Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

POŚWIĘCENIE Tylko życie poświęcone innym warte jest przeżycia. Albert Einstein Nic naprawdę cennego nie bierze się z ambicji czy też z samego poczucia.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "POŚWIĘCENIE Tylko życie poświęcone innym warte jest przeżycia. Albert Einstein Nic naprawdę cennego nie bierze się z ambicji czy też z samego poczucia."— Zapis prezentacji:

1 POŚWIĘCENIE Tylko życie poświęcone innym warte jest przeżycia. Albert Einstein Nic naprawdę cennego nie bierze się z ambicji czy też z samego poczucia obowiązku; to, co cenne, rodzi się z miłości i poświęcenia dla innych ludzi i dla sfery ducha obiektywnego. Albert Einstein Problemem nie jest zarabianie pieniędzy samo w sobie [...]. Problemem jest zarabiać je, robiąc coś, czemu warto poświęcić całe życie. Carlos Ruiz Zafón

2 Czym jest poświęcenie? Poświecenie to dla mnie co takiego co można zrobić tylko w wielkiej miłości albo przyjaźni. Coś wielkiego. Nie wszystkich na to stać. Czyn tak wielki, że dla mnie niezrozumiały. Ja nigdy bym się dla nikogo nie poświęciła. Widocznie nie odkryłam prawdziwej przyjaźni, czy miłości. Moim zdaniem to umieranie dla kogoś i odrodzenie się na nowo psychicznie. Zdolność do zdobycia się na wykonanie określonego czynu na rzecz drugiej osoby. Jest to dobrowolne oddanie swojego życia, zdrowia lub czegoś cennego dla drugiej osoby. Poświecenie jest szlachetnym i godnym podziwu gestem. Osoby które poświeciły się dla kogoś, powinny być szanowane przez wielu ludzi. Poświęcenie się to nawet zwykłe ustąpienie miejsca w autobusie, poświęcamy się codziennie nawet nieświadomie.

3 Czym jest poświęcenie? Poświęcenie jest to coś ponad wszelkie rozumowanie, jeśli chodzi o te większe, typu oddanie swojego narządu choremu krewnemu, uratowanie komuś życia narażając swoje. Poświęcenie to dla mnie coś, o czym decydujemy podświadomie, emocje i uczucia ważniejsze od rozumu, dlatego nie zawsze można to pojąć. Poświęcenie się to naprawdę szlachetny cel. Według mnie jest to zrobienie dla kogoś czegoś, co by nie dało osobie poświęcającej się żadnej korzyści, nawet wręcz straty i problemy, byleby tamta osoba była szczęśliwa. Ach, to takie piękne, szkoda tylko, że dość wyimaginowane... Według mnie, poświęcenie jest to po prostu rezygnacja z własnych korzyści, przyjemności, na rzecz innej, najczęściej bardzo ważnej dla nas osoby.

4 Definicja Poświęcenie to czyn ofiarny, pełen bohaterstwa i samozaparcia, też gotowość do ponoszenia ofiar. Poświęcenie to świadoma rezygnacja z czegoś w celu osiągnięcia dóbr niekoniecznie materialnych. Poświęcenie w Biblii jest związane z ofiarą, czyli poniesieniem kosztów, lub zapłaceniem ceny.

5 Poświęcenie w Izraelu dotyczyło dosłownie wszystkiego. Poświęcenie miało już miejsce od razu przy dziele stworzenia, i polegało na oddzieleniu tego co święte od tego co pospolite. Dzień święty miał być inny od pozostałych dni poświęconych pracy. Rodzaju 2:3 I pobłogosławił Bóg dzień siódmy, i poświęcił go, bo w nim odpoczął od wszelkiego dzieła swego, którego Bóg dokonał w stworzeniu. Wyjścia 31:15 Sześć dni będzie się pracować, ale w dniu siódmym będzie sabat, dzień całkowitego odpoczynku, poświęcony Panu. Każdy, kto w dniu sabatu wykona jakąkolwiek pracę, poniesie śmierć.

