"> ">

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

SYSTEMY TELEINFORMATYCZNE

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "SYSTEMY TELEINFORMATYCZNE"— Zapis prezentacji:

1 SYSTEMY TELEINFORMATYCZNE
Upload – MySQL Wykład 4 AiR 5r.

2 Upload plików Formularz
<FORM action="upload.php" method="POST" enctype="multipart/form-data"> <INPUT type="file" name="obrazek1" /> <INPUT type="file" name="obrazek2" /> <INPUT type="submit" value="Wyslij" /> </FORM>

3 Dostępna jest na serwerze asocjacyjna dwuwymiarowa tablica $_FILES
nazwy pól input obrazek1 obrazek2 name type tmp_name error size

4 Plik upload.php (musi istnieć katalog zdjecia)
print_r($_FILES); echo "<BR>"; if (isset($_FILES['obrazek1'])) { if ($_FILES['plik']['error']==0) echo "tmp_name:".$_FILES["obrazek1"]["tmp_name"]; echo "<BR>name:".$_FILES["obrazek1"]["name"]; if (is_uploaded_file($_FILES["obrazek1 "]["tmp_name"])) move_uploaded_file ($_FILES["obrazek1"]["tmp_name"] , './zdjecia/'.$_FILES["obrazek1"]["name"]); // tu można dodać nazwę pliku do bazy danych $komunikat = "<p>Plik obrazka dodany</p>"; echo $komunikat; } cd.

5 echo $filename = './zdjecia/'.$_FILES["obrazek1"]["name"];
if (file_exists($filename)) { echo "Plik ". $filename." istnieje"; } else { echo "Plik". $filename ." nie istnieje"; } ?>

6 Serwer MySQL – język zapytań
Firma Oracle wersje: od 3 przez 5.1 aż do 7.1 (MySQLCluster) też wersje dla Windows

7 Konsola MySQL (lokalnie lub zdalnie)
Metody zarządzania bazą: proces mysqld.exe lub mysql_nt.exe(menedżer zadań Windows). PhpMyAdmin (przeglądarka) Konsola MySQL (lokalnie lub zdalnie) Uruchomienie wiersza polecenia (START - Uruchom… cmd – lub Programy –Akcesoria - Wiersz polecenia). Przechodzimy do foldera c:\usr\mysql\bin mysql –u root –p wpisujemy hasło i możemy używać kwerend MySQL W skryptach PHP Pliki baz danych tworzone są zwykle w folderze mysql/data

8 Uruchomienie konsoli MySQL
c:\usr\mysql\bin>mysql –u root –p Password: Zgłasza się konsola MySQL – gotowość do wpisywania poleceń: mysql>

9 Baza danych składa się z tabel
Tabele to zestaw rekordów danych elementarnych (pola rekordu) Model relacyjny Normalizacja tabel i związki między nimi (złączenia) - ERD pole id nazwa adres 1 ABC Rzeszów... 2 ... rekord rekord

10 OPERACJE SQL NA BAZIE (kwerendy)
tworzenie bazy i tabeli selekcja rekordów wstawianie rekordów modyfikacja treści rekordów modyfikacja struktury usuwanie rekordów, tabeli, bazy Poznanie języka SQL będzie nam potrzebne do wykonania opreacji na bazie w skryptach PHP

11 TWORZENIE TABELI będziemy tworzyć w PHPMyAdmin ale można tez wykonać kwerendą lub w PHP wykonać kwerendę CREATE TABLE nazwa_tabeli (nazwapola1 typ parametry, nazwapola2 typ parametry, itd); parametry: NOT NULL - niepuste PRIMARY KEY – klucz główny AUTO_INCREMENT - autonumerowanie DEFAULT wartosc_domyślna Np. CREATE TABLE dostawcy (Id INT(10) AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY, Nazwa VARCHAR(10), Adres VARCHAR(30));

12 Każda tabela ma pola określonego typu – jedno z nich powinno być kluczem głównym – wartości w tym polu są unmikalne TYPY DANYCH Standard ISO SQL (1992) przewiduje około piętnastu typów danych, podzielonych na grupy:

13 Typy tekstowe - alfanumeryczne (String)
VARCHAR(N) jest polem o zmiennej długości nie przekraczającej N Także BLOB (binarne), SET (zbiór).

