Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Realizacja projektów z zakresu turystyki w ramach ZPORR, Interreg III, RPO, Programu Operacyjnego Polska Wschodnia Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Realizacja projektów z zakresu turystyki w ramach ZPORR, Interreg III, RPO, Programu Operacyjnego Polska Wschodnia Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka."— Zapis prezentacji:

1 Realizacja projektów z zakresu turystyki w ramach ZPORR, Interreg III, RPO, Programu Operacyjnego Polska Wschodnia Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka oraz Programów EWT Posiedzenie Międzyresortowego Zespołu do spraw koordynacji zadań Rządu określonych w ,,Kierunkach rozwoju turystyki do 2015 roku” Warszawa, r.

2 PERSPEKTYWA FINANSOWA 2004 – 2006
Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego Inicjatywa Wspólnotowa INTERREG III

3 ZINTEGROWANY PROGRAM OPERACYJNY ROZWOJU REGIONALNEGO (ZPORR)
Turystyka w ZPORR: Działanie 1.4 Rozwój turystyki i kultury Działanie 3.1 Obszary wiejskie Działanie 3.2 Obszary podlegające restrukturyzacji Działanie 3.3 Zdegradowane obszary miejskie, poprzemysłowe i powojskowe

4 Liczba zrealizowanych projektów w ZPORR z turystyki wg kategorii interwencji:
Inwestycje majątkowe (cena informacji, baza noclegowa, zaplecze gastronomiczne, punkty usługowe) Wspólne usługi dla przemysłu turystycznego (obejmujące działalność promocyjną, sieci, konferencje i targi handlowe Turystyka Inwestycje niemajątkowe (rozwój i świadczenia usług turystycznych, działalność sportowa, kulturowa i wypoczynek oraz dziedzictwo kulturowe) Odnowa terenów miejskich Odnowa i adaptacja zdegradowanych obszarów przemysłowych i wojskowych Planowanie przestrzenne i odnowa Ochrona, poprawa i odtworzenie środowiska naturalnego Utrzymanie i odbudowa dziedzictwa kulturowego Suma Działanie 1.4 33 17 14 7 - 71 Działanie 3.1 42 18 10 70 Działanie 3.2 9 13 29 Działanie 3.3 37 4 1 47 Podsumowanie: 84 45 24 217 Kategoria interwencji: Działanie:

5 Działanie 1.4 Rozwój turystyki i kultury
*Stan na r.

6 Działanie 1.4 Rozwój turystyki i kultury
*Stan na r.

7 Działanie 3.1 Obszary wiejskie
*Stan na r.

8 Działanie 3.1 Obszary wiejskie

9 Działanie 3.2 Obszary podlegające restrukturyzacji

10 Działanie 3.2 Obszary podlegające restrukturyzacji

11 Działanie 3.3 Zdegradowane obszary miejskie, poprzemysłowe i powojskowe

12 Działanie 3.3 Zdegradowane obszary miejskie, poprzemysłowe i powojskowe

13 Przykładowe rodzaje projektów w ZPORR:
Działanie: 1.4: „Restauracja wnętrz pierwszego w Polsce muzeum sztuki - Muzeum Pałac w Wilanowie” – Muzeum Pałac w Wilanowie. Całkowita wartość projektu: 5,70 mln PLN. Działanie 3.1: „Rewitalizacja starego rynku wraz z rekonstrukcją Grodu Królewskiego na Górze Birów w Podzamczu” - Gmina Ogrodzieniec. Całkowita wartość projektu: 1,35 mln PLN. Działanie 3.2: „Modernizacja i rozbudowa teatru Baj Pomorski w Toruniu” - Miasto Toruń. Całkowita wartość projektu: 9,51 mln PLN. Działanie 3.3: „Budowa II etapu promenady miejskiej w Ełku dla rozwoju turystyki w mieście” – Miasto Ełk. Całkowita wartość projektu: 4,61 mln PLN.

14 Inicjatywa Wspólnotowa INTERREG III 2004 - 2006
Program był finansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) oraz współfinansowany przez partnerów i uczestników krajowych. Program składał się z 3 komponentów: A, B i C. Projekty z zakresu turystyki realizowane były w komponencie INTERREG III A. Projekty dotyczyły współpracy przygranicznej sąsiadujących ze sobą obszarów w celu rozwijania przygranicznych ośrodków gospodarczych i społecznych poprzez wdrażanie projektów infrastrukturalnych i „miękkich”. Środki na turystykę - 129,30 mln Euro.

