Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

WYTYCZNE Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 22 grudnia 2008 roku do prowadzenia doskonalenia zawodowego strażaków.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "WYTYCZNE Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 22 grudnia 2008 roku do prowadzenia doskonalenia zawodowego strażaków."— Zapis prezentacji:

1 WYTYCZNE Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 22 grudnia 2008 roku do prowadzenia doskonalenia zawodowego strażaków Państwowej Straży Pożarnej z terenu województwa małopolskiego

2 § 1 Postanowienia ogólne

3 § 1. Postanowienia ogólne
Doskonalenie zawodowe powinno ukazywać potrzebę ciągłego podnoszenia kwalifikacji, tak aby wynikała ona z wewnętrznego przekonania, że wiedza, umiejętności, motywacje, decydują o skuteczności prowadzenia działań ratowniczych. Posiadanie wiedzy niezbędnej do realizacji zadań na zajmowanym stanowisku jest obowiązkiem każdego strażaka. Doskonalenie zawodowe obowiązuje wszystkich strażaków pełniących służbę w komendach miejskich/powiatowych Państwowej Straży Pożarnej (dalej KP /KM PSP) woj. małopolskiego oraz w Komendzie Wojewódzkiej PSP w Krakowie (dalej KW PSP). Każdy strażak PSP zobowiązany jest do opanowania materiału szkoleniowego przewidzianego w okresie realizacji doskonalenia zawodowego.

4 § 1. Postanowienia ogólne
Nadzór nad realizacją procesu doskonalenia zawodowego w KP/ KM PSP sprawują właściwi komendanci powiatowi/ miejscy PSP, a w KW PSP w imieniu Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP – odpowiednio I bądź II Zastępca. Za realizację procesu doskonalenia zawodowego przez podległych strażaków PSP w poszczególnych komórkach organizacyjnych KP/ KM PSP oraz KW PSP odpowiedzialni są kierujący tymi komórkami. Koordynację procesu doskonalenia zawodowego sprawują kierujący komórkami właściwymi do spraw doskonalenia zawodowego w poszczególnych jednostkach organizacyjnych PSP. Doskonalenie zawodowe winno być realizowane w formie zajęć teoretycznych i praktycznych.

5 § 1. Postanowienia ogólne
W przypadku funkcjonowania w JRG specjalistycznej grupy ratowniczej dowódca JRG lub dowódca grupy przedstawia do zatwierdzenia właściwemu kierownikowi jednostki organizacyjnej PSP sposób realizacji doskonalenia zawodowego tej grupy zgodnie z obowiązującymi przepisami. Zajęcia doskonalenia zawodowego winny uwzględniać możliwości taktyczno–bojowe pojazdów oraz sprzętu pożarniczego i ratowniczego, specyfikę służby wynikającą z funkcjonowania w JRG specjalistycznej grupy ratowniczej, charakterystykę zagrożeń występujących na obszarze chronionym. Za szczegółowe zasady i przebieg procesu doskonalenia zawodowego w podległej jednostce organizacyjnej PSP w oparciu o niniejsze wytyczne odpowiada właściwy kierownik jednostki organizacyjnej PSP.

6 § 2 Realizacja doskonalenia zawodowego

7 § 2. Realizacja doskonalenia zawodowego
Doskonalenie zawodowe prowadzi się w cyklu rocznym od 2 stycznia do 31 grudnia br. Doskonalenie zawodowe realizowane jest w godzinach określonych przez kierownika jednostki organizacyjnej PSP - w uzasadnionych przypadkach, za zgodą kierownika jednostki organizacyjnej PSP, dopuszcza się zmianę godzin lub odstąpienie od przeprowadzania zajęć doskonalenia zawodowego. Doskonalenie zawodowe dla strażaków pełniących służbę w zmianowym rozkładzie czasu służby* należy realizować codziennie minimum 5 godzin lekcyjnych (po 45 min. każda). * z wyjątkiem strażaków pełniących służbę w stanowiskach kierowania

