Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Programowanie strukturalne i obiektowe

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Programowanie strukturalne i obiektowe"— Zapis prezentacji:

1 Programowanie strukturalne i obiektowe
Instrukcje warunkowe. Operatory relacyjne. mgr inż. Agata Pacek

2 Operatory relacyjne Operator Przykład Funkcja operatora < x<y
Mniejszy <= x<=y Mniejszy lub równy > x>y Większy >= x>=y Większy lub równy <> x<>y Różny = x=y Równy

3 Operatory relacyjne Operatory relacyjne, w przypadku gdy operandami są cyfry, działają, zwracając wartość logiczną true (prawda) lub false (fałsz) Writeln(1<6) program log; var logiczny:boolean; begin logiczny:=1<6; writeln(logiczny); readln; end.

4 Instrukcje warunkowe Instrukcja if
If warunek then instrukcja; np. if x>1 then writeln(‘x większe od 1’); Napisz program, który wykona dzielenie dwóch liczb pod warunkiem, że dzielnik będzie różny od zera.

5 Instrukcje warunkowe If warunek then begin instrukcja_1; instrukcja_2;
..…….. instrukcja_n; end;

6 Instrukcje warunkowe Instrukcja warunkowa if..else
If warunek then instrukcja else instrukcja;

7 Instrukcje warunkowe Napisz program, który z pośród dwóch liczb wskaże mniejszą. If x>y then writeln(‘mniejsza liczba:’, y) Else writeln(‘mniejsza liczba:’, x);

8 Instrukcje warunkowe Program haslo – weryfikuje poprawności wpisanego hasła program weryfikator;  var haslo: string[10]; begin  writeln(' Podaj haslo');  write(' HASLO:  ');  readln(haslo);  If (haslo=‘wiosna2010') then   begin writeln(‘Haslo prawidlowe. Witaj!');      end     else begin       writeln(‘Haslo nie prawidlowe!'); writeln(‘Skontaktuj się z administratorem!’); end; readln; end.

9 Instrukcje warunkowe Instrukcja case case przełącznik of
‘wartosć1’ : instrukcja1; …….. Else instrukcja1 End;

10 Instrukcje warunkowe Instrukcja case case przełącznik of
‘wartosć1’ : instrukcja1; …….. Else instrukcja1 End;

11 Przykład zastosowania instrukcji case :
program menu; var x:char; begin writeln(‘Wpisz litere a, b, c lub d’); readln(x); case x of ‘a’:writeln(‘podales a’); ‘b’:writeln(‘podales b’); ‘c’:writeln(‘podales c’); ‘d’:writeln(‘podales d’); else writeln(‘Oszukujesz! To koniec! Naciśnij ENTER’) end; readln; end.

12 Przykład zastosowania instrukcji case :
Posługując się instrukcją case, napisz program – kalkulator, który pobierze dwie liczby od użytkownika i wyświetli menu wyboru umożliwiające wykonanie podanych operacji arytmetycznych. Wykonaj zadanie analogicznie do powyższego, posługując się instrukcją if.

13 Przykład zastosowania instrukcji case :
program kalkulator; uses CRT; var a,b:real; i:char; begin clrscr; writeln('K A L K U L A T O R'); writeln('Podaj pierwsza liczbe i wcisnij ENTER'); readln(a); writeln('Podaj druga liczbe i wcisnij ENTER'); readln(b); writeln('Wybierz znak dzialania'); writeln('+ , -, *, /'); readln(i);

14 Przykład zastosowania instrukcji case :
case i of '+': writeln('a+b=',a+b:0:2); '-': writeln('a-b=',a-b:0:2); '*': writeln('a*b=',a*b:0:2); ‘/': begin if b<>0 then writeln('a/b=',a/b:0:2) else writeln('O P E R A C J A N I E D O Z W O L O N A !'); end; else writeln('E R R O R'); readln; end.

15 Zadanie zrealizowane z instrukcja if
if i='+' then writeln('a+b=',a+b:0:2) else if i='-' then writeln('a-b=',a-b:0:2) if i='*‘ then writeln('a*b=',a*b:0:2) if i='/' then begin if b<>0 then writeln('a/b=',a/b:0:2) else writeln('O P E R A C J A N I E D O Z W O L O N A'); end else writeln('E R R O R'); readln; end.

16 Operatory logiczne Operator Przykład Funkcja operatora not
not prawda =fałsz negacja and prawda and fałsz=prawda koniunkcja or prawda or fłasz=prawda alternatywa xor Prawda xor prawda=fałsz różnica symetryczna shl 7 shr 1=14 przesunięcie bitowe w lewo shr 7 shr 2=1 przesunięcie bitowe w prawo

17 Operatory logiczne Program sprawdzający, czy wpisana przez użytkownika liczba należy do przedziału (0,6] program przedzial; var x:integer; begin writeln('Podaj liczbe do sprawdzenia, czy nalezy do przedzialu (0,6]'); readln(x); if (x>0) and (x<=6) then writeln(x,' naleľy do przedziaˆu (0,6]') else writeln('x nie naleľy do przedziaˆu (0,6]'); readln; end.


Pobierz ppt "Programowanie strukturalne i obiektowe"

Podobne prezentacje


Reklamy Google