Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY W RODZINIE NARZĘDZIA PRAWNE

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY W RODZINIE NARZĘDZIA PRAWNE"— Zapis prezentacji:

1 PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY W RODZINIE NARZĘDZIA PRAWNE
Jarosław Polanowski Specjalista Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie certyfikat PARPA-IPZ Prokuratura Okręgowa w Warszawie

2 Rodzaje przemocy -Przemoc systemu społecznego wobec obywatela jest realizowana za pomocą norm prawnych Przemoc- na osobie-( -bezpośrednia-eksces fizyczny sprawcy realizowany na osobie ofiary: pobicie, zastraszenie- realizowany w celu kryminalnym:np.. zgwałcenie, napad rabunkowy, groźby karalne-i przemoc pośrednia- za pośrednictwem rzeczy, realizowana celem zmuszenia ofiary do określonego zachowania się lub znoszenia

3 Przemoc w rodzinie- definicja terapeutyczna:
Rodzaje przemocy Przemoc w rodzinie- definicja terapeutyczna: przemoc psychiczna fizyczna seksualna materialna

4 Rodzaje przemocy Znęcanie się- szczególny rodzaj przemocy psychicznej lub fizycznej, połączony z cyklicznością działania sprawcy wobec uzależnionej od niego ofiary: Art. 207 § 1-3 Kodeksu karnego Mobbing- szczególnego rodzaju przemoc zwrócona przeciwko osobom fizycznym pozostającym w faktycznej zależności od sprawcy miejscem pracy zarobkowej, wykonywania obowiązków służbowych lub zawodowych Stalking- przemoc psychiczna lub fizyczna bez zaistnienia zależności ofiary od sprawcy Przemoc w rodzinie- definicja z Ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie

5 Znęcanie się-

6 Mobbing Brak uregulowania w ustawodawstwie karnym Obszary przemocy:
-psychiczna fizyczna seksualna materialna

7 Stalking-przemoc bez stosunku zależności ofiary od sprawcy
Art..190a §1 KK:Kto przez uporczywe nękanie innej osoby lub osoby jej najbliższej wzbudza u niej uzasadnione okolicznościami poczucie zagrożenia lub istotnie narusza jej prywatność podlega karze pozbawienia wolności do lat 3 §2 Tej samej karze podlega ,kto wykorzystując wizerunek innej innej osoby w celu wyrządzenia jej szkody majątkowej lub osobistej §3 Jeżeli następstwem czynu określonego w § 1 lub 2 jest targnięcie się pokrzywdzonego na własne życie sprawca podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10 §4 Ściganie przestępstw określonych w § 1 i § 2 następuje na wniosek pokrzywdzonego

8 Definicja przemocy-ustawa o Przeciwdziałaniu Przemocy w Rodzinie
Art.2 pkt.2: przez przemoc w rodzinie należy rozumieć jednorazowe lub powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste osób wymienionych w pkt .1 a w szczególności narażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność , nietykalność cielesną, wolność w tym seksualną, powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym ,a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą

9 Określenie podmiotów chronionych przepisami Ustawy
Ilekroć w ustawie jest mowa o: 1) członku rodziny - należy przez to rozumieć osobę najbliższą w rozumieniu art. 115 § 11 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny. a także inną osobę wspólnie zamieszkującą lub gospodarującą; Art..115§ 11 Kodeksu Karnego : Osobą najbliższą jest małżonek, wstępny, zstępny, rodzeństwo, powinowaty w tej samej linii lub stopniu, osoba pozostająca w stosunku przysposobienia oraz jej małżonek, a także osoba pozostająca we wspólnym pożyciu

10 Systematyka ustawowa przeciwdziałania przemocy w rodzinie
Art Osobie dotkniętej przemocą w rodzinie udziela się bezpłatnej pomocy, w szczególności w formie: 1)   poradnictwa medycznego, psychologicznego, prawnego, socjalnego, zawodowego i rodzinnego; 2)   interwencji kryzysowej i wsparcia; 3)   ochrony przed dalszym krzywdzeniem, przez uniemożliwienie osobom stosującym przemoc korzystania ze wspólnie zajmowanego z innymi członkami rodziny mieszkania oraz zakazanie kontaktowania się i zbliżania się do osoby pokrzywdzonej; 4) zapewnienia osobie dotkniętej przemocą w rodzinie bezpiecznego schronienia w specjalistycznym ośrodku wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie; 5) badania lekarskiego w celu ustalenia przyczyn i rodzaju uszkodzeń ciała związanych z użyciem przemocy w rodzinie oraz wydania zaświadczenia lekarskiego w tym przedmiocie; 6) zapewnienia osobie dotkniętej przemocą w rodzinie, która nie ma tytułu prawnego do zajmowanego wspólnie ze sprawcą przemocy lokalu, pomocy w uzyskaniu mieszkania.

11 Systematyka przeciwdziałania przemocy- prawa ofiar
1)   poradnictwa medycznego, psychologicznego, prawnego, socjalnego, zawodowego i rodzinnego;

12 Systematyka pomagania- konieczność poradnictwa psychologicznego i medycznego
Przemoc = trauma złożona, skutkująca zdiagnozowaniem u ofiary: a)zespołu ostrego stresu pourazowego b)depresji c)uzależnienia od substancji chemicznych d)zaburzeń osobowości d)zachowań autoagresywnych e)powstania zespołu lęku uogólnionego f)objawów leku napadowego( paniki) g)psychoz i objawów somatycznych

13 Systematyka pomagania- konieczność pomocy medycznej
Identyfikacja przemocy w rodzinie- podstawy hospitalizacji- klasyfikacja międzynarodowa ICD- 10 Z55-Z65 - Osoby z potencjalnym zagrożeniem zdrowia warunkami socjo-ekonomicznymi i psychosocjalnymi, Z70-Z76 - Osoby wymagające świadczeń służby zdrowia w innych okolicznościach, Z80-Z99 - Osoby z potencjalnym zagrożeniem zdrowia przeszłością osobistą i rodzinną.

14 Systematyka pomagania- opieka medyczna
Art Osobie dotkniętej przemocą w rodzinie udziela się bezpłatnej pomocy, w szczególności w formie: 5) badania lekarskiego w celu ustalenia przyczyn i rodzaju uszkodzeń ciała związanych z użyciem przemocy w rodzinie oraz wydania zaświadczenia lekarskiego; w tym przedmiocie . Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, wzór zaświadczenia lekarskiego o przyczynach i rodzaju uszkodzeń ciała związanych z użyciem przemocy w rodzinie, uwzględniając przydatność zaświadczenia dla ochrony prawnej osoby dotkniętej przemocą w rodzinie.