8 § 2. Realizacja doskonalenia zawodowego
Doskonalenie zawodowe dla strażaków systemu zmianowego jednostek ratowniczo-gaśniczych należy realizować w następujących formach: 1) zajęcia o charakterze teoretycznym: samokształcenie kierowane z uwzględnieniem między innymi platformy e–learningowej, narady, odprawy służbowe, wykłady i inne metody nauczania, 2) zajęcia o charakterze praktycznym: ćwiczenia taktyczno-bojowe na obiektach i terenach zewnętrznych, ćwiczenia praktyczne na obiektach i terenach własnych, zapoznanie z obiektami zlokalizowanymi na obszarze chronionym, w tym także zapoznanie z topografią obszarów chronionych, ćwiczenia z obsługi i użytkowania sprzętu pożarniczego i ratowniczego, zajęcia z zakresu wychowania fizycznego, ćwiczenia o charakterze sztabowym.

9 § 2. Realizacja doskonalenia zawodowego
W ramach cyklu doskonalenia zawodowego dla strażaków PSP* systemu zmianowego należy obowiązkowo planować: 1) w dniach od poniedziałku do soboty: codziennie 1 godz. zajęć o charakterze teoretycznym,** codziennie minimum 4 godz. zajęć o charakterze praktycznym z zachowaniem zasady planowania minimum 2 godz. zajęć z wychowania fizycznego tygodniowo. 2) w niedziele: 5 godz. zajęć o charakterze teoretycznym lub praktycznym, w tym minimum 3 godz. zajęć w ramach samokształcenia kierowanego z wykorzystaniem między innymi platformy e-learningowej. 6. W planowaniu doskonalenia zawodowego dla strażaków pełniących służbę w stanowiskach kierowania należy przewidzieć minimum 1/12 wymiaru czasu służby na samokształcenie kierowane. **odprawa instruktorska

10 § 2. Realizacja doskonalenia zawodowego
Doskonalenie zawodowe dla strażaków PSP pełniących służbę w stanowiskach kierowania należy realizować w następujących formach: 1) zajęcia o charakterze teoretycznym: samokształcenie kierowane z uwzględnieniem między innymi platformy e-learningowej. samokształcenie kierowane z wykorzystaniem dokumentacji podstawowej i pomocniczej stanowisk kierowania oraz programów komputerowych wykorzystywanych w pracy tych stanowisk, 2) zajęcia o charakterze praktycznym: zajęcia z zakresu wychowania fizycznego, ćwiczenia o charakterze sztabowym, ćwiczenia z wykorzystaniem dokumentacji podstawowej oraz pomocniczej stanowiska kierowania, jak również programów komputerowych stosowanych w pracy tych stanowisk. szkolenia organizowane przez komórkę do spraw operacyjnych i doskonalenia zawodowego.

11 § 2. Realizacja doskonalenia zawodowego
Strażacy PSP pełniący służbę w stanowiskach kierowania zobowiązani są do uczestniczenia w zajęciach wychowania fizycznego zgodnie z zasadami określonymi przez kierownika jednostki organizacyjnej PSP - wymiar godzinowy zajęć z wychowania fizycznego nie obniża dla nich minimalnego wymiaru czasu służby przewidzianego na doskonalenie zawodowe. 9. W planowaniu doskonalenia zawodowego dla strażaków PSP pełniących służbę w systemie codziennym należy przewidzieć minimum 5 godz. zajęć doskonalenia zawodowego w każdym kwartale.

12 § 2. Realizacja doskonalenia zawodowego
10. Doskonalenie zawodowe dla strażaków systemu codziennego należy realizować w następujących formach: 1) zajęcia o charakterze teoretycznym: samokształcenie kierowane z uwzględnieniem platformy e–learningowej, narady, odprawy służbowe, warsztaty, seminaria, wykłady i inne metody nauczania, 2) zajęcia o charakterze praktycznym: ćwiczenia o charakterze sztabowym, ćwiczenia taktyczno-bojowe na obiektach, zajęcia z zakresu wychowania fizycznego.

