Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Siedliska przyrodnicze

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Siedliska przyrodnicze"— Zapis prezentacji:

1 Siedliska przyrodnicze
Lasy i bory strefy umiarkowanej (91xx oraz 92xx) – część trzecia

2 91J0 * Taxus baccata woods of the British Isles
Bardzo rzadkie zbiorowiska leśne z dominacją cisu pospolitego i jarzębu omączonego, na stokach i dnach suchych, krasowych dolin na podłożach wapiennych w południowo-wschodniej części Wielkiej Brytanii oraz w Kilarney NP (Irlandia). Gatunki: Buxus sempervirens, Ilex aquifolium, Mercurialis perennis, Sorbus aria, Taxus baccata.

3

4 91P0 - Wyżynny jodłowy bór mieszany (Abietetum polonicum) [= Abietetum albae]
Mezotroficzne bory jodłowe i mieszane z udziałem jodły na terenie Małopolski, Gór Świętokrzyskich i wzgórz podkarpackich. Gatunki: Abies alba, Fagus silvatica, Quercus robur, Quercus sessilis, Pinus silvestris, Betula verrucosa, Populus tremula, Picea excelsa, Alnus glutinosa, Sambucus racemosa, Rubus idaes, Dryopteris austriaca, Athyrium filix-femina, Phegopteris dryopteris, Phegopteris polypodioides, Lycopodium annotinum, Hylocomium splendens, Polytrichum formosum, Majanthemum bifolium, Rubus cfr. hirsutus, Galeobdolon luteum, Oxalis acetosella, Luzula pilosa.

5 Charakterystyka siedliska
Lasy jodłowe; w domieszce: świerk, sosna, buk, grab, osika Typ siedliskowy lasu: BMwyż Warstwa krzewów: jarząb pospolity, kruszyna pospolita , dziki bez koralowy, leszczyna, dereń Runo budują gatunki borowe z udziałem gatunków grądów i buczyn Warstwa mszysta silnie rozwinięta

6 91P0 Wyżynny jodłowy bór mieszany
Warianty edaficzno-wysokościowe Carpinion Fagion Dicrano-Pinion

7 91Q0 - Górskie reliktowe laski sosnowe (Erico - Pinion)
Izolowane, kalcyfilne bory sosnowe w Karpatach występujące w kilku izolowanych enklawach (Strazov, Velka Fatra, Pieniny, Erzgebirge) Gatunki: Pinus sylvestris, Linum flavum, Carex humilis, Carex alba, Calamagrostis varia, Pulsatilla slavica, Thymus carpathicus, Primula auricula ssp. hungarica, Globularia aphyllanthes, Campanula carpatica, Festuca tatrae, Dianthus nitidus, D. praecox, Festuca tatrae, Cyanus triumfettii ssp. dominii, Minuartia langii, Soldanella carpatica, Campanula carpatica, C. serrata, Gentianella fatrae, G. lutescens subsp. carpatica, Koeleria tristis, Thymus pulcherrimus ssp. sudeticus, Iris aphylla ssp. hungarica

8 91Q0 Górskie reliktowe laski sosnowe
91Q0-1 Reliktowe laski sosnowe w Pieninach (zb. Pinus sylvestris-Calmagrostis varia, Pinus sylvestris-Carex alba) 91Q0-2 Reliktowe laski sosnowe w Tatrach (Vario-Pinetum)

9 Charakterystyka siedliska
Lasy sosnowe na podłożu wapiennym (w domieszce jodła, buk, świerk) m n.p.m. Strome stoki (20-40 stopni) o S, SW ekspozycji W podłożu wapień i dolomit (rędziny nawapienne) Typ siedliskowy lasu: BMG, LMG Dobrze wykształcona i zróżnicowana warstwa krzewów (berberys, irga pospolita, dereń świdwa, porzeczka skalna, leszczyna) Bogate runo: gatunki muraw kserotermicznych i naskalnych, leśne i borowe, liczne storczykowate

10 91T0 - Sosnowy bór chrobotkowy (Cladonio - Pinetum i chrobotkowa postać Peucedano - Pinetum)
Naturalne, acydofilne i bogate w porosty bory z Pinus sylvestris występujące na śródlądowych, ubogich w składniki odżywcze piaskach na północno-wschodnich równinach i wzgórzach Europy Centralnej. Fragmenty pochodzące z upraw nie powinny być brane pod uwagę. Podobne zbiorowiska na wydmach nadmorskich powinny być klasyfikowane w ramach 2180. Gatunki: Pinus sylvestris, Juniperus communis, Cladonia furcata, Cladonia gracilis, Cladonia silvatica, Ptilidium ciliare

11 Charakterystyka siedliska
Bory sosnowe z niewielką domieszką brzozy brodawkowatej Typ siedliskowy lasu: Bs Uboga warstwa krzewów (sosna, jałowiec pospolity) Runo tworzą gatunki borowe (głównie krzewinki) Bardzo dobrze rozwinięta warstwa porostowo-mszysta

12 9410 - Górskie bory świerkowe (Piceion abietis część - zbiorowiska górskie)
Dolno- i górnoreglowe bory świerkowe rozpowszechnione w najwyższych pasmach Europy Zaalpejskiej, Karpat i gór Półwyspu Bałkańskiego. Gatunki: Picea abies, Vaccinium spp.

13 9410 Górskie bory świerkowe
Acidofilne bory górnoreglowe (Calamagrostio villosae-Piceetum, Plagothecio-Piceetum) Nawapienna świerczyna górnoreglowa (Polysticho-Piceetum) Dolnoreglowy bór mieszany (Abieti-Piceetum)

14 Charakterystyka siedliska
Bory świerkowe i świerkowo-jodłowe z domieszką buka Typ siedliskowy lasu: BG, BMG, BWG Rozwijają się w reglu dolnym i górnym Podłoże wapienne , ubogie w CaCO3 Runo odpowiednio dla podtypu budują gatunki borowe, lasów liściastych, ziołoroślowe i wapieniolubne Dobrze rozwinięta warstwa mszysta

15 Górski bór limbowo - świerkowy Pino cembrae – Piceetum (Alpine Larix decidua and/or Pinus cembra forests) Górnoreglowe bory z udziałem modrzewia i/lub limby; często z towarzyszeniem Picea abies lub Pinus uncinata w najwyższych partiach wschodnich Alp i w Karpatach. Gatunki: Larix decidua, Pinus cembra. W Polsce: Górski bór limbowo-świerkowy (Pino cembrae-Piceetum)

16 Charakterystyka siedliska
Las limbowo-świerkowy z domieszką modrzewia europejskiego (brzoza karpacka, jarząb pospolity) Typ siedliskowy lasu: BWG Strome zbocza przy górnej granicy lasu Runo o charakterze borowym Dobrze rozwinięta warstwa mszysta


Pobierz ppt "Siedliska przyrodnicze"

Podobne prezentacje


Reklamy Google