14 Typy liczbowe (Numeric)
INT, BIGINT, FLOAT, DECIMAL Na ogół dostępnych jest wiele różnych typów liczbowych, różniących się możliwym zakresem wartości (INT, BIGINT, SMALLINT, ...) i precyzją (FLOAT, DOUBLE PRECISION, ...). Typ DECIMAL(M,D) to liczba (ułamek) dziesiętny o ustalonej liczbie cyfr dziesiętnych w części całkowitej i ułamkowej.

15 Typy daty i godziny DATE TIME DATETIME TIMESTAMP

16 SELECT [tabela.]{* | [lista_pól]} FROM lista_nazw_tabel
WYŚWIETLENIE (WYBÓR - SELEKCJA) REKORDÓW TABELI z wykorzystaniem klauzul SELECT [tabela.]{* | [lista_pól]} FROM lista_nazw_tabel [WHERE warunek] [ORDER BY .... ] /sortowanie [GROUP BY ...]; /agregacja – sumowanie lub zliczanie z grupowaniem wg wybranego pola [ opcja] { do wyboru albo | albo}

17 Operatory porównania w warunkach
Równość: = Nierówność: <> lub != Mniejszy lub równy <= Większy lub równy >= Większy niż > Mniejszy niż < Porównanie do wzorca LIKE A BETWEEN B AND C: wyrażenie takie jest równoważne A>=B AND A<=C o ile porównywane wyrażenia są tego samego typu.

18 % - zastępuje dowolny ciąg znaków
Metaznaki % - zastępuje dowolny ciąg znaków _ (podkreślnik) – zastępuje 1 dowolny znak Przykłady: select * from dostawcy where nazwa like "a%"; nazwa rozpoczyna sie od "a" select * from dostawcy where nazwa like "%al%"; nazwa zawiera frazę "al" select * from dostawcy where nazwa like "_a%"; litera "a" na drugim miejscu nazwy

19 Operatory logiczne w klauzuli WHERE
NOT: logiczna negacja. MySQL dopuszcza jako alternatywną notację wykrzyknik (!). OR: logiczna alternatywa. MySQL dopuszcza alternatywną notację || AND: logiczna koniunkcja. Tu również MySQL dopuszcza notację &&.

20 Wyrażenia logiczne Złożone wyrażenia logiczne, zbudowane za pomocą operatorów logicznych, zwracają: 1 jako reprezentację wartości prawdziwej, 0 jako reprezentację fałszu.

21 Przykłady klauzuli WHERE
WHERE nazwa_pola1=wartość WHERE n_p1=war1 AND n_p2=war2 WHERE n_p1=war1 OR n_p2=war2 WHERE n_p between war1 AND war2 WHERE cena<100 WHERE n_p LIKE '%fraza%' WHERE n_p1=wartosc1 OR n_p2=wartosc2

22 Przykłady SELECT id, nazwa FROM dostawcy; SELECT * FROM magazyn;
SELECT id_t, nazwa from magazyn WHERE cena_n>50; SELECT id_t, nazwa from magazyn WHERE cena_n between 50 and 80; SELECT id_t, nazwa from magazyn WHERE cena_n>50 and cena_n<80 ; SELECT id_t, nazwa from magazyn WHERE cena_n>50 and cena_n<80 ORDER BY cena_n ; SELECT id_t, nazwa from magazyn WHERE cena_n>50 and cena_n<80 ORDER BY cena_n desc;//desc oznacza kolejność malejącą lub użycie operatora between

23 Można też używać kwerendę SELECT do obliczeń:
Można też wykonywać operacje na polach: SELECT nazwa, cena*5 from towary; SELECT 4*5; SELECT kat, count(id_t) from towary group by kat; Porada: wypróbowywać poprawność kwerend w MyPHPAdmin