6 Izrael miał być ludem poświęconym, dlatego miał się wystrzegać praktyk pogańskich i przestrzega prawa Wyjścia 22:31 Będziecie ludźmi mnie poświęconymi; dlatego nie będziecie jedli mięsa zwierzęcia rozszarpanego na polu, rzucicie je psom.

7 Kapłani byli poświęceni Bogu. Wyjścia 28:36 Zrobisz też diadem ze szczerego złota i wyryjesz na nim jak na pieczęci napis: Poświęcony Panu. Wyjścia 28:41 Ubierzesz w nie Aarona, swego brata, i jego synów razem z nim i namaścisz ich, i wprowadzisz ich w urząd, i poświęcisz ich, i będą moimi kapłanami. Wyjścia 29:1 W ten zaś sposób postąpisz z nimi, gdy będziesz ich poświęcał na moich kapłanów: Weźmiesz jednego młodego cielca i dwa barany bez skazy, Wyjścia 29:21 Potem weźmiesz z krwi, która jest na ołtarzu, i z oliwy namaszczenia i pokropisz Aarona i jego szaty, i jego synów, i szaty jego synów z nim, i będzie poświęcony on i jego szaty, i z nim jego synowie, i szaty jego synów.

8 Ołtarz i przybory w świątyni było poświęcone Bogu. Wyjścia 29:37 Przez siedem dni będziesz oczyszczał ołtarz z grzechu i poświęcał go. Ołtarz stanie się świętością nad świętościami. Wszystko, co dotknie się ołtarza, będzie też święte.

9 Przybytek był poświęcony Panu. Wyjścia 29:43 Objawię się tam synom izraelskim, a miejsce to będzie poświęcone moją chwałą. Wyjścia 29:44 I poświęcę Namiot Zgromadzenia i ołtarz. Aarona zaś i jego synów poświęcę, aby byli moimi kapłanami. Wyjścia 40:9 Potem weźmiesz olej namaszczania i namaścisz przybytek i wszystko, co w nim jest, i poświęcisz go wraz ze wszystkimi jego przyborami, i będzie święty. Wyjścia 40:10 Namaścisz też ołtarz całopalenia wraz ze wszystkimi jego przyborami, poświęcisz ołtarz i stanie się ołtarz świętością nad świętościami.

10 Tym, który poświęcał był Bóg. Wyjścia 31:13 Powiedz synom izraelskim: Zaiste, przestrzegać będziecie sabatów moich, gdyż to jest znakiem między mną a wami po wszystkie pokolenia wasze, abyście wiedzieli, żem Ja Pan, który was poświęcam.

11 Dlatego też Bóg poświęcił Pana Jezusa dla nas. Jana 3:16 Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. Jana 10:36 do mnie, którego Ojciec poświęcił i posłał na świat, wy mówicie: Bluźnisz, dlatego, że powiedziałem: Jestem Synem Bożym?

12 Pan Jezus świadomie poświęcił samego siebie. Jana 17:18 Jak mnie posłałeś na świat, tak i ja posłałem ich na świat; 19 i za nich poświęcam siebie samego, aby i oni byli poświęceni w prawdzie. 1 Koryntian 1:30 Ale wy dzięki niemu jesteście w Chrystusie Jezusie, który stał się dla nas mądrością od Boga i sprawiedliwością, i poświęceniem, i odkupieniem, Efezjan 5:2 jak i Chrystus umiłował was i siebie samego wydał za nas jako dar i ofiarę Bogu ku miłej wonności.

