Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Instrukcje warunkowe. Operatory relacyjne. mgr inż. Agata Pacek.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Instrukcje warunkowe. Operatory relacyjne. mgr inż. Agata Pacek."— Zapis prezentacji:

1 Instrukcje warunkowe. Operatory relacyjne. mgr inż. Agata Pacek

2 Operatory relacyjne OperatorPrzykładFunkcja operatora x>yWiększy >=x>=yWiększy lub równy <>x<>yRóżny =x=yRówny

3 Operatory relacyjne Operatory relacyjne, w przypadku gdy operandami są cyfry, działają, zwracając wartość logiczną true (prawda) lub false (fałsz) Writeln(1<6) program log; var logiczny:boolean; begin logiczny:=1<6; writeln(logiczny); readln; end.

4 Instrukcje warunkowe Instrukcja if If warunek then instrukcja; np. if x>1 then writeln(x większe od 1); Napisz program, który wykona dzielenie dwóch liczb pod warunkiem, że dzielnik będzie różny od zera.

5 Instrukcje warunkowe If warunek then begin instrukcja_1; instrukcja_2;..…….. instrukcja_n; end;

6 Instrukcje warunkowe Instrukcja warunkowa if..else If warunek then instrukcja else instrukcja;

7 Instrukcje warunkowe Napisz program, który z pośród dwóch liczb wskaże mniejszą. If x>y then writeln(mniejsza liczba:, y) Else writeln(mniejsza liczba:, x);

8 Instrukcje warunkowe Program haslo – weryfikuje poprawności wpisanego hasła program weryfikator; var haslo: string[10]; begin writeln(' Podaj haslo'); write(' HASLO: '); readln(haslo); If (haslo=wiosna2010') then begin writeln(Haslo prawidlowe. Witaj!'); end else begin writeln(Haslo nie prawidlowe!'); writeln(Skontaktuj się z administratorem!); end; readln; end.

9 Instrukcje warunkowe Instrukcja case case przełącznik of wartosć1 : instrukcja1; …….. Else instrukcja1 End;

10 Instrukcje warunkowe Instrukcja case case przełącznik of wartosć1 : instrukcja1; …….. Else instrukcja1 End;

11 Przykład zastosowania instrukcji case : program menu; var x:char; begin writeln(Wpisz litere a, b, c lub d); readln(x); case x of a:writeln(podales a); b:writeln(podales b); c:writeln(podales c); d:writeln(podales d); else writeln(Oszukujesz! To koniec! Naciśnij ENTER) end; readln; end.

12 Przykład zastosowania instrukcji case : Posługując się instrukcją case, napisz program – kalkulator, który pobierze dwie liczby od użytkownika i wyświetli menu wyboru umożliwiające wykonanie podanych operacji arytmetycznych. Wykonaj zadanie analogicznie do powyższego, posługując się instrukcją if.

13 Przykład zastosowania instrukcji case : program kalkulator; uses CRT; var a,b:real; i:char; begin clrscr; writeln('K A L K U L A T O R'); writeln('Podaj pierwsza liczbe i wcisnij ENTER'); readln(a); writeln('Podaj druga liczbe i wcisnij ENTER'); readln(b); writeln('Wybierz znak dzialania'); writeln('+, -, *, /'); readln(i);

14 Przykład zastosowania instrukcji case : case i of '+': writeln('a+b=',a+b:0:2); '-': writeln('a-b=',a-b:0:2); '*': writeln('a*b=',a*b:0:2); /': begin if b<>0 then writeln('a/b=',a/b:0:2) else writeln('O P E R A C J A N I E D O Z W O L O N A !'); end; else writeln('E R R O R'); end; readln; end.

15 Zadanie zrealizowane z instrukcja if if i='+' then writeln('a+b=',a+b:0:2) else if i='-' then writeln('a-b=',a-b:0:2) else if i='* then writeln('a*b=',a*b:0:2) else if i='/' then begin if b<>0 then writeln('a/b=',a/b:0:2) else writeln('O P E R A C J A N I E D O Z W O L O N A'); end else writeln('E R R O R'); readln; end.

16 Operatory logiczne OperatorPrzykładFunkcja operatora notnot prawda =fałsznegacja andprawda and fałsz=prawdakoniunkcja orprawda or fłasz=prawdaalternatywa xorPrawda xor prawda=fałszróżnica symetryczna shl7 shr 1=14przesunięcie bitowe w lewo shr7 shr 2=1przesunięcie bitowe w prawo

17 Operatory logiczne Program sprawdzający, czy wpisana przez użytkownika liczba należy do przedziału (0,6] program przedzial; var x:integer; begin writeln('Podaj liczbe do sprawdzenia, czy nalezy do przedzialu (0,6]'); readln(x); if (x>0) and (x<=6) then writeln(x,' naleľy do przedziaˆu (0,6]') else writeln('x nie naleľy do przedziaˆu (0,6]'); readln; end.


Pobierz ppt "Instrukcje warunkowe. Operatory relacyjne. mgr inż. Agata Pacek."

Podobne prezentacje


Reklamy Google