Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt Z FIZYKĄ, MATEMATYKĄ I PRZEDSIĘBIORCZOŚCIĄ ZDOBYWAMY ŚWIAT !!! jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt Z FIZYKĄ, MATEMATYKĄ I PRZEDSIĘBIORCZOŚCIĄ ZDOBYWAMY ŚWIAT !!! jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu."— Zapis prezentacji:

1 Projekt Z FIZYKĄ, MATEMATYKĄ I PRZEDSIĘBIORCZOŚCIĄ ZDOBYWAMY ŚWIAT !!! jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt realizowany przez Uniwersytet Szczeciński w partnerstwie z Combidata Poland sp. z o.o. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.3. Poprawa jakości kształcenia, Poddziałanie 3.3.4 Modernizacja treści i metod kształcenia – projekty konkursowe Z FIZYKĄ, MATEMATYKĄ I PRZEDSIĘBIORCZOŚCIĄ ZDOBYWAMY ŚWIAT!!! Założenia i realizacja projektu Z FIZYKĄ, MATEMATYKĄ I PRZEDSIĘBIORCZOŚCIĄ ZDOBYWAMY ŚWIAT!!!

2 Projekt Z FIZYKĄ, MATEMATYKĄ I PRZEDSIĘBIORCZOŚCIĄ ZDOBYWAMY ŚWIAT !!! jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt realizowany przez Uniwersytet Szczeciński w partnerstwie z Combidata Poland sp. z o.o. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.3. Poprawa jakości kształcenia, Poddziałanie 3.3.4 Modernizacja treści i metod kształcenia – projekty konkursowe AS Projekt Z FIZYKĄ, MATEMATYKĄ I PRZEDSIĘBIORCZOŚCIĄ ZDOBYWAMY ŚWIAT!!! jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego

3 REALIZATORZY PROJEKTU Uniwersytet Szczeciński Lider projektu COMBIDATA Poland sp. z o.o. Partner projektu - Wydz. Matematyczno-Fizyczny - Wydz. Nauk Ekonomicznych i Zarządzania

4 PATRONI PROJEKTU Zachodniopomorski Kurator Oświaty Wielkopolski Kurator Oświaty Lubuski Kurator Oświa ty

5 GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PROJEKTU Obszar realizacji projektu: Województwa: zachodniopomorskie, wielkopolskie, lubuskie Okres realizacji projektów: październik 2009 roku - sierpień 2012 roku Odbiorcy (beneficjenci) bezpośredni projektów: Uczniowie klas pierwszych roku szkolnego 2009/2010 gimnazjów z województw objętych projektem.

6 DWA NURTY PROJEKTU Nurt szkolny – Uczniowskie Grupy Projektowe (UGP) 180 grup w 90 szkołach (2 grupy w każdej szkole) – w każdej grupie 10 uczniów. UGP realizowały zajęcia pozalekcyjne na terenie szkoły w oparciu o uczniów z danej szkoły, pod kierunkiem nauczyciela z tej szkoły (8 godzin zajęć w miesiącu, tj. 40 godz. w każdym z 5 semestrów, łącznie 200 godzin w czasie trwania całego projektu). Nurt uczelniany – Naukowe Koła Projektowe (NKP) 12 kół – po 10 uczniów w każdym kole. NKP realizowały zajęcia pozaszkolne i były one prowadzone na US oraz uczelniach wyższych w Pile i Gorzowie, przez kadrę naukową tych uczelni i z wykorzystaniem zaplecza naukowo-badawczego uczelni. (6 godzin zajęć w miesiącu, tj. 30 godz. w każdym z 5 semestrów, łącznie 150 godzin w czasie trwania całego projektu)

7 W projekcie w ramach UGP brało udział 90 szkół z 3 województw: lubuskie– 13 szkół wielkopolskie – 49 szkół zachodniopomorskie– 28 szkół

8 KOMPETENCJE ROZWIJANE W UGP I NKP Zajęcia UGP i NKP odbywały się w 2 kompetencjach: matematyczno-fizycznej przedsiębiorczości UGP w projekcie ZFMiP: kompetencja matematyczno-fizyczna – 142 grupy kompetencja przedsiębiorczości – 38 grup NKP w projekcie ZFMiP: kompetencja matematyczno-fizyczna – 11 kół kompetencja przedsiębiorczości – 1 koło

9 DZIAŁANIA UCZNIÓW W RAMACH PROJEKTU Każda UGP pracowała w każdym semestrze nad jednym tematem projektowym (wybranym z puli 120 tematów projektów). Każda UGP nawiązała współpracę z inną UGP, tworząc tzw. Międzyszkolną Grupę Projektową (MGP). Każda MGP wybierała i pracowała wspólnie nad jednym tematem projektowym w roku. Każde NKP opracowywało w ciągu roku szkolnego jeden temat projektowy. Uczestnicy UGP i NKP powadzili na portalu projektu swoje e-kroniki, obrazujące postępy prac.