15 Zaświadczenia lekarskie
Obdukcja- dokument płatny, wystawiany przez lekarza- specjalistę z zakresu medycyny sądowej, biegłego z listy biegłych sądowych, stwierdzający rodzaj obrażeń ciała, określający czy mogły one powstać w okolicznościach podanych przez pacjenta, oraz czy skutkowały one rozstrojem zdrowia na okres powyżej czy poniżej 7 dni( Przestępstwo publiczno lub prywatno- skargowe) Zaświadczenie przewidziane w Ustawie- to samo, za wyjątkiem że: wystawi je każdy lekarz który udzielać będzie pomocy ofierze przemocy, bezpłatnie, nie musi być biegłym, nie określa rodzaju obrażeń( czasu trwania rozstroju zdrowia)

16 Obdukcja i zaświadczenie- przydatność
Z punktu widzenia prawa- zmalała, bowiem: Art. 157 § 4 i 5 KK: „§ 4:Ściganie przestępstwa określonego w par 2 lub 3, jeżeli naruszenie czynności organów ciała lub rozstrój zdrowia trwał nie dłużej niż 7 dni, odbywa się z oskarżenia prywatnego, chyba że pokrzywdzonym jest osoba najbliższa zamieszkująca wspólnie ze sprawcą §  5”Jeżeli pokrzywdzonym jest osoba najbliższa,ściganie przestępstwa określonego w par 3 ( nieumyślność) następuje na jej wniosek Z punktu widzenia psychologii nadal pozostaje istotnym „ elementem mocy”: ofiary

17 Interwencja kryzysowa wobec dzieci
Art. 12a. 1. W razie bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia dziecka  w związku z przemocą w rodzinie pracownik socjalny wykonujący obowiązki służbowe ma prawo, z zastrzeżeniem ust 3, odebrać dziecko z rodziny i umieścić je u innej niezamieszkującej wspólnie osoby najbliższej, w rozumieniu art. 115 § 11 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny w rodzinie zastępczej lub w całodobowej placówce opiekuńczo-wychowawczej. 2. Tryb umieszczania dzieci w rodzinie zastępczej lub w całodobowej placówce opiekuńczo-wychowawczej regulują przepisy ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

18 Interwencja kryzysowa wobec dzieci
Art..115§ 11 Kodeksu Karnego : Osobą najbliższą jest małżonek, wstępny, zstępny, rodzeństwo, powinowaty w tej samej linii lub stopniu, osoba pozostająca w stosunku przysposobienia oraz jej małżonek, a także osoba pozostająca we wspólnym pożyciu.( Np. konkubent) 3. Decyzję, o której mowa w ust. 1, pracownik socjalny podejmuje wspólnie z funkcjonariuszem Policji, a także z lekarzem, lub ratownikiem medycznym, lub pielęgniarką

19 Interwencja- dziecko 4. Pracownik socjalny ma obowiązek niezwłocznego powiadomienia sądu opiekuńczego, nie później jednak niż w ciągu 24 godzin, o odebraniu dziecka z rodziny i umieszczeniu go u niezamieszkującej wspólnie osoby najbliższej, w rodzinie zastępczej lub w całodobowej placówce opiekuńczo- wychowawczej. 5. Do umieszczenia dziecka u osoby najbliższej niezamieszkującej wspólnie stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej lub w całodobowej placówce opiekuńczo-wychowawczej. 6. Minister właściwy do spraw wewnętrznych w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw zabezpieczenia społecznego określi, w drodze rozporządzenia, procedurę postępowania Policji przy wykonywaniu czynności, o których mowa w ust. 1 i 3, oraz sposób dokumentowania przeprowadzonych przez Policję czynności, uwzględniając konieczność udzielenia dzieciom skutecznej pomocy.

20 Interwencja kryzysowa- dziecko
Art. 12b. 1. Rodzicom, opiekunom prawnym lub faktycznym przysługuje zażalenie do sądu opiekuńczego na odebranie dziecka, o którym mowa w art. 12a. W zażaleniu można domagać się zbadania zasadności i legalności odebrania dziecka oraz prawidłowości jego dokonania. 2. Zażalenie może być wniesione za pośrednictwem pracownika socjalnego lub funkcjonariusza Policji, którzy dokonali odebrania dziecka. W takim przypadku zażalenie podlega niezwłocznemu przekazaniu do sądu opiekuńczego. 3. Sąd rozpatruje zażalenie niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 24 godzin. W razie uznania bezzasadności lub nielegalności odebrania dziecka sąd zarządza natychmiastowe przekazanie dziecka rodzicom, opiekunom prawnym lub faktycznym, od których dziecko zostało odebrane. 4. W przypadku stwierdzenia bezzasadności, nielegalności lub nieprawidłowości odebrania dziecka sąd zawiadamia o tym przełożonych osób, które dokonały odebrania. Art. 12c. O prawie do złożenia zażalenia, wraz ze wskazaniem sądu opiekuńczego właściwego miejscowo do jego rozpatrzenia, pracownik socjalny lub funkcjonariusz Policji poucza rodziców, opiekunów prawnych lub faktycznych dziecka. Pouczenie to należy wręczyć na piśmie.

21 Interwencja kryzysowa- dziecko
W ustawie z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. Nr 43, poz. 296, z późn. zm.) w art po § 1 dodaje się § 1a w brzmieniu: “§ 1a. Jeżeli umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej albo w placówce opiekuńczo-wychowawczej nastąpiło w trybie art. 12a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz. 1493, z 2009 r. Nr 206, poz oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146) sąd niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 24 godzin, wydaje orzeczenie o umieszczeniu dziecka w rodzinie zastępczej albo w placówce opiekuńczo-wychowawczej, albo orzeczenie o powrocie dziecka do rodziny.”.

22 Zespół dziecka krzywdzonego
T74.1 –przemoc fizyczna T przemoc seksualna T przemoc psychiczna T zaniedbywanie Choroba indukowana – dawniej zastępczy zespół Munchausen per proxy( zespół nadopiekuńczości)

23 Zespół dziecka krzywdzonego
Czynniki sugerujące występowanie Zespołu Dziecka Krzywdzonego: * niezgodność podanego wywiadu ze stanem klinicznym; * patologia środowiska rodzinnego (alkoholizm, narkomania, lub stały konflikt w rodzinie); * nieprawidłowe cechy osobowości rodziców; * zachowanie dziecka i opóźniony rozwój psychofizyczny dziecka; * wielokrotne hospitalizacje z różnych przyczyn.

