finansowego Przychód z zakupu od dostawcy Przychód z automatycznym zapisem przeciwstawnym Rozchód z przychodem Sprzedaż składnika aktywów trwałych bez klienta Amortyzacja uzupełniająca Anulowanie odpisów Rozliczanie środków trwałych w budowie Żądanie zaliczki na środki trwałe w budowie Przebieg księgowania amortyzacji Księgowanie wartości początkowych Symulacja amortyzacji/planowanie kosztów pierwotnych Role firmy zaangażowane w przebiegi procesów Uwzględnione kluczowe przebiegi procesów

4 Przegląd scenariusza — 3
Szczegółowy opis procesu: Przychód z zakupu od dostawcy Przychód zewnętrzny składnika aktywów trwałych to operacja gospodarcza wynikająca z przychodu składnika aktywów trwałych od partnera biznesowego. Przychód może być księgowany w sposób zintegrowany z rozrachunkami z dostawcami lub bez rozrachunków z dostawcami. Przychód z automatycznym zapisem przeciwstawnym Składnik aktywów trwałych może być automatyczne księgowany na koncie rozliczeniowym przychodu składników aktywów trwałych. Rozchód z przychodem Składnik aktywów sprzedano, uzyskując przychód. Sprzedaż zaksięgowano dla klienta. Składnik aktywów sprzedano, uzyskując przychód. Sprzedaż zaksięgowano w odniesieniu do konta rozliczeniowego. Składnik aktywów musi zostać poddany złomowaniu bez przychodu. Sprzedaż składnika aktywów trwałych bez klienta Sprzedaż składnika aktywów trwałych z rozchodem częściowym bez klienta

5 Przegląd scenariusza — 4
Szczegółowy opis procesu: Aktywacja uzupełniająca Amortyzacja uzupełniająca przedstawia kolejne korekty wartości początkowej składnika aktywów trwałych. Anulowanie odpisów Anulowanie odpisu jest zwykle rozumiane jako kolejna zmiana wyceny składnika aktywów trwałych. Rozliczanie środków trwałych w budowie Środki trwałe w budowie (ŚTwB) są specyficznym rodzajem aktywów rzeczowych. Środkami trwałymi w budowie można zarządzać w odniesieniu do rozliczenia sumarycznego lub według pozycji pojedynczej. Żądanie zaliczki na środki trwałe w budowie Zaliczki na środki trwałe w budowie stanowią przychody aktywów trwałych, które należy aktywować i wykazywać w raportach jako oddzielną pozycję w bilansie.

6 Przegląd scenariusza — 5
Szczegółowy opis procesu: Przebieg księgowania amortyzacji Przebieg księgowania amortyzacji należy wykonywać okresowo, ponieważ konta amortyzacji nie są natychmiastowo aktualizowane. W systemie tworzone są dokumenty księgowania dla każdego obszaru wyceny i każdej grupy kont zgodnie z cyklem księgowania określonym w konfiguracji. Księgowanie wartości początkowych Poza księgowaniem amortyzacji (przy użyciu przebiegu księgowania amortyzacji) najważniejsze wykonywane przetwarzanie okresowe stanowi księgowanie zmian wartości stanu aktywów trwałych. Zmiany te obejmują wszystkie księgowania wywierające wpływ na wartość początkową składnika aktywów trwałych, włączając przychody, rozchody itp. Symulacja amortyzacji/planowanie kosztów pierwotnych Możliwe jest również księgowanie amortyzacji planowanej jako planowanych kosztów do miejsc powstawania kosztów lub zleceń wewnętrznych, do których przypisano poszczególne aktywa trwałe.

7 Diagram przebiegu procesu
Księgowość aktywów trwałych — przegląd Zdarzenie Należy utworzyć dane podstawowe składnika aktywów trwałych Księgowy ds. aktywów trwałych Przychód składnika aktywów trwałych Rozchody Przeksięgowanie wewnętrzne Eksplorator aktywów trwałych Amortyzacja uzupełniająca Przetwarzanie okresowe Anulowanie odpisu Przeniesienie rezerw Amortyzacja nieplanowa Środki trwałe w budowie System informacyjny Kierownik działu finansowego Kontrola spójności

8 Diagram przebiegu procesu
Księgowość aktywów trwałych — przychód składnika aktywów trwałych Zdarzenie Nabyto aktywa trwałe 162 Przegląd Księgowy ds. aktywów trwałych Przychód z rozrachunkami z dostawcami Przychód z automatycznym zapisem przeciwstawnym Nie Tak Przychód zintegrowany z Rozrachunkami z dostawcami

