Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Realizacja aplikacji internetowych Server. ASP.NET Architektura aplikacji oparta na pojęciach  Strony  Sesji oraz aplikacji Strony definiowane są jako:

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Realizacja aplikacji internetowych Server. ASP.NET Architektura aplikacji oparta na pojęciach  Strony  Sesji oraz aplikacji Strony definiowane są jako:"— Zapis prezentacji:

1 Realizacja aplikacji internetowych Server

2 ASP.NET Architektura aplikacji oparta na pojęciach  Strony  Sesji oraz aplikacji Strony definiowane są jako:  mark-up ASP  kod w CS/VB tzw "code behind"

3 ASP.NET vs IIS (<7.0) Więcej na http://www.west-wind.com/presentations/howaspnetworks/howaspnetworks.asp

4 ASP.NET Więcej na http://www.west-wind.com/presentations/howaspnetworks/howaspnetworks.asp

5 ASP.Net z IIS < 7

6 ASP.NET Więcej na http://www.west-wind.com/presentations/howaspnetworks/howaspnetworks.asp

7 ASP.NET <7.0 Więcej na http://www.west-wind.com/presentations/howaspnetworks/howaspnetworks.asp

8 ASP.Net z IIS >=7 Więcej na http://www.west-wind.com/presentations/howaspnetworks/howaspnetworks.asp http://www.west-wind.com/presentations/howaspnetworks/howaspnetworks.asp http://www.iis.net/learn/application-frameworks/building-and-running-aspnet- applications/aspnet-integration-with-iis

9 Cykl życia strony ASP.Net

10 ASP.NET modularyzacja/reużycie kodu Master Page Kontrolki ascx

11 Nawigacja SiteMap SiteMapProvider Kontrolki Filtrowanie (w zależności od ról) Lokalizacja

12 Nawigacja SiteMap SiteMapProvider Kontrolki Filtrowanie (w zależności od ról) Lokalizacja

13 ASP.NET Wady Skomplikowany model życia strony - inicjalizacja kontrolek itd. Nieoczywiste i poważne następstwa wykorzystania metafory aplikacji stanowej (ViewState). Efekt: niewydolne i nieinteraktywne aplikacje. Bariera dla doświadczonych deweloperów WWW. Sztuczna komunikacji m. stronami (->sesja, aplikacja, baza). Tendencja do komplkacji kodu. Brak kontroli nad kodem emitowanym przez kontrolki (lepiej w 4.0) oraz trudność tworzenia/rozbudowy kotrolek Fałszywe poczucie separacji logiki i wyglądu Słaba testowalność

14 Co to jest ViewState Pole __VIEWSTATE typu StateBag klasy System.Web.UI.Control (dziedziczą z niej wszystkie kontrolki (w tym instancje klasy System.Web.UI.Page czyli strony) w ASP.NET każde odwołanie do strony powoduje utworzenie jej nowej instancji. ViewState przechowuje stan każdej kontrolki na stronie. Megabajty danych …

15 ASP.NET Co z tym można zrobić? AJAX Control Toolkit :  Dodatkow infrastruktura (script manager)  Dynamiki uzyskana przez proste w użyciu kontrolki serwerowe (UpdatePanel itd.)  Kontrolki wizualne emitujące kod w JavaScript pozwalający na asynchroniczną komukację z (no wlasnie z czym?) na serwerze Jeszcze trudniejsze staje się:  roszerzanie/dodawanie kontrolek  panowanie nad kodem HTML (CSS)  opanowanie zachowania skomplikowanej aplikacji

16 ASP.NET Co z tym można zrobić? WCSF – wprowadzenie usystematyzowanej architektury – wariacji na temat. Model+Prezenter+Widok  Zalecenia + wizardy do generowania klasy prezentera  ASP pozostaje tylko ASP – w tym swiecie to widok "wybiera sobie" prezenter  Pewna dodatkowa komplikacja infrastruktury (bootstapery itd.)