24 Zespół dziecka krzywdzonego
Zespół objawów wynikających ze stosowania przemocy wobec dziecka, określony w Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD-10 (Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych ) jako T 74. Zespół Dziecka Krzywdzonego jest objęty procedurą NFZ pod numerem jako ZESPÓŁ DZIECKA MALTRETOWANEGO.

25 Uwarunkowania prawne pomocy dziecku- nowe sformułowanie praw i obowiązków w Kodeksie Rodzinnym i Opiekuńczym Art. 92 Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego: Dziecko pozostaje aż do pełnoletności pod władzą rodzicielską. Art. 93. § 1. Władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom. Art. 95. § 1. Władza rodzicielska obejmuje w szczególności obowiązek i prawo rodziców do wykonywania pieczy nad osobą i majątkiem dziecka oraz do wychowania dziecka, z poszanowaniem jego godności i praw. § 2. Dziecko pozostające pod władzą rodzicielską winno rodzicom posłuszeństwo, a w sprawach w których może samodzielnie podejmować decyzję i składać oświadczenia woli,powinno wysłuchać opinii i zaleceń rodziców , formułowanych dla jego dobra. § 4 Rodzice przed powzięciem decyzji w ważniejszych sprawach dotyczących osoby lub majątku dziecka powinni je wysłuchać, jeżeli rozwój umysłowy, stan zdrowia i stopień dojrzałości dziecka na to pozwala, oraz uwzględnić w miarę możliwości, jego rozsądne życzenia.

26 Nowe „ograniczenie” władzy rodzicielskiej- wersja obowiązująca po poprawkach Senatu RP
Art.,96.1;” „Osobom wykonującym władzę rodzicielska oraz sprawującym opiekę lub pieczę nad małoletnim zakazuje się stosowania kar cielesnych.

27 Rozwód Art. 56. § 1. Jeżeli między małżonkami nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia, każdy z małżonków może żądać, ażeby sąd rozwiązał małżeństwo przez rozwód. § 2. Jednakże mimo zupełnego i trwałego rozkładu pożycia rozwód nie jest dopuszczalny, jeżeli wskutek niego miałoby ucierpieć dobro wspólnych małoletnich dzieci małżonków albo jeżeli z innych względów orzeczenie rozwodu byłoby sprzeczne z zasadami współżycia społecznego. § 3. Rozwód nie jest również dopuszczalny, jeżeli żąda go małżonek wyłącznie winny rozkładu pożycia, chyba że drugi małżonek wyrazi zgodę na rozwód albo że odmowa jego zgody na rozwód jest w danych okolicznościach sprzeczna z zasadami współżycia społecznego. Art. 57. § 1. Orzekając rozwód sąd orzeka także, czy i który z małżonków ponosi winę rozkładu pożycia. § 2. Jednakże na zgodne żądanie małżonków sąd zaniecha orzekania o winie. W tym wypadku następują skutki takie, jak gdyby żaden z małżonków nie ponosił winy.

28 Rozwód Art. 58. § 1W wyroku orzekającym rozwód sąd rozstrzyga o władzy rodzicielskiej nad wspólnym małoletnim dzieckiem obojga małżonków i o kontaktach rodziców z dzieckiem oraz orzeka, w jakiej wysokości każdy z małżonków jest obowiązany do ponoszenia kosztów utrzymania i wychowania dziecka. Sąd uwzględnia porozumienie małżonków o sposobie wykonywania władzy rodzicielskiej i utrzymywaniu kontaktów z dzieckiem po rozwodzie, jeżeli jest ono zgodne z dobrem dziecka. Rodzeństwo powinno wychowywać się wspólnie, chyba że dobro dziecka wymaga innego rozstrzygnięcia. § 1a. Sąd może powierzyć wykonywanie władzy rodzicielskiej jednemu z rodziców, ograniczając władzę rodzicielską drugiego do określonych obowiązków i uprawnień w stosunku do osoby dziecka. Sąd może pozostawić władzę rodzicielską obojgu rodzicom na ich zgodny wniosek, jeżeli przedstawili porozumienie, o którym mowa w § 1, i jest zasadne oczekiwanie, że będą współdziałać w sprawach dziecka.

29 Kontakty z dzieckiem Art. 113§ 1. Niezależnie od władzy rodzicielskiej rodzice oraz ich dziecko mają prawo i obowiązek utrzymywania ze sobą kontaktów. § 2. Kontakty z dzieckiem obejmują w szczególności przebywanie z dzieckiem (odwiedziny, spotkania, zabieranie dziecka poza miejsce jego stałego pobytu) i bezpośrednie porozumiewanie się, utrzymywanie korespondencji, korzystanie z innych środków porozumiewania się na odległość, w tym ze środków komunikacji elektronicznej. Art § 1. Jeżeli dziecko przebywa stale u jednego z rodziców, sposób utrzymywania kontaktów z dzieckiem przez drugiego z nich rodzice określają wspólnie, kierując się dobrem dziecka i biorąc pod uwagę jego rozsądne życzenia; w braku porozumienia rozstrzyga sąd opiekuńczy.

30 Ograniczenia kontaktów z dzieckiem
Art § 1. Jeżeli wymaga tego dobro dziecka, sąd opiekuńczy ograniczy utrzymywanie kontaktów rodziców z dzieckiem. § 2. Sąd opiekuńczy może w szczególności: 1) zakazać spotykania się z dzieckiem, 2) zakazać zabierania dziecka poza miejsce jego stałego pobytu, 3) zezwolić na spotykanie się z dzieckiem tylko w obecności drugiego z rodziców albo opiekuna, kuratora sądowego lub innej osoby wskazanej przez sąd, 4) ograniczyć kontakty do określonych sposobów porozumiewania się na odległość, 5) zakazać porozumiewania się na odległość.

31 Zakaz kontaktów z dzieckiem
Art Jeżeli utrzymywanie kontaktów rodziców z dzieckiem poważnie zagraża dobru dziecka lub je narusza, sąd zakaże ich utrzymywania. Art Sąd opiekuńczy, orzekając w sprawie kontaktów z dzieckiem, może zobowiązać rodziców do określonego postępowania, w szczególności skierować ich do placówek lub specjalistów zajmujących się terapią rodzinną, poradnictwem lub świadczących rodzinie inną stosowną pomoc z jednoczesnym wskazaniem sposobu kontroli wykonania wydanych zarządzeń.

