Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Logistyka Podstawy logistyki Pojęcie i istota logistyki Zarys rozwoju

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Logistyka Podstawy logistyki Pojęcie i istota logistyki Zarys rozwoju"— Zapis prezentacji:

1 Logistyka Podstawy logistyki Pojęcie i istota logistyki Zarys rozwoju
Rola logistyki w przedsiębiorstwie Procesy logistyczne Systemy logistyczne Transport w logistyce Spedycja a logistyka

2 Logistyka 8. Magazynowanie i obsługa zapasów 9. Centra logistyczne
10. Zarządzanie łańcuchem dostaw 11. Konfiguracja sieci logistycznej 12. Rynek usług logistycznych 13. Przewozy multimodalne 14. Przewozy kurierskie 15. Logistyka międzynarodowa 16. Eurologistyka 17. Koszty logistyki

3 Transport i logistyka międzynarodowa
Literatura podstawowa Logistyka, red. nauk. D. Kisperska-Moroń i S. Krzyżaniak, Biblioteka Logistyka, Poznań 2009 Cz. Skowronek, Z. Sarjusz-Wolski, Logistyka w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa 2008 E. Gołembska, Kompendium wiedzy o logistyce, PWN, Warszawa 2006 J. Neider, Transport międzynarodowy, PWE, Warszawa 2008 Usługi logistyczne, pod red. W. Rydzkowskiego, Bib-lioteka Logistyka, Poznań 2007

4 Transport i logistyka międzynarodowa
Literatura uzupełniająca E. Gołembska, Podstawowe problemy logistyki global-nej, międzynarodowej, eurologistyki, Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Kupieckiej, Łódź 2007 Logistyka w biznesie, praca zb. pod red. M. Ciesiels-kiego, PWE, Warszawa 2006 E. Gołembska, D. Kempny, J. Witkowski, Eurologistyka w zarządzaniu międzynarodowym, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005

5 Pojęcie i istota logistyki
Pojęcie logistyki Istota i koncepcje logistyki Zadania logistyki Podstawowe składniki procesów logistycznych Logistyka mikro- i makroekonomiczna Piramida logistyki Powstanie i rozwój logistyki

6 Definicje logistyki Logistyka to proces - planowania, - realizowania i
- kontrolowania sprawnego oraz efektywnego ekonomicznie przepływu i składowania: surowców, materiałów do produkcji, wyro-bów gotowych i usług oraz związanych z tym informacji, z miejsca pochodzenia do miejsca konsumpcji – w celu zaspokojenia wymagań klientów.

7 Definicje logistyki Logistyka
to określona koncepcja zarządzania przedsiębiorstwem polegająca na: - planowaniu, - organizowaniu i - kontroli przepływu i składowania materiałów oraz związanych z tym informacji. W zależności od fazy i miejsca realizacji procesu logisty-cznego pod pojęciem materiały rozumie się: surowce i części, produkcję w toku i wyroby gotowe.

8 Definicje logistyki Logistyka to działania polegające na dostarczeniu:
- właściwemu klientowi, - właściwych materiałów, - we właściwej ilości, - we właściwym miejscu. - we właściwym czasie, - we właściwym stanie, - po właściwych kosztach.

9 Definicje logistyki „Przez logistykę rozumie się z reguły pojęcie oznaczające zarządzanie działaniami przemieszczania i składowania, które mają ułatwić przepływ produktów z miejsc pochodzenia do miejsc finalnej konsumpcji, jak również związaną z nimi informacją w celu zaoferowania klientowi odpowiedniego poziomu obsługi po rozsądnych kosztach”.

10 Definicje logistyki Logistyka
to proces planowania, realizowania, kontrolowania, sprawnego i efektywnego ekonomicznie przepływu surowców, materiałów do produkcji, wyrobów gotowych oraz odpowiedniej informacji od punktu ich pochodzenia do punktu konsumpcji w celu zaspokojenia wymagań klienta. Logistyka dotyczy również procesów przepływów związanych z utylizacją, naprawami gwarancyjnymi i pogwarancyjnymi.

11 Definicje logistyki Logistyka
jest procesem zarządzania całym łańcuchem dostaw.

12 Istota logistyki sprawny przepływ dóbr materialnych i informacji
poszukiwanie oszczędności łącznych kosztów: - zaopatrzenia - produkcji - dystrybucji jak najlepsze zaspokojenie potrzeb klienta marketingowa koncepcja zarządzania przedsiębiorstwem

13 Koncepcje logistyki Jako koncepcja operacyjna
sterowanie podstawowymi procesami technicznymi i eko-nomicznymi w sferze przepływów towarowych w ramach danych struktur, potencjału i potrzeb oraz racjonalizacja tych procesów Jako koncepcja zarządzania organizacją zorientowane rynkowo, zintegrowane zarządzanie przed-siębiorstwem jako warunek działania i sukcesu na współ-czesnym, konkurencyjnym rynku Jako dziedzina wiedzy ekonomicznej badająca prawidłowości i zjawiska przepływu dóbr i informacji w gospodarce a także w jej ogniwach

14 Istota logistyki Logiczne działanie i tworzenie logicznych relacji pomiędzy procesem głównym realizowanym przez przedsiębiorstwo, a procesami go wspie-rającymi. Istotę logistyki można ująć na trzech poziomach: - obsługowym, - procesowym, - relacyjno-integracyjnym.