24 Wyrażenia arytmetyczne na polach tabeli
Proste operatory arytmetyczne to dodawanie (+), odejmowanie (-), mnożenie (*) i dzielenie (/). Wynikiem dzielenia przez zero jest NULL. Ponadto w MySQL dostępny jest dość bogaty zestaw funkcji matematycznych (wykładnicze, logarytmiczne, trygonometryczne itp.). W wypadku błędu (nielegalnego argumentu) zwracana jest wartość NULL. SELECT cena_netto+VAT*cena_netto AS cena_brutto FROM magazyn; alias tabela

25 exp(x) ln(x) sin(x) pow(x,y) sqrt(x) pi()
MySQL - FUNKCJE MATEMATYCZNE - niektóre exp(x) ln(x) sin(x) pow(x,y) sqrt(x) pi() mysql> SELECT sum(pole_liczbowe) from towary; mysql> SELECT ABS(-32); -> 32 mysql> SELECT SIGN(-32); -> -1 mysql> SELECT MOD(234, 10); (albo operator %) -> 4 mysql> SELECT FLOOR(1.23); -> 1 mysql> SELECT FLOOR(-1.23); -> -2 mysql> SELECT ROUND(1.298, 0); -> 1 mysql> SELECT ROUND(23.298, -1); -> 20

26 Przykłady: SELECT sum(cena*ilosc)*0.9 FROM towary;
SELECT cena*0.9 AS Przecena FROM ksiazki WHERE autor='Tuwim'; SELECT cena*0.9 AS Przecena FROM ksiazki WHERE autor like 'T%'; SELECT cena, VAT, cena+VAT AS Cena_br FROM ksiazki WHERE tytul LIKE '%przygody%';

27 Funkcje dotyczące daty i godziny
CURDATE() lub CURRENT_DATE: zwraca bieżącą datę w postaci YYYY-MM-DD (rok-miesiąc-dzień), lub YYYYMMDD, w pierwszym wypadku jako napis, w drugim jako liczbę całkowitą CURTIME() lub CURRENT_TIME: zwraca bieżącą godzinę w postaci HH:MM:SS (godzina:minuta:sekunda), lub HHMMSS NOW() : zwraca bieżącą datę i godzinę w postaci napisu YYYY-MM-DD HH:MM:SS

28 DATE_FORMAT(data, format): konwertuje datę na napis, którego format można kontrolować za pomocą napisu formatującego. TIME_FORMAT(czas, format): funkcja analogiczna do powyższej, lecz akceptująca jedynie specyfikatory formatu dotyczące godziny, minuty i sekundy. TO_DAYS(data): zamienia datę na liczbę całkowitą oznaczającą liczbę dni od początku roku 0. Funkcja ta (oraz następna) przydają się do obliczania liczby dni jakie upłynęły między dwiema datami. FROM_DAYS(liczba_dni): zamienia liczbę całkowitą, interpretowaną jako liczba dni od początku roku 0, na datę (napis postaci YYYY-MM-DD).

29 SELECT TO_DAYS(CURDATE())- TO_DAYS('2010-01-01')
Przykłady SELECT TO_DAYS(' ') zwróci SELECT FROM_DAYS(734238) zwróci SELECT TO_DAYS(CURDATE())- TO_DAYS(' ') zwróci liczbę dni od początku roku do dziś ZAMIAST CURDATE() można stosować NOW()

30 WSTAWIENIE REKORDU Z DANYMI DO WYBRANYCH PÓL
INSERT INTO tabela VALUES (NULL, wartość1, wartość2...); INSERT INTO tabela SET p_key=NULL, pole1=wartość1, pole2=wartość2...; Pozostałe pola pozostaną puste, jeśli nie mają cechy WYMAGANIE – not null

31 USUWANIE REKORDÓW DELETE FROM nazwa_tabeli WHERE warunki; np.:
DELETE FROM dostawcy; usuwa wszystkie rekordy !!! DELETE FROM dostawcy WHERE nazwa LIKE 'ABC'; usuwa wszystkie rekordy w których polu Nazwa jest wartość 'ABC'

32 Modyfikacja treści REKORDÓW
UPDATE towary SET cena_VAT=cena*1.22; (bez WHERE to zadziała na wszystkie rekordy) UPDATE towary SET cena_VAT=cena*1.22 WHERE cena_VAT>30;