17 Dlaczego MVC… MVC ułatwia zapanowanie nad złożonością aplikacji dzięki podziałowi na funkcjonalne komponenty. MVC pozwala oderwać się od skomplikoqwanego modelu życia form ASP, ViewState-u itd. Dzięki temu developerzy mogą łatwiej w pełni kontrolować zachowanie aplikacji. Front Controller, wzorzec zastosowany dla potrzeb przetwarzania żądań z przeglądarki wspiera wykorzystanie złożonej architektury aplikacji oraz wspiera przekierowywanie poleceń. MVC wspiera dobrze TDD. Wszystkie kontrakty we frameworku bazują na interfejsach stad moga być łatwo testowane przy użyciu mocków, stubów itd.. Silna separacja zadań dobrze działa w dużych zespołach pracujacych na większymi witrynami. W szczególności warto podkreślić oddzielenie logiki od wyglądu. URL routing policy, action-method parameter serialization i inne komponenty. The ASP.NET MVC framework wspiera też DI i kontenery IOC.

18 Pojęcia Model. Obiekty modelu są częścią aplikacji która implementuje logike domenową. Widoki. Widoki sa komponentami które wyswitlają interfejs użytkownika (UI). Kontrolery. Kontrolery są komponentami, ktore obsługuja interakcję z użytkownikiem. Finalnie są odpowiedzialne za wybór modelu oraz widoku. Rozluźnienie połączeń między komponentami.

19 Kluczowe koncepcje … Routing Kontrolery + akcje Widoki

20 Routing public static void RegisterRoutes(RouteCollection routes) { routes.IgnoreRoute("{resource}.axd/{*pathInfo}"); routes.MapRoute( "Default", // Route name "{controller}/{action}/{id}", // URL with parameters new { controller = "Home", action = "Index", id = "" } // Parameter defaults ); } protected void Application_Start() { RegisterRoutes(RouteTable.Routes); }

21 Convention over configuration public class HomeController : Controller { public ActionResult Index() { ViewData["Message"] = "Welcome to ASP.NET MVC!"; return View(); } public ActionResult About() { return View("CustomAbout"); } Widok HOME\Index Widok HOME\CustomAbout

22 Widok Może być zdefiniowany w ASP.NET, Razor lub wielu innych – w każdym wypadku nie ma tu zednych ukrytych mechanizmów, zdarzeń, kontrolek itd. Markup po prostu definiuje wygląd strony lub jej fragmentu.

23 ASP.NET MVC - Results Action ResultHelper MethodDescription ViewResultViewRenders a view as a Web page. PartialViewResultPartialView Renders a partial view, which defines a section of a view that can be rendered inside another view. RedirectResultRedirectResult, PermantRedirectResult Redirect Redirects to another action method by using its URL. RedirectToRouteResult RedirectToAction RedirectToRoute Redirects to another action method. ContentResultContentReturns a user-defined content type. JsonResultJsonReturns a serialized JSON object. JavaScriptResultJavaScript Returns a script that can be executed on the client. FileResultFile Returns binary output to write to the response. EmptyResult(None)Represents a return value that is used if the action method must return a null result (void).

24 Widok Home Page to Sample content

25 Widok silnie typowany " %> Persons Id= Name:

26 Widok silnie typowany public ActionResult Index() { Person item = Repository.GetRecentPerson(); return View("Index", item); }

27 Helpery Html ActionLink — Links to an action method. BeginForm * — Marks the start of a form and links to the action method that renders the form. CheckBox * — Renders a check box. DropDownList * — Renders a drop-down list. Hidden — Embeds information in the form that is not rendered for the user to see. ListBox — Renders a list box. Password — Renders a text box for entering a password. RadioButton * — Renders a radio button. TextArea — Renders a text area (multi-line text box). TextBox * — Renders a text box.

