Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Praktyczne wykorzystanie wiedzy z zakresu genetyki cech jakościowych i ilościowych u koni dr inż. Janusz Strychalski, UWM.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Praktyczne wykorzystanie wiedzy z zakresu genetyki cech jakościowych i ilościowych u koni dr inż. Janusz Strychalski, UWM."— Zapis prezentacji:

1 Praktyczne wykorzystanie wiedzy z zakresu genetyki cech jakościowych i ilościowych u koni
dr inż. Janusz Strychalski, UWM

2 Funkcja kodu genetycznego

3 Cechy jakościowe - drugoplanowe
Wyznaczane jednym, dwoma lub trzema genami Cechy przez nie wyznaczane są niezależne od warunków środowiska Cechy jakościowe określamy przymiotnikiem, bez stopniowania Są dziedziczone

4 Cechy ilościowe - pierwszoplanowe
ilość genów je warunkujących jest duża określane zawsze liczbą wymiary ciała masa ciała nieśność u ptaków cechy rozrodu: plenność, mleczność itp. dzielność koni wydajność wełny owiec

5 Cechy ilościowe - komentarz
złożone odziedziczalne każdy z genów wywiera cząstkowy wpływ na wartość cechy wpływy genów kumulują się

6 Ogromna zmienność genetyczna
Założenie: cecha ilościowa warunkowana 5 genami, w każdym z nich po 2 allele rodzice (P): AABBCCDDEE x aabbccddee potomstwo F1: AaBbCcDdEe gamety potomstwa F1 : 2n = 25 = 32

7 Ogromna zmienność genetyczna – c.d.
32 rodzaje gamet 32 x 32 = 322 = 1024 kombinacji w F2 przy założeniu 6 genów, a w każdym po 2 allele otrzymamy: F1: 26 = 64 rodzajów gamet 642 = 4096 kombinacji w F2

8 Ile genów warunkuje cechę ilościową?
Większość cech ilościowych wyznaczana jest znacznie większą liczbą genów niż 5 czy 6 Najczęściej w genie występuje więcej niż 2 allele

9 Cechy ilościowe - transgresja
założenie: prędkość podstawowa konia wynosi 20 km/godz., a każdy duży allel zwiększa jego prędkość o 5 km/godz. rodzice (P): AaBbCcDdEe x AaBbCcDdEe potomstwo: od aabbccddee do AABBCCDDEE

10 Cechy ilościowe - heterozja
objawia się głównie w cechach świadczących o większej żywotności organizmu daje się uzasadnić teorią naddominowania, zakładającą, że najkorzystniejszy jest układ alleli Aa jest zjawiskiem przejściowym, a potomstwo tego pokolenia będzie średnio dużo gorsze

11 Jak rozpoznać efekt heterozji?
słabe stado: dobry osobnik dobre stado: dobry osobnik

12 Związek cechy jakościowej z ilościową
Najczęściej ciemniejszej barwie sierści towarzyszy lepsze zdrowie i większa odporność koni Białe kończyny koni są bardziej wrażliwe na urazy i stany chorobowe

13 Obiekt: koń Gen. x Środ. Genotyp Genotyp Środowisko Środowisko

14 Genotyp, środowisko, fenotyp
geny cech ilościowych system utrzymania żywienie klimat stres trening Fenotyp

15 Wpływ genotypu na fenotyp
Wartość cechy koń 1 koń 2 koń 3 Dobre warunki środowiskowe

16 Wpływ środowiska na fenotyp
Wartość cechy Środowisko 1 Środowisko 2 Środowisko 3

17 Interakcja genotyp-środowisko kształtuje fenotyp
dobre warunki środowiskowe złe warunki środowiskowe Wartość cechy koń 1 koń 2 koń 3

18

19

20 Doskonalenie fenotypu zwierząt w warunkach lokalnych powinno uwzględniać jednocześnie bazę genetyczną i środowiskową

21 Współczynnik odziedziczalności to stosunek zmienności genetycznej do zmienności fenotypowej. Współczynnik ten przybiera wartość od 0 do 1. fenotyp 1 0,5 geny środowisko

