Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

T EMAT P ROJEKTU : Zainteresowania oraz hobby uczniów klasy VI szkoły podstawowej, I i II gimnazjum, a tak ż e sposób ich realizacji.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "T EMAT P ROJEKTU : Zainteresowania oraz hobby uczniów klasy VI szkoły podstawowej, I i II gimnazjum, a tak ż e sposób ich realizacji."— Zapis prezentacji:

1 T EMAT P ROJEKTU : Zainteresowania oraz hobby uczniów klasy VI szkoły podstawowej, I i II gimnazjum, a tak ż e sposób ich realizacji.

2 S KŁAD G RUPY : Lider : Widlarz Klaudia Uczestnicy : Adamczyk Julia Ba ń dura Piotr Jagosz Marlena Kuzia Magdalena Wójcik Klaudia Trela Maciej Liczba ankietowanych: 30

3 S PORT - 34 % UCZNIÓW Siatkówka 30 % Piłka no ż na 23 % Koszykówka 23 %

4 S POSÓB R EALIZACJI : uczestnicto w klubie sportowym - 36 % treningi - 26 % poszerzanie zainteresowa ń poprzez szkoł ę - 13 %

5 M UZYKA - 26 % ANKIETOWANYCH Reggae 26 % Hip hop 25 % Rock 25 %

6 S POSÓB R EALIZACJI : internet oraz telewizja - 22 % próby zespołu muzycznego lub wokalnego - 16 % ksi ąż ki tematyczne i czasopisma - 17 %

7 T ANIEC - 15 % UCZNIÓW Hip hop 30 % Breakdance 25 % Popping, locking, house 23 %

8 S POSÓB REALIZACJI : warsztaty artystyczne - 17 % szkoła taneczna - 13 % zaj ę cia dodatkowe w Domu Kultury - 10 %

9 P ODRÓ Ż E - 17 % ANKIETOWANYCH Po Polsce i za granic ą 77 % Po Polsce 26 % Za granicę 21 %

10 S POSÓB R EALIZACJI : wycieczki i podró ż e - 24 % wyjazdy - 17 %

11 O GÓLNE W NIOSKI : 93 % uczniów, którzy głosowali w naszej ankiecie ma hobby, pasje lub zainteresowania 7 % z nich odpowiada przecz ą co na to pytanie

12 38 % ankietowanych zajmuje si ę swoim hobby od lat oraz od lat natomiast 24 % rozwija swoje pasje od roku lub krócej

13 ponad połowa osób (50 %) po ś wi ę ca si ę swojemu hobby od 2-5 razy w tygodniu, 33 % - codziennie, 11 % - tylko raz w tygodniu

14 33 % - uczniów przyznaje, ż e troch ę opu ś cili si ę w nauce, 18 % - nie interesuje si ę swoimi ocenami i post ę pami w szkole, 29 % - stara si ę nie opu ś ci ć w nauce, 20 % - ma lepsze oceny

15 40 % ankietowanych wi ąż e swoj ą przyszło ść zawodow ą ze swoim zainteresowaniem, 20 % - nie wi ąż e, 30 % - jeszcze nie wie co b ę dzie robi ć w przyszło ś ci, 10 % - chciałoby pracowa ć w zawodzie, który dotyczy tylko jednego z hobby

16 40 % badanych czasami uczestniczy w spotkaniach, zaj ę ciach lub kursach dotycz ą cych ich pasji, 32 % - uczestniczy w nich systematycznie, 28 % - w ogóle nie bierze w nich udziału

17 100 % rodziców/opiekunów akceptuje zainteresowania swoich dzieci

18 68 % uczniów interesuje si ę muzyk ą, ale tylko jej słucha 10 % - gra w zespole muzycznym 12 % - ś piewa 10 % - nie lubi muzyki

19 35 % młodzie ż y lubi taniec, lecz tylko ogl ą da ć programy typu You can dance - Po prostu ta ń cz! 25 % - nie lubi i nie umie ta ń czy ć 20 % - ta ń czy kilka lat i szaleje na weselach

20 P ODZI Ę KOWANIA Za pomoc w realizacji projektu serdecznie dzi ę kujemy pani Alinie Dyrcz – Kowalskiej oraz pani Joannie Bartkowiak.


Pobierz ppt "T EMAT P ROJEKTU : Zainteresowania oraz hobby uczniów klasy VI szkoły podstawowej, I i II gimnazjum, a tak ż e sposób ich realizacji."

Podobne prezentacje


Reklamy Google