15 Programy Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG III A – środki przeznaczone na projekty związane m.in. z turystyką Program Kwota w Euro Polska (Województwo Lubuskie) – Kraj Związkowy Brandenburgia 30,0 mln Meklemburgia Pomorze Przednie / Brandenburgia – Polska (Województwo Zachodniopomorskie) 29,9 mln Wolny Kraj Saksonia – Rzeczpospolita Polska (Województwo Dolnośląskie) 26,6 mln Polska – Republika Słowacka 10,5 mln Czechy – Polska 18,0 mln Polska – Białoruś – Ukraina 37,8 mln Polska – Litwa – Federacja Rosyjska (Obwód Kaliningradzki) 24,2 mln

16 Programy Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG III A Przykładowe projekty:
„Turystyczne zagospodarowanie Złotoryi” – Wolny Kraj Związkowy Saksonia – Rzeczpospolita Polska (Województwo Dolnośląskie). Całkowita wartość projektu: 643 tys. PLN, „Szlak Zamków Gotyckich” - Polska-Litwa-Federacja Rosyjska. Całkowita wartość projektu: 79,9 tys. PLN, „Modernizacja infrastruktury komunikacyjnej na odcinku Niedzica-Zamek-Granica Państwa będącym częścią trasy turystycznej "Janosikowy Szlak„ - Polska - Republika Słowacka. Całkowita wartość projektu: 2,2 mln PLN.

17 PERSPEKTYWA FINANSOWA 2007– 2013
Regionalne Programy Operacyjne Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Europejska Współpraca Terytorialna

18 Regionalne Programy Operacyjne
Środki z EFRR przeznaczone na realizację wg dziedzin wsparcia (w %) Alokacja z EFRR – 64,8 mld PLN Alokacja z EFRR - 16,6 mld EUR

19 Środki na turystykę łącznie z EFRR: 738,4 mln Euro

20 Zakres projektów z zakresu turystyki w RPO
Wsparcie rozwoju obiektów turystycznych, w tym infrastruktury noclegowej i gastronomicznej, Rozwój uzdrowisk, Rozwój centrów wystawienniczych i kongresowych, Ochrona i udostępnianie obszarów chronionych i przyrodniczo cennych, Przystosowanie terenów zdegradowanych do nowych funkcji związanych z turystyką, Budowa, rozbudowa i modernizacja szlaków turystycznych, portów, przystani, plaż i kąpielisk oraz infrastruktury okołoturystycznej, Opracowanie i tworzenie systemów informacji turystycznej.

21

22

23

24

25 Projekty indywidualne realizowane w ramach RPO
Projekty indywidualne (kluczowe) stanowią przedsięwzięcia inwestycyjne o strategicznym znaczeniu dla realizacji programu operacyjnego, których wdrożenie jest niezwykle istotne z punktu widzenia osiągnięcia zakładanych wskaźników rozwoju społeczno-gospodarczego kraju, danego sektora bądź województwa. Projekty indywidualne umieszczane są na liście indykatywnej. Umieszczenie projektu indywidualnego na liście jest warunkową deklaracją jego realizacji i związane jest z zarezerwowaniem środków w ramach budżetu danego priorytetu programu operacyjnego na realizację przedłożonego projektu. Uzyskanie dofinansowania jest uzależnione od spełnienia przez projekt indywidualny wymogów formalnych i merytorycznych dotyczących przygotowania odpowiedniej dokumentacji i gotowości do wdrożenia.

26 Ogółem: 43

27 Przykładowe projekty indywidualne realizowane w ramach RPO
„Odnowa funkcji publicznych zdegradowanych terenów uzdrowiskowych w Ciechocinku” – Gmina Miasta Ciechocinek. Wartość projektu – 11,74 mln PLN. „Termy Gostynińskie” – Miasto Gostynin. Wartość projektu – 270 mln PLN. „Centrum Tradycji i Turystyki Gór Świętokrzyskich wraz z restauracją zabytków Świętego Krzyża” – UG Bieliny. Wartość projektu – 20 mln PLN. „Promenada z widokiem na Odrę - Przebudowa Szczecińskich bulwarów (modernizacja bulwaru Gdyńskiego, Piastowskiego i Elbląskiego)” – Miasto Szczecin. Wartość projektu – 45 mln PLN. „Grunwald – zespół działań inwestycyjno - remontowo - konserwatorskich i muzealnych związanych z kompleksowym zagospodarowaniem Pól Grunwaldzkich” – Muzeum Warmii i Mazur. Wartość projektu - 29,3 mln PLN.