15 Zadania logistyki koordynacja i usprawnienie przepływów surowców, materiałów i wyrobów gotowych do konsumentów minimalizacja kosztów tego przepływu, tj. zwiększenie jego efektywności podporządkowanie działalności logistycznej wymogom obsługi klienta

16 Ujęcia procesu logistycznego
to integracja strumieni rzeczowych i informacyjnych to patrzenie na procesy gospodarcze przez pryzmat tych strumieni, sprawność ich przepływu i kosztów to obsługa klienta, jej poziom, jakość, skuteczność i zadowolenie klienta

17 Podstawowe składniki procesów logistycznych
fizyczny przepływ dóbr rzeczowych procesy transportowe przepływ informacji procesy informacyjne i procesy decyzyjne tworzenie zapasów przepływ strumieni rzeczowych nie zawsze może być ciągły – ze względów technicznych, organizacyjnych i ekonomicznych

18 Podstawowe składniki procesów logistycznych
infrastruktura procesów logistycznych budynki i budowle maqazynowe, środki transportu, maszyny i urządzenia zapewniające transport i manipu-lacje za- i wyładunkowe, pewne rodzaje opakowań koszty logistyczne przepływ dóbr rzeczowych, utrzymywanie zapasów i funkcjonowanie infrastruktury powodują powstawanie kosztów logistycznych, które wpływają na efektywność ekonomiczną przedsiębiorstw

19 Logistyka mikro- i makroekonomiczna
Przepływ dóbr rzeczowych w przedsiębiorstwie, tj. w podmiocie gospodarującym stanowi ujęcie mikroekonomiczne procesów logistycznych. Mikrologistyka - logistyka w przedsiębiorstwach Logistyka w ujęciu makro to całokształt przepły-wu dóbr materialnych w gospodarce, wielkość i struktura utrzymywanych zapasów a także infra-struktura techniczna, warunkująca procesy przepływu i utrzymywania zapasów. Makrologistyka - to logistyka w skali gospodarki kraju

20 Fazy przepływu materiałów w przedsiębiorstwie przemysłowym
faza zaopatrzenia (zakupu) faza produkcji faza dystrybucji (zbytu)

21 Piramida logistyki Mezologistyka obejmuje branże i działy gospodarki narodowej Eurologistyka to szczególna forma logistyki międzynarodowej w skali kontynentu europejskiego Logistyka globalna to operacje logistyczne zachodzące między firmami działąjącymi globalnie (na różnych kontynentach)

22 Rozwój logistyki korzeni logistyki należy upatrywać w wojskowości
do gospodarki pojęcie to wprowadzono w latach 50. XX wieku (w Polsce w latach 80. i 90. ubiegłego wieku) etapy rozwoju logistyki obrazują ewolucję jej zakresu i funkcji oraz wykorzystania w procesach zarządzania

23 Etapy ewolucji logistyki
Etap I – lata 50.XX wieku niezintegrowane działania logistyczne brak oparcia na jednolitej koncepcji brak podporządkowania jednemu celowi wyodrębnienie fragmentarycznych działań w sferach: zakupu magazynowania dystrybucji

24 Etapy ewolucji logistyki
Etap II - lata 60. i początek lat 70. XX w. fizyczna dystrybucja towarów (jako wsparcie działań marketingowych) sfera zakupu, manipulacji i magazynowania na wejściu do przedsiębiorstwa (zarządzanie materiałami)

25 Material management prognozowanie i planowanie potrzeb materiałowych
wybór źródeł zakupu sterowanie zapasami manipulacje i magazynowanie transport zewnętrzny i wewnętrzny oraz dotyczący zaopatrzenia stanowisk

26 Etapy ewolucji logistyki
Etap III - koniec lat 70. i lata 80. XX w. stopniowa integracja działań logistycznych wszystkie procesy logistyczne skierowane na osiągnięcie strategicznych celów przedsiębiorstwa: maksymalizację zysku umocnienie pozycji na rynku zwiększenie stopnia dostosowania do warunków otoczenia redukcja kosztów i optymalizacja działań w całym łańcuchu przepływu

27 Etapy ewolucji logistyki
Etap IV - lata 90. ubiegłego wieku całkowita integracja – logistyczny łańcuch dostaw rozwój logistyki nie tylko w przedsiębiorstwach pojawiają się nowe koncepcje i sposoby ich wykorzystania: centra usług logistycznych zarządzanie odchudzające (lean management) doskonalenie elementów infrastruktury logistycznej

28 Resume ewolucji logistyki
Działalność logistyczna przeszła drogę: od działań fragmentarycznych poprzez fazę fizycznej dystrybucji do zintegrowanego działania Na bazie zintegrowanych działań powstała koncepcja zarządzania łańcuchem dostaw.

29 Rozwój logistyki Na rozwój logistyki w najbliższych latach wpływ będą miały następujące megatrendy: globalizacja gospodarki, indywidualizacja preferencji, wzrost świadomości ekologicznej, rozwój technologii informatycznych.