32 OBOWIĄZEK ALIMENTACYJNY wobec dziecka które ukończyło 18 rok życia
Art § 1. Rodzice obowiązani są do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie, chyba że dochody z majątku dziecka wystarczają na pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania. § 3. Rodzice mogą uchylić się od świadczeń alimentacyjnych względem dziecka pełnoletniego, jeżeli są one połączone z nadmiernym dla nich uszczerbkiem lub jeżeli dziecko nie dokłada starań w celu uzyskania możności samodzielnego utrzymania się. .

33 Izolacja sprawcy od ofiary
W ustawie z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji  (Dz. U. z 2007 r. Nr 43, poz. 277, z późn. zm. po art. 15 dodaje się art. 15a w brzmieniu: “Art. 15a. Funkcjonariusz Policji ma prawo zatrzymania sprawców przemocy w rodzinie stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego w trybie określonym w art. 15.”.

34 Izolacja ofiary od sprawcy
„ochrona przed dalszym krzywdzeniem, przez uniemożliwienie osobom stosującym przemoc korzystania ze wspólnie zajmowanego z innymi członkami rodziny mieszkania oraz zakazanie kontaktowania się i zbliżania się do osoby pokrzywdzonej;” 1) Problematyka administracyjno-prawna: wymeldowanie 2) Problematyka cywilno- prawna: eksmisje: a) eksmisja po zniesieniu współwłasności( art. 624 Kpc) b) eksmisja dla osoby która rażąco nagannym postępowaniem uniemożliwia normalne korzystanie z lokalu( art..58 KRiOP, art. 13 Ustawy o ochronie praw lokatorów) c) eksmisja dla sprawcy znęcania się nad rodziną( art. 16 i 17 Ustawy o ochronie praw lokatorów d) najnowsza „eksmisja”-art. 11a ust 1 Ustawy o przeciwdziałaniu Przemocy w Rodzinie

35 Izolacja ofiary od sprawcy
Art. 11a ust 1: Jeżeli członek rodziny wspólnie zajmujący mieszkanie, swoim zachowaniem polegającym na stosowaniu przemocy w rodzinie czyni szczególnie uciążliwym wspólne zamieszkiwanie, osoba dotknięta przemocą może żądać, aby sąd zobowiązał go do opuszczenia mieszkania art. 11a ust 2:sąd rozpoznaje sprawę w trybie KPC,w postępowaniu nieprocesowym. Postanowienie zapada po przeprowadzeniu rozprawy, w terminie jednego miesiąca po złożeniu wniosku, staje się wykonalne z chwila ogłoszenia

36 Zmiana Ustawy o ochronie praw lokatorów i w Kodeksie postępowania cywilnego -DU nr 224 poz.1342 z dnia obowiązująca od dnia Art..17.1: (Ustawy o ochronie praw lokatorów)Przepisów art. 14 i 16 nie stosuje się gdy powodem opróżnienia lokalu jest stosowanie przemocy w rodzinie lub wykraczanie w sposób rażący przeciwko porządkowi domowemu,albo niewłaściwe zachowanie czyniące uciążliwym korzystanie z innych lokali w budynku albo gdy zajęcie lokalu nastąpiło bez tytułu prawnego. Art §5.”1KPC: Jeżeli dłużnikowi nie przysługuje prawo do tymczasowego pomieszczenia,komornik usunie dłużnika do noclegowni,schroniska lub innej placówki zapewniającej miejsca noclegowe, wskazanej na wniosek komornika przez gminę właściwą ze względu na miejsce położenia lokalu podlegającego opróżnieniu.

37 Nowe środki karne-zakaz zbliżania się- fakultatywny
“Art. 41a. § 1. KK Sąd może orzec obowiązek powstrzymania się od przebywania w określonych środowiskach lub miejscach, zakaz kontaktowania się z określonymi osobami, zakaz zbliżania się do określonych osób, zakaz opuszczania określonego miejsca pobytu bez zgody sądu lub nakaz opuszczenia lokalu zajmowanego wspólnie z pokrzywdzonym w razie skazania za przestępstwo przeciwko wolności seksualnej lub obyczajności na szkodę małoletniego oraz w razie skazania za umyślne przestępstwo z użyciem przemocy, w tym przemocy przeciwko osobie najbliższej; obowiązek lub zakaz może być połączony z obowiązkiem zgłaszania się do Policji lub innego wyznaczonego organu w określonych odstępach czasu.

38 Nowe środki karne-zakaz zbliżania się- obligatoryjny
§ 2. Sąd orzeka obowiązek powstrzymania się od przebywania w określonych środowiskach lub miejscach, zakaz kontaktowania się z określonymi osobami, zakaz zbliżania się do określonych osób, zakaz opuszczania określonego miejsca pobytu bez zgody sądu lub nakaz opuszczenia lokalu zajmowanego wspólnie z pokrzywdzonym w razie skazania na karę pozbawienia wolności bez warunkowego zawieszenia jej wykonania za przestępstwo przeciwko wolności seksualnej lub obyczajności na szkodę małoletniego; obowiązek lub zakaz może być połączony z obowiązkiem zgłaszania się do Policji lub innego wyznaczonego organu w określonych odstępach czasu.

39 Nowe środki karne-zakaz zbliżania się- fakultatywny
§ 3. Sąd może orzec obowiązek powstrzymania się od przebywania w określonych środowiskach lub miejscach, zakaz kontaktowania się z określonymi osobami, zakaz zbliżania się do określonych osób lub zakaz opuszczania określonego miejsca pobytu bez zgody sądu na zawsze w razie ponownego skazania sprawcy w warunkach określonych w § 2. § 4. Orzekając zakaz zbliżania się do określonych osób, sąd wskazuje odległość od osób chronionych, którą skazany obowiązany jest zachować.”;

40 Nowe środki zapobiegawcze
„Art. 275a § 1 Kpk. Tytułem środka zapobiegawczego można nakazać oskarżonemu o przestępstwo popełnione z użyciem przemocy na szkodę osoby wspólnie zamieszkującej opuszczenie lokalu mieszkalnego zajmowanego wspólnie z pokrzywdzonym, jeżeli zachodzi uzasadniona obawa,że oskarżony ponownie popełni przestępstwo z użyciem przemocy wobec osoby, zwłaszcza gdy popełnieniem takiego przestępstwa groził § 2: W postępowaniu przygotowawczym środek przewidziany w § 1 stosuje się na wniosek Policji lub z urzędu § 3-5:Środek ten stosuje się na okres 3 miesięcy...sąd właściwy do rozpoznania sprawy przedłuża czas trwania na dalsze okresy,nie dłuższe niż 3 miesiące .Wydając postanowienie (jw.) można, na wniosek oskarżonego, wskazać mu miejsce pobytu w placówkach zapewniających miejsca noclegowe. Placówkami takimi nie mogą być placówki pobytu ofiar przemocy w rodzinie