9 Diagram przebiegu procesu
Księgowość aktywów trwałych — rozchody Zdarzenie Składnik aktywów trwałych do zbycia 162 Przegląd Księgowy ds. aktywów trwałych Oczekiwany rozchód z przychodem Rozchód z powodu złomowania Nie Tak Rozchód z klientem Rozchód z przychodem bez klienta Nie Tak Rozchód z przychodem i klientem

10 Diagram przebiegu procesu
Księgowość aktywów trwałych — środek trwały w budowie Zdarzenie Kapitałowy składnik aktywów trwałych należy wytworzyć bez zlecenia inwestycyjnego Zaliczka zatwierdzona 162 Przegląd Księgowy ds. aktywów trwałych Aktywacja środka trwałego w budowie Rozrachunki z dostawcami Księgowanie żądania zaliczki Księgowanie zaliczki Księgowanie faktury końcowej Rozliczenie zaliczki

11 Diagram przebiegu procesu
Księgowość aktywów trwałych — przetwarzanie okresowe Zdarzenie 162 Przegląd Zamknięcie okresu Księgowy ds. aktywów trwałych Rozliczanie środka trwałego w budowie (164) Przebieg księgowania amortyzacji Przebieg księgowania amortyzacji Ponowne obliczanie wartości Koniec roku Symulacja amortyzacji i planowanie kosztów pierwotnych Uzgadnianie kont Zamknięcie roczne dla aktywów trwałych Nie Tak Zmiana roku obrotowego dla składnika aktywów trwałych Kier. działu fin. Otwieranie i zamykanie okresów bilansowych dla aktywów trwałych

12 Połączenie z diagramem
Legenda Symbol Opis Komentarze dotyczące zastosowania Zakres: Określa rolę użytkownika, na przykład kontroler faktury lub przedstawiciel handlowy. Zakres może również określać raczej jednostkę organizacyjną lub grupę przedsiębiorstw, a nie specyficzną rolę. Inne symbole związane z przebiegiem procesu w tej tabeli mają zostać umieszczone w tych liniach. Użytkownik ma tyle linii, ile jest wymagane, aby uwzględnić wszystkie role w scenariuszu. Zakres roli zawiera zadania, które są często spotykane w odniesieniu do tej roli. Zewnętrzne zdarzenia: Zawiera zdarzenia, które rozpoczynają lub kończą scenariusz, lub mają wpływ na przebieg zdarzeń w jego obrębie. Linia przebiegu (ciągła): Linia wskazuje standardową kolejność etapów i kierunek przebiegu w scenariuszu. Linia przebiegu (wykreskowana): Linia wskazuje przebieg do rzadko używanych lub warunkowych zadań w scenariuszu. Linia może też prowadzić do dokumentów związanych z przebiegiem procesu. Łączy dwa zadania w procesie scenariusza lub zdarzeniu, które nie stanowi etapu Kontakt/Zdarzenie biznesowe: Określa czynność, która prowadzi do scenariusza albo poza scenariusz, lub proces zewnętrzny, który ma miejsce podczas scenariusza Nie odpowiada etapowi zadania w dokumencie Proces jednostkowy: Określa zadanie ujęte krok po kroku w scenariuszu Odpowiada etapowi zadania w dokumencie Referencja procesu: Jeżeli scenariusz zawiera referencje do całego innego scenariusza, należy tutaj umieścić numer i nazwę scenariusza. Referencja procesu podrzędnego: Jeżeli scenariusz zawiera referencje do części innego scenariusza, należy tutaj umieścić numer scenariusza, jego nazwę i pochodzące z niego numery etapów Decyzja dotycząca procesu: Określa decyzję/punkt rozgałęzienia oznaczające wybór, który zostanie dokonany przez użytkownika końcowego. Linie przedstawiają różne wybory wychodzące z różnych części karo. Zazwyczaj nie odpowiada etapowi zadania w dokumencie; odzwierciedla wybór, który zostanie dokonany po realizacji etapu Symbol Opis Komentarze dotyczące zastosowania Do następnego/Z ostatniego diagramu: Prowadzi do następnej/poprzedniej strony diagramu Kontynuacja schematu blokowego na następnej/poprzedniej stronie Wydruk/Dokument: Określa wydrukowany dokument, raport lub formularz Nie odpowiada etapowi zadania w dokumencie; stosowane jest raczej do odzwierciedlenia dokumentu wygenerowanego przez etap zadania; z tej formy nie wychodzą żadne linie przebiegu Dane rzeczywiste dotyczące finansów: Określa finansowy dokument rozliczeniowy Planowanie budżetu: Określa dokument związany z planowaniem budżetu Proces wykonywany ręcznie: Obejmuje zadanie wykonywane ręcznie Zazwyczaj nie odpowiada etapowi zadania w dokumencie; stosowane jest raczej do odzwierciedlenia zadania wykonywanego ręcznie, takiego jak rozładowywanie ciężarówki w magazynie, które ma wpływ na przebieg procesu. Obecna wersja/Dane: Ten blok obejmuje dane pochodzące z procesu zewnętrznego Zazwyczaj nie odpowiada etapowi zadania w dokumencie; forma ta odzwierciedla raczej dane pochodzące z zewnętrznego źródła; do tego etapu nie wchodzą żadne linie przebiegu Decyzja systemu o zaliczeniu/ niezaliczeniu: Ten blok obejmuje decyzję podejmowaną automatycznie przez oprogramowanie Zazwyczaj nie odpowiada etapowi zadania w dokumencie; stosowane jest raczej do odzwierciedlenia automatycznej decyzji systemu podejmowanej po realizacji etapu. Połączenie z diagramem <Funkcja> Wydruk/ Dokument Zewnętrzne dla systemu SAP Dane rzeczywiste dotyczące finansów Planowanie budżetu Kontakt/ Zdarzenie biznesowe Proces jednostkowy Proces wykonywany ręcznie Referencja procesu Obecna wersja/Dane Referencja procesu podrzędnego Decyzja systemu o zaliczeniu/ niezaliczeniu: Decyzja dotycząca procesu