30 Rola logistyki w przedsiębiorstwie
zadania i cele logistyki logistyka a cele przedsiębiorstwa logistyka a strategia przedsiębiorstwa logistyka a płynność finansowa przedsiębiorstwa logistyka a efektywność przedsiębiorstwa

31 Logistyka a cele przedsiębiorstwa
Procesy logistyczne mają bezpośredni związek z celami przedsiębiorstwa. Dotyczy to zarówno celów w ujęciu krótko- jak i długookresowym, a więc: celów operacyjnych celów strategicznych Procesy logistyczne są istotnym narzędziem realizacji celów przedsiębiorstwa.

32 Logistyka a cele przedsiębiorstwa
Procesy logistyczne powinny być podporządkowane celom głównym przedsiębiorstwa jako całości Procesy logistyczne mają charakter wspomagający realizację tych celów

33 Cele przedsiębiorstwa
mogą być różnie definiowane przez różne strony zainteresowane jego wynikami przykładowymi celami mogą być: umocnienie pozycji rynkowej i uzyskanie przewagi konkurencyjnej maksymalizacja wyniku finansowego w długim horyzoncie czasowym wzrost potencjału ekonomicznego zwiększenie wartości przedsiębiorstwa dla akcjonariuszy

34 Logistyka a cele przedsiębiorstwa
Cele operacyjne tworzą podstawę kształtowania celów strategicznych Zapewnienie właściwego poziomu obsługi klienta realizuje się poprzez strategię marketingową Redukcja kosztów stanowi podstawowy warunek uzyskania przewagi konkurencyjnej

35 Logistyka a cele przedsiębiorstwa
O wyniku finansowym przedsiębiorstwa decydują dwa czynniki: maksymalizacja przychodów minimalizacja kosztów Te dwa strumienie decydują o: wyniku finansowym i jego maksymalizacji umocnieniu pozycji rynkowej nadwyżce zwiększającej potencjał ekonomiczny i w ostatecznym rachunku zwiększają wartość przedsiębiorstwa na rynku

36 Logistyka a strategia przedsiębiorstwa
Strategia przedsiębiorstwa to długofalowa koncepcja rozwoju i funkcjonowania na rynku Przejawia się przede wszystkim w zarządzaniu strategicznym, tj w kierowaniu rozwojem organizacji zorientowanym na wykorzystanie szans i unikaniu zagrożeń występujących w otoczeniu Formułuje się w niej strategie funkcjonalne obejmujące: produkcję marketing logistykę finanse

37 Logistyka a strategia przedsiębiorstwa
W planowaniu strategicznym należy uwzględnić logistyczny punkt widzenia na: zaopatrzenie, produkcję, sprzedaż produktów.

38 Logistyka a strategia przedsiębiorstwa
Strategiczne decyzje logistyczne dotyczą całościowych zamierzeń rozwoju: produkcji polityki zapasów procesu zamówień wyboru rodzaju transportu lokalizowania baz magazynowych

39 Logistyka a strategia przedsiębiorstwa
Kluczowe problemy logistyczne mogące wspierać strategię rozwoju przedsiębiorstwa: wybór strategicznych dostawców materiałów własna czy zewnętrzna obsługa transportowa procesów logistycznych rozwój własnych magazynów czy korzystanie z usług wyspecjalizowanych logistyków rozwój własnej sieci dystrybucji czy korzystanie z sieci innych przedsiębiorstw kształtowanie struktury podmiotowej sprzedaży

40 Logistyka a płynność finansowa przedsiębiorstwa
Płynność finansowa przedsiębiorstwa oznacza bieżącą zdolność do terminowego regulowania zobowiązań. Rzeczowe procesy logistyczne po stronie zakupów jak i sprzedaży są podstawą kształtowania strumieni pieniężnych. Procesy logistyczne kształtują płynność finansową, jej poziom i tendencje zmian.

41 Logistyka a płynność finansowa przedsiębiorstwa
Procesy logistyczne w sposób szczególny wpływają na takie pozycje aktywów obrotowych i zobowiązań jak: zapasy należności z tytułu dostaw zobowiązania z tytułu dostaw

42 Logistyka a płynność finansowa przedsiębiorstw
Kształtowanie terminów i form płatności za dostarczone produkty należy do działalności marketingowej przedsiębiorstwa. Jednak sprawność fizycznej dostawy towarów do odbiorców to efekt działań logistycznych, która może stanowić istotny argument w negocjacjach warunków płatności i wpłynąć pozytywnie na płynność finansową.