13 § 2. Realizacja doskonalenia zawodowego
11. Zajęcia z wychowania fizycznego należy realizować w oparciu o obowiązujące wzorcowe programy zajęć wychowania fizycznego dla jednostek organizacyjnych podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych. Małopolski Komendant Wojewódzki PSP zapewnia i nadzoruje prawidłowe działanie platformy e-learningowej, która stanowi wsparcie realizacji samokształcenia kierowanego. 13. Osoby wymienione w § 1 ust. 6 koordynują funkcjonowanie i obsługę platformy e–learningowej w poszczególnych komendach.

14 § 2. Realizacja doskonalenia zawodowego
Kierownicy jednostek organizacyjnych PSP zobowiązani są do organizacji w podległych jednostkach zaplecza dydaktycznego niezbędnego do realizacji doskonalenia zawodowego. 15. Wszystkie zajęcia doskonalenia zawodowego należy prowadzić z bezwzględnym zachowaniem zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. 16. Doskonalenia zawodowego dla strażaków nie planuje się w dniach świąt państwowych i kościelnych oraz w Dniu Strażaka.

15 § 3 Planowanie i dokumentacja doskonalenia zawodowego

16 § 3. Planowanie i dokumentacja doskonalenia zawodowego
W planowaniu doskonalenia zawodowego należy uwzględnić między innymi: rzeczywiste potrzeby wynikające z posiadanych analiz, planów i specyfiki obszaru chronionego, poziom przygotowania zawodowego zmian służbowych, analizy, oceny i wnioski z prowadzonych działań ratowniczych oraz ćwiczeń, konieczność stałego doskonalenia umiejętności posługiwania się pojazdami i sprzętem pożarniczym oraz ratowniczym znajdującym się na wyposażeniu KP /KM PSP, potrzebę doskonalenia technik ratowniczych, zalecenia nadrzędnych jednostek organizacyjnych PSP w zakresie realizacji zagadnień doskonalenia zawodowego, poziom sprawności fizycznej strażaków, literaturę specjalistyczną i inne materiały szkoleniowe w tym także platformę e-learningową, analizy zagrożeń i wypadkowości oraz aktualny stan bhp w jednostkach organizacyjnych PSP.

17 § 3. Planowanie i dokumentacja doskonalenia zawodowego
2. Właściwy kierownik jednostki organizacyjnej PSP w celu standaryzacji wiedzy w podległych mu komórkach organizacyjnych w planach doskonalenia zawodowego umieszcza zagadnienia wynikające z analiz działań ratowniczych i ćwiczeń prowadzonych przez jednostki ochrony przeciwpożarowej oraz z prowadzonych czynności kontrolno-rozpoznawczych, a także z poprzedniego cyklu doskonalenia zawodowego wymagające uzupełnienia wiedzy i umiejętności w tym zakresie.

18 § 3. Planowanie i dokumentacja doskonalenia zawodowego
3. Dokumentację doskonalenia zawodowego dla strażaków stanowią: 1) dla strażaków systemu zmianowego JRG roczny ramowy plan doskonalenia zawodowego (sporządza dowódca JRG) - zatwierdza kierownik jednostki organizacyjnej PSP (wzór w załączniku nr 1a), miesięczny plan doskonalenia zawodowego (sporządza dowódca JRG) – zatwierdza kierownik jednostki organizacyjnej PSP – (wzór w załączniku nr 1b), zestawienie wyników doskonalenia zawodowego (wzór w załączniku nr 1c), dokumentacja ćwiczeń taktyczno-bojowych na obiektach i terenach zewnętrznych – (sporządza dowódca JRG) zatwierdza kierownik jednostki organizacyjnej (wzór w załączniku nr 1d), dokumentacja ćwiczeń praktycznych na obiektach i terenach własnych (sporządza strażak wyznaczony przez dowódcę JRG) – zatwierdza dowódca JRG – (wzór załącznika 1f) sprawozdanie z zapoznania z obiektem/terenem – opracowuje dowódca JRG -zatwierdza kierownik jednostki organizacyjnej po naniesieniu uwag (wzór w załączniku nr 1e) książka podziału bojowego, w której każdego dnia należy odnotowywać realizację zajęć doskonalenia zawodowego JRG z wyszczególnieniem: - tematu zajęć, - godzin realizacji zajęć, - prowadzącego zajęcia, - przyczyny nie odbycia się zajęć (innej niż udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych).

