Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Z FIZYKĄ, MATEMATYKĄ I PRZEDSIĘBIORCZOŚCIĄ ZDOBYWAMY ŚWIAT!!!

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Z FIZYKĄ, MATEMATYKĄ I PRZEDSIĘBIORCZOŚCIĄ ZDOBYWAMY ŚWIAT!!!"— Zapis prezentacji:

1 Z FIZYKĄ, MATEMATYKĄ I PRZEDSIĘBIORCZOŚCIĄ ZDOBYWAMY ŚWIAT!!!
Założenia i realizacja projektu „Z FIZYKĄ, MATEMATYKĄ I PRZEDSIĘBIORCZOŚCIĄ ZDOBYWAMY ŚWIAT!!!”

2 „Z FIZYKĄ, MATEMATYKĄ I PRZEDSIĘBIORCZOŚCIĄ ZDOBYWAMY ŚWIAT!!!
Projekt „Z FIZYKĄ, MATEMATYKĄ I PRZEDSIĘBIORCZOŚCIĄ ZDOBYWAMY ŚWIAT!!! jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego AS

3 REALIZATORZY PROJEKTU
Uniwersytet Szczeciński COMBIDATA Poland sp. z o.o. Lider projektu Partner projektu - Wydz. Matematyczno-Fizyczny - Wydz. Nauk Ekonomicznych i Zarządzania

4 Patroni ProjektU Wielkopolski Kurator Oświaty Lubuski Kurator Oświaty
Zachodniopomorski Kurator Oświaty Wielkopolski Kurator Oświaty Lubuski Kurator Oświaty

5 GŁÓWNE ZAŁOŻENIA ProjektU
Obszar realizacji projektu: Województwa: zachodniopomorskie, wielkopolskie, lubuskie Okres realizacji projektów: październik 2009 roku - sierpień 2012 roku Odbiorcy (beneficjenci) bezpośredni projektów: Uczniowie klas pierwszych roku szkolnego 2009/2010 gimnazjów z województw objętych projektem. 

6 DWA Nurty ProjektU Nurt szkolny – Uczniowskie Grupy Projektowe (UGP)
180 grup w 90 szkołach (2 grupy w każdej szkole) – w każdej grupie 10 uczniów. UGP realizowały zajęcia pozalekcyjne na terenie szkoły w oparciu o uczniów z danej szkoły, pod kierunkiem nauczyciela z tej szkoły (8 godzin zajęć w miesiącu, tj. 40 godz. w każdym z 5 semestrów, łącznie 200 godzin w czasie trwania całego projektu). Nurt uczelniany – Naukowe Koła Projektowe (NKP) 12 kół – po 10 uczniów w każdym kole. NKP realizowały zajęcia pozaszkolne i były one prowadzone na US oraz uczelniach wyższych w Pile i Gorzowie, przez kadrę naukową tych uczelni i z wykorzystaniem zaplecza naukowo-badawczego uczelni. (6 godzin zajęć w miesiącu, tj. 30 godz. w każdym z 5 semestrów, łącznie 150 godzin w czasie trwania całego projektu)

7 W projekcie w ramach UGP brało udział 90 szkół z 3 województw:
lubuskie – 13 szkół wielkopolskie – 49 szkół zachodniopomorskie – 28 szkół

8 KOMPETENCJE ROZWIJANE w UGP i NKP
Zajęcia UGP i NKP odbywały się w 2 kompetencjach: matematyczno-fizycznej przedsiębiorczości UGP w projekcie ZFMiP: kompetencja matematyczno-fizyczna – grupy kompetencja przedsiębiorczości – grup NKP w projekcie ZFMiP: kompetencja matematyczno-fizyczna – 11 kół kompetencja przedsiębiorczości – 1 koło

9 Działania Uczniów w ramach projekTU
Każda UGP pracowała w każdym semestrze nad jednym tematem projektowym (wybranym z puli 120 tematów projektów). Każda UGP nawiązała współpracę z inną UGP, tworząc tzw. Międzyszkolną Grupę Projektową (MGP). Każda MGP wybierała i pracowała wspólnie nad jednym tematem projektowym w roku. Każde NKP opracowywało w ciągu roku szkolnego jeden temat projektowy. Uczestnicy UGP i NKP powadzili na portalu projektu swoje e-kroniki, obrazujące postępy prac.