33 SQL złączenie tabel

34 WHERE Szczególne znaczenie ma klauzula WHERE w postaci:
tab1.pole_klucz_glowny=tab2.pole_key_kl_obcy Posiada ważną rolę przy konieczności wyboru danych z dwóch tabel o typie złączenia 1:N

35 Wybór danych z kilku tabel
SELECT tabela1.P1, tabela2.K1,... FROM tabela1,tabela2 WHERE tabela1.key_t1=tabela2.f_key_t2 Key_t1 P1 P2 P3 P4 Key_t2 K1 K2 K3 f_key_t2 tabela1 tabela2

36 SELECT typ.nazwa_t, marka. nazwa_p FROM marka, typ
id_m producent nazwa_p 1 Niemcy AUDI 2 Polska Fiat 3 Francja Citroen 4 USA Ford id_t marka_id nazwa_t 1 A6 2 A8 3 100 4 126p 5 Cinquecento 6 Panda 7 Berlingo 8 Xara 9 C3 1:N SELECT typ.nazwa_t, marka. nazwa_p FROM marka, typ WHERE marka.id_m=typ.marka_id Uwaga – wymaganie NOT NULL dla pola marka_id

37 PHP i MySQL Kolejność czynności: połączenie z serwerem MySQL
wybór bazy wykonanie kwerendy wyświetlenie rezultatów (o ile jest to SELECT)

38 Połączenie z serwerem MySQL
mysql_connect(host,user,password) funkcja - zwraca uchwyt do zasobu– tzw. resource id lub false  Przykład: $user, $password) or die ("Nie udało się"); if ($connection) echo "Połączyłeś się z bazą "; Można pominąć wyświetlenie komunikatu błędu poprzedzając nazwę funkcji die(text) równoważne exit( ) ;

39 mysql_select_db(nazwa)
Wybór bazy - parametrem jest nazwa bazy mysql_select_db(nazwa) mysql_select_db('personel');

40 Operacje na bazie wykonywane PRZY POMOCY POLECEŃ SQL
mysql_query (SQLstring, connection) funkcja - wysyła zapytanie do aktywnej bazy na serwerze skojarzonym z podanym identyfikatorem połączenia - parametrem jest tekst zapytania MySQL (podany dosłownie lub wcześniej zdefiniowana zmienna tekstowa) mysql_query() zwraca identyfikator wyniku (lub FALSE w przypadku niepowodzenia) jedynie dla zapytań typu SELECT, SHOW, EXPLAIN i DESCRIBE $wynik =mysql_query($query); Każdą kwerendę MySQL można wykonać w PHP W przypadku kwerendy SELECT zmienna $wynik jest tzw. uchwytem do zasobu - handle

41 //... połączenie z serwerem MySQL
np. dodawanie danych do tabeli 1. Tworzenie interfejsu do dodawania rekordu (formularz) Formularz HTML powinien zawierać pola wejściowe dla każdej kolumny tabeli. Nazwy pól formularza powinny być takie same jak nazwy pól tabeli. MAXLENGHT w polach formularza powinien być taki jak dla odpowiednich pól (jeśli ustalono). 2. Tworzenie skryptu PHP do wstawiania rekordów do tabeli: //... połączenie z serwerem MySQL $polecenie="INSERT into tabela VALUES (NULL,'" .$_POST['p1name']. "'," .$_POST['p2name']. "," itd $rezultat = mysql_query($polecenie, $connection);

42 ZMIENNA ZAPYTANIA – łańcuchowa
$query="select id_ks, autor, tytul, cena from ksiazki where autor like '%$autor%' and tytul like '%$tytul%' "; $query="select id_ks, autor, tytul, cena from ksiazki where autor like \"%$autor%\" and tytul like \"%$tytul%\" "; //Jeśli niepuste pola graniczne cen… if ($cena_od != 0) //to przedłużamy zapytanie $query .= "and cena between $cena_od and $cena_do"; echo "Oto postać SQL: $query <BR>";