22 δ2 = δ2 + δ2 δ2 δ2 h2 = = δ2 δ2 + δ2 Odziedziczalność P = G + E
Phenotype = Genotype + Environment δ2 = δ2 + δ2 P G E δ2 δ2 h2 = G = G δ2 δ2 + δ2 P G E

23 Odziedziczalność niska średnia wysoka

24 Odziedziczalność u koni
Cechy pokroju koni jak i ich wartość użytkowa są w większości cechami nisko i średnio odziedziczalnymi Odziedziczalność pokroju wynosi od 0,19 do 0,46

25 Odziedziczalność u koni – c.d.
wysokość w kłębie od 0,18 do 0,67 obwód klatki piersiowej od 0,12 do 0,33 obwód nadpęcia od 0,13 do 0,39

26 Odziedziczalność u koni – c.d.
wyniki prób dzielności od 0,25 do 0,75 wyniki skoków w próbach dzielności od 0,11 do 0,18 wyniki ujeżdżenia od 0,06 do 0,08 obszerność stępa od 0,24 do 0,51 obszerność kłusa od 0,33 do 0,53

27 Odziedziczalność u koni – c.d.
dzielność wyścigowa koni pełnej krwi angielskiej od 0,09 do 0,6 dzielność wyścigowa koni czystej krwi arabskiej od 0,09 do 0,51

28 Różnica selekcyjna - Rs
stanowi różnicę między średnią wartością cechy stada selekcyjnego a średnią dla całej populacji stado selekcyjne – to zwierzęta wybrane na rodziców przyszłego pokolenia

29 Postęp hodowlany - ΔG to różnica między średnią wartością cechy populacji potomnej a tą wartością w populacji wyjściowej

30 Jeszcze raz odziedziczalność – h2
ΔG = Rs . h2 czyli: ΔG h2 = Rs Im większe są Rs i h2, tym większego należy się spodziewać postępu hodowlanego.

31 Odziedziczalność - komentarz
Odziedziczalność jest pojęciem populacyjnym i nie można go odnosić do pojedynczego osobnika Jeżeli h2 jakiejś cechy wynosi 0,25, to oznacza, że zmienność fenotypowa tej cechy jest wywołana w 25% przez geny i w 75% przez środowisko

32 Od czego zależy odziedziczalność
zależy od stopnia zmienności genetycznej i środowiskowej zwierząt w stadzie h2 nie jest wielkością stałą dla danej cechy i może przybierać wartości w jednych stadach wyższe, w innych nieco niższe

33 Ile $ wart jest koń sąsiada?
Wartość użytkowa jest uwarunkowana nie tylko genotypem, ale też oddziaływaniem czynników środowiska Nie zawsze koń o wyższej wartości użytkowej jest genetycznie lepszy od konia o nieco niższej użytkowości

34 Wartość użytkowa a wartość hodowlana
Wartość użytkową można zmierzyć bezpośrednio Wartości hodowlanej bezpośrednio zmierzyć się nie da

35 Jak mierzyć wartość hodowlaną
ocena wartości użytkowej własnej ocena wartości użytkowej przodków ocena wartości użytkowej krewnych ocena wartości użytkowej potomstwa

36 Ocena wartości hodowlanej na podstawie użytkowości własnej
Założenie: odziedziczalność = 1,0 wówczas fenotyp = genotyp oraz wartość użytkowa = wartość hodowlana a wtedy nie potrzebna by była informacja o użytkowości krewnych

37 Wartość informacji o wartości użytkowej krewnych
Współczynnik odziedziczalności cechy Liczba badanych krewnych Stopień spokrewnienia z krewnymi

38 Ocena wartości hodowlanej na podstawie rodowodu
rodzice dziadkowie pradziadkowie no a dalej? pra-pra-dziadkowie?

39 Ocena wartości hodowlanej na podstawie rodowodu - trudności
Nie znamy genotypów przodków i potomstwa, a tylko ich wartość użytkową co jeśli h2 = 0,15? (wyniki skoków w próbach dzielności)

