Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Marta Graczyk Aleksandra Szaniawska

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Marta Graczyk Aleksandra Szaniawska"— Zapis prezentacji:

1 Marta Graczyk Aleksandra Szaniawska
Typy map Marta Graczyk Aleksandra Szaniawska

2 Typy map: Mapa drogowa Mapa ewidencyjna Mapa fizyczna Mapa geologiczna
Georama Mapa gospodarcza nadleśnictwa Mapa gospodarczo-przeglądowa leśnictwa Mapa górnicza Mapa hipsometryczna Mapa izopachytowa Mapa katastralna Mapa kreskowa Mapa kropkowa Mapa lotnicza Mapa morska Mapa nieba Mapa numeryczna Mapa ogólnogeograficzna Plan (kartografia)

3 Mapa plastyczna Mapa polityczna Mapa przeglądowa Mapa przeglądowa lasu Mapa rastrowa Mapa sozologiczna Mapa synoptyczna Mapa tematyczna Mapa topograficzna Mapa turystyczna Mapa w orientacji południowej Mapa wektorowa Mapa wielkoskalowa Mapa zasadnicza

4 Mapa drogowa – szczególna odmiana mapy wybranego terytorium państwa lub jego części, czasem całego kontynentu lub regionu obejmującego kilka państw), na której zaznaczone są przede wszystkim drogi kołowe i miejscowości oraz odległości pomiędzy poszczególnymi punktami na mapie.

5 Mapa ewidencyjna – mapa wilekoskalowa, będąca kartograficznym raportem obrazującym dane ewidencyjne zawarte w informatycznym systemie komputerowym, stanowiąca wraz z rejestrem gruntów, rejestrem budynków, rejestrem lokali, kartoteką budynków oraz kartoteką lokali, ewidencję gruntów i budynków.

6 Mapa fizyczna - błędna, ale często spotykana, nazwa dla mapy hipsometrycznej(mapy ukształtowania terenu), czasami też dla mapy ogólnogeograficznej

7 Mapa geologiczna jest przykładem mapy tematycznej
Mapa geologiczna jest przykładem mapy tematycznej. Na mniej lub bardziej uproszczonym podkładzie topograficznym za pomocą kolorów przedstawiona jest treść geologiczna.

8 Georama (słowo pochodzące z języka greckiego) – rodzaj panoramy ukazującej obraz Ziemi.
Georama może być także ogromnym, pustym w środku globusem, na którym odwzorowano kontynenty,oceany, góry i rzeki itp. w taki sposób, że człowiek może oglądać całość, znajdując się w jej środku. W latach 1851–1862 angielski geograf i kartograf James Wyld wystawił w Londynie  georamę Great Globe, zbudowaną w skali 1 cal = 2 mile (ok. 2,2–3 cm na ok. 7,5 kilometra). Zwiedzający mogli podziwiać wierne odzwierciedlenie Ziemi na wewnętrznym sklepieniu konstrukcji z czterech podestów widokowych.

9 Mapa gospodarcza nadleśnictwa – podstawowe opracowanie kartograficzne w skali 1:5000 wykorzystywane dla potrzeb gospodarki leśnej a w szczególności dla: powierzchni inwentaryzacji stanu lasu, lokalizacji przestrzennej i realizowanych czynności gospodarczych określonych w planach urządzania lasu, sporządzania średnioskalowych map tematycznych stanowiących integralną część planu urządzania lasu.

10 Mapa gospodarczo-przeglądowa leśnictwa - w skali 1:10000, opracowana na podstawie mapy gospodarczej i mapy topograficznejw skali 1:10000. Zawiera ona między innymi: kierunek północy, opis gruntów przyległych, numerację znaków granicznych w miejscach charakterystycznych, granice oddziałów, pododdziałów oraz pozostałych szczegółów sytuacji wewnętrznej, ważniejsze szczegóły sytuacji zewnętrznej przylegające do lasu (drogi, linie kolejowe, rzeki, rowy, wsie), numery oddziałów i oznaczenia pododdziałów oraz wypis z opisu taksacyjnego.

11 Mapa górnicza - obraz przedstawiony na płaszczyźnie metodą rzutów geometrycznych w sytuacji położenia wyrobisk górniczych i informacji geologicznych. Mapy górnicze dzielimy na: mapy powierzchni mapy wyrobisk górniczych mapy geologiczne

12 Mapa hipsometryczna - mapa ogólnogeograficzna na której przy pomocy poziomic i barw między nimi zawartych jest odwzorowane ukształtowanie powierzchni lądu. Mapa hipsometryczna przedstawia wybrane wysokości oraz plastycznie obrazuje układ nizin, wyżyn i gór. Na szczegółowych mapach hipsometrycznych (małych terenów) można odczytać wypukłe formy terenu (pagórki, wzgórza i góry), oraz formy wklęsłe (doliny i nawet małe kotliny).

13 Mapa izopachytowa jest mapą ilustrującą zmiany miąższości warstw geologicznych. Izopachyty są liniami łączącymi punkty o tej samej wartości miąższości warstw geologicznych. Mapa katastralna – mapa wielkoskalowa  (bardzo dokładna, zwykle co najmniej 1:5000 lub skalach większych) opisująca prawa własności działek gruntu, może opisywać także pokrewne właściwości, np. wycenę, formy użytkowania.