43 mysql_num_rows($wynik)
Pomocnicze funkcje mysql_num_rows($wynik) Funkcja – zwraca liczbę znalezionych rekordów SELECT- parametrem jest wartość zmiennej rezultatu ($wynik) mysql_query Aby pobrać ilość wierszy przetworzonych w operacjach INSERT, UPDATE lub DELETE należy użyć funkcji mysql_affected_rows(). Przykład: $ile = mysql_num_rows($wynik); echo "Rekordów:". $ile."<BR>";

44 mysql_fetch_array($wynik) mysql_fetch_row ( $wynik)
Wyświetlenie wyników kwerendy Funkcje mysql_fetch_array($wynik) mysql_fetch_row ( $wynik) ich argumentem jest zmienna będąca wynikiem zapytania, efektem jest tabela z danymi jeśli jest to zapytanie SELECT

45 mysql_fetch_array($wynik)
Funkcja – zwraca tablicę (wiersz) składającą się z pól znalezionego rekordu – sekwencyjnie uruchamiana zwraca kolejne rekordy, parametrem jest zmienna rezultatu zapytania SQL. Kolejne wywołanie MYSQL_FETCH_ARRAY () zwróci następny wiersz z wyniku , lub FALSE jeżeli nie ma więcej wierszy. np. mysql_fetch_array($wynik); albo alternatywnie mysql_fetch_row ( $wynik) Zwraca tablicę zawierającą wiersz rekordu lub FALSE jeżeli nie ma więcej wierszy w wynik, pobiera jeden wiersz danych z wyniku skojarzonego z podanym identyfikatorem wyniku. Wiesz zwracany jest jako tablica. Komórki są umieszczone pod indeksami, zaczynając od 0. Kolejne wywołanie MYSQL_FETCH_ROW () zwróci następny wiersz z wyniku, lub FALSE jeżeli nie ma więcej wierszy. MYSQL_FETCH _ROW szybsze ale mniej elastyczne od MYSQL_FETCH_ARRAY

46 A zatem...kolejność czynności
połaczenie z Mysql – mysql_connect otwarcie (wybór) bazy - mysql_select_db sformułowanie zapytania $zmienna='select… wykonanie zapytania mysql_query ewentualne wyświetlenie wyników zapytania z wykorzystaniem uchwytu do zasobu funkcją mysql_fetch_array

47 Przykład //albo w pętli //przewinięcie zasobu na początek
<?php $connection= mysql_connect('localhost','root', 'krasnal') or die("Nie udało się"); mysql_select_db('ksiegarnia'); $sql="select autor, tytul from ksiazki"; $wyn = mysql_query($sql); echo "<FONT size=5>"; $tabela=mysql_fetch_array($wyn); echo $tabela[0]; echo "<B> ---".$tabela[1]."</B><BR>"; Przykład //albo w pętli //przewinięcie zasobu na początek mysql_data_seek($wyn,0); while (list($a,$tyt)=mysql_fetch_array($wyn)) { echo $a; echo "<B> ---".$tyt ."</B><BR>"; } ?> Instrukcja list przypisuje elementy tablicy do zmiennych

48 Wyświetlenie rezultatów w pętli while
<?php $pol=mysql_connect('localhost', 'root', 'krasnal') or die('Nie można się połączyć: ' . mysql_error()); mysql_select_db('hurtownia'); $wynik = mysql_query("SELECT kod_towaru, opis FROM kategorie"); while ($row = mysql_fetch_array($wynik)) { echo "ID: ". $row[0]. " Nazwa: ". $row[1]."<BR/>"; } ?>

49 …lub dostęp asocjacyjny
<?php $polaczenie=mysql_connect('localhost', 'root', 'krasnal') or die('Nie można się połączyć: ' . mysql_error()); mysql_select_db('hurtownia'); $wynik = mysql_query("SELECT kod_towaru, opis FROM kategorie"); while ($row = mysql_fetch_array($wynik)) { echo "ID:". $row['kod_towaru']." Nazwa:". $row['opis']."<BR>"; echo "<BR>"; } mysql_close($polaczenie); ?>


Pobierz ppt "SYSTEMY TELEINFORMATYCZNE"

Podobne prezentacje


Reklamy Google