43 Logistyka a płynność finansowa przedsiębiorstw
Kształtowanie bieżącej płynności finansowej przedsiębiorstwa z punktu widzenia procesów logistycznych dotyczy trzech wymienionych składników aktywów i pasywów, tj.: zapasów należności z tytułu dostaw zobowiązania z tytułu dostaw

44 Logistyka a efektywność przedsiębiorstwa
Pojęcie efektywności w literaturze ekonomicznej definiowane jest w różny sposób. Generalnie rozumie się przez nią relację nakładów i efektów. E = F/N

45 Logistyka a efektywność przedsiębiorstwa
Do pomiaru efektywności działalności przedsiębiorstwa używa się następujących pojęć i formuł: produktywność czynników produkcji, kosztochłonność procesów wytwórczych, rentowność efektywność zamierzeń rozwojowych

46 Logistyka a efektywność przedsiębiorstwa
Produktywność wyraża relację, w jakiej pozostaje wartość produkcji (obrotów, przychodów) do zaangażowanych w przedsiębiorstwie zasobów trwałych i obrotowych lub osobowych. Wp=P/M1+M2 lub Wp=P/L

47 Logistyka a efektywność przedsiębiorstwa
Kosztochłonność wyraża relację kosztów ponoszonych dla uzyskania odpowiedniej wartości produkcji (obrotu, przychodów) Wk=K/P

48 Logistyka a efektywność przedsiębiorstwa
Rachunek rentowności można przedstawić na różne sposoby. Rentowność może być wyrażona w kwotach bezwzględnych a miarą jest w tym przypadku wynik finansowy. Wf=P-K

49 Logistyka a efektywność przedsiębiorstwa
Rentowność może być też mierzona w wielkościach względnych jako relacja wyniku finansowego do innych wielkości ekonomicznych: obrotu (przychodów) aktywów (majątku, zasobów lub zatrudnienia) kapitałów własnych

50 Planowanie logistyczne
w planowaniu logistycznym każde ogniwo systemu logistycznego jest połączone z planem strategicznym firmy planowanie logistyczne w przedsiębiorstwie prowadzone jest na trzech poziomach: strategicznym - co? taktycznym - kiedy? operacyjnym - jak?

51 Planowanie logistyczne
Strategiczny plan logistyki umożliwia zintegrowanie 10 kluczowych obszarów przedsiębiorstwa: systemu informatycznego działalności operacyjnej wyposażenia struktury organizacyjnej operacji magazynowych zarządzania transportem zarządzania zapasami wyboru kanału logistycznego strategii konfiguracji sieci logistycznaj obsługi klienta

52 Strategie logistyczne
strategia całkowitych kosztów logistycznych strategia zróżnicowania dystrybucji strategia odraczania strategia dostaw zbiorczych strategia standaryzacji

53 Procesy logistyczne Procesy logistyczne w przedsiębiorstwie to między innymi: zakup sprzedaż transport magazynowanie kształtowanie zapasów

54 Zarządzanie łańcuchem dostaw
geneza łańcucha dostaw pojęcie łańcucha dostaw Łańcuch logistyczny to taki łańcuch magazynowo-transportowy, który stanowi technologiczne połączenie punktów magazynowych i przeładunkowych drogami przewozu towarów oraz organizacyjne i finansowe skoordynowanie operacji, procesów zamówień i polityki zapasów wszystkich ogniw tego łańcucha.

55 Zarządzanie łańcuchem dostaw
Ze względu na to, że funkcjonowanie łańcucha logistycznego uwarunkowane jest jego przestrzennym rozmieszczeniem, przez pojęcie łańcucha dostaw należy rozumieć przepływ produktów logistycznych w ramach ściśle określonej konfiguracji sieci logistycznej.

56 Zarządzanie łańcuchem dostaw
Koncepcja zarządzania łańcuchem dostaw obejmuje: źródła surowców i dostawców politykę zakupu i gromadzenia surowców przepływ materiałów wewnątrz firmy przechowywanie wyrobów gotowych dystrybucję magazynowanie transport

57 Zarządzanie łańcuchem dostaw
Określenie łańcuch dostaw jest rozumiane jako działalność związana z przepływem produktów i usług - od jego pierwotnego źródła przez wszystkie formy pośrednie, aż do postaci, w której produkty i usługi są konsumowane przez ostatecznego klienta.

58 Zarządzanie łańcuchem dostaw
W ujęciu procesowym łańcuch logistyczny można zdefiniować następująco: Łańcuch logistyczny to dynamiczny proces, jako suma działań w poszczególnych jego etapach, mający na celu skoordynowanie swobodnego przepływu dóbr a wraz z nimi informacji i środków finansowych, od miejsc pozyskania surowców do klienta.

59 Procesy logistyczne Fazy procesów logistycznych w przedsiębiorstwie:
zaopatrzenie produkcja dystrybucja

60 Zarządzanie łańcuchem dostaw
Zarządzanie łańcuchem logistycznym to: planowanie, organizowanie, realizowanie i sterowanie przepływem towarów tak w ich fizycznej jak i finansowej postaci, wraz z informacjami dotyczącymi wielkości i struktury popytu na te towary.

61 Zarządzanie relacjami w łańcuchu dostaw
Ma na celu zapewnienie: kooperacji, partnerstwa, integracji, optymalizacji procesów i systemów w działaniach strategicznych, taktycznych i operacyjnych.

