Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Konferencja zamykająca (cel, zakres, metodyka) Projekt finansowany w ramach POIG: POIG.01.01.01-00-007/08 Okres realizacji: 1.IV.2009 – 31.I.2011 Środki.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Konferencja zamykająca (cel, zakres, metodyka) Projekt finansowany w ramach POIG: POIG.01.01.01-00-007/08 Okres realizacji: 1.IV.2009 – 31.I.2011 Środki."— Zapis prezentacji:

1 Konferencja zamykająca (cel, zakres, metodyka) Projekt finansowany w ramach POIG: POIG.01.01.01-00-007/08 Okres realizacji: 1.IV.2009 – 31.I.2011 Środki finansowe: 2 293 480 zł Zeroemisyjna gospodarka energią w warunkach zrównoważonego rozwoju Polski do 2050 roku Krystyna Czaplicka-Kolarz Katowice, dnia 24 lutego 2011 r.

2 Cel projektu Geneza: Scenariusze rozwoju technologicznego kompleksu paliwowo - energetycznego dla bezpieczeństwa energetycznego kraju Wymogi zrównoważonego rozwoju Poprawa gospodarki energią – w tym oszczędność energii Wdrażanie nowych technologii i metod, które mogą wpływać na zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych Koszty społeczne Zmiana relacji między społecznymi, polityczno – prawnymi, ekonomicznymi oraz środowiskowymi (ekologicznymi) wymiarami zrównoważonego rozwoju. Scenariusze rozwoju zeroemisyjnej gospodarki energią w Polsce do 2050 roku. GIG, Katowice, dnia 24 lutego 2011 r.

3 Cel projektu Scenariusze rozwoju zeroemisyjnej gospodarki energią w Polsce do 2050 roku. GIG, Katowice, dnia 24 lutego 2011 r.

4 Zakres projektu Panel ekonomiczny Panel polityczno-prawny PANEL TECHNOLOGICZNY Technologie zeroemisyjne: OZE energetyka jądrowa (uzupełnienie w stosunku do foresightu: Scenariusze rozwoju technologicznego kompleksu paliwowo - energetycznego dla bezpieczeństwa energetycznego kraju) Metody oszczędności energii: w budownictwie w przemyśle w transporcie w zakresie życia codziennego 69 technologii (grup technologii) Panel środowiskowy Panel społeczny 150 uwarunkowań zrównoważonego rozwoju 125 technologii (grup technologii) Scenariusze rozwoju zeroemisyjnej gospodarki energią w Polsce do 2050 roku. GIG, Katowice, dnia 24 lutego 2011 r.

5 Zakres projektu Wykorzystane techniki foresightowe: analiza literaturowa skaning środowiskowy metoda burzy mózgów dyskusje panelowe metoda 6-3-5 metoda scenariuszowa ankietyzacja tez Delphi priorytetyzacja technologii analiza wzajemnych oddziaływań subiektywne modele prognostyczne w ujęciu systemowo-dynamiczny Scenariusze rozwoju zeroemisyjnej gospodarki energią w Polsce do 2050 roku. GIG, Katowice, dnia 24 lutego 2011 r.

6 Scenariusze sformułowano w oparciu o zdarzenia determinujące i scharakteryzowano poprzez zachowanie się 15 czynników kluczowych (SEEP) Scenariusz 1 - Powstanie i wdrożenie wspólnej globalnej polityki klimatycznej Scenariusz 2 - Wysoki wzrost cen surowców energetycznych spowodowany m.in. wyczerpywaniem się zasobów surowców nieodnawialnych Scenariusz 3 - Przełom technologiczny Scenariusz 4. Bazowy – kontynuacji (brak zdarzenia determinującego) Scenariusz 5 - Załamanie się polityki klimatycznej Scenariusz 6 - Załamanie się finansów publicznych Scenariusz 7 - Rozpad Unii Europejskiej Scenariusze rozwoju zeroemisyjnej gospodarki energią w Polsce do 2050 roku. GIG, Katowice, dnia 24 lutego 2011 r.

7

8 Zeroemisyjna gospodarka energią w warunkach zrównoważonego rozwoju Polski do 2050 roku GIG, Katowice, dnia 24 lutego 2011 r. 150 czynników 15 czynników 125 technologii Nowe elementy metodyki 69 technologii

9 Schemat metodyki analizy kwasi-ilościowej zastosowanej w projekcie – opartej na budowaniu modeli formalnych II rodzaju. Konstrukcja prognoz bazowych Uwzględnienie zmian poziomów cz.SEEP na rozwój technologii Uwzględnienie zmian poziomów czynnika SEEP – korekta prognoz bazowych Określenie listy zdarzeń kluczowych i dokonanie ich parametryzacji Określenia prawdopodobieństw warunkowego wystąpienia zdarzeń kluczowych Korekta prognoz bazowych ze względu na wystąpienie czynników kluczowych z wykorzystaniem symulacji Badanie niepew- ności prognoz Scenariusze rozwoju zeroemisyjnej gospodarki energią w Polsce do 2050 roku. GIG, Katowice, dnia 24 lutego 2011 r.