19 § 3. Planowanie i dokumentacja doskonalenia zawodowego
2) dla strażaków PSP systemu zmianowego stanowisk kierowania (sporządzana w KW PSP - KM/KP PSP): roczny ramowy plan doskonalenia zawodowego - zatwierdza kierownik jednostki organizacyjnej PSP (wzór w załączniku nr 2a), kwartalny plan doskonalenia zawodowego – zatwierdza kierujący komórką właściwą do spraw operacyjnych w KW PSP i poszczególnych KP/KM PSP (wzór w załączniku nr 2b), zestawienie wyników doskonalenia zawodowego (wzór w załączniku nr 2c), raport przebiegu służby w stanowisku kierowania, w którym należy odnotowywać realizację zajęć doskonalenia zawodowego z wyszczególnieniem: - tematyki zajęć, - godzin realizacji zajęć lub przyczyny braku realizacji zajęć doskonalenia zawodowego. 3) dla strażaków PSP systemu codziennego (sporządzana w KW PSP - KM/KP PSP): kwartalny plan doskonalenia zawodowego - zatwierdza kierownik jednostki organizacyjnej PSP (wzór w załączniku nr 3a).

20 § 3. Planowanie i dokumentacja doskonalenia zawodowego
4. Roczny ramowy plan doskonalenia zawodowego stanowi podstawę do opracowywania kwartalnych* oraz miesięcznych** planów doskonalenia zawodowego. * dotyczy strażaków systemu zmianowego stanowisk kierowania ** dotyczy strażaków systemu zmianowego JRG

21 § 3. Planowanie i dokumentacja doskonalenia zawodowego
5. Dokumentację doskonalenia zawodowego należy sporządzać w następujących terminach: 1) dla strażaków systemu zmianowego JRG : roczny ramowy plan doskonalenia zawodowego – do 15 grudnia roku poprzedzającego rok ujęty w planie, miesięczny plan doskonalenia zawodowego – do 25 dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc ujęty w planie, zestawienie wyników doskonalenia zawodowego – do końca miesiąca następującego po zakończonym cyklu szkoleniowym, dokumentacja ćwiczeń taktyczno-bojowych na obiektach i terenach zewnętrznych – w terminie ustalonym przez zatwierdzającego dokumentację ćwiczeń, dokumentacja ćwiczeń praktycznych na obiektach i terenach własnych – w terminie ustalonym przez zatwierdzającego dokumentację ćwiczeń, sprawozdanie z zapoznania z obiektem/terenem – do siedmiu dni po zakończeniu zapoznania, książka podziału bojowego – na każdej służbie należy odnotowywać realizację zajęć doskonalenia zawodowego w JRG.

22 § 3. Planowanie i dokumentacja doskonalenia zawodowego
5. Dokumentację doskonalenia zawodowego należy sporządzać w następujących terminach: 2) dla strażaków PSP systemu zmianowego stanowisk kierowania: roczny ramowy plan doskonalenia zawodowego - do 15 grudnia roku poprzedzającego rok ujęty w planie, kwartalny plan doskonalenia zawodowego – do 25 dnia miesiąca poprzedzającego kwartał ujęty w planie, zestawienie wyników doskonalenia zawodowego - do końca miesiąca następującego po zakończonym cyklu szkoleniowym, raport przebiegu służby w stanowisku kierowania – na każdej służbie należy odnotowywać realizację zajęć doskonalenia zawodowego. 3) dla strażaków PSP systemu codziennego: roczny ramowy plan doskonalenia zawodowego do 15 grudnia roku poprzedzającego rok ujęty w planie, kwartalny plan doskonalenia zawodowego - do 25 dnia miesiąca poprzedzającego kwartał ujęty w planie.