14 Mapa kreskowa – opracowanie kartograficzne funkcjonujące od XVIII w
Mapa kreskowa – opracowanie kartograficzne funkcjonujące od XVIII w. Początkowo przedstawiała ona tylko zbocza gór zaznaczane kreskami. Najbardziej rozpowszechnioną odmianą tej metody było kreskowanie Lehmanna (im bardziej strome zbocze - tym intensywniejsze kreskowanie) oraz kreskowanie cieniujące. Mapa kropkowa - mapa, na której wielkość i przestrzenne rozmieszczenie pewnego zjawiska przedstawiono za pomocą kropek. Najczęściej spotyka się mapy kropkowe prezentujące rozmieszczenie ludności. Wagą kropki nazywa się wielkość zjawiska odpowiadającą jednej kropce (np mieszkańców)

15 Mapa lotnicza to rodzaj mapy przeznaczony do nawigacjistatku powietrznego. Umiejętność posługiwania się mapą jest niezbędnym warunkiem prawidłowego wykonania opublikowanych procedur oraz bezpieczeństwa w ruchu powietrznym. Mapa morska - rodzaj mapy będącej graficznym przedstawieniem obszarów morskich i przyległych do nich terenów przybrzeżnych.

16 Mapa nieba – przedstawienie na płaszczyźnie  gwieździstego nieba, jako widzialnego sklepienia niebieskiego. Siatki odwzorowań kartograficznych służą do określenia współrzędnych astronomichnych ciał niebieskich (deklinacji i rektastencji) w układzie równikowo-południkowym. Mapa numeryczna – mapa w formie cyfrowej, której obiekty przedstawione są w formie  obrazów wektorowych lub rastrowych. Mapa numeryczna może być częścią Systemu Informacji Geograficznej . Pełni wtedy funkcję środka do wizualizacji danych geograficznych zawartych w bazie.

17 Mapa ogólnogeograficzna - mapa , która zawiera wszystkie główne obiekty powierzchni Ziemi (wody, zabudowa, roślinność), wraz z jej ukształtowaniem (rzeźba terenu), przedstawione z jednakowym względnym stopniem szczegółowości (wszystkie elementy przestrzeni geograficznej są równoważne). Mapa plastyczna (ang. raised-relief map, niem. Relief Karte) – trójwymiarowy model powierzchni Ziemi istniejący fizycznie. Przeważnie mapy plastyczne są rzeźbione, tłoczone lub odlewane w gipsie, plastikulub masach plastycznych.

18 Mapa polityczna – małoskalowa mapa  tematyczna prezentująca duże obszary lub kontynenty, której głównym celem jest pokazanie granic terytorialnych. Na mapach politycznych nie zwraca się uwagi na geograficzne czy osadnicze elementy takie jak rzeźba terenu, miejscowości, drogowe i kolejowe linie komunikacyjne itp. Mapy przeglądowe to mapy przedstawiające rozległe obszary, od części państw po całe kontynenty. Wykonywane są w skali mniejszej niż 1: (skala 1: i większe odpowiadają  mapom topograficznym), np.: 1: dla regionów kraju, 1: dla kraju, 1: dla regionów kontynentalnych, 1: dla kontynentów.

19 Idea mapy sozologicznej zrodziła się po powstaniu sozologii (inf
Idea mapy sozologicznej zrodziła się po powstaniu sozologii (inf. o intensywności przekształcania środowiskapod wpływem działalności człowieka) Mapa synoptyczna, mapa pogody to mapa przedstawiająca obecny stan pogodowy kontynentu europejskiego).

20 Mapa tematyczna – opracowanie kartograficzne eksponujące jeden lub kilka wybranych elementów treści mapy  ogólnogeograficzne bądź określone zjawiska i procesy (łącznie z dynamiką zmian w czasie i przestrzeni) przyrodnicze, gospodarcze, społeczne. Mapy topograficzne – mapy szczegółowe, przedstawiające powierzchniowe elementy Ziemi 

21 Mapa turystyczna – mapa przeznaczona do użytkowania przez turystów, zawierająca przede wszystkim wiadomości o przedmiotach godnych zwiedzenia zabytkach przyrody i architektiry, pamiątkach narodowych), drogach turystycznych (szlkach wycieczkowych, ścieżkach znakowanych np. rowerowych) i ogólnie dostępnych środkach komunikacji (przystankach autobusowych i stacjach kolejowych), urządzeniach turystycznych (schroniskach, campingach, przystaniach wodnych).

22 Mapa w orientacji południowej to mapa, na której kierunek północny wykreślony jest w dół, kierunek południowy w górę, kierunek wschodni w lewo, a zachodni w prawo. W ten sposób półkula południowaznajduje się u góry mapy zamiast w jej dolnej części.  Mapa wektorowa – numeryczne opracowanie kartograficzne  złożone z obiektów typu: punkt, linia, obszar i ich odmian, dla których współrzędne zostały zapisane w bazie danych, natomiast obraz mapy jest generowany w zależności od ustawionej skali tak, że nie występuje zjawisko pikselizacji.

23 Mapa wielkoskalowa – to opracowanie kartograficzne w wielkich skalach, np. 1:500, 1:1 000, 1:2 000 niekiedy 1:  Mapa wielkoskalowa jest mapą niewielkiego obszaru np. regionu lub miasta. Mapa zasadnicza, nazywana również Podstawową Mapą Kraju – w Polsce, podstawowe opracowanie geodezyjno-kartograficzne, obejmujące swoim zasięgiem obszar całego kraju.

24 Mapa topograficzna

25 Mapa polityczna

26 Mapa konturowa

27 Mapa plastyczna Tatr

28


Pobierz ppt "Marta Graczyk Aleksandra Szaniawska"

Podobne prezentacje


Reklamy Google