Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Procedura odbioru dziecka Zakopane 2011 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Procedura odbioru dziecka Zakopane 2011 r."— Zapis prezentacji:

1 Procedura odbioru dziecka Zakopane 2011 r.

2 Definicja przemocy na podstawie Ustawy
o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z dnia 20 września 2005 r. Nr 180, poz. 1493 z późniejszymi zmianami)

3 Przemoc to, jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste członków rodziny, w szczególności narażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność, nietykalność cielesną, wolność, w tym seksualną, powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne.

4 Dobro dziecka najważniejsze
czytaj więcej                                             Dobro dziecka najważniejsze

5 Odbiór dzieci - art. 12 1. Osoby, które w związku z wykonywaniem swoich obowiązków służbowych lub zawodowych powzięły podejrzenie o popełnienie ściganego z urzędu przestępstwa z użyciem przemocy w rodzinie, niezwłocznie zawiadamiają o tym Policję lub prokuratora. 2. Osoby będące świadkami przemocy w rodzinie powinny zawiadomić o tym Policję, prokuratora lub inny podmiot działający na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

6 Odbiór dzieci - art. 12a pkt. 1
W razie bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia dziecka w związku z przemocą w rodzinie pracownik socjalny wykonujący obowiązki służbowe ma prawo odebrać dziecko z rodziny i umieścić je: u innej niezamieszkującej wspólnie osoby najbliższej, w rodzinie zastępczej, lub całodobowej placówce opiekuńczo-wychowawczej.

7 Odbiór dzieci - art. 12a pkt. 1
Osoby najbliższe w rozumieniu art. 115 par. 11 Kodeks karny (Dz. U , Nr 88, poz. 553 z późn. zmian.) małżonek wstępny (rodzice, dziadkowie) zstępny (dzieci, wnuki) rodzeństwo (brat, siostra) powinowaty w tej samej linii lub stopniu (teście, szwagier) osoba pozostająca w stosunku przysposobienia oraz jej małżonek osoba pozostająca we wspólnym pożyciu (konkubent)

8 Odbiór dzieci – zadania - art. 12a pkt. 1-2
Umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej może się odbyć na podstawie dwu przepisów prawnych: z art. 74 ust. 7 ustawy o pomocy społecznej – dziecko może być doprowadzone przez policję do zawodowej niespokrewnionej rodziny zastępczej o charakterze pogotowia; z art. 12 a ust. 1 - w razie bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia dziecka w związku z przemocą w rodzinie pracownik socjalny wykonujący obowiązki służbowe ma prawo odebrać dziecko z rodziny i umieścić je u innej niezamieszkującej wspólnie osoby najbliższej, w rodzinie zastępczej lub w całodobowej placówce opiekuńczo-wychowawczej, stosując tryb umieszczania wynikający z ustawy o pomocy społecznej.

9 Odbiór dzieci – zadania - art. 12a pkt. 1-2
Co oznacza, że w każdym z tych przypadków można umieścić dziecko w pogotowiu rodzinnym. Ustawa o pomocy społecznej art. 74. ust 5 podkreśla, że pogotowie rodzinne nie może odmówić przyjęcia dziecka w wieku do 10 lat, jeżeli zostało doprowadzone przez policję. Pogotowie rodzinne ma obowiązek zawiadamia o tym fakcie, nie później niż w ciągu 24 godzin od przyjęcia dziecka, sąd oraz powiatowe centrum pomocy rodzinie.

10 Odbiór dzieci – zadania - art. 12a pkt. 1-2

11 Odbiór dzieci – zadania - art. 12a pkt. 1-2
Umieszczenie w rodzinie zastępczej na terenie powiatu gostyńskiego: 1. Pogotowie rodzinne nr 1 Gostyń 2. Pogotowie rodzinne nr 2 Podrzecze, gmina Piaski

12 Odbiór dzieci - zadania art. 12a pkt. 1-2
Podobnie rzecz się ma w przypadku umieszczenia dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej Dyrektor placówki zawiadamia o tym fakcie (w ciągu 24 godzin od przyjęcia dziecka) sąd oraz powiatowe centrum pomocy rodzinie.