41 Obligatoryjne wykonanie kary
w art. 75 po § 1 KK dodaje się § 1a w brzmieniu: “§ 1a. Sąd zarządza wykonanie kary jeżeli skazany za przestępstwo popełnione z użyciem przemocy lub groźby bezprawnej wobec osoby najbliższej lub innej osoby małoletniej zamieszkujących wspólnie ze sprawcą w okresie próby rażąco narusza porządek prawny, ponownie używając przemocy lub groźby bezprawnej wobec osoby najbliższej lub innej osoby małoletniej zamieszkujących wspólnie ze sprawcą.”;

42 Zmiany w Kodeksie Karnym- wykonawczym
) art. 181a otrzymuje brzmienie: “Art. 181a. § 1. W razie orzeczenia obowiązku powstrzymania się od przebywania w określonych środowiskach lub miejscach, zakazu kontaktowania się z określonymi osobami, zakazu zbliżania się do określonych osób, nakazu opuszczenia lokalu zajmowanego wspólnie z pokrzywdzonym lub zakazu opuszczania określonego miejsca pobytu bez zgody sądu, sąd przesyła odpis wyroku jednostce Policji, a także odpowiedniemu organowi administracji rządowej lub samorządu terytorialnego, właściwemu dla miejsca pobytu skazanego. § 2. Nadzór nad wykonywaniem obowiązku powstrzymania się od przebywania w określonych środowiskach lub miejscach, zakazu kontaktowania się z określonymi osobami, zakazu zbliżania się do określonych osób, nakazu opuszczenia lokalu zajmowanego wspólnie z pokrzywdzonym lub zakazu opuszczania określonego miejsca pobytu bez zgody sądu powierza się zawodowemu kuratorowi sądowemu.

43 Zmiana ustawy z dnia 7 września 2007 r o wykonaniu kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego (DU ) Art. 8.1: W czasie odbywania kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego skazany ma obowiązek określonego zachowania się, w szczególności: Pozostawania we wskazanym przez sąd miejscu w wyznaczonym czasie art8 ust 3 Sąd penitencjarny może orzec wobec skazanego zakaz zbliżania się do określonej osoby, za zgoda tej osoby, lub nałożyć na skazanego obowiązek powstrzymywania się od przebywania w określonych miejscach

44 Zmiana Ustawy o dozorze elektronicznym-cd
Art.12: W przypadku orzeczenia wobec skazanego zakazu zbliżania się do określonej osoby,o którym mowa w art. 8 ust 3, sąd penitencjarny poucza tę osobę o prawie do wystąpienia z wnioskiem o wyposażenie jej w stacjonarne lub przenośne urządzenie monitorujące,a w przypadku wyposażenia jej w urządzenie- również o sposobie postępowania z takim urządzeniem, w tym o czynnościach kontrolnych związanych z funkcjonowaniem aparatury monitorującej przeprowadzanych przez upoważniony podmiot dozorujący

45 SPRAWCY- Działania Korekcyjno- edukacyjne
Art.. 72 § 1 KK: zawieszając wykonanie kary ( art § 3 KK- warunkowo umarzając postępowanie karne) sąd może zobowiązać skazanego do: pkt.6 „poddania się leczeniu, w szczególności odwykowemu lub rehabilitacyjnemu, albo oddziaływaniom terapeutycznym dodano: pkt 6a:” uczestnictwa w programach korekcyjno- edukacyjnych Art.. 74 KK:.” Nałożenie obowiązku przewidzianego w art..72 § 1 pkt. 6 kk wymaga nadto zgody skazanego”

46 Interwencja kryzysowa i wsparcie
Art. 16. W ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej wprowadza się w art. 47 następujące zmiany "1. Interwencja kryzysowa stanowi zespół interdyscyplinarnych działań podejmowanych na rzecz osób i rodzin będących w stanie kryzysu. Celem interwencji kryzysowej jest przywrócenie równowagi psychicznej i umiejętności samodzielnego radzenia sobie, a dzięki temu zapobieganie przejściu reakcji kryzysowej w stan chronicznej niewydolności psychospołecznej.", b) ust. 3 otrzymuje brzmienie: "3. W ramach interwencji kryzysowej udziela się natychmiastowej specjalistycznej pomocy psychologicznej, a w zależności od potrzeb - poradnictwa socjalnego lub prawnego, w sytuacjach uzasadnionych - schronienia do 3 miesięcy.";

47 Interwencja kryzysowa
Wsparcie rodziny jest drogą do reintegracji społecznej Kryzys to stan psychiczny, który pojawia się w sytuacji konfliktowej lub frustrującej Konflikty: -są nieuniknione a nawet pożądane, dla ewolucji związku i pokonywania trudności życiowych Nie zaopiekowany kryzys przeradza się w patologię związku Patologia , gdy dochodzi do osiągnięcia przewagi jednej strony nad drugą, przeradza się w przemoc w rodzinie

48 Zespoły interdyscyplinarne skład obligatoryjny
Art. 9a ust. 3. W skład zespołu interdyscyplinarnego wchodzą przedstawiciele: ( powołani przez burmistrza, wójta lub prezydenta miasta) 1)   jednostek organizacyjnych pomocy społecznej; 2)   gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych;(GKRPA) 3)   Policji; 4)   oświaty; 5)   ochrony zdrowia; 6)   organizacji pozarządowych. 9a pkt.4. :W skład zespołu interdyscyplinarnego wchodzą także kuratorzy sądowi.

49 Zespoły interdyscyplinarne -skład fakultatywny
5. W skład zespołu interdyscyplinarnego mogą wchodzić także prokuratorzy oraz przedstawiciele podmiotów innych niż określone w ust. 3, działających na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

50 Grupy robocze-skład obligatoryjny:
Art. 9a pkt.11.   W skład grup roboczych wchodzą przedstawiciele: 1) jednostek organizacyjnych pomocy społecznej; 2) gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych; 3) Policji; 4) oświaty; 5) ochrony zdrowia.

51 Grupy robocze- skład fakultatywny
12.   W skład grup roboczych mogą wchodzić także kuratorzy sądowi, a także przedstawiciele innych podmiotów, specjaliści w dziedzinie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

52 Zespól interdyscyplinarny -częstotliwość działań
Art. 9a ust.7. Posiedzenia zespołu interdyscyplinarnego odbywają się w zależności od potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na trzy miesiące.