62 Zarządzanie relacjami w łańcuchu dostaw
Elementy składowe zarządzania relacjami z partnerami: zarządzanie relacjami z dostawcami wdrażanie nowych produktów zarządzanie kosztami produktu prognozowanie i planowanie zarządzanie zapasami magazynowymi planowanie produkcji reklamacje

63 Proces logistyczny Proces logistyczny w łańcuchu dostaw obejmuje czynności, zdarzenia i informacje począwszy od zdefiniowania planu sprzedaży a skończywszy na dostawie do klienta, serwisie posprzedażnym i utylizacji. Podstawowym elementem procesu i warunkiem koniecznym dla jego efektywnej realizacji jest sterowanie procesem.

64 Proces logistyczny definiowanie prognoz sprzedaży
tworzenie planu produkcji definiowanie potrzeb materiałowych zakupy zaopatrzeniowe zarządzanie zapasami magazynowymi magazynowanie transport dostawy do klienta logistyczna obsługa reklamacji klienta

65 Łańcuch logistyczny ogniwo pozyskiwania surowców
ogniwo dostaw surowców do łańcucha ogniwo produkcji ogniwo dystrybucji

66 Podstawowe terminy łańcucha dostaw
bufor to jeden ściśle określony asortyment towarów, tzn. albo surowców, albo półfabrykatów albo wyrobów gotowych; bufor wejściowy i bufor wyjściowy łącze służy do połączeń buforów; łącze wewnętrzne i łącze zewnętrzne

67 Cele strategiczne łańcucha dostaw
optymalizowanie wykorzystania aktywów przedsiębiorstwa zwiększenie zjawiska kompresji czasu wszystkich operacji składowania i transportu wewnątrz łańcucha dostaw zmniejszenie kosztów transakcyjnych i koncentrowanie się na działaniach tworzących wartość dla klientów

68 Zarządzanie łańcuchem dostaw
w zarządzaniu łańcuchami dostaw wykorzystuje się informatyczne systemy wspomagające najczęściej wykorzystywaną aplikacją jest SCM (Supply Chain Management) zarządzanie zapasami przez dostawcę zarządzanie zamówieniami przez klienta ECR (Efficient Consumer Response) to strategia efektywnej obsługi klienta CPFR (Collaborative Planning, Forecasting and Mepelnisment) oznacza współpracę wszystkich partnerów w łańcuchu dostaw

69 Ogniwo produkcji w łańcuchu dostaw
pełni zasadniczą rolę w łańcuchu dostaw: znajduje się pośrodku łańcucha funkcjonuje w obrębie systemu logistycznego system logistyczny to celowo zorganizowany i połączony zespół takich podsystemów jak: zaopatrzenie produkcja magazynowanie transport dystrybucja wraz z relacjami pomiędzy nimi

70 Podsystem zaopatrzenie
Decyzje zaopatrzeniowe dotyczą: procesu zamówień wyboru dostawców źródeł surowców negocjacji cen zakupu wyboru form obsługi transportowej

71 Podsystem zaopatrzenie
Najczęściej wykorzystywaną metodą wyboru dostawców jest metoda punktowa Zawiera ona takie elementy jak: rzetelność terminowość dostaw lojalność wobec partnera kondycja finansowa dostawcy

72 Podsystem produkcja Aby zaplanować wielkość i strukturę produkcji stosownie do zgłaszanego popytu, należy uzyskać odpowiedź na takie pytania jak: co i kiedy wyprodukować? jakimi zdolnościami produkcyjnymi oraz surowcami i półfabrykatami należy dysponować? jakimi zapasami produkcji w toku dysponuje firma? jaka powinna być wielkość i struktura zakupu surowców i półfabrykatów oraz obsługi logistycznej

73 Total Quality Management
działalność logistyczna jest łączona z kompleksowym zarządzaniem jakością TQM polega na ustawicznym doskonaleniu wszystkich procesów w przedsiębiorstwie

74 Just In Time metoda dokładnie na czas (JIT) umożliwia zaniechanie gromadzenia zapasów oznacza: produkuj dokładnie to, czego życzy sobie klient i dostarczaj dokładnie wtedy, kiedy sobie tego życzy w praktyce JIT oznacza: skrócenie czasu dostaw likwidację przestojów materiałów do produkcji skrócenie czasu trwania procesów produkcji w przedsiębiorstwie

75 System KAN-BAN jest to udoskonalony system JIT
stanowi system planowania produkcji drogą regulowania wielkości i struktury zapasów wykorzystuje się w nim dwukolorowe karty: - KAN oznacza miejsca produkcji - BAN oznacza standardową ilość składnika użytego do produkcji w systemie tym proces produkcji jest dostosowany do planu wydziału montażu

76 System logistyczny przedsiębiorstwa produkcyjnego
przedsiębiorstwo produkcyjne stanowi centralne ogniwo w łańcuchu logistycznym producent zawsze występuje jako odbiorca produktów i jednocześnie jako dostawca lokalizując ogniwo produkcji w łańcuchu logistycznym można mówić o rzeczowym strumieniu zasilania (dopływu) i strumieniu odpływu

77 System logistyczny przedsiębiorstwa produkcyjnego
logistyka w przedsiębiorstwie produkcyjnym przeszła kilka faz rozwoju: od zarządzania materiałami (Material Management) do zarządzania kanałowego (Channel Management) zarządzanie kanałowe obejmuje cały przepływ materiałów w przedsiębiorstwie: od etapu wejścia surowca do wyrobu końcowego dla klienta