23 § 3. Planowanie i dokumentacja doskonalenia zawodowego
6. Podstawę do prowadzenia zajęć teoretycznych* i praktycznych** , których sporządzana jest stosowana dokumentacja) w trakcie zajęć prowadzonych przez strażaków systemu zmianowego JRG stanowią konspekty lekcyjne zawierające: cele, metody nauczania, strukturę zajęć, pomoce dydaktyczne oraz część merytoryczną. * z wyjątkiem zajęć w ramach samokształcenia kierowanego realizowanego z uwzględnieniem platformy e–learningowej oraz innych form zajęć o charakterze teoretycznym wybranych według uznania kierownika jednostki organizacyjnej PSP ** nie dotyczy ćwiczeń taktyczno-bojowych na obiektach oraz zapoznania z obiektem/terenem, do których sporządzana jest stosowana dokumentacja),

24 § 4 Ćwiczenia taktyczno-bojowe na obiektach i terenach zewnętrznych, ćwiczenia praktyczne na obiektach i terenach własnych oraz zapoznanie z obiektami i topografią obszarów chronionych

25 § 4. Ćwiczenia taktyczno-bojowe na obiektach i terenach zewnętrznych, ćwiczenia praktyczne na obiektach i terenach własnych oraz zapoznanie z obiektami i topografią obszarów chronionych Ćwiczenia praktyczne na obiektach i terenach własnych oraz ćwiczenia taktyczno-bojowe na obiektach i terenach zewnętrznych a także zapoznanie z obiektami i topografią obszarów chronionych prowadzone są z uwzględnieniem następujących zasad : ćwiczenia, zapoznania z obiektami oraz topografią obszarów chronionych przeprowadza się w porze dziennej lub nocnej zgodnie z normą czasową, o której mowa w § 2 ust. 5 pkt. 1 lit. b, każda zmiana służbowa JRG minimum jeden raz w miesiącu przeprowadza w porze nocnej ćwiczenia praktyczne na obiektach i terenach własnych, każda zmiana służbowa JRG minimum jeden raz w kwartale przeprowadza ćwiczenia taktyczno-bojowe na obiektach i terenach zewnętrznych poprzedzone zapoznaniem z obiektem, ćwiczenia taktyczno-bojowe przeprowadzane w ramach ćwiczeń odwodów operacyjnych nie obniżają liczby ćwiczeń określonych w § 4 ust. 1 pkt. 2 i 3, w czasie realizacji ćwiczeń taktyczno-bojowych na obiektach i terenach zewnętrznych dowódca lub zastępca dowódcy JRG zobowiązani są do udziału w nich w charakterze kierownika ćwiczeń, w przypadku ich nieobecności funkcję kierownika ćwiczeń pełni strażak wyznaczony przez dowódcę JRG, w ćwiczeniach opisanych w §4 ust.1 pkt. 1 zobowiązani są do udziału strażacy pełniący służbę w wydziale operacyjnym danej Komendy P/M PSP.

26 § 4. Ćwiczenia taktyczno-bojowe na obiektach i terenach zewnętrznych, ćwiczenia praktyczne na obiektach i terenach własnych oraz zapoznanie z obiektami i topografią obszarów chronionych Dokumentowanie ćwiczeń taktyczno-bojowych na obiektach i terenach zewnętrznych, ćwiczeń praktycznych na obiektach i terenach własnych oraz zapoznania z obiektami i topografią obszarów chronionych prowadzone jest z uwzględnieniem następujących zasad: Dokumentację ćwiczeń taktyczno-bojowych na obiektach i terenach zewnętrznych, o której mowa w § 3 ust. 3 pkt. 1 lit. d Dokumentację z zapoznania z obiektem, o której mowa w § 3 ust. 3 pkt. 1 lit. F, w przypadku rozpoznania obiektów nietypowych i terenów dokumentacja może mieć formę notatki służbowej zawierającej istotne elementy operacyjne. Ćwiczenia praktyczne na obiektach i terenach własnych prowadzi się w oparciu o dokumentację, o której mowa w § 3 ust. 3 pkt. 1 lit. e. Dokumentację ćwiczeń praktycznych na obiektach i terenach własnych sporządza strażak wyznaczony przez dowódcę JRG. W przypadku stwierdzenia podczas ćwiczeń taktyczno-bojowych na obiektach i terenach zewnętrznych lub podczas zapoznania z obiektem lub terenem utrudnień lub nieprawidłowości mogących mieć wpływ na przebieg działań ratowniczo–gaśniczych dokumentację, o której mowa w § 4 ust. 2 pkt. 1 i 2 należy przedstawić do wglądu kierownikowi jednostki organizacyjnej PSP.