13 Odbiór dzieci - zadania art. 12a pkt. 1-2
Na terenie powiatu gostyńskiego funkcjonuje placówka opiekuńczo-wychowawcza typu socjalizacyjnego. Dom Dziecka w Bodzewie Bodzewo 64 gmina Piaski tel

14 Odbiór dzieci - zadania art. 12a pkt. 3
Pracownikowi socjalnemu przy odbiorze dziecka towarzyszy funkcjonariusz Policji, a także lekarz, lub ratownik medyczny, lub pielęgniarka.

15 Odbiór dzieci - zadania art. 12a pkt. 3
Przepisy KPC stosuje się odpowiednio: Art. 59810 Na żądanie kuratora sądowego Policja jest zobowiązana do udzielenia mu pomocy przy czynnościach związanych z przymusowym odebraniem osoby podlegającej władzy rodzicielskiej lub pozostającej pod opieką. Art. 59811  § 1. Jeżeli przymusowe odebranie osoby podlegającej władzy rodzicielskiej lub pozostającej pod opieką napotyka przeszkody na skutek ukrycia tej osoby lub na skutek innej czynności przedsięwziętej w celu udaremnienia wykonania orzeczenia, kurator sądowy zawiadomi prokuratora. § 2. Jeżeli zobowiązany nie ujawnia miejsca pobytu osoby podlegającej władzy rodzicielskiej lub pozostającej pod opieką, która ma być odebrana, sąd na wniosek kuratora sądowego zarządzi jego przymusowe sprowadzenie celem złożenia oświadczenia o miejscu pobytu tej osoby. Pod względem skutków karnych oświadczenie jest równoznaczne ze złożeniem zeznań pod przyrzeczeniem, o czym sędzia powinien uprzedzić składającego oświadczenie. § 3. Jeżeli zobowiązany lub inne osoby przeszkadzają w wykonaniu orzeczenia w miejscu pobytu osoby podlegającej władzy rodzicielskiej lub pozostającej pod opieką, na żądanie kuratora sądowego Policja usunie te osoby z miejsca wykonywania orzeczenia. Art. 59812 § 1. Przy odbieraniu osoby podlegającej władzy rodzicielskiej lub pozostającej pod opieką kurator sądowy powinien zachować szczególną ostrożność i uczynić wszystko, aby dobro tej osoby nie zostało naruszone, a zwłaszcza aby nie doznała ona krzywdy fizycznej lub moralnej.

16 Obowiązki i zadania pracownika socjalnego
1. PS ma obowiązek powiadomić w ciągu 24 godzin sąd o odebraniu dziecka i umieszczeniu u niezamieszkującej osoby najbliższej lub rodzinie zastępczej bądź placówce opiekuńczo-wychowawczej. 2. PS (w pierwszej kolejności) ma obowiązek wręczyć rodzicom (opiekunom) dziecka pisemne pouczenie o możliwości złożenia zażalenia na odebranie dziecka ze wskazaniem sądu opiekuńczego właściwego miejscowo do jego rozpatrzenia. (obowiązek pouczenia w drugiej kolejności spoczywa również na funkcjonariuszu Policji [art. 12 c ustawy, § 4 ust. 3 rozporządzenia.])

17 Obowiązki i zadania pracownika socjalnego
3. PS ma obowiązek przyjąć od rodziców (opiekunów) dziecka zażalenia i powiadomić o nim niezwłocznie właściwy sąd.

18 Wzór pouczenia POUCZENIE
Zgodnie z art.12b ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U , Nr 180, poz z późniejszymi zmianami) rodzicom, opiekunom prawnym lub faktycznym przysługuje zażalenie do Sądu Rejonowego w Gostyniu Wydział Rodzinny i Nieletnich ul. Sądowa 1, Gostyń na odebranie dziecka, o którym mowa w art. 12 a* ww. Ustawy. W zażaleniu można domagać się zbadania zasadności i legalności odebrania dziecka oraz prawidłowości jego dokonania. ………………………………………………………. ……………………………………… Podpis rodzica (opiekuna prawnego/faktycznego**) Podpis pracownika socjalnego ………………………… Miejscowość i data * Artykuł 12a „W razie bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia dziecka w związku z przemocą w rodzinie pracownik socjalny wykonujący obowiązki służbowe ma on prawo odebrać dziecko z rodziny i umieścić je u innej niezamieszkującej wspólnie osoby najbliższej[…], rodzinie zastępczej lub całodobowej placówce opiekuńczo-wychowawczej”. ** właściwe podkreślić

19 Obowiązki funkcjonariusza Policji na podstawie rozporządzenia MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1 z dnia r. (Dz. U. z 2011, Nr 81, poz. 448) Zapewnienie bezpieczeństwa osobistego dziecku oraz pracownikowi socjalnemu, a także dostępu do miejsca wykonywania obowiązków służbowych i porządku w tym miejscu. Czynności zabezpieczenia są realizowane przez Policję, do czasu opuszczeniu miejsca wykonywania czynności przez pracownika socjalnego.