78 System logistyczny przedsiębiorstwa produkcyjnego
system logistyczny przedsiębiorstwa produkcyjnego może być bardzo złożony zintegrowane zarządzanie przepływami rzeczowymi, strumieniami informacji i strumieniami finansowymi obejmuje trzy sfery działalności przedsiębiorstwa: zaopatrzenie produkcję dystrybucję w każdej z tych faz mamy do czynienia z takimi elementami jak: zapasy, transport i konfiguracja przestrzenna

79 Logistyka zaopatrzenia
obejmuje: dostarczenie materiałów niezbędnych do produkcji, ich składowanie dostarczenie do pierwszego stanowiska linii produkcyjnej jest traktowana jako zarządzanie strumieniem dopływu do przedsiębiorstwa

80 Logistyka produkcji obejmuje zarządzanie przepływem strumieni materiałowych w procesie produkcyjnym dotyczy: projektowania kanałów przepływu w procesie produkcji transportu wewnętrznego zapasów produkcji w toku

81 Logistyka dystrybucji
obejmuje przemieszczanie wytworzonych materiałów, półproduktów czy wyrobów gotowych do odbiorców w zależności od rodzaju przedsiębiorstwa i produkowanych wyrobów sieć dystrybucji może być bardziej lub mniej rozwinięta wykazując zróżnicowaną: szerokość kanałów dystrybucji długość kanałów dystrybucji

82 System logistyczny przedsiębiorstwa produkcyjnego
Poza omówionymi fazami system logistyczny przedsiębiorstw produkcyjnych obejmuje: przepływ części zamiennych (tzw. usługi posprzedażowe) obsługę zwrotów (tzw. Reverse Distribution) gospodarkę odpadami (tzw. logistyka procesów utylizacji)

83 Planowanie i sterowanie produkcją
Bardzo istotnym elementem zarządzania produkcją jest planowanie potrzeb materiałowych W tym złożonym, wymagającym wielu obliczeń procesie bardzo przydatne są wspierające oprogramowania komputerowe Określeniu tych potrzeb materiałowych służą systemy planowania potrzeb materiałowych Systemy te przeszły określoną drogę rozwoju

84 Material Requirements Planning
MRP (Planowanie potrzeb materiałowych) dotyczy: planowania zapotrzebowania materiałów zamówienia materiałów opracowania harmonogramu produkcji Podstawą funkcjonowania systemu MRP jest harmonogram (plan) produkcji wyrobów finalnych.

85 Manufacturing Resource Planning
MRP II (Planowanie zasobów produkcyjnych) oprócz planowania zaopatrzenia materiałowego produkcji obejmuje: planowanie sprzedaży zasobów bilansowanie zdolności produkcyjnych związane z tym finanse

86 Money Resource Planning
MRP III (lub MRP+) - to planowanie zasobów finansowych

87 Enterprise Resource Planning
ERP - to planowanie zasobów przedsiębiorstwa

88 Distribution Requirement Planning
DRP - to planowanie zapotrzebowania dystrybucji Ma za zadanie określić zapotrzebowanie na wyrób gotowy Opracowany na tej podstawie plan dystrybucji determinuje wielkość produkcji

89 Computer Intergrated Manufacturing
CIM oznacza metodę zarządzania produkcją przy wsparciu informatycznym. CIM umożliwia kontrolę nad prawidłowym przebiegiem wszystkich systemów zastosowanych w produkcji.

90 Korzyści wdrażania systemów MRP
powiązanie zakupu materiałów z potrzebami obniżenie poziomu zapasów zbiorcze fakturowanie powodujące wydłużenie terminu płatności egzekwowanie indywidualnej odpowiedzialności za każde stanowisko pracy

91 Logistyka dystrybucji
Logistyka w sferze dystrybucji oznacza zintegrowany proces planowania, organizowania i kontroli strumieni towarów i związanych z nim informacji z miejsca produkcji do odbiorcy. Zadaniem logistyki jest zarządzanie procesem dostarczenia tych towarów z uwzględnieniem 7W, co wiąże się z koniecznością pokonania pięciu luk.

92 Logistyka dystrybucji
luka czasowa luka przestrzenna luka ilościowa luka w asortymencie luka informacyjna

93 Logistyka dystrybucji
Drogą do pokonywania tych luk jest łączenie się kanałów dystrybucji z kanałem logistycznym. Kanał dystrybucji to zespół kolejnych ogniw, za pośrednictwem których realizowany jest przepływ dóbr związany z działalnością rynkową. Wybór rodzaju kanału i liczby pośredników zależy od stopnia intensywności dystrybucji. W przypadku kanału zintegrowanego pionowo wszyscy uczestnicy realizują wspólną strategię.