10 Wsparcie dla uczniów ze strony kadry naukowej
Opracowanie Portalowego Zasobu Kompetencji, zawierającego tematów projektowych wraz z konspektami. Ocena przez Zespół Oceny Projektów projektów wykonanych przez UGP, MGP i NKP. Przeprowadzenie przez kadrę naukową uczelni z każdą UGP dwóch godzinnych zajęć w każdym semestrze. Prowadzenie przez kadrę uczelni mentoringu czyli konsultacji „on-line” za pośrednictwem portalu lub telefonicznie. Materiały e-learningowe dla uczniów dostępne na portalu.

11 Inne formy wsparcia i nagradzania uczniów
Po każdym roku projektu 10 najlepszych UGP w każdej kompetencji brało udział w Festiwalu Uczniowskich Grup Projektowych, na którym uczniowie otrzymywali nagrody książkowe. Na festiwalach wygłaszane były przez pracowników naukowych 2 wykłady. Co roku 2 najlepsze MGP w każdej kompetencji nagradzane były wycieczką do krajowego ośrodka badawczo-naukowego. Po każdym roku projektu wszyscy uczestnicy NKP brali  udział  w podsumowującym ich działalność Uczelnianym Festiwalu Naukowych Kół Projektowych, na którym wręczane były nagrody książkowe dla wszystkich uczniów oraz wygłaszane były przez pracowników naukowych wykłady. Co roku 4 najlepsze NKP nagradzane były wycieczką do zagranicznych ośrodków naukowo-badawczych, a pozostałe 8 Kół brało udział w wycieczkach naukowych organizowanych na terenie kraju.

12 CELE PROJEKTu Cel główny
Rozwój kompetencji kluczowych uczniów w zakresie matematyki, fizyki oraz przedsiębiorczości.

13 CELE PROJEKTu Cele szczegółowe:
Wzrost zainteresowania uczniów dalszą nauką w szkołach lub klasach o profilach związanych z kompetencjami matematyczno-fizyczną lub przedsiębiorczości. Osiągnięcie przez uczestników projektu wyników powyżej średniej wojewódzkiej na egzaminie gimnazjalnym w roku 2012. Zainteresowanie uczniów zawodami związanymi z kierunkami technicznymi, fizycznymi i ekonomicznymi. Rozwój umiejętności stosowania wiedzy w praktyce, rozwiązywania zadań problemowych, odczytywania i interpretowania źródeł informacji. Rozwój u uczniów umiejętności pracy zespołowej oraz organizacji pracy własnej. Wzrost wykorzystywania przez uczniów w procesie samokształcenia nowoczesnych technologii (e-lerningu i Internetu).

14 KORZYŚCI DLA UCZNIÓW z udziału w Projekcie
Bezpłatny udział w atrakcyjnych zajęciach pozalekcyjnych lub pozaszkolnych, prowadzonych przez nauczycieli oraz kadrę naukowo-dydaktyczną uczelni wyższych. Możliwość korzystania z nowoczesnych pomocy dydaktycznych i edukacyjnych zakupionych w ramach projektu. Uczniowie rozwijali swoje kompetencji matematyczno-fizyczne lub z przedsiębiorczości, oraz inne kompetencje przydatne w dalszej nauce . Poprzez współpracę z kadrą uczelni uczniowie mieli możliwość zapoznania się ze środowiskiem akademickim oraz realiami i możliwościami edukacyjnymi uczelni wyższych. Uczniowie mogli korzystać z nowoczesnych rozwiązań edukacyjnych wykorzystujących portal edukacyjny. Uczniowie nabywali umiejętności pracy zespołowej, stosowania wiedzy w praktyce, analitycznego, logicznego i twórczego myślenia.