28 Helpery Html " %> c.Name) %>: c.Name) %> c.Email) %>: c.Email) %>

29 Helpery Html // w kontrolerze List petList = new List (); petList.Add("Dog"); petList.Add("Cat"); petList.Add("Hamster"); petList.Add("Parrot"); petList.Add("Gold fish"); ViewData["Pets"] = new SelectList(petList);

30 Helpery vs silne typowane MVC 1: MVC 2:

31 ASP.NET MVC - helpery Nowe helpery HTML: Html.TextBoxFor() Html.TextAreaFor() Html.DropDownListFor() Html.CheckboxFor() Html.RadioButtonFor() Html.ListBoxFor() Html.PasswordFor() Html.HiddenFor() Html.LabelFor() Inne helpery: Html.EditorFor() Html.DisplayFor() Html.DisplayTextFor() Html.ValidationMessageFor()

32 Prosty helper do wyprowadzania wierszy tabeli widok jest silnie typowany przez IEnumerable { %> naglowek trzeba wygenerowac oddzielnie

33 Prosty helper - realizacja public static class MVCHelpers{ public static void TableRow (this IEnumerable items, Action action) { foreach (T item in items) action(item); } public static void TableRow (this IEnumerable items, Action action) { int counter = 0; foreach (T item in items) action(item, ++counter); }

34 Helper – składnia extension methods public static class LabelExtensions { public static string Label(this HtmlHelper helper, string target, string text) { return String.Format(" {1} ", target, text); }

35 ASP.NET MVC - Partial view Widok zdefiniowany w wizardzie jako Partial view Czesto używana konwencja nazwa zaczyna sie od _ Widok jest typowany tj. używamy wewnątrz @Model Użycie w kodzie widoku głównego:...

36 ASP.NET MVC - Walidacja public class Pals { [Required()] [Range(33,99)] public float Height { get; set; } [Required()] [StringLength(7)] public string Name { get; set; } [ScaffoldColumn(false)] public int ID { get; set; } public bool cool { get; set; } [DataType(DataType.EmailAddress)] [RegularExpression(@"^([0-9a-zA-Z]([-.\w]*[0-9a-zA-Z])*@(.*)$")] public string email { get; set; } [DataType(DataType.MultilineText)] public string Bio { get; set; } }

37 MVC – Walidacja serwerowa public ActionResult Create(Person newPal) { if (ModelState.IsValid) { return Redirect("/"); } return View("DetailedErrorInfo", newPal); }..... model.Height ) %>

38 MVC - Walidacja kliencka " type="text/javascript"> <%@ Page Title="" Language="C#" MasterPageFile="~/Views/Shared/Site.Master" Inherits="System.Web.Mvc.ViewPage " %> EditforModel

39 MVC – Walidacja kliencka

40 MVC – Asynchroniczny kontroler Żądanie z WWW jest obsługiwane przez jeden z wątków z puli roboczej serwera Po zainicjowaniu akcji wątek jest zwalniany Po ukończeniu akcji obsługa jest wznawiana (przez pot. Inny) wątek z puli roboczej

41 MVC – tradycyjny kod public class PortalController: Controller { public ActionResult News(string city) { NewsService newsService = new NewsService(); ViewStringModel headlines = newsService.GetHeadlines(city); return View(headlines); }

42 asynchroniczny kod public class PortalController : AsyncController { public void NewsAsync(string city) { AsyncManager.OutstandingOperations.Increment(); NewsService newsService = new NewsService(); newsService.GetHeadlinesCompleted += (sender, e) => { AsyncManager.Parameters["headlines"] = e.Value; AsyncManager.OutstandingOperations.Decrement(); }; newsService.GetHeadlinesAsync(city); } public ActionResult NewsCompleted(string[] headlines) { return View("News", new ViewStringModel { NewsHeadlines = headlines } ); }

43 MVC Razor - przykład Wyrażenia@(.... ) Bloki @{.... } Wypisywanie contentu

44 Razor – przykład mark-up ASP

45

46 MVC Razor - przykład

47

48 Atrybuty w MVC public class HomeController : Controller { [HttpGet] [ActionName("Lista")] public ActionResult Index(){ return View(); } [ChildActionOnly] public ActionResult ChildAction() { return View(); } ChildActionOnly - ta akcja nie moze byc zawołana z zewnątrz ale wciąż może być wywołana np. przez redirect lub Alias nazwy akcji Typ żądania

