Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Australia.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Australia."— Zapis prezentacji:

1 Australia

2 Canberra - Stolica Canberra  – stolica Australii, miasto położone w Alpach Australijskich nad rzeką Molonglo, na wysokości 550–700 m n.p.m.; leży w odległości 320 km od Sydney i 480 km od Melbourne w obrębie Australijskiego Terytorium Stołecznego o powierzchni 2500 km².

3 Canberra - Capital Canberra -  the capital of Australia , a city located in the Australian Alps River Molonglo , at an altitude of m above sea level , lies at a distance of 320 km from Sydney and 480 km from Melbourne within the Australian Capital Territory with an area of ​​2500 km ².

4 Stany i ich stolice AUSTRALIA PODZIELONA JEST NA STANY:
Australia Południowa - stan w południowej części Australii, nad Wielką Zatoką Australijską. Główne miasta: Whyalla, Port Pirie, Port Augusta. Osadnictwo skupia się w południowo-wschodniej części stanu, część północno-zachodnia jest prawie bezludna.  Australia Zachodnia - największy stan Australii, zajmujący zachodnią część kontynentu. Główne miasta: Fremantle, Kalgoorlie, Broome, Bunbury, Albany. Osadnictwo koncentruje się w południowo-zachodniej części stanu oraz wzdłuż wybrzeża. We wschodniej części Australii Zachodniej znajdują się rozległe rezerwaty Aborygenów.  Nowa Południowa Walia - stan we wschodniej części Australii. Główne miasta: Newcastle, Wollongong, Broken Hill. Queensland - stan w północno-wschodniej części Australii. Główne miasta to: Rockhampton, Townsville, Cairns, Mount Isa. Tasmania - najmniejszy stan Australii, obejmujący wyspę Tasmanię i kilka mniejszych wysp (King, Furneaux, Wyspy Huntera) w Cieśninie Bassa oraz wyspę Macquarie w południowej części Oceanu Indyjskiego. Główne miasta: Launceston, Port Arthur, Queenstown. Wiktoria - Victoria stan w południowo-wschodniej części kraju. Główne miasta: Geelong, Ballarat, Bendigo.  Terytorium Północne - terytorium autonomiczne Związku Australijskiego, zajmujące środkową i północną część Australii, pomiędzy Queenslandem na wschodzie, Australią Południową na południu i Australią Zachodnią na zachodzie. Główne miasta: Katherine, Alice Springs, Tennant Creek. 

5 States and their capital
AUSTRALIA IS DIVIDED STATES:  South Australia - South Australia - state in the southern part of Australia, the Great Australian Bight. Major cities Whyalla, Port Pirie, Port Augusta. Settlement concentrated in the southeastern part of the state, north-western part is almost uninhabited.  Western Australia - Western Australia - Australia's largest state, occupying the western part of the continent. Major cities: Perth, Kalgoorlie, Broome, Bunbury, Albany. The settlement is concentrated in the southwestern part of the state and along the coast. In the eastern part of Western Australia there are large reserves of Aborigines.  New South Wales - New South Wales state in eastern Australia.  Major cities: Newcastle, Wollongong, Broken Hill.  Queensland - a state in north-eastern Australia.  The main cities are: Rockhampton, Townsville, Cairns, Mount Isa.  Tasmania - Australia's smallest state, including the island of Tasmania and a number of smaller islands (King and Furneaux, Canary Hunter) in Bass Strait and Macquarie Island in the southern Indian Ocean.  Major cities Launceston, Port Arthur, Queenstown.  Victoria - Victoria state above the southeastern part of the country.  Major cities: Geelong, Ballarat, Bendigo.  Northern Territory - Northern Territory autonomous territory of Australia, occupying the central and northern Australia, between East Queensland, South Australia and southern Western Australia to the west. Major cities: Katherine, Alice Springs, Tennant Creek. 

6 Stany - Australi States - Australia

7 Who discovered Australie ??
Kto odkrył Australię ?? Who discovered Australie ?? Australia, najmniejszy kontynent ziemski, położony na południe od indonezyjskich wysp Azji Południowo-Wschodniej, odkryty został po raz pierwszy przez Europejczyków w XVI w. Byli nimi Portugalczycy, którzy w tym czasie zakładali swe bazy handlowe w Indiach, Azji Południowo - Wschodniej i w Chinach. Australia ich jednak nie zainteresowała, gdyż wydawała się niezamieszkana i nieprzyjazna dla Europejczyków pod względem przyrodniczym i klimatycznym. Holender Willem de Janesz odkrył w 1606 roku przylądek York. Pierwszego zejścia dokonał w 1616 roku Hartog (w Australii Zachodniej), a Tasman odkrył Tasmanie i zbadał południowo ?wschodnie wybrzeże (1642 ? 44). Po raz trzeci Australię odkrył żeglarz i podróżnik angielski James Cook w 1768 roku. Cook w imieniu Jerzego III objął posiadane tereny. Przebadał on wschodnie wybrzeża lądu i stwierdził, że nadają się do zamieszkania przez Europejczyków, nazwał rozpoznane terytoria Nową Południową Walią i zaanektował je dla Korony brytyjskiej. W swych kilku wyprawach odkrył również wyspy Nowej Zelandii, Nowej Kaledonii i szereg innych, w tym archipelag, nazwany jego imieniem. Australia, the smallest continent of the earth, just south of the Indonesian islands of Southeast Asia, was discovered for the first time by Europeans in the sixteenth century, they were the Portuguese, who at that time assumed its business base in India, Southeast Asia? Eastern Europe and China. Australia, however, is not interested in them, as appeared to be uninhabited and hostile to Europeans in terms of natural and climatic conditions.Dutchman Willem de Janesz discovered in 1606 Cape York. First descent made ​​in 1616 Hartog (Western Australia) and Tasman Tasman discovered and researched the south? East coast (1642? 44). For the third time Australia has discovered English navigator and explorer James Cook in 1768. Cook on behalf of George III took possession areas. He studied the eastern coast of the mainland, and found it suitable for habitation by Europeans recognized territory called New South Wales and annexed it to the British Crown. In his expeditions also discovered several islands of New Zealand, New Caledonia and many others, including the archipelago, named in his honor.

8 Królowa Elżbieta II Qween Elizabeth II
Monarcha Australii − tytuł głowy państwa australijskiego, którym obecnie jest królowa Elżbieta II. Australia jest jednym z królestw Wspólnoty Narodów (Commonwealth Realm), podobnie jak Kanada czy Nowa Zelandia, która związana jest unią personalną z Koroną brytyjską. The monarch of Australia - the title of the head of state of Australian, currently Queen Elizabeth II . Australia is one of the kingdoms of the Commonwealth (Commonwealth Realm), as well as Canada and New Zealand , which is related to a personal union with the British crown.


Pobierz ppt "Australia."

Podobne prezentacje


Reklamy Google