28 Wskaźnik produktu Ogółem: 272

29 Wskaźnik produktu Ogółem: 526

30 Wskaźniki rezultatu (wartości z umów)
Liczba nowych produktów turystycznych – 194 produkty Liczba turystów korzystających z systemu rezerwacji i informacji turystycznej - 8 873 420 osób Liczba turystów korzystających z wytworzonych/ zmodernizowanych produktów turystycznych osób

31 Liczba nowych produktów turystycznych (wartość z umów)
Wskaźniki rezultatu Liczba nowych produktów turystycznych (wartość z umów) Lp. Nazwa województwa Liczba nowych produktów turystycznych 1 dolnośląskie 8 2 kujawsko-pomorskie 6 3 lubuskie 12 4 podlaskie 16 5 pomorskie 10 świętokrzyskie 7 warmińsko-mazurskie 140 Razem 194 Produkt turystyczny –komplementarna usługa turystyczna cechująca się rozpoznawalnością. Może mieć charakter dóbr rzeczowych (towarów) bądź usług.

32 Wskaźniki rezultatu Liczba turystów korzystających z systemu rezerwacji i informacji turystycznej (wartość z umów): Lp. Nazwa województwa Liczba turystów 1 pomorskie 7 416 860 2 śląskie 35 000 3 świętokrzyskie 170 000 4 warmińsko-mazurskie 51 560 5 wielkopolskie 1 200 000 RAZEM 8 873 420

33 Wskaźniki rezultatu Liczba turystów korzystających z wytworzonych/zmodernizowanych produktów turystycznych (wartość z umów) Lp. Nazwa województwa Liczba turystów 1 dolnośląskie 2 lubelskie 79 310 3 lubuskie 55 800 4 podlaskie 27 832 5 pomorskie 6 świętokrzyskie 7 warmińsko-mazurskie Razem

34 PO ROZWÓJ POLSKI WSCHODNIEJ
OŚ PRIORYTETOWA V. „Zrównoważony rozwój potencjału turystycznego opartego o warunki naturalne” wkład z EFRR – 47,5 mln Euro W ramach Osi realizowane są 2 działania: DZIAŁANIE 5.1 „Promocja zrównoważonego rozwoju turystyki” – wkład z EFRR – 5 mln Euro, DZIAŁANIE 5.2 „Trasy rowerowe” – wkład z EFRR – 42,5 mln Euro.

35 Działanie 5.1 - Projekt „Promocja zrównoważonego rozwoju turystyki”
Składa się z 2 komponentów: „Opracowanie studium uwarunkowań atrakcyjności turystycznej makroregionu” (komponent zrealizowany w latach ), „Przeprowadzenie multimedialnej kampanii promocyjnej prezentującej Polskę Wschodnią jako miejsce aktywnego wypoczynku” (komponent przewidziany do realizacji latach ), Realizacja: Polska Organizacja Turystyczna. Wartość projektu – około 23,9 mln PLN.

36 Działanie 5.2 - Projekt „Trasy rowerowe”
Projekt składa się z 2 komponentów: „Wytyczanie i oznakowanie tras rowerowych oraz budowa i inne roboty budowlane w zakresie dróg (ścieżek) dla rowerów o utwardzonej nawierzchni, które umożliwią bezpieczne przemieszczanie się turysty rowerowego oraz połączą miejsca kluczowe z punktu widzenia ruchu rowerowego (dworce kolejowe, autobusowe, parkingi, atrakcje turystyczne)”, „Budowa i montaż podstawowej infrastruktury towarzyszącej, tj. stojaków na rowery, wiat postojowych, wiat widokowych, itp. oraz innych urządzeń niezbędnych do zapewnienia bezpiecznego przejazdu po drogach (ścieżkach) rowerowych realizowanych w ramach Programu”. Realizacja: Urzędy Marszałkowskie pieciu Województw. Wartość projektu - około 179 mln PLN. Prace przygotowawcze rozpoczęto w 2008 r., a zakończenie zaplanowano w 2011 r.

37 Działanie 5.2 - Projekt „Trasy rowerowe”
Realizacja projektu uwzględniać będzie następujące założenia: Kompletny i spójny przebieg tras umożliwiający dogodne połączenie wszystkich województw w ramach całej sieci tras rowerowych w Polsce Wschodniej czyli: warmińsko-mazurskie, podlaskie, lubelskie, świętokrzyskie i podkarpackie, Szczegółowy przebiegu trasy opracowany zostanie ze specjalnym uwzględnieniem walorów turystyczno-krajoznawczych Polski Wschodniej, Dbałość o bezpieczeństwo i wygodę rowerzysty, Utworzenie sieci miejsc postojowych dla rowerzystów.