10 WSPARCIE DLA UCZNIÓW ZE STRONY KADRY NAUKOWEJ Opracowanie Portalowego Zasobu Kompetencji, zawierającego 120 tematów projektowych wraz z konspektami. Ocena przez Zespół Oceny Projektów projektów wykonanych przez UGP, MGP i NKP. Przeprowadzenie przez kadrę naukową uczelni z każdą UGP dwóch 4-godzinnych zajęć w każdym semestrze. Prowadzenie przez kadrę uczelni mentoringu czyli konsultacji on-line za pośrednictwem portalu lub telefonicznie. Materiały e-learningowe dla uczniów dostępne na portalu.

11 INNE FORMY WSPARCIA I NAGRADZANIA UCZNIÓW Po każdym roku projektu 10 najlepszych UGP w każdej kompetencji brało udział w Festiwalu Uczniowskich Grup Projektowych, na którym uczniowie otrzymywali nagrody książkowe. Na festiwalach wygłaszane były przez pracowników naukowych 2 wykłady. Co roku 2 najlepsze MGP w każdej kompetencji nagradzane były wycieczką do krajowego ośrodka badawczo-naukowego. Po każdym roku projektu wszyscy uczestnicy NKP brali udział w podsumowującym ich działalność Uczelnianym Festiwalu Naukowych Kół Projektowych, na którym wręczane były nagrody książkowe dla wszystkich uczniów oraz wygłaszane były przez pracowników naukowych 2 wykłady. Co roku 4 najlepsze NKP nagradzane były wycieczką do zagranicznych ośrodków naukowo-badawczych, a pozostałe 8 Kół brało udział w wycieczkach naukowych organizowanych na terenie kraju.

12 CELE PROJEKTU Cel główny Rozwój kompetencji kluczowych uczniów w zakresie matematyki, fizyki oraz przedsiębiorczości.

13 CELE PROJEKTU Cele szczegółowe: Wzrost zainteresowania uczniów dalszą nauką w szkołach lub klasach o profilach związanych z kompetencjami matematyczno-fizyczną lub przedsiębiorczości. Osiągnięcie przez uczestników projektu wyników powyżej średniej wojewódzkiej na egzaminie gimnazjalnym w roku 2012. Zainteresowanie uczniów zawodami związanymi z kierunkami technicznymi, fizycznymi i ekonomicznymi. Rozwój umiejętności stosowania wiedzy w praktyce, rozwiązywania zadań problemowych, odczytywania i interpretowania źródeł informacji. Rozwój u uczniów umiejętności pracy zespołowej oraz organizacji pracy własnej. Wzrost wykorzystywania przez uczniów w procesie samokształcenia nowoczesnych technologii (e-lerningu i Internetu).

14 KORZYŚCI DLA UCZNIÓW Z UDZIAŁU W PROJEKCIE Bezpłatny udział w atrakcyjnych zajęciach pozalekcyjnych lub pozaszkolnych, prowadzonych przez nauczycieli oraz kadrę naukowo-dydaktyczną uczelni wyższych. Możliwość korzystania z nowoczesnych pomocy dydaktycznych i edukacyjnych zakupionych w ramach projektu. Uczniowie rozwijali swoje kompetencji matematyczno-fizyczne lub z przedsiębiorczości, oraz inne kompetencje przydatne w dalszej nauce. Poprzez współpracę z kadrą uczelni uczniowie mieli możliwość zapoznania się ze środowiskiem akademickim oraz realiami i możliwościami edukacyjnymi uczelni wyższych. Uczniowie mogli korzystać z nowoczesnych rozwiązań edukacyjnych wykorzystujących portal edukacyjny. Uczniowie nabywali umiejętności pracy zespołowej, stosowania wiedzy w praktyce, analitycznego, logicznego i twórczego myślenia.