49 Filtry Koncepcje: AoP FrontController F. Mogą być stosowane  Do akcji  Do kontrolera  Do aplikacji

50 Filtry TypDomyślna implementacja Dzialanie AuthorizationAuthorizeAttributeUruchamiany przed innymi filtrami/akcjami ActionActionFilterAttributeUruchaminiany przed/po akcji ResultResultFilterAttributeUruchaminiany przed/po zwrocie ExceptionHandleErrorAttributeUruchamiany gdy inny filtr/akcja zrzucą wyjątek

51 Deklaratywna autoryzacja w MVC public class HomeController : Controller { public ActionResult About() {return View();} [Authorize] public ActionResult AuthenticatedUsers() {return View(); } [Authorize(Roles = "Admin, Super User")] public ActionResult AdministratorsOnly() {return View(); } [Authorize(Users = "Betty, Johnny")] public ActionResult SpecificUserOnly() {return View(); } }

52 Domyślna obsługa błedów Domyślnie wyświetlana jest ~/Views/Shared/Error Nie powinna byc dostępna w produkcji!!! Włączenie obsługi błedów na poziomie konfiguracji  Zróżnicowanie local/remote  Domyślne/konkretne bledy Włączenie obsługi błedów na poziomie filtrów Web.config

53 Rejestracja obsługi błedów [HandleError] public class HomeController : Controller { public ActionResult Index() { throw new HttpException(401, "Unauthorized"); } public ActionResult About() { return View(); } } Dodanie globalnych filtrów: public static void RegisterGlobalFilters( GlobalFilterCollection filters) { filters.Add(new HandleErrorAttribute()); }

54 Obsługa wyjątków [HandleError(ExceptionType=typeof(NullReferenceExceptio n@Model HandleErrorInfo … @{ViewBag.Title = "Sorry, there was a problem!“;} There was a @Model.Exception.GetType().Name while rendering @Model.ControllerName 's @Model.ActionName action. The exception message is: @Model.Exception.StackTrace

55 Własny action filter public class ActionLogFilterAttribute : ActionFilterAttribute, IActionFilter { public override void OnActionExecuting( ActionExecutingContext filterContext) {... } public override void OnActionExecuted... public override void OnResultExecuting... public override void OnResultExecuted... } Aplikacja filtru: [ActionLogFilter] lub RegisterGlobalFilters -> filters.Add(new ActionLogFilterAttribute());

56 public class RequestTimingFilter : IActionFilter, IResultFilter { public void OnActionExecuting(ActionExecutingContext filterContext) { GetTimer(filterContext, "action").Start(); } public void OnActionExecuted(ActionExecutedContext filterContext) { GetTimer(filterContext, "action").Stop(); } public void OnResultExecuting(ResultExecutingContext filterContext) { GetTimer(filterContext, "render").Start(); } … }

57 private static Stopwatch GetTimer(ControllerContext context, string name) { var key = string.Format("__timer__{0}", name); if (context.HttpContext.Items.Contains(key)) { return (Stopwatch)context.HttpContext.Items[key]; } var result = new Stopwatch(); context.HttpContext.Items[key] = result; return result; }

58 public void OnResultExecuted(ResultExecutedContext filterContext) { var renderTimer = GetTimer(filterContext, "render"); renderTimer.Stop(); var actionTimer = GetTimer(filterContext, "action"); var response = filterContext.HttpContext.Response; if (response.ContentType == "text/html“){ response.Write( string.Format( "

Action '{0} :: {1}' Execute: {2}ms, Render: \ {3}ms. ", filterContext.RouteData.Values["controller"], filterContext.RouteData.Values["action"], actionTimer.ElapsedMilliseconds, renderTimer.ElapsedMilliseconds ));} }