27 § 5 Ocena doskonalenia zawodowego

28 § 5. Ocena doskonalenia zawodowego
Cykl doskonalenia zawodowego należy zakończyć egzaminem teoretycznym, który przeprowadza komisja powołana przez kierownika jednostki organizacyjnej PSP. Egzaminy teoretyczne należy przeprowadzić w oparciu o platformę e-learningową do końca miesiąca następującego po zakończeniu cyklu doskonalenia zawodowego. Nieobecność na egzaminie teoretycznym lub uzyskanie oceny niedostatecznej obliguje strażaka do zdawania egzaminu w dodatkowym terminie ustalonym przez przewodniczącego komisji egzaminacyjnej. Uzyskanie oceny niedostatecznej („1”) z egzaminu teoretycznego lub nieobecność na egzaminie w terminach, o których mowa w § 5 ust. 2 i ust. 3 może stanowić podstawę do sporządzenia negatywnej opinii służbowej zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

29 § 5. Ocena doskonalenia zawodowego
Wyniki egzaminu teoretycznego podsumowującego cykl doskonalenia zawodowego należy dokumentować w arkuszu zestawienia wyników doskonalenia zawodowego (wpisując ocenę cyfrowo w szkolnej skali ocen: ocena celująca – „6”, ocena bardzo dobra – „5”, ocena dobra – „4”, ocena dostateczna – „3”, ocena dopuszczająca – „2”, ocena niedostateczna – „1”). Osoby określone w § 1 ust. 4, 5 i 6 mogą prowadzić okresowe sprawdziany wiedzy strażaków w dowolnym czasie cyklu doskonalenia zawodowego; zaleca się przeprowadzanie tych sprawdzianów w oparciu o platformę e-lerningową. Do dnia 15 lutego każdego roku należy przesłać do komórki organizacyjnej właściwej do spraw doskonalenia zawodowego w KW PSP Kraków sprawozdanie z egzaminu doskonalenia zawodowego, w którym należy uwzględnić: liczbę strażaków zobowiązanych do przystąpienia do egzaminu, liczbę strażaków, którzy przystąpili do egzaminu, liczbę strażaków, którzy uzyskali wynik pozytywny.

30 § 5. Ocena doskonalenia zawodowego
8. W ramach nadzoru nad doskonaleniem zawodowym osoby określone w § 1 ust. 4, 5 i 6 winny prowadzić kontrole (w formie inspekcji gotowości operacyjnej, hospitacji) przebiegu zajęć doskonalenia zawodowego, poziomu uzyskanej wiedzy, dokumentując to stosownymi wpisami w książce podziału bojowego JRG , raporcie z przebiegu służby stanowisk kierowania oraz dokumentacji inspekcji.

31 Poszczególne fragmenty tego opracowania nie mogą być kopiowane, wykorzystywane w opracowaniach zwartych, publikacjach, tłumaczeniach czy innych formach bez pisemnej zgody Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie. Tylko do użytku służbowego, wszystkie prawa zastrzeżone.

32 …dziękuję…

33

34 Załącznik nr 1a

35 Załącznik nr 1b

36 Załącznik nr 1c

37 Załącznik nr 2a

38 Załącznik nr 2b

39 Załącznik nr 2c

40 Załącznik nr 3a


Pobierz ppt "WYTYCZNE Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 22 grudnia 2008 roku do prowadzenia doskonalenia zawodowego strażaków."

Podobne prezentacje


Reklamy Google