53 Zespół interdyscyplinarny typu roboczego- częstotliwość działań
Art. 9A ust.14.   Prace w ramach grup roboczych są prowadzone w zależności od potrzeb zgłaszanych przez zespół interdyscyplinarny lub wynikających z problemów występujących w indywidualnych przypadkach.

54 Obsługa organizacyjno- techniczna zespołów interdyscyplinarnych
Art. 9A ust.13.   Członkowie zespołu interdyscyplinarnego oraz grup roboczych wykonują zadania w ramach obowiązków służbowych lub zawodowych.

55 Podejmowanie interwencji w rodzinie
Art. 9d. 1.          Podejmowanie interwencji w środowisku wobec rodziny dotkniętej przemocą odbywa się w oparciu o procedurę “Niebieskie Karty” i nie wymaga zgody osoby dotkniętej przemocą w rodzinie.

56 Procedura” Niebieskie Karty”
Art. 9D ust.2.  Procedura “Niebieskie Karty” obejmuje ogół czynności podejmowanych i realizowanych przez przedstawicieli jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, Policji, oświaty i ochrony zdrowia, w związku z uzasadnionym podejrzeniem zaistnienia przemocy w rodzinie. 3.  Przedstawiciele podmiotów, o których mowa w ust. 2, realizują procedurę “Niebieskie Karty” w oparciu o zasadę współpracy i przekazują informacje o podjętych działaniach przewodniczącemu zespołu interdyscyplinarnego.

57 Procedura NK- podstawa prawna
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2011r w sprawie procedury „Niebieskie Karty”oraz wzorów formularzy „Niebieska karta” D.U nr 209 poz.1245 z dnia 3 października 2011r Obowiązuje od dnia 18 października 2011r

58 Wszczęcie procedury” Niebieskiej Karty”
Art..9D ust.4.  Wszczęcie procedury “Niebieska Karta” następuje przez wypełnienie formularza “Niebieska Karta”-”A” w przypadku powzięcia, w toku prowadzonych czynności służbowych lub zawodowych, uzasadnionego podejrzenia stosowania przemocy wobec członków rodziny lub w wyniku zgłoszenia dokonanego przez członka rodziny lub przez osobę będącą świadkiem przemocy w rodzinie. Wypełnienie formularza następuje w obecności osoby,co do której istnieje podejrzenie, ze jest dotknięta przemocą w rodzinie

59 Wszczęcie procedury” Niebieskiej Karty”
§ W przypadku podejrzenia stosowania przemocy w rodzinie wobec dziecka, czynności podejmowane i realizowane w ramach procedury, zwane dalej “działaniami”, przeprowadza się w obecności rodzica, opiekuna prawnego lub faktycznego. 2. Jeżeli osobami, co do których istnieje podejrzenie, że stosują przemoc w rodzinie wobec dziecka, są rodzice, opiekunowie prawni lub faktyczni, działań z udziałem dziecka przeprowadza się w obecności pełnoletniej osoby najbliższej w rozumieniu art. 115 § 11 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny

60 Procedura Niebieskiej Karty
. Przekazanie wypełnionego formularza “Niebieska Karta – A” do przewodniczącego zespołu interdyscyplinarnego następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od dnia wszczęcia procedury. Kopię wypełnionego formularza “Niebieska Karta – A” pozostawia się u wszczynającego procedurę. Przewodniczący zespołu interdyscyplinarnego po otrzymaniu formularza “Niebieska Karta - A” niezwłocznie, nie później niż w ciągu 3 dni od dnia jego otrzymania, przekazuje go członkom zespołu interdyscyplinarnego lub grupie roboczej.

61 Procedura Niebieskiej Karty
Na posiedzeniu członkowie zespołu interdyscyplinarnego lub grupy roboczej w obecności zaproszonej osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie, dokonują analizy sytuacji rodziny i wypełniają formularz “Niebieska Karta – C”.(wywiad dot. sytuacji rodziny) 3. Na posiedzenie zespołu interdyscyplinarnego lub grupy roboczej nie zaprasza się dziecka

62 Procedura Niebieskiej Karty
Niestawiennictwo osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie, nie wstrzymuje prac zespołu interdyscyplinarnego lub grupy roboczej. Przewodniczący zespołu interdyscyplinarnego wzywa osobę, wobec której istnieje podejrzenie, że stosuje przemoc w rodzinie, na spotkanie zespołu interdyscyplinarnego lub grupy roboczej.( Spotkania ze sprawca i ofiara nie mogą odbywać się w tym samym czasie i miejscu) Członkowie zespołu interdyscyplinarnego lub grupy roboczej, wypełniają formularz “Niebieska Karta - D”( dotyczy osoby podejrzewanej o stosowanie przemocy w rodzinie) w obecności osoby, wobec której istnieje podejrzenie, że stosuje przemoc w rodzinie.

63 Procedura Niebieskiej Karty
. Jeżeli w trakcie działań dokonywanych przez przedstawiciela podmiotu, o którym mowa w art. 9d ust. 2 ustawy, zachodzi podejrzenie, że osoba, wobec której istnieje podejrzenie, że stosuje przemoc w rodzinie, dopuściła się po raz kolejny stosowania przemocy w rodzinie, wypełnia się formularz “Niebieska Karta – A” w zakresie niezbędnym do udokumentowania nowego zdarzenia i przesyła go do przewodniczącego zespołu interdyscyplinarnego. 2. Jeżeli zachodzi podejrzenie, że osoba, wobec której istnieje podejrzenie, że stosuje przemoc w rodzinie dopuściła się kolejnego stosowania przemocy w rodzinie w trakcie działań dokonywanych przez zespół interdyscyplinarny lub grupę roboczą, wypełnia się formularz “Niebieska Karta – C” w niezbędnym zakresie w związku z nowym zdarzeniem.

64 Obowiązki zespołu dyscyplinarnego lub grupy roboczej w stosunku do sprawcy przemocy
Członkowie zespołu interdyscyplinarnego lub grupy roboczej podejmują działania wobec osoby, co do której istnieje podejrzenie, że stosuje przemoc w rodzinie, w szczególności: 1) diagnozują sytuację rodziny, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą; 2) przekazują informacje o konsekwencjach popełnianych czynów; 3) motywują do udziału w programach oddziaływań korekcyjno- edukacyjnych; 4) przeprowadzają rozmowę pod kątem nadużywania alkoholu, środków odurzających, substancji psychotropowych lub leków; 5) przekazują informacje o koniecznych do zrealizowania działaniach w celu zaprzestania stosowania przemocy w rodzinie. 4. Jeżeli osoba, wobec której istnieje podejrzenie, że stosuje przemoc w rodzinie, nadużywa alkoholu, członkowie zespołu interdyscyplinarnego lub grupy roboczej kierują tę osobę do gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych.