13 Copyright 2009 SAP AG All Rights Reserved
No part of this publication may be reproduced or transmitted in any form or for any purpose without the express permission of SAP AG. The information contained herein may be changed without prior notice. Some software products marketed by SAP AG and its distributors contain proprietary software components of other software vendors. Microsoft, Windows, Excel, Outlook, and PowerPoint are registered trademarks of Microsoft Corporation. IBM, DB2, DB2 Universal Database, System i, System i5, System p, System p5, System x, System z, System z10, System z9, z10, z9, iSeries, pSeries, xSeries, zSeries, eServer, z/VM, z/OS, i5/OS, S/390, OS/390, OS/400, AS/400, S/390 Parallel Enterprise Server, PowerVM, Power Architecture, POWER6+, POWER6, POWER5+, POWER5, POWER, OpenPower, PowerPC, BatchPipes, BladeCenter, System Storage, GPFS, HACMP, RETAIN, DB2 Connect, RACF, Redbooks, OS/2, Parallel Sysplex, MVS/ESA, AIX, Intelligent Miner, WebSphere, Netfinity, Tivoli and Informix are trademarks or registered trademarks of IBM Corporation. Linux is the registered trademark of Linus Torvalds in the U.S. and other countries. Adobe, the Adobe logo, Acrobat, PostScript, and Reader are either trademarks or registered trademarks of Adobe Systems Incorporated in the United States and/or other countries. Oracle is a registered trademark of Oracle Corporation. UNIX, X/Open, OSF/1, and Motif are registered trademarks of the Open Group. Citrix, ICA, Program Neighborhood, MetaFrame, WinFrame, VideoFrame, and MultiWin are trademarks or registered trademarks of Citrix Systems, Inc. HTML, XML, XHTML and W3C are trademarks or registered trademarks of W3C®, World Wide Web Consortium, Massachusetts Institute of Technology. Java is a registered trademark of Sun Microsystems, Inc. JavaScript is a registered trademark of Sun Microsystems, Inc., used under license for technology invented and implemented by Netscape. SAP, R/3, SAP NetWeaver, Duet, PartnerEdge, ByDesign, SAP Business ByDesign, and other SAP products and services mentioned herein as well as their respective logos are trademarks or registered trademarks of SAP AG in Germany and other countries. Business Objects and the Business Objects logo, BusinessObjects, Crystal Reports, Crystal Decisions, Web Intelligence, Xcelsius, and other Business Objects products and services mentioned herein as well as their respective logos are trademarks or registered trademarks of Business Objects S.A. in the United States and in other countries. Business Objects is an SAP company. All other product and service names mentioned are the trademarks of their respective companies. Data contained in this document serves informational purposes only. National product specifications may vary. These materials are subject to change without notice. These materials are provided by SAP AG and its affiliated companies ("SAP Group") for informational purposes only, without representation or warranty of any kind, and SAP Group shall not be liable for errors or omissions with respect to the materials. The only warranties for SAP Group products and services are those that are set forth in the express warranty statements accompanying such products and services, if any. Nothing herein should be construed as constituting an additional warrant.


Pobierz ppt "Przegląd scenariusza — 1"

Podobne prezentacje


Reklamy Google