15 Przewidywane rezultaty projektu (Miękkie)
80% uczniów (1536) uzyska wynik powyżej średniej wojewódzkiej na egzaminie gimnazjalnym w części matematycznej, przyrodniczej lub humanistycznej. 80% uczniów osiągnie wzrost kompetencji z zakresu nauk matematyczno- fizycznych lub przedsiębiorczości. 80% uczniów nabędzie umiejętność stosowania wiedzy w praktyce, rozwiązywania zadań problemowych, odczytywania i interpretowania źródeł informacji. 80% uczniów będzie chętnych do dalszego kształcenia o profilu związanym z kompetencją matematyczno – fizyczną lub przedsiębiorczości. 80% uczniów zainteresuje się zawodami związanymi z kierunkami technicznymi, fizycznymi, biomedycznymi i ekonomicznymi. 80% uczniów rozwinie umiejętności pracy zespołowej oraz organizacji pracy własnej. 80% uczniów osiągnie wzrost wykorzystywania w nauce e-learningu i Internetu.

16 PORTAL PROJEKTU kompetencjegimnazja.eduportal.pl

17 TEMATY PROJEKTOWE Tematy z kompetencji matematyczno fizycznej – 100
Tematy z matematyki – 39 Tematy z fizyki – 61 Tematy z kompetencji przedsiębiorczości – 20

18 ZFMiP - Tematy z matematyki
Geometria trójkąta Przekształcenia płaszczyzny w konstrukcjach geometrycznych Ułamki łańcuchowe Techniki zliczania i ich zastosowania Ciągi liczbowe Linia prosta, okrąg, stożkowe w kartezjańskim układzie współrzędnych Zasada szufladkowa Dirichleta Niedziesiątkowe systemy liczenia Średnie liczb dodatnich Wielokąty cykliczne i zastosowania Symetrie w otaczającym nas świecie Paradoksy w matematyce Geometria na zginanej kartce papieru

19 ZFMiP - Tematy z matematyki
Twierdzenie Pitagorasa Ile kosztują konstrukcje geometryczne? Iteracje w geometrii Konstrukcje Mascheroniego Liczba Pi Punkty kratowe Okręgi Środek ciężkości Tajemnice tabliczki mnożenia Zasada szufladkowa Logika matematyczna i rachunek zbiorów Twierdzenia i pojęcia geometryczne oraz ich ilustracja za pomocą fotografii Opis statystyczny naszej klasy

20 ZFMiP - Tematy z matematyki
Liczby wymierne są OK Od pierwiastków Teodorosa do złotego cięcia Potęgi w służbie pozycyjnych systemów liczbowych Od równań liniowych do stycznych do krzywych drugiego stopnia Wyrażenia algebraiczne w opisywaniu prawidłowości i projektowaniu Układy równań liniowych , wektory, odwzorowania liniowe płaszczyzny Zbiory, relacje, funkcje Podzielność w zbiorze liczb całkowitych. Algorytm Euklidesa, kongruencje W świecie miary W świecie liczb Geometria z programem C.a.R Historia liczby Matematyka dla inteligentnych

21 ZFMiP - Tematy z FIZYKI Ruch – różne ciekawe historie związane z ruchem Siłą fizyki jest SIŁA Dynamika Newtona W świecie dźwięków i ciszy Zasady zachowania w fizyce Wiwat elektryczność Światło i dźwięk. Dwie najważniejsze fale dla człowieka. Rozwijanie elektryczności z elektromagnetyzmu Prąd elektryczny Spełnione marzenia alchemików Siła i energia Ładunki wokół nas Ciśnienie hydrostatyczne i atmosferyczne

22 ZFMiP - Tematy z FIZYKI Cieplny przepływ energii
Przez co płynie prąd elektryczny? Rozszerzalność cieplna ciał stałych, cieczy i gazów Bezwładność i siła bezwładności Zrozumieć ruch Tam i z powrotem - co to za ruch? Z prądem za pan brat Ciepło, zimno…, cieplny przepływ energii Dźwięki i hałas Okulary i trochę optyki Przemiany energii Siły oporu Ciśnienie cieczy i gazów

23 ZFMiP - Tematy z FIZYKI Zderzenia ciał Barwy światła i barwy ciał
Ciśnienie wokół nas Przemiany energetyczne Ciekawa optyka Dźwięk w przyrodzie O co chodzi z tymi zasadami? Skąd się bierze prąd elektryczny? Energia i my Z ładunkiem elektrycznym i kawałkiem drutu W świecie magnetycznych oddziaływań Audyt energetyczny? I cóż to jest? Kolorowe morza