15 PRZEWIDYWANE REZULTATY PROJEKTU (MIĘKKIE) 80% uczniów (1536) uzyska wynik powyżej średniej wojewódzkiej na egzaminie gimnazjalnym w części matematycznej, przyrodniczej lub humanistycznej. 80% uczniów osiągnie wzrost kompetencji z zakresu nauk matematyczno- fizycznych lub przedsiębiorczości. 80% uczniów nabędzie umiejętność stosowania wiedzy w praktyce, rozwiązywania zadań problemowych, odczytywania i interpretowania źródeł informacji. 80% uczniów będzie chętnych do dalszego kształcenia o profilu związanym z kompetencją matematyczno – fizyczną lub przedsiębiorczości. 80% uczniów zainteresuje się zawodami związanymi z kierunkami technicznymi, fizycznymi, biomedycznymi i ekonomicznymi. 80% uczniów rozwinie umiejętności pracy zespołowej oraz organizacji pracy własnej. 80% uczniów osiągnie wzrost wykorzystywania w nauce e-learningu i Internetu.

16 PORTAL PROJEKTU kompetencjegimnazja.eduportal.pl

17 TEMATY PROJEKTOWE Tematy z kompetencji matematyczno fizycznej – 100 Tematy z matematyki – 39 Tematy z fizyki – 61 Tematy z kompetencji przedsiębiorczości – 20

18 ZFMIP - TEMATY Z MATEMATYKI 1.Geometria trójkąta 2.Przekształcenia płaszczyzny w konstrukcjach geometrycznych 3.Ułamki łańcuchowe 4.Techniki zliczania i ich zastosowania 5.Ciągi liczbowe 6.Linia prosta, okrąg, stożkowe w kartezjańskim układzie współrzędnych 7.Zasada szufladkowa Dirichleta 8.Niedziesiątkowe systemy liczenia 9.Średnie liczb dodatnich 10.Wielokąty cykliczne i zastosowania 11.Symetrie w otaczającym nas świecie 12.Paradoksy w matematyce 13.Geometria na zginanej kartce papieru

19 ZFMIP - TEMATY Z MATEMATYKI 14.Twierdzenie Pitagorasa 15.Ile kosztują konstrukcje geometryczne? 16.Iteracje w geometrii 17.Konstrukcje Mascheroniego 18.Liczba Pi 19.Punkty kratowe 20.Okręgi 21.Środek ciężkości 22.Tajemnice tabliczki mnożenia 23.Zasada szufladkowa 24.Logika matematyczna i rachunek zbiorów 25.Twierdzenia i pojęcia geometryczne oraz ich ilustracja za pomocą fotografii 26.Opis statystyczny naszej klasy

20 ZFMIP - TEMATY Z MATEMATYKI 27.Liczby wymierne są OK 28.Od pierwiastków Teodorosa do złotego cięcia 29.Potęgi w służbie pozycyjnych systemów liczbowych 30.Od równań liniowych do stycznych do krzywych drugiego stopnia 31.Wyrażenia algebraiczne w opisywaniu prawidłowości i projektowaniu 32.Układy równań liniowych, wektory, odwzorowania liniowe płaszczyzny 33.Zbiory, relacje, funkcje 34.Podzielność w zbiorze liczb całkowitych. Algorytm Euklidesa, kongruencje 35.W świecie miary 36.W świecie liczb 37.Geometria z programem C.a.R 38.Historia liczby 39.Matematyka dla inteligentnych

21 ZFMIP - TEMATY Z FIZYKI 1.Ruch – różne ciekawe historie związane z ruchem 2.Siłą fizyki jest SIŁA 3.Dynamika Newtona 4.W świecie dźwięków i ciszy 5.Zasady zachowania w fizyce 6.Wiwat elektryczność 7.Światło i dźwięk. Dwie najważniejsze fale dla człowieka. 8.Rozwijanie elektryczności z elektromagnetyzmu 9.Prąd elektryczny 10.Spełnione marzenia alchemików 11.Siła i energia 12.Ładunki wokół nas 13.Ciśnienie hydrostatyczne i atmosferyczne

22 ZFMIP - TEMATY Z FIZYKI 14.Cieplny przepływ energii 15.Przez co płynie prąd elektryczny? 16.Rozszerzalność cieplna ciał stałych, cieczy i gazów 17.Bezwładność i siła bezwładności 18.Zrozumieć ruch 19.Tam i z powrotem - co to za ruch? 20.Z prądem za pan brat 21.Ciepło, zimno…, cieplny przepływ energii 22.Dźwięki i hałas 23.Okulary i trochę optyki 24.Przemiany energii 25.Siły oporu 26.Ciśnienie cieczy i gazów

23 ZFMIP - TEMATY Z FIZYKI 27.Zderzenia ciał 28.Barwy światła i barwy ciał 29.Ciśnienie wokół nas 30.Przemiany energetyczne 31.Ciekawa optyka 32.Dźwięk w przyrodzie 33.O co chodzi z tymi zasadami? 34.Skąd się bierze prąd elektryczny? 35.Energia i my 36.Z ładunkiem elektrycznym i kawałkiem drutu 37.W świecie magnetycznych oddziaływań 38.Audyt energetyczny? I cóż to jest? 39.Kolorowe morza