38 PO INNOWACYJNA GOSPODARKA
OŚ PRIORYTETOWA VI Polska Gospodarka na rynku międzynarodowym W ramach osi 2 działania dotyczą turystyki: Działanie 6.3 Promocja turystycznych walorów Polski. Realizacja tylko 1 projektu systemowego. Alokacja ogółem: 30 mln Euro. Działanie 6.4 Inwestycje w produkty turystyczne o znaczeniu ponadregionalnym. Realizacja 22 projektów indywidualnych. Alokacja ogółem: 138 mln Euro.

39 Projekt systemowy realizowany w Działaniu 6
Projekt systemowy realizowany w Działaniu 6.3 Promocja turystycznych walorów Polski przez POT Projekt „Promujmy Polskę Razem” Projekt składa się z 3 komponentów: Komponent A: działania promocyjne z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi marketingowych mające na celu promocję turystycznej marki „POLSKA”, Komponent B: stworzenie zintegrowanego systemu informacji turystycznej w Polsce, Komponent C: organizacja szkoleń, warsztatów i konferencji dla wszystkich uczestników i potencjalnych beneficjentów projektu. Wartość projektu – około 132,8 mln PLN.

40 Przykładowe projekty realizowane w Działaniu 6
Przykładowe projekty realizowane w Działaniu 6.4 Inwestycje w produkty turystyczne o znaczeniu ponadregionalnym „Wykorzystanie walorów rzeki Wisły w celu budowy wspólnego produktu turystycznego przez Kazimierz Dolny, Puławy i Janowiec” – Miasto Puławy. Wartość projektu: 66 mln PLN „Śladem europejskiej tożsamości Krakowa - Szlak Turystyczny po podziemiach Rynku Głównego” - Miasto Kraków. Wartość projektu - 38 mln PLN „Interaktywne Centrum historii Ostrowa Tumskiego w Poznaniu – kolebki państwowości i chrześcijaństwa w Polsce” – Miasto Poznań. Wartość projektu - 99 mln PLN

41 EUROPEJSKA WSPÓŁPRACA TERYTORIALNA 2007 – 2013
Współpraca w wymiarach: transgranicznym - rozwijanie wspólnych inicjatyw lokalnych i regionalnych, transnarodowym - integracja terytorialna UE poprzez wspieranie dostępności, zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich, innowacyjność i ochronę środowiska naturalnego, międzyregionalnym - wymiana doświadczeń i najlepszych praktyk w zakresie m.in. wspierania innowacyjności i gospodarki opartej na wiedzy oraz ochrony środowiska. Polska alokacja na Program EWT – 557,8 mln Euro

42 Programy Współpracy Transgranicznej – środki na projekty z zakresu turystyki
Kwota w Euro Polska (Województwo Zachodniopomorskie) – Niemcy (Meklemburgia/Pomorze Przednie-Brandenburgia) 19  Polska (Województwo Lubuskie)-Niemcy (Brandenburgia) 11  Polska (Województo Dolnośląskie i Lubuskie)-Niemcy (Saksonia) 49 754 945 Polska-Republika Czeska  59 254 023 Polska-Republika Słowacka 23 611 164,45 Polska-Republika Litewska 46  Południowy Bałtyk (Polska-Szwecja-Dania-Litwa-Niemcy) 15 578 696,25

43 Przykładowe projekty z zakresu turystyki
Atrakcje przyrodnicze wysp Uznam - Karsibór - Program Polska - Meklemburgia Pomorze Przednie / Brandenburgia. Całkowita wartość projektu: 378 218 Euro. Transkarkonosze - Wzrost atrakcyjności turystycznej pogranicza polsko- czeskiego poprzez stworzenie jednolitego systemu oznakowania miast partnerskich – Program Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska. Całkowita wartość projektu: ,81 EUR.

44 Dziękuję za uwagę Ministerstwo Rozwoju Regionalnego ul. Wspólna 2/


Pobierz ppt "Realizacja projektów z zakresu turystyki w ramach ZPORR, Interreg III, RPO, Programu Operacyjnego Polska Wschodnia Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka."

Podobne prezentacje


Reklamy Google