94 Magazynowanie i obsługa zapasów
Magazyn stanowi jednostkę organizacyjno-funkcjonalną zajmującą się przechowywaniem dóbr materialnych (zapasów) czasowo wyłączonych z ruchu w kanałach logistycznych. Do tego celu magazyn dysponuje odpowiednią infrastrukturą magazynową: przestrzenią składową i manipulacyjną środkami technicznymi manipulacji i transportu

95 Magazynowanie i obsługa zapasów
Budowle magazynowe to trwałe konstrukcje inżynierskie służące do magazynowania zapasów Cechuje je duża różnorodność, elementy techniczne i użytkowe: rodzaj i wielkość parametry konstrukcyjne parametry użytkowe

96 Magazynowanie i obsługa zapasów
Różnorodność budowli magazynowych wynika z: z rodzaju towarów i ich podatności magazynowej czasu magazynowania zapasów rotacji zapasów w magazynie stopnia ich przystosowania do manipulacji zmechanizowanych mechanizacji i automatyzacji procesów magazynowych

97 Magazynowanie i obsługa zapasów
Budowle magazynowe można dzielić z punktu widzenia różnych kryteriów: stanu skupienia i podatności magazynowej ładunku rozwiązań techniczno-budowlanych i stopnia zabezpieczenia ładunków stopnia mechanizacji procesów magazynowych funkcji i przeznaczenia gospodarczego

98 Magazynowanie i obsługa zapasów
W zależności od stanu skupienia i podatności magazynowej ładunków wyróżnia się następujące typy magazynów: zbiorniki silosy magazyny uniwersalne

99 Magazynowanie i obsługa zapasów
Uwzględniając rozwiązania techniczno-budowlane i stopień zabezpieczenia ładunków budowle magazynowe dzieli się na: magazyny otwarte magazyny półotwarte magazyny zamknięte magazyny wysokiego składowania magazyny specjalne

100 Magazynowanie i obsługa zapasów
W zależności od stopnia mechanizacji procesów magazynowych magazyny dzielą się na: nie zmechanizowane zmechanizowane zautomatyzowane

101 Magazynowanie i obsługa zapasów
W zależności od funkcji i przeznaczenia gospodarczego, jakie spełniają, magazyny dzielą się na: przemysłowe handlowe transportowe usługowe

102 Magazynowanie i obsługa zapasów
Techniczne wyposażenie magazynów uzależnione jest od: wielkości i funkcji, jaką pełni magazyn rodzaju magazynowanych zapasów i ich podatności magazynowej rodzaju opakowania i stosowanych jednostek ładunkowych metod składowania sposobu przemieszczania materiałów rodzaju zabiegów konserwacyjnych i konfekcjonowania

103 Magazynowanie i obsługa zapasów
Do technicznego wyposażenia magazynu zalicza się: maszyny i urządzenia transportowe urządzenia do składowania urządzenia pomocnicze

104 Magazynowanie i obsługa zapasów
Do podstawowych środków transportu w nowoczesnych magazynach zalicza się: wózki jezdniowe dźwignice przenośniki

105 Magazynowanie i obsługa zapasów
Wśród urządzeń do składowania można wyróżnić: w magazynach otwartych: legary, stojaki, podstawki w magazynach zamkniętych: regały o różnej konstrukcji (nieruchome, przesuwane), stojaki czy szafki

106 Magazynowanie i obsługa zapasów
System magazynowania można określić jako skoordynowaną działalność w czasie i przestrzeni, polegającą na: gromadzeniu zapasów ich składowaniu wraz z czynnościami manipulacyjnymi, pielęgnacyjnymi i kontrolą

107 Centra logistyczne Do przesłanek rozwoju centrów logistycznych jako nowych form organizacji procesów logistycznych przyczyniły się: wzrost znaczenia poziomu obsługi klienta dążenie do skrócenia czasu dostawy konieczność redukcji kosztów w łańcuchu dostaw globalizacja działalności gospodarczej zwiększająca zasięg procesów logistycznych

108 Centra logistyczne Czynnikami sprzyjającymi powstawaniu centrów logistycznych są: zasada just in time outsourcing

109 Centra logistyczne Centrum logistyczne to obiekt przestrzenny o określonej funkcjonalności wraz z infrastrukturą i organizacją, w którym realizowane są usługi logistyczne związane z: przyjmowaniem magazynowaniem rozdziałem i wydawaniem towarów oraz usługi towarzyszące.

110 Centra logistyczne Centra logistyczne to punkty węzłowe sieci logistycznych, w których: następuje łączenie i rozłączanie strumieni ładunków ma miejsce zmiana środka transportu świadczone są usługi związane z magazynowaniem, zarządzaniem zapasami i dystrybucją różne usługi towarzyszące

111 Centra logistyczne Centra logistyczne pełnią trzy funkcje:
funkcje logistyczne funkcje pomocnicze funkcje dodatkowe

112 Centra logistyczne Funkcje logistyczne obejmują: transport
magazynowanie zarządzanie zapasami zarządzanie zamówieniami przeładunki pakowanie kompletacja

113 Centra logistyczne Do funkcji pomocniczych zalicza się: spedycja
obsługa celna ubezpieczenia obrót opakowaniami zbiorczymi wielokrotnego użytku wynajem kontenerów i palet usługi informatyczne promocja i marketing