24 ZFMIP - TEMATY Z FIZYKI 40.Temperowanie gamy 41.Nie bądź bierny tranzystorze 42.Budujemy stabilizator napięcia 43.Zbadajmy zmiany stanów skupienia 44.Czy ciała maja budowę cząsteczkową? 45.Wszechobecny ruch – badamy przebieg ruchu 46.Czy wszystkie ciała przyciągają się wzajemnie? 47.Od żaby do stacji kosmicznej 48.Zobaczyć dźwięk 49.Barwy 50.Woda 51.Energia 52.W wesołym miasteczku

25 ZFMIP - TEMATY Z FIZYKI 53.Zjawisko załamania światła 54.Soczewki 55.Ciekawe zwierciadła 56.Ruch drgający 57.Opór elektryczny przewodników 58.Prawo Archimedesa 59.Opory ruchu 60.Zjawiska cieplne 61.Ciecze i gazy Gęstość materii (tylko w 1 semestrze)

26 ZFMIP - TEMATY Z PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 1.Poznaj region, w którym mieszkasz 2.Znaczenie środków masowego przekazu 3.Znaczenie demokracji – wybory samorządowe w szkole 4.Środowisko naturalne w Polsce. Stan obecny – ochrona, prewencja 5.Znaczenie alternatywnych źródeł energii w Polsce i na świecie 6.Start w biznesie – prognozowanie rynków zbytu 7.Własna działalność gospodarcza formą walki z bezrobociem 8.Źródła finansowania gospodarstwa domowego 9.Giełda Papierów Wartościowych i źródła informacji o spółkach giełdowych 10.Domowe inwestycje 11.Moje miasto/miejscowość oczami gimnazjalisty 12.Klasowa strona internetowa 13.Recycling na co dzień

27 ZFMIP - TEMATY Z PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 14.Internetowy sklepik szkolny 15.Najbliższy dom dziecka 16.Współczesne systemy społeczno-gospodarcze 17.Branding, czyli świadome tworzenie marki 18.E-biznes i sposoby jego wykorzystania w działalności przedsiębiorstw 19.Tworzenie strategii marketingowej przedsiębiorstwa na przykładzie biura podróży 20.Polityka personalna w przedsiębiorstwie Unia Europejska – szanse i zagrożenia Polski jako członka UE po sześciu latach członkostwa (tylko w 1 semestrze)

28 NAJCZĘŚCIEJ WYBIERANE TEMATY Z MATEMATYKI Opis statystyczny naszej klasy – 54 razy W świecie miary – 35 razy W świecie liczb – 31 razy Liczby wymierne są OK – 28 razy Symetrie w otaczającym nas świecie – 23 razy Potęgi w służbie pozycyjnych systemów liczbowych – 23 razy Historia liczby – 21 razy Twierdzenia i pojęcia geometryczne oraz ich ilustracja za pomocą fotografii – 20 razy

29 NAJCZĘŚCIEJ WYBIERANE TEMATY Z FIZYKI Ruch – różne ciekawe historie związane z ruchem – 28 razy Woda – 26 razy Zbadajmy zmiany stanów skupienia – 23 razy Ciśnienie hydrostatyczne i atmosferyczne – 21 razy W świecie dźwięków i ciszy – 21 razy Prąd elektryczny – 19 razy Rozszerzalność cieplna ciał stałych, cieczy i gazów – 19 razy Ciekawa optyka – 16 razy

30 NAJCZĘŚCIEJ WYBIERANE TEMATY Z PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Poznaj region, w którym mieszkasz – 34 razy Moje miasto oczami gimnazjalisty – 24 razy Znaczenie środków masowego przekazu – 21 razy Znaczenie alternatywnych źródeł energii – 21 razy Środowisko naturalne w Polsce – 18 razy Własna działalność gospod. formą walki z bezrobociem – 18 razy Znaczenie demokracji – wybory samorządowe w szkole – 17 razy

31 dr Andrzej Wiśniewski Instytut Matematyki Uniwersytetu Szczecińskiego Dziękuję Państwu za uwagę


Pobierz ppt "Projekt Z FIZYKĄ, MATEMATYKĄ I PRZEDSIĘBIORCZOŚCIĄ ZDOBYWAMY ŚWIAT !!! jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu."

Podobne prezentacje


Reklamy Google