65 Zakończenie procedury NK
§ 18. 1. Zakończenie procedury następuje w przypadku: 1) ustania przemocy w rodzinie i uzasadnionego przypuszczenia o zaprzestaniu dalszego stosowania przemocy w rodzinie oraz po zrealizowaniu indywidualnego planu pomocy, albo 2) rozstrzygnięcia o braku zasadności podejmowanych działań. Zakończenie procedury wymaga udokumentowania w formie protokołu podpisanego przez przewodniczącego zespołu interdyscyplinarnego, który powinien zawierać: 1) dane dotyczące osób, wobec których realizowana była procedura; 2) datę rozpoczęcia i zakończenia procedury; 3) opis podjętych działań w ramach procedury.

66 Indywidualny plan pomocy
. Indywidualny plan pomocy stanowi ogół działań podejmowanych przez osobę, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie, oraz podmioty, o których mowa w Art. 9d ust. 2 ustawy, w celu poprawy sytuacji życiowej tej osoby oraz jej rodziny. Indywidualny plan pomocy może ulegać zmianie w zależności od potrzeb i sytuacji osoby( ofiary, w szczególności po ponownym wypełnieniu karty C)

67 Dokumentacja i obowiązek zawiadamiania o przestępstwie
Uregulowanie- Rozporządzenie NK; - Wszystkie działania muszą być udokumentowane(§ 10 ust 1 Rozporządzenia) § 10 ust 2:W przypadku podejrzenia popełnienia przestępstwa dokumenty są przekazywane organom właściwym do prowadzenia postępowania przygotowawczego

68 „Uzasadnione podejrzenie przemocy w rodzinie”
Art. 12. 1.         Osoby, które w związku z wykonywaniem swoich obowiązków służbowych lub zawodowych powzięły podejrzenie o popełnieniu ściganego z urzędu przestępstwa z użyciem przemocy w rodzinie, niezwłocznie zawiadamiają o tym Policję lub prokuratora.( art. 160 § 2.KK) 2. Osoby będące świadkami przemocy w rodzinie powinny zawiadomić o tym Policję, prokuratora lub inny podmiot działający na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.( Art  § 1. KK)

69 Obowiązek zawiadamiania o przemocy- Kodeks karny- penalizacja
Art. 160. § 1. Kodeksu Karnego:Kto naraża człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. § 2. Jeżeli na sprawcy ciąży obowiązek opieki nad osobą narażoną na niebezpieczeństwo, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. Art. 162. § 1. Kto człowiekowi znajdującemu się w położeniu grożącym bezpośrednim niebezpieczeństwem utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu nie udziela pomocy, mogąc jej udzielić bez narażenia siebie lub innej osoby na niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu,

70 Obowiązek zawiadamiania o sytuacji dziecka--Kodeks Postępowania Cywilnego
Art § 1. Każdy, komu znane jest zdarzenie uzasadniające wszczęcie postępowania z urzędu obowiązany jest zawiadomić o nim sąd opiekuńczy. § 2. Obowiązek wymieniony w § 1 ciąży przede wszystkim na urzędach stanu cywilnego , sądach, prokuratorach, notariuszach, komornikach, organach samorządu i administracji rządowej, organach Policji, placówkach oświatowych, opiekunach społecznych oraz organizacjach i zakładach zajmujących się opieką nad dziećmi lub osobami psychicznie chorymi.

71 Obowiązek sygnalizacji- KPK
Art. 23. W sprawie o przestępstwo popełnione na szkodę małoletniego, we współdziałaniu z małoletnim lub w okolicznościach, które mogą świadczyć o demoralizacji małoletniego albo o gorszącym wpływie na niego, sąd, a w postępowaniu przygotowawczym prokurator, zawiadamia sąd rodzinny w celu rozważenia środków przewidzianych w przepisach o postępowaniu w sprawach nieletnich oraz w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym.

72 Zespoły interdyscyplinarne- ochrona danych osobowych
. . Art. 9c ust 2:Przed przystąpieniem do wykonywania czynności, o których mowa w Art. 9b ust. 2 i 3, członkowie zespołu interdyscyplinarnego oraz grup roboczych składają organowi, o którym mowa w art. 9a ust. 2,( burmistrz, wójt lub prezydent miasta) oświadczenie o następującej treści: “Oświadczam, że zachowam poufność informacji i danych, które uzyskałem przy realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie oraz, że znane mi są przepisy o odpowiedzialności karnej za udostępnienie danych osobowych lub umożliwienie do nich dostępu osobom nieuprawnionym.”.

73 Uprawnienia i obowiązki zespołów interdyscyplinarnych w zakresie przetwarzania danych osobowych
Art. 9c. 1.           Członkowie zespołu interdyscyplinarnego oraz grup roboczych w zakresie niezbędnym do realizacji zadań, o których mowa w art. 9b ust. 2 i 3, mogą przetwarzać dane osób dotkniętych przemocą w rodzinie i osób stosujących przemoc w rodzinie, dotyczące: stanu zdrowia, nałogów, skazań, orzeczeń o ukaraniu, a także innych orzeczeń wydanych w postępowaniu sądowym lub administracyjnym, bez zgody i wiedzy osób, których dane te dotyczą 2. Członkowie zespołu interdyscyplinarnego oraz grup roboczych zobowiązani są do zachowania poufności wszelkich informacji i danych, które uzyskali przy realizacji zadań, o których mowa w art. 9b ust. 2 i 3. Obowiązek ten rozciąga się także na okres po ustaniu członkostwa w zespole interdyscyplinarnym oraz w grupach roboczych.