114 Centra logistyczne Funkcje dodatkowe obejmują:
techniczną obsługę pojazdów sprzedaż paliw, olejów i akcesoriów naprawę kontenerów i palet usługi hotelarskie usługi gastronomiczne usługi bankowe usługi telekomunikacyjne parkowanie pojazdów

115 Centra logistyczne Centra logistyczne a centra dystrybucyjne:
centra logistyczne - niezależne podmioty, świadczące usługi na rzecz wielu różnych klientów centra dystrybucyjne - podmioty zależne, realizujące usługi logistyczne na rzecz jednego przedsiębiorstwa

116 Centra logistyczne Ze względu na zasięg oddziaływania wyróżnia się centra logistyczne: międzynarodowe regionalne lokalne

117 Centra logistyczne Ze względu na funkcjonalność centra logistyczne dzieli się na: centra intermodalne centra nieintermodalne

118 Centra logistyczne Zadania (usługi) wykonywane w centrach logistycznych: sterowanie dostawami zakupionych towarów magazynowanie zawieranie umów z odbiorcami przygotowywanie zamówień rozdział wyrobów gotowych według odbiorców wykonywanie usług na zlecenie odbiorcy

119 Centra logistyczne Zadania - c.d konfekcjonowanie towarów
formowanie jednostek ładunkowych dystrybucja przygotowanych partii towarów przewóz i spedycja funkcje handlowe wykonywanie serwisu regałowego

120 Centra logistyczne Powinny spełniać określone warunki:
posiadanie odpowiedniego wyposażenia posiadanie odpowiedniego usytuowania odpowiednia infrastruktura informatyczna

121 Centra logistyczne Telematyka
to technika łączności oparta o bezprzewodowe środki komunikowania, np. GPS, do monitorowania drogi przesyłki. metoda track and trace

122 Przestrzenna konfiguracja sieci logistycznej
Konfiguracja sieci logistycznej to struktura punktów i dróg, przez które przepływają produkty od źródeł wydobycia surowców do miejsc podaży tych produktów Konfiguracja sieci wymaga określenia: ile będzie tych punktów i dróg gdzie będą zlokalizowane jaki rodzaj transportu będzie użyty jakie magazyny zostaną wykorzystane które produkty będą przemieszczane

123 Przestrzenna konfiguracja sieci logistycznej
Celem konfiguracji sieci są: minimalizacja kosztów logistycznych maksymalizacja poziomu obsługi klienta maksymalizacja zysku w ogniwach łańcucha logistycznego

124 3 PL (third party logistic provider)
Obok usług spedycyjnych oferują: magazynowanie i obsługę zapasów transport i obsługę ładunków różnego rodzaju usługi marketingowe usługi finansowe związane z realizacją kontraktów

125 3 PL (third party logistic provider)
Firmy tego typu w większości dysponują: własną flotą transportową znacznym potencjałem magazynowym własnymi sortowniami, przeładowniami i składami inną infrastrukturą dla szeroko rozumianej obsługi logistycznej towarów

126 4 PL (fourth party logistic provider)
Oferują usługi wykraczające poza tradycyjną logistykę: wkraczające w procesy produkcji polegające na tworzeniu wartości dodanej do produktów w trakcie ich przemieszczania w łd. bazują na zasobach innych firm, np. 3PL kompleksowo zarządzają wszystkimi procesami logistycznymi w firmie

127 Usługi logistyczne czynności transportowe czynności spedycyjne
usługi terminalowe zarządzanie zapasami kompleksowa obsługa dystrybucji

128 cross docking tranzyt ładunków przez terminal bez składowania
zatrzymanie jedynie na czas niezbędny do kompletacji, zmiany postaci ładunku lub zmiany środka transportu

129 Eurologistyka To inaczej eurosystemy logistyczne, które należy rozumieć jako systemy logistyczne tworzone: pomiędzy firmami różnych państw europejskich pomiędzy firmą zlokalizowaną na terenie Europy i jej filiami

130 Eurologistyka Przynajmniej jedna z funkcji zarządzania logistycznego musi być wspólna: operacyjna finansowa lub marketingowa

131 Eurologistka to szczególna forma logistyki międzynarodowej
to rozpatrywanie procesów logistycznych w skali kontynentu europejskiego ma swoje źródła zwłaszcza w procesach integracyjnych

132 Eurologistyka Cele eurosystemów logistycznych:
konieczność tworzenia zintegrowanych łańcuchów dostaw między ich ogniwami konieczność redukcji poziomu zapasów w firmach działających w Europie

133 Eurologistyka Formy organizacyjne eurologistyki:
spółki i korporacje międzynarodowe filie przedsiębiorstw europejskich eurologistyka doraźna (short-term)

134 Eurologistyka Rodzaje kanałów eurologistycznych:
kanały eurologistyczne nieciągłe kanały eurologistyczne ciągłe Kanały eurolgistyczne synchroniczne

135 Eurologistyka Cechy eurokanału:
długość: oznacza liczbę i rodzaje ogniw pośredniczących szerokość: możliwość (zakres) pokrycia rynku


Pobierz ppt "Logistyka Podstawy logistyki Pojęcie i istota logistyki Zarys rozwoju"

Podobne prezentacje


Reklamy Google