24 ZFMiP - Tematy z FIZYKI Temperowanie gamy Nie bądź bierny tranzystorze
Budujemy stabilizator napięcia Zbadajmy zmiany stanów skupienia Czy ciała maja budowę cząsteczkową? Wszechobecny ruch – badamy przebieg ruchu Czy wszystkie ciała przyciągają się wzajemnie? Od żaby do stacji kosmicznej Zobaczyć dźwięk Barwy Woda Energia W wesołym miasteczku

25 ZFMiP - Tematy z FIZYKI Zjawisko załamania światła Soczewki
Ciekawe zwierciadła Ruch drgający Opór elektryczny przewodników Prawo Archimedesa Opory ruchu Zjawiska cieplne Ciecze i gazy    Gęstość materii (tylko w 1 semestrze)

26 ZFMiP - Tematy z Przedsiębiorczości
Poznaj region, w którym mieszkasz Znaczenie środków masowego przekazu Znaczenie demokracji – wybory samorządowe w szkole Środowisko naturalne w Polsce. Stan obecny – ochrona, prewencja Znaczenie alternatywnych źródeł energii w Polsce i na świecie Start w biznesie – prognozowanie rynków zbytu Własna działalność gospodarcza formą walki z bezrobociem Źródła finansowania gospodarstwa domowego Giełda Papierów Wartościowych i źródła informacji o spółkach giełdowych Domowe inwestycje Moje miasto/miejscowość oczami gimnazjalisty Klasowa strona internetowa Recycling na co dzień

27 ZFMiP - Tematy z Przedsiębiorczości
Internetowy sklepik szkolny Najbliższy dom dziecka Współczesne systemy społeczno-gospodarcze Branding, czyli świadome tworzenie marki E-biznes i sposoby jego wykorzystania w działalności przedsiębiorstw Tworzenie strategii marketingowej przedsiębiorstwa na przykładzie biura podróży Polityka personalna w przedsiębiorstwie Unia Europejska – szanse i zagrożenia Polski jako członka UE po sześciu latach członkostwa (tylko w 1 semestrze)

28 Najczęściej Wybierane Tematy z matematyki
Opis statystyczny naszej klasy – 54 razy W świecie miary – 35 razy W świecie liczb – 31 razy Liczby wymierne są OK – 28 razy Symetrie w otaczającym nas świecie – 23 razy Potęgi w służbie pozycyjnych systemów liczbowych – 23 razy Historia liczby – 21 razy Twierdzenia i pojęcia geometryczne oraz ich ilustracja za pomocą fotografii – 20 razy

29 Najczęściej Wybierane Tematy z Fizyki
Ruch – różne ciekawe historie związane z ruchem – 28 razy Woda – 26 razy Zbadajmy zmiany stanów skupienia – 23 razy Ciśnienie hydrostatyczne i atmosferyczne – 21 razy W świecie dźwięków i ciszy – 21 razy Prąd elektryczny – 19 razy Rozszerzalność cieplna ciał stałych, cieczy i gazów – 19 razy Ciekawa optyka – 16 razy

30 Najczęściej Wybierane Tematy z Przedsiębiorczości
Poznaj region, w którym mieszkasz – 34 razy Moje miasto oczami gimnazjalisty – 24 razy Znaczenie środków masowego przekazu – 21 razy Znaczenie alternatywnych źródeł energii – 21 razy Środowisko naturalne w Polsce – 18 razy Własna działalność gospod. formą walki z bezrobociem – 18 razy Znaczenie demokracji – wybory samorządowe w szkole – 17 razy

31 Dziękuję Państwu za uwagę
Koniec dr Andrzej Wiśniewski Instytut Matematyki Uniwersytetu Szczecińskiego


Pobierz ppt "Z FIZYKĄ, MATEMATYKĄ I PRZEDSIĘBIORCZOŚCIĄ ZDOBYWAMY ŚWIAT!!!"

Podobne prezentacje


Reklamy Google