13 Uczniowie Jezusa i Jego słudzy mają się poświęcać Chrystusowi. 1 Koryntian 1:2 zborowi Bożemu, który jest w Koryncie, poświęconym w Chrystusie Jezusie, powołanym świętym, wraz ze wszystkimi, którzy wzywają imienia Pana naszego Jezusa Chrystusa na każdym miejscu, ich i naszym:

14 Aby tego dokonać musimy najpierw poddać się poświęceniu przez Boga, aby On nas oddzielił od grzechu, świata i pożądliwości, które są na świecie. 1 Tesaloniczan 5:23 A sam Bóg pokoju niechaj was w zupełności poświęci, a cały duch wasz i dusza, i ciało niech będą zachowane bez nagany na przyjście Pana naszego, Jezusa Chrystusa. 24 Wierny jest ten, który was powołuje; On też tego dokona. 2 Tymoteusza 2:20 W wielkim zaś domu są nie tylko naczynia złote i srebrne, ale też drewniane i gliniane; jedne służą do celów zaszczytnych, a drugie pospolitych. 21 Jeśli tedy kto siebie czystym zachowa od tych rzeczy pospolitych, będzie naczyniem do celów zaszczytnych, poświęconym i przydatnym dla Pana, nadającym się do wszelkiego dzieła dobrego.

15 Mamy poświęcać Pana Jezusa w naszych sercach, to znaczyć zawsze stawiać Go na pierwszym miejscu. 1 Piotra 3:15 Lecz Chrystusa Pana poświęcajcie w sercach waszych, zawsze gotowi do obrony przed każdym, domagającym się od was wytłumaczenia się z nadziei waszej, 16 lecz czyńcie to z łagodnością i szacunkiem. Miejcie sumienie czyste, aby ci, którzy zniesławiają dobre chrześcijańskie życie wasze, zostali zawstydzeni, że was spotwarzali. 1 Piotra 4:1 Ponieważ więc Chrystus cierpiał w ciele, uzbrójcie się też i wy tą myślą, gdyż kto cieleśnie cierpiał, zaniechał grzechu, aby pozostały czas doczesnego życia poświęcić już nie ludzkim pożądliwościom, lecz woli Bożej.

16 Służba uświęca wierzących. Rzymian 12:1 Wzywam was tedy, bracia, przez miłosierdzie Boże, abyście składali ciała swoje jako ofiarę żywą, świętą, miłą Bogu, bo taka winna być duchowa służba wasza. Rzymian 6: 18 a uwolnieni od grzechu, staliście się sługami sprawiedliwości 19 po ludzku mówię przez wzgląd na słabość waszego ciała. Jak bowiem oddawaliście członki wasze na służbę nieczystości i nieprawości ku popełnianiu nieprawości, tak teraz oddawajcie członki wasze na służbę sprawiedliwości ku poświęceniu. 22 Teraz zaś, wyzwoleni od grzechu, a oddani w służbę Bogu, macie pożytek w poświęceniu, a za cel żywot wieczny.

17 Uczniowie Jezusa i Jego słudzy mają poświęcać się służbie dla wierzących. 1 Koryntian 16:15 A proszę was, bracia: wiecie, że domownicy Stefana byli pierwszymi wyznawcami w Achai i że poświęcili się służbie dla świętych; 16 proszę, abyście i wy się poddali takim ludziom i każdemu, kto współdziała i pracuje.

18 Uczniowie Jezusa i Jego słudzy mają poświęcać się służbie w celu pozyskiwania pogan, czyli niewierzących dla Królestwa Bożego. Rzymian 15: 15 Jednak napisałem do was, bracia, tu i ówdzie nieco śmielej, chcąc wam to odświeżyć w pamięci, a to na mocy łaski, która mi jest dana przez Boga, 16 żebym był dla pogan sługą Chrystusa Jezusa, sprawującym świętą służbę zwiastowania ewangelii Bożej, aby poganie stali się ofiarą przyjemną, poświęconą przez Ducha Świętego.


Pobierz ppt "POŚWIĘCENIE Tylko życie poświęcone innym warte jest przeżycia. Albert Einstein Nic naprawdę cennego nie bierze się z ambicji czy też z samego poczucia."

Podobne prezentacje


Reklamy Google