59 Cache [OutputCache( Location=OutputCacheLocation.ServerAndClient, Duration=int.MaxValue, VaryByParam="none")] Duration, VaryByContentEncoding, VaryByCustom, VaryByHeader, VaryByParam Location=“Server”|”Client” CacheProfile=“X” – wez ustawienia z WebConfiga sekcji “X” HttpResponse: AddCacheItemDependency, AddFileDependency Cache: Cache.SetExpires, Cache.SetCacheability Programowy dostęp do cache: (string)Cache["CacheItem"];

60 Inne Filtry RequireHttps – obligatoryjny https ValidateInput,ValidationAntiForgeryToken – zwiazane z zabezpieczeniami AsyncTimeout, NoAsyncTimeout – dla anynchronicznych kontrolerów

61 Życie aplikacji ASP.NET MVC Receive a first request In the Global.asax file, Route objects are added to the RouteTable object. Perform routing The UrlRoutingModule module uses the first matching Route object in the RouteTable collection to create the RouteData object, which it then uses to create a RequestContext (IHttpContext) object. Create MVC request handler The MvcRouteHandler object creates an instance of the MvcHandler class and passes it the RequestContext instance. Create controllerThe MvcHandler object uses the RequestContext instance to identify the IControllerFactory object (typically an instance of the DefaultControllerFactory class) to create the controller instance with.

62 Życie aplikacji ASP.NET MVC cd. Execute controller The MvcHandler instance calls the controller's Execute method. Invoke action Most controllers inherit from the Controller base class. For controllers that do so, the ControllerActionInvoker object that is associated with the controller determines which action method of the controller class to call, and then calls that method. Execute resultA typical action method might receive user input, prepare the appropriate response data, and then execute the result by returning a result type. The built-in result types that can be executed include the following: ViewResult (which renders a view and is the most-often used result type), RedirectToRouteResult, RedirectResult, ContentResult, JsonResult, and EmptyResult.

63 Autoryzacja Windows Authentication Forms Authentication  -> FormsAuthentication.SetAuthCookie(),  Web.config: cookieless="UseUri“  ActiveDirectoryMembershipProvider).  SqlMembershipProvider  web site administration tool  http://msdn.microsoft.com/en- us/library/ms228053%28v=vs.100%29.aspx VS  Project  ASP.NET Configuration

64 IP - restrykcje Web.config

65 Jak testować np redirect [Test] public void ShouldRedirectToTheNextConference() { var conferenceToFind = new Conference{Key = "thekey", Name = "name"}; var repository = new ConferenceRepositoryStub(conferenceToFind); var controller = new RedirectController(repository); RedirectToRouteResult result = controller.NextConference(); Assert.That( result.RouteValues["controller"], Is.EqualTo("conference")); Assert.That(result.RouteValues["action"], Is.EqualTo("index")); Assert.That( result.RouteValues["conferenceKey"], Is.EqualTo("thekey")); }

66 Jak testować np dostęp do cache [Test] public void CacheTest() { var fakeCache = MockRepository.GenerateStub (); var controller = new HomeController(fakeCache); fakeCache.Stub(x => x.Exists("test")).Return(false); controller.CacheTest(); fakeCache.AssertWasCalled(x => x.Add("test", "value")); fakeCache.AssertWasCalled(x => x.Get ("test")); }

67 Jak testować np dostęp do sesji [Test] public void SessionTest() { var controller = new HomeController(); var httpContext = MockRepository.GenerateStub (); var mockSession = ockRepository.GenerateMock (); httpContext.Stub(x => x.Session) Return(mockSession).Repeat.Any(); const string key = "shopping_cart"; mockSession.Expect(x => x[key]).Return(null); mockSession.Expect(x => x.Add(null, null)).IgnoreArguments(); mockSession.Expect(x => x[key]).Return(new Cart()); controller.ControllerContext = new ControllerContext(httpContext, new RouteData(), controller); controller.ViewCart(); mockSession.VerifyAllExpectations(); }

68 Konfiguracja Web.config Cache Autentykacja Połączenia (baza itd) Kompilacja widoków Kryptografia Własna obsługa błędów, Własny routing...