10 Sposób budowania klastrów technologii w odniesieniu do opracowanych scenariuszy rozwoju zeroemisyjnej gospodarki energią i wyników analizy quasi-ilościowej Scenariusze rozwoju zeroemisyjnej gospodarki energią w Polsce do 2050 roku. GIG, Katowice, dnia 24 lutego 2011 r.

11 Prognozy zużycia energii finalnej (ZEF) i nośników energii pierwotnej (ZNEP), potencjału wytwarzania energii na bazie OZE oraz w elektrowniach jądrowych i oszczędności energii na tle prognoz bazowych (ZNEP-BAU i ZEF-BAU) dla scenariusza 1. Scenariusze rozwoju zeroemisyjnej gospodarki energią w Polsce do 2050 roku. GIG, Katowice, dnia 24 lutego 2011 r.

12 Opracowane scenariusze i klastry technologii powinny: umożliwić decydentom: Kształtowanie się prospektywnych emisji CO 2 z procesów energetycznych i przemysłowych dla poszczególnych scenariuszy rozwoju zeroemisyjnej gospodarki energią w Polsce do 2050 r. Wytypowanie kluczowych metod oszczędności energii i technologii zeroemisyjnego wytwarzania energii, Wskazać potrzeby w zakresie rozwoju regulacji prawnych Zinwentaryzowanie wymiernych i niewymiernych kosztów i korzyści ich wprowadzenia Ocenę potrzeb inwestycyjnych Wskazanie działań promujących szybki rozwój technologii Scenariusze rozwoju zeroemisyjnej gospodarki energią w Polsce do 2050 roku. GIG, Katowice, dnia 24 lutego 2011 r.

13 Podsumowanie Szczegółowej analizie zostało poddanych ponad 150 uwarunkowań zrównoważonego rozwoju, wpływających na rozwój gospodarki zeroemisyjnej i 125 technologii. Wypracowano nową, nie stosowaną dotychczas w Polsce w projektach typu foresight, metodykę łączącą metody ilościowe z metodami jakościowymi. Zbudowano 7 scenariuszy rozwoju zeroemisyjnej gospodarki energią w Polsce do 2050 roku, do których dostosowane zostały klastry technologii i ich sumaryczne ilościowe prezentacje w postaci struktur zużycia energii finalnej lub nośników energii pierwotnej Wykorzystując subiektywne modelowanie prognostyczne wyliczono krzywe rozwoju 61 z 69 priorytetowych technologii (grup technologii), analizowanych w projekcie i stanowiących podstawę do budowy klastrów i wizualizacji scenariuszy. Oszacowano prognozy kształtowania się emisji CO 2 w odniesieniu do poszczególnych scenariuszy rozwoju zeroemisyjnej gospodarki energią w Polsce do 2050 r., które wskazują na możliwość zmniejszenia emisji tego gazu cieplarnianego poniżej poziomu z 2008 roku. Sformułowano wnioski, które mogą być pomocne podczas podejmowania decyzji przez administrację publiczną i przemysł odnośnie rozwoju zeroemisyjnej gospodarki energią w Polsce. W ramach projektu wydano dwie monografie zawierające jego wyniki: 1.Technologie zeroemisyjne i energooszczędność - uwarunkownia wdrażania w Polsce 2.Scenariusze rozwoju zeroemisyjnej gospodarki energią w Polsce w perspektywie 2050 roku Scenariusze rozwoju zeroemisyjnej gospodarki energią w Polsce do 2050 roku. GIG, Katowice, dnia 24 lutego 2011 r.

14 Zapraszam na szczegółową prezentację wyników projektu Scenariusze rozwoju zeroemisyjnej gospodarki energią w Polsce do 2050 roku. GIG, Katowice, dnia 24 lutego 2011 r.


Pobierz ppt "Konferencja zamykająca (cel, zakres, metodyka) Projekt finansowany w ramach POIG: POIG.01.01.01-00-007/08 Okres realizacji: 1.IV.2009 – 31.I.2011 Środki."

Podobne prezentacje


Reklamy Google