20 Obowiązki funkcjonariusza Policji na podstawie rozporządzenia MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1 z dnia r. (Dz. U. z 2011, Nr 81, poz. 448) 3. Policja wykonuje czynności, na wniosek pracownika socjalnego złożony w dowolnej formie, w trakcie wykonywania przez niego obowiązków służbowych, w przypadku gdy istnieje bezpośrednie zagrożenie życia lub zdrowia dziecka w związku z przemocą w rodzinie. 4. Sporządza notatkę urzędową z podjętych działań. 5. Notatkę funkcjonariusz przekazuje bezpośredniemu przełożonemu, który następnie przekazuje jej kopie do sądu opiekuńczego oraz właściwej jednostki organizacyjnej pomocy społecznej.

21 Notatka urzędowa Policji zawiera:
imię , nazwisko oraz stopień służbowy funkcjonariusza; datę i miejsce przeprowadzonych czynności; imię i nazwisko pracownika socjalnego oraz adres jednostki organizacyjnej pomocy społecznej; imię i nazwisko lekarza, lub ratownika medycznego, lub pielęgniarki, którzy uczestniczyli w podjęciu decyzji o odebraniu dziecka z rodziny; imię i nazwisko oraz inne niezbędne dane odbieranego dziecka, rodziców, opiekunów prawnych lub faktycznych oraz innych uczestników postępowania obecnych w miejscu wykonywania czynności;

22 Notatka urzędowa Policji zawiera (cd):
opis wykonanych czynności, w tym informacje o podjętej decyzji, z uwzględnieniem stanowisk poszczególnych uczestników; wskazanie osób, którym funkcjonariusz wręczył pisemne pouczenie o prawie do złożenia zażalenia do sądu opiekuńczego na odebranie dziecka oraz osoby wręczającej to pouczenie; informację o wniesieniu za pośrednictwem funkcjonariusza zażalenia do sądu opiekuńczego na odebranie dziecka; informacje o osobie i miejscu, w którym umieszczono odebrane dziecko, jeżeli będzie on uczestniczył w tej czynności.

23 UWAGA! Z przepisów nie wynika, kto odpowiada za transport dziecka do osoby najbliższej/pogotowia rodzinnego/placówki.

24 Prawa rodziców (art. 12 d) 1. Rodzice (opiekunowie prawni/faktyczni) mają prawo skontrolować działania pracownika socjalnego. 2. Mają prawo uzyskać pisemne pouczenie o możliwości złożenia zażalenia na odebranie dziecka. 3. Rodzicom (opiekunom prawnym/faktycznym) przysługuje prawo złożenia zażalenia do sądu rodzinnego i opiekuńczego

25 Rola sądu rodzinnego i opiekuńczego
1. Sąd rozpatruje zażalenie niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 24 godzin. 2. W razie uznania bezzasadności lub nielegalności odebrania dziecka sąd zarządza natychmiastowe przekazanie dziecka rodzicom (opiekunom), od których dziecko zostało odebrane. 3. W przypadku stwierdzenia bezzasadności, nielegalności lub nieprawidłowości odebrania dziecka sąd zawiadamia o tym przełożonych osób, które dokonały odebrania.

26 kierownik Działu Pomocy Dziecku i Rodzinie
Dziękuję za uwagę Alicja Data psycholog kierownik Działu Pomocy Dziecku i Rodzinie w PCPR w Gostyniu

27 art. 9 d Wszelkie działania w środowisku odbywają się w oparciu o procedurę „Niebieskiej Karty”, która nie wymaga zgody osoby dotkniętej przemocą. Procedurę mogą prowadzić: przedstawiciele jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, Policji, oświaty ochrony zdrowia

28 Wzór zaświadczenia lekarskiego


Pobierz ppt "Procedura odbioru dziecka Zakopane 2011 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google