69 Konfiguracja - własne ustawienia Proste ustawienia: ConfigurationManager.AppSettings["MojeUstawienie"] Własne sekcje

70 Hierarchia konfigów Aplikacja dziedziczy ustawienia z kilku poziomów 1. Machine.config c:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\Config\mac hine.config 2. Machine.web.config 3. c:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\Config\mac hine.web.config 4. Nadrzędne web.config 5. web.config Ustawienia na niższym poziomie mogą nadpisywać poprzednie wartości

71 Posadowienie aplikacji Asp.NET Sevelopment Server (niedostępny spoza maszyny) IIS (domyślnie nieinstalowany)  aspnet_regiis.exe –I (rejestracja asp – po doinstalowaniu) Project -> publish Pakiet (VS2010):  Project -> Build Deplyment Package  Project.cmd  Ustawienia parametrów  Wymagany MsDeploy Wersje konfiguracji: .Net 4.0 http://blogs.msdn.com/b/webdevtools/archive/2009/05/04/web- deployment-web-config-transformation.aspx

72 Posadowienie aplikacji Transformacje Web.config http://msdn.microsoft.com/en- us/library/dd465318%28v=vs.100%29.aspx

73 Śledzenie – web.config 1. Wlączenie trace loga widocznego pod http://localhost/myapp/Trace.axd http://localhost/myapp/Trace.axd

74 Śledzenie – web.config 1. … 2. Dodanie logera 3. Komunikaty: System.Diagnostics.Trace.Write()

75 Health monitoring ASP.Net health monitoring -> http://msdn.microsoft.com/en- us/library/bb398933%28v=vs.100%29.aspx ELMAH: Error Logging Modules and Handlers for ASP.NET-> http://www.hanselman.com/blog/ELMAHErrorLoggingModulesAndH andlersForASPNETAndMVCToo.aspx Lifecycle Event Error Event Audit Event Request Event Heartbea t Event Custom Event Rules SQL Provider EventLog Provider Custom Provider

76 MVC - community MVC Contrib:  http://mvccontrib.codeplex.com/

77 UI Helpers - Fluent html helpers MVC Contrib:  http://mvccontrib.codeplex.com/ Fluent html helpers @this.TextBox(x => x.FirstName).Class("required").Label("First Name:“) @this.Select(x => x.ClientId).Options((SelectList)ViewData["clients"]).Label("Client:“) @this.MultiSelect(x => x.UserId).Options(ViewModel.Users) @this.CheckBox("enabled").LabelAfter("Enabled").Title("Click to enable.").Styles(vertical_align => "middle")

78 UI Helpers - grid { column.For(x => x.Id).Named("Person ID"); column.For(x => x.Name); column.For(x => x.Gender); column.For(x => x.DateOfBirth).Format("{0:d}"); column.For(x => Html.ActionLink("View Person", "Show", new { id = x.Id})).DoNotEncode(); }) %>

79 UI Helpers – input builders

80

81 MVC Contrib – inne Filters: PostOnly Filter, PreCondition Filter, Rescue Filter, Layout Filter, TempDataToViewData Filter, ModelStateToTempData FilterPostOnly FilterPreCondition FilterRescue Filter Layout FilterTempDataToViewData Filter ModelStateToTempData Filter Action Results: BinaryResult, XmlResultBinaryResultXmlResult Controllers: AcceptPostAttribute and AcceptGetAttribute, Fluent Controller, Strongly-typed RedirectToActionAcceptPostAttribute and AcceptGetAttribute Fluent ControllerStrongly-typed RedirectToAction Routing: Simply Restful RoutingSimply Restful Routing Controller Factories: Castle Windsor, Spring.Net, StructureMap, UnitySpring.Net StructureMapUnity Portable Areas: Creating a Portable Area, Consuming a Portable AreaCreating a Portable AreaConsuming a Portable Area Model Binders: Data Binding, Name Value Deserializer, Castle Binder, Derived Type Model BinderData Binding, Name Value DeserializerCastle BinderDerived Type Model Binder