40 Ocena wartości hodowlanej na podstawie rodowodu – trudności c.d.
Zwierzęta są heterozygotami w wielu genach, więc wytwarzają bardzo różne gamety od tej samej pary osobników nigdy nie otrzymamy dwóch identycznych potomków (wyjątek: bliźnięta jednojajowe)

41 Ocena wartości hodowlanej na podstawie rodowodu – trudności c.d.
Zmienne warunki środowiskowe życia przodków i potomstwa znacznie zaciemniają podobieństwa i różnice lepiej oprzeć się na wynikach użytkowości rodzeństwa i półrodzeństwa

42 Użytkowość rodzeństwa a h2
Ocena wartości hodowlanej na podstawie rodzeństwa i półrodzeństwa ma duże znaczenie dla cech o niskiej h2 Przy cechach o wysokim h2, najlepszym wskaźnikiem wartości genetycznej osobnika jest… jego własna użytkowość

43 Rodowód – pra-pra-dziadkowie
jeżeli rodowód ma być informacją o stosowanych kojarzeniach, warto uwzględnić nawet dalekich przodków

44 Wartość hodowlana Wartość hodowlana = Wartość genetyczna? Wartość hodowlana: zdolność do przekazywania cech użytkowych potomstwu Analiza potomstwa jest więc najbardziej miarodajną oceną wartości rodziców

45 Ocena osobnika a selekcja
Wysokie h2: lepsza selekcja na podstawie fenotypu zwierzęcia (wartości użytkowej) Niskie h2: lepsza selekcja oparta o wartość hodowlaną

46 Współczynnik pokrewieństwa przodek - potomek
Rxa= współczynnik spokrewnienia między zwierzętami A i X n - odstęp pokoleń Fx - współczynnik inbredu osobnika X Fa - współczynnik inbredu przodka A

47 Współczynnik pokrewieństwa przodek – potomek c.d.
zna pan łatwiejszy wzór? RXA = Σ(½)n gdzie: n – liczba pokoleń

48 X Ż Y O B C P D E Z R F A S G Ź W T H I U J K V N L M Ć Ę

49 Współczynnik pokrewieństwa - łatwe
X Ż RXA = Σ(½)n gdzie: n – liczba pokoleń Z R RXA = (½)4 = 0,0625 = 6,25% A

50 X Ż Y O B C P D E Z R F A S G Ź W T H I U J K V N L M Ć Ę

51 Współczynnik pokrewieństwa - trudniejsze
X RXA = Σ(½)n gdzie: n – liczba pokoleń Ż Y Z O S RXA = (½)4 + (½)4 = = 0,125 = 12,5% B

52 X Ż Y O B C P D E Z R F A S G Ź W T H I U J K Ę

53 Współczynnik pokrewieństwa – trudne?
X RXA = Σ(½)n gdzie: n – liczba pokoleń Ż Ź Z RXA = 4·(½)4 = 0,25 = 25% R S A

54 Parametry statystyczne: średnia arytmetyczna
próba: 2, 3, 4, 7, 9 x = a1 + a2 +…+ an n = 25 5

55 Parametry statystyczne: odchylenie standardowe
próba: 2, 3, 4, 7, 9 SD = 1 n-1 Σ (xi – x)2 SD = 1 5-1 . [ (2-5)2 + (3-5)2 + + (4-5)2 + (7-5)2 + (9-5)2 = 2,915

56 Parametry statystyczne: wariancja
próba: 2, 3, 4, 7, 9 δ2 = 1 n-1 Σ (xi – x)2 δ2 = SD2 = 8,5

57 Parametry statystyczne: liczba stopni swobody
Def.: To liczba niezależnych wyników obserwacji pomniejszona o liczbę związków, które łączą te wyniki ze sobą. próba: 2, 3, 4, 7, 9 wzór: n-1 czyli tutaj 5-1=4

58 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Praktyczne wykorzystanie wiedzy z zakresu genetyki cech jakościowych i ilościowych u koni dr inż. Janusz Strychalski, UWM."

Podobne prezentacje


Reklamy Google