74 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dn. 26 lutego 2013 r
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dn. 26 lutego 2013 r. w sprawie sposobu wykonywania obowiązków i uprawnień przez kuratorów sądowych w sprawach karnych wykonawczych- obowiązuje o od dnia 11 marca 2013r Dz.U. z 2013 r. Nr 0, poz. 335

75 § 5.ust.5 W razie powierzenia dozoru w sprawie związanej z popełnieniem przestępstwa polegającego na użyciu przemocy lub groźby bezprawnej informację o oddaniu skazanego pod dozór kurator zawodowy przesyła jednocześnie do komendanta powiatowego (miejskiego lub rejonowego) Policji, właściwego ze względu na miejsce stałego pobytu skazanego

76 § 8. 1. Kurator sądowy po powierzeniu mu dozoru ma obowiązek:
10) w sprawie związanej z popełnieniem przestępstwa polegającego na użyciu przemocy lub groźby bezprawnej nawiązać kontakt z dzielnicowym z właściwej jednostki organizacyjnej Policji w celu wymiany informacji o skazanym, a także w celu ustalenia sposobów dalszej współpracy oraz form kontaktu . W razie uzasadnionej potrzeby kurator sądowy po powierzeniu mu dozoru:nawiązuje kontakt ze stowarzyszeniami, instytucjami i organizacjami społecznymi zajmującymi się pomocą społeczną,pośrednictwem pracy, leczeniem, oddziaływaniem terapeutycznym wobec skazanego bądź innymi formami działania, które mogą być przydatne w rozwiązywaniu problemów, które nie sprzyjają resocjalizacji i kontroli okresu próby

77 § W stosunku do osób, wobec których sprawowany jest dozór, ustala się trzy grupy ryzyka powrotu do przestępstwa- 1) grupa obniżonego ryzyka (A); 2) grupa podstawowa (B); 3) grupa podwyższonego ryzyka (C)

78 Do grupy podwyższonego ryzyka (C) kwalifikuje się:
1) skazanych określonych w art. 64 § 1 i 2 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny 2) skazanych, którzy po wydaniu wyroku lub w okresie próby popełnili przestępstwo podobne; 3) osoby uzależnione skazane za przestępstwo pozostające w związku z używaniem alkoholu, środka odurzającego lub substancji psychotropowej

79 4) skazanych za przestępstwa przeciwko wolności
seksualnej lub obyczajności na szkodę małoletniego, a także za przestępstwa przeciwko wolności seksualnej popełnione w związku z zakłóceniem czynności psychicznych o podłożu seksualnym innym niż choroba psychiczna 5) skazanych z zaburzeniami psychicznymi, jeżeli zaburzenia te miały związek z popełnieniem przestępstwa; 6) skazanych w związku ze stosowaniem przemocy w rodzinie, którzy pozostają z osobą pokrzywdzoną we wspólnym gospodarstwie domowym w okresie próby, z wyłączeniem osób, wobec których zastosowano warunkowe umorzenie postępowania;

80 7) skazanych związanych z subkulturami
przestępczymi lub grupami mającymi związek ze środowiskiem przestępczym; 8) skazanych, którzy wymagają intensywnych działań w okresie próby ze względu na dotychczasową karalność, sposób życia, właściwości osobiste i zachowanie w okresie próby, w tym stopień wykonania orzeczonych obowiązków, albo ze względu na inne okoliczności

81 do grupy podwyższonego ryzyka (C) wykonują kuratorzy zawodowi.
. Dozór w stosunku do osób zakwalifikowanych do grupy podwyższonego ryzyka (C) wykonują kuratorzy zawodowi. W szczególnie uzasadnionych przypadkach kierownik zespołu lub sędzia może wyrazić zgodę na wykonywanie dozoru przez kuratora społecznego z uwagi na właściwości i warunki osobiste skazanego oraz predyspozycje, wykształcenie, umiejętności i przeszkolenie kuratora społecznego.

82 § 14. 1. W stosunku do skazanego
zakwalifikowanego do grupy podwyższonego ryzyka (C) kurator sądowy jest zobowiązany w szczególności do: 6) nawiązania i systematycznego utrzymywania kontaktu z odpowiednimi stowarzyszeniami, instytucjami i organizacjami społecznymi zajmującymi się pomocą społeczną, pośrednictwem pracy, leczeniem, oddziaływaniem terapeutycznym bądź innymi formami działania, które mogą być przydatne w rozwiązywaniu problemów, które nie sprzyjają resocjalizacji i kontroli okresu próby.-

83 przemocy w rodzinie do obowiązków kuratora zawodowego
§ W przypadku orzeczonego dozoru wobec sprawcy przemocy w rodzinie do obowiązków kuratora zawodowego należy ponadto 1) nawiązanie i utrzymywanie stałego kontaktu z osobami pokrzywdzonymi w wyniku przemocy w rodzinie, w sytuacji gdy w okresie dozoru pozostają one we wspólnym gospodarstwie domowym ze skazanym; 2) nawiązanie współpracy z Policją, organami administracji rządowej i samorządu terytorialnego zaangażowanymi w pomoc osobom pokrzywdzonym w wyniku przemocy w danej rodzinie i z organizacjami pozarządowymi funkcjonującymi na terenie miejsca zamieszkania osób pokrzywdzonych, w celu uzyskania w niezbędnym zakresie informacji o rodzinie dotkniętej przemocą--

84 3) występowanie w razie potrzeby do sądu z
wnioskami, w szczególności o modyfikację lub nałożenie na sprawcę przemocy w rodzinie obowiązku wykonywania ciążącego na nim obowiązku łożenia na utrzymanie innej osoby, powstrzymania się od nadużywania alkoholu lub używania innych środków odurzających, poddania się leczeniu, w szczególności odwykowemu lub rehabilitacyjnemu, albo oddziaływaniom terapeutycznym lub obowiązku uczestnictwa w progra- mach korekcyjno-edukacyjnych, powstrzymania się od przebywania w określonych środowiskach lub miejscach, powstrzymania się od kontaktowania się z pokrzywdzonym lub innymi osobami w określony sposób lub opuszczenia lokalu zajmowanego wspólnie z pokrzywdzonym;-- kalu zajmowanego wspólnie z pokrzywdzonym;

85 4) zapoznanie się z realizowanymi przez
miejscowe organy administracji rządowej i samorządowej programami przeciw działania przemocy w rodzinie i w miarę możliwości uczestniczenie w nich- 5) uczestniczenie w posiedzeniach zespołu interdyscyplinarnego i grupy roboczej, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie

86 § 21. W razie sprawowania dozoru
w stosunku do sprawcy przejawiającego zachowania agresywne kurator sądowy rozważa możliwość wystąpienia do sądu z wnioskiem o nałożenie na tego sprawcę obowiązku uczestniczenia w programach korekcyjno- edukacyjnych pozwalających na radzenie sobie z zachowaniem agresywnym.


Pobierz ppt "PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY W RODZINIE NARZĘDZIA PRAWNE"

Podobne prezentacje


Reklamy Google