82 MVC Contrib – inne Hash: składnia oparta na wyrażeniach lambda dla tworzenia słowników T4MVC: szablony T4 dla ASP.NET MVC TestHelper: upraszcza testowanie kontrolerów ViewDataExtensions: Extension methods dla to IDictionary mające na celu zapewnienie silnie typowanego dostepu do danych w widoku

83 MVC alternatywne silniki szablonów MVC Contrib  Brail  NDjango  NHaml  Nvelocity  SharpTiles  Spark  StringTemplate  XSLT

84 Spark Dystrybuowany w MVCcontrib Wykorzystywany w Castle MonoRails ${p.Name} !{Html.ActionLink[[ProductController]](c=>c.Edit(p.Id), "Edit")} Możliwość definiowania komponentów strony

85 Views/Shared/_Sidebar.spark Spark- przykład etc

86 ASP.NET 2..3..4 MVC 3 Scaffolding (MvcScaffold integration) Wsparcie dla projetów HTML 5 Domyślny silnik szablonów Razor Cache-owanie na poziomie fragmentów strony Wsparcie dla bezsesyjnych kontrolerów Ulepszenia w zakresie walidacji, DI MVC 4 Wsparcie dla aplikacji mobilnych szablony projektów itd Rozszerzone wsparcie dla metod asynchronicznych Asure SDK

87 ASP.NET 5 MVC 5 One Asp.Net ASP.NET Identity Bootstrap Authentication filters Filter overrides Attribute routing

88 Literatura Darmowe: http://aspnetmvcbook.s3.amazonaws.com/aspnetmvc- nerdinner_v1.pdf http://aspnetmvcbook.s3.amazonaws.com/aspnetmvc- nerdinner_v1.pdf http://github.com/jeffreypalermo/mvc2inaction

89 MVC: Inne podejścia Fubu MVC Nancy Mono Rails Ruby on Rails in IronRuby WebApi/ODATA NodeJS

90 MVC: ASP.NET, FuBuMVC ASP.NET MVC wystartował w końcu 2007 OXITE (referencyjna architektura) została wydana jesienią 2008. Po silnej fali krytyki zmieniono jej status “this isn't supposed to be the reference application for ASP.NET MVC“ ASP.NET MVC RC2 - 4.03.2009 ASP.NET MVC 2 RC2 – przełom 2009/2010 FuBuMVC początkowo bazował na ASP.NET MVC (jako zbiór helperów). Później dołączono do niego bardzo niewielki rdzeń MVC. Duży zakres predefiniowanych behaviours Silnie nazywane metody w kontrolerach (wprowadzo je częściowo w MVC) Convention over configuration

91 REST Representational State Transfer – opracowany w 2000 r. Nie jest z założenia związany z HTTP, ale w praktyce wszystkie serwisy wykorzystuja HTTP Zasób – samodzileny byt, obrazek, plik, transakcja/opis towaru itd.

92 REST Klient serwer Bezstanowy Cache friendly Jednorodny interfejs  Identyfikacja zasobów  Manipulacja poprzez reprezentację  Samoopisujące wiadomości  Hipermedia Warstwowa organizacja systemu Kod na żadanie (opcjonalny)

93 WebApi Lekki framework do budowy serwisów HTTP Początkowo był rozszerzeniem WCF Korzysta z routingu/infrastrukury (np. validacje) MVC Możliwe hostowanie w IIS lub we własnym procesie Może pracować z przegladarkami/klientami dektopowymi/u.mobilnymi

94 WebApi Wspiera negocjację zawartości w zakresie  Formatu (Xml/Json/Custom)  Charset-u  Kodowania  Języka routes.MapHttpRoute( name: "DefaultApi", routeTemplate: "api/{controller}/{id}", defaults: new { id = RouteParameter.Optional } );

95 WebApi Wspiera Odata Convention over Configuration – domyślne nazwy metod nie wymagają rejestracji/atrybutów itd:  GET (Read)  PUT (Update)  POST (Create)  DELETE (Delete)  Można odejść od konwencji [HttpGet] public Auction FindAuction(int id) { … } http://www.asp.net/web-api/overview/getting-started-with- aspnet-web-api/tutorial-your-first-web-api

96 OData Open Data Protocol REST-owy protokół do realizacji operacji typu CRUD Polecenia:  GET: pobiera kolekcję rekordów (jako dokument) lub pojedynczy rekord (jako dokument).  POST: tworzy nowy rekord na podstawie danych z polecenia  PUT: Aktualizuje istniejący rekord  DELETE: Usuwa rekord Install-Package Microsoft.AspNet.Odata

97 OData Wspiera zapytania o dane na interfejsie WWW (atrybut Queryable)  Sortowanie Api/Customer/?$orderby=Id  Sortowanie /?$orderby=Id  Ograniczenie zwrotu /$top=2  Pomijanie /$skip=2  Filtrowanie /?$filter=Orders/any(order: order/Quantity ge 10)  Łączenie operacji /?$orderby=Id&$skip=1&$top=2

98 Realizacja Aplikacji Internetowych NodeJS

99 Node JS - po stronie serwera Silnik V8 Szybki, skalowany Jednowątkowy + koncepcja nieblokującego I/O Łatwa instalacja, b. duzo modułów, narzędzi npm... http://nodeschool.io/

100 Moduły var http = require(‘http’);... http.createServer(…) Instalacja dodatkowych modułów przez npm install [-g] modul -g globalnie Przykłady: mongoose, konfiguracja

101 Własny moduł var myPrivateVar =...... module.exports = { publicFun : function() { … }, publicVar: 100 }

102 Asynchroniczne podejście I/O Cięższe obliczenia Wszystko co blokuje wykonanie app Pętla zdarzeń (pula wątków) doSomething(…,callback)

103 Asynchroniczne I/O fs.readdir( ".", function( err, files) { if ( err ) { console.log("Error reading: ", err); } else { for ( var i = 0; i < files.length; i++ ){ console.log("processing: ", files[i]); }});

104 Asynchroniczne I/O fs.readdir( ".", function( err, files) { if ( err ) { console.log("Error reading: ", err); } else { for ( var i = 0; i < files.length; i++ ){ console.log("processing: ", files[i]); fs.readFile( files[i], function( error, data ) { if ( error ) { console.log("Error: ", error); } else { console.log("Process a file."); }}); Callback hell

105 Obiecanki var promise = doSomeethingAsynchronously (); promise.then( function(result) { // np. przetwarzanie obiecanych danych }, function(error) { // obsluga bledu }... promiseN = promise.then(...); promiseF = promiseN.then(...); setOfPromises = promiseF.then(...);... Promise.all(setOfPromises).resolve();

106 Czytanie plików z promise var Promise = require("promise"); var readdir_promise = Promise.convertNodeAsyncFunction(fs.readdir); var readFile_promise = Promise.convertNodeAsyncFunction(fs.readFile); p = readdir_promise( "." ); p.then( function( files ) { var promises = []; for ( var i = 0; i < files.length; i++ ) { promises.push(readFile_promise(files[i]));... }, function( error ) { console.log( "readdir failed."); });

107 Czytanie plików z promise Promise.all( promises ).then( function(results) { // przetwarzanie plikow }, function( error ) { // obsluga bledu } );

108 Node.JS - frameworks Express.js MeteorJs Hapi LoopBack Sailsjs

109 Promise implementation Standard implementacji Promises/A+ :Promises/A+  Q Q  when when  WinJS WinJS  RSVP.js RSVP.js JQuery  ma własny, nieco inny standard Deferreds (nieco mniej uzyteczny),Deferreds  ma też Promise, która jest podzbiorem DeferredsDeferreds


Pobierz ppt "Realizacja aplikacji internetowych Server. ASP.NET Architektura aplikacji oparta na pojęciach  Strony  Sesji oraz aplikacji Strony definiowane są jako:"

Podobne prezentacje


Reklamy Google