Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 Zasady.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 Zasady."— Zapis prezentacji:

1 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 Zasady przekazywania i rozliczania środków finansowych w ramach PO IiŚ Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI

2 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI Dokumenty dotyczące przepływów środków w ramach PO IiŚ Ustawa z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r., Nr 157, poz. 1240) Dokument Ministerstwa Rozwoju Regionalnego NSRO 2007-2013 Zalecenia w zakresie systemu obiegu środków finansowych w ramach PO IiŚ z 02.09.2009 r. Dokument Ministerstwa Rozwoju Regionalnego NSRO 2007-2013 Zalecenia w zakresie wzoru wniosku beneficjenta o płatność w ramach PO IiŚ – 26.01.2010 r. (w konsultacjach obecnie aktualizacja dokumentu) Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z 18 grudnia 2009 r. w sprawie warunków i trybu udzielania i rozliczania zaliczek oraz zakresu i terminów składania wniosków o płatność w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (Dz. U. z 2009, Nr 223, poz. 1786). Dokumenty dostępne są na stronie internetowej http://www.pois.gov.pl/Dokumenty/Strony/dokumenty.aspx http://www.pois.gov.pl/Dokumenty/Strony/dokumenty.aspx

3 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI Przekazywanie środków Beneficjentom Środki wpływające z KE są przewalutowane na PLN i od 01.01.2010 r. wyłączone są z budżetu państwa i tworzą budżet środków europejskich. Beneficjenci realizujący projekty w ramach PO IiŚ otrzymują dofinansowanie bezpośrednio z budżetu środków europejskich, w formie płatności wypłacanej przez Płatnika – Bank Gospodarstwa Krajowego. Wydatki na realizację poszczególnych osi priorytetowych PO IiŚ planowane są w częściach budżetowych właściwych dysponentów głównych, będących odpowiednimi Instytucjami Pośredniczącymi – Ministerstwo Gospodarki. Narodowy Fundusz jako Instytucja Wdrażająca posiada upoważnienie do składania w BGK zleceń płatności na rzecz beneficjentów w ramach udzielonego limitu. W przypadku środków europejskich brak zasady jednoroczności budżetu, wyjątkiem są środki z rezerwy celowej podlegające wydatkowaniu do końca roku.

4 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI Przekazywanie środków Beneficjentom Dofinansowanie przekazywane jest beneficjentowi w formie płatności. Środki przekazywane są w PLN. Przekazanie środków następuje na podstawie umowy o dofinansowanie i wniosku beneficjenta o płatność. NFOŚiGW dokonuje wypłat na rzecz beneficjentów w formie: - zaliczki - płatności pośrednich - płatności końcowej.

5 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI Przekazywanie środków Beneficjentom Środki przekazywane są na rachunek wskazany w umowie o dofinansowanie: -dotychczasowy rachunek beneficjenta – refundacja wydatków, -w przypadku przekazania środków w formie zaliczki beneficjent zobowiązany jest otworzyć dodatkowy, oprocentowany rachunek. Odsetki od środków zaliczki będą pomniejszać kwotę przekazywaną w ramach kolejnych płatności, chyba, że na mocy odrębnych przepisów wspomniane odsetki stanowią dochód beneficjenta, jak to ma miejsce w przypadku JST, Beneficjent przekazuje do NFOŚ kopię umowy z bankiem lub zaświadczenie z banku. Dokumenty te stanowią załącznik do Umowy o dofinansowanie.

6 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI Przekazywanie środków Beneficjentom - zaliczka Wysokość zaliczki i tryb jej rozliczenia określa umowa o dofinansowanie (uod): -pierwsza transza zaliczki może być wypłacona na podstawie umowy, w wysokości określonej w Planie wystąpień, -każda kolejna transza zaliczki będzie wypłacona pod warunkiemrozliczenia co najmniej 70% łącznej kwoty przekazanych wcześniej środków. Przez rozliczenie należy rozumieć złożenie wniosku o płatność wraz z kopiami opłaconych faktur (wykazanie wydatków kwalifikowanych), w terminach i na warunkach określonych w uod oraz zgodnie z systemem realizacji POIŚ, lub zwrot zaliczki. Zaliczka rozliczana jest wg procentu dofinansowania, tzn. rozliczeniem zaliczki w kwocie 1 000 000,00 zł, przy dofinansowaniu UE 50%, jest przedstawienie wydatków kwalifikowanych na 2 000 000,00 zł.

7 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI Przekazywanie środków Beneficjentom - zaliczka Zaliczka – służyć ma pokryciu przyszłych wydatków. Zgodnie z powyższym – wydatki rozliczające zaliczkę to wydatki poniesione po otrzymaniu zaliczki. Jako rozliczenia zaliczki nie można potraktować wydatków poniesionych przed przekazaniem zaliczki. Zgodnie z art. 189 ufp w przypadku nie rozliczenia zaliczki (złożenie wniosku o płatność lub zwrot zaliczki) w terminie określonym w umowie o dofinansowanie, od środków pozostałych do rozliczenia, naliczane będą odsetki jak dla zaległości podatkowych. W przypadku projektów, w których do momentu zawarcia umowy o dofinansowanie ponoszone były wydatki/koszty, możliwe jest złożenie jako pierwszego wniosku o płatność pośrednią rozliczającego te wydatki (refundacja poniesionych wydatków).

8 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI Zasady przekazywania środków Łączne dofinansowanie przekazane beneficjentowi w formie zaliczki i płatności pośrednich nie może przekroczyć 95% maksymalnej kwoty dofinansowania. Pozostała kwota dofinansowania będzie przekazana po akceptacji przez IW wniosku o płatność końcową. Wypłata dofinansowania następuje w możliwie najkrótszym terminie, po akceptacji przez IW złożonego przez beneficjenta wniosku o płatność. Wypłata dofinansowania następuje pod warunkiem dostępności środków. Pierwszy wniosek o płatność beneficjent ma obowiązek złożyć w terminie 90 dni kalendarzowych od dnia podpisania Umowy o dofinansowanie. IW weryfikuje wniosek o płatność oraz załączone dokumenty w ciągu 60 dni od dnia ich otrzymania.

9 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI Wniosek Beneficjenta o płatność Zalecenia w zakresie wzoru wniosku beneficjenta o płatność w ramach PO IiŚ określają wzór wniosku oraz zawierają instrukcje wypełnienia wniosku. Wniosek o płatność składany jest co najmniej raz na 3 miesiące, w terminie 14 dni kalendarzowych od zakończenia okresu sprawozdawczego. Brak poniesionych wydatków nie zwalnia beneficjenta z obowiązku wypełnienia wniosku w części dotyczącej postępu rzeczowego.

10 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI Wniosek Beneficjenta o płatność Wniosek o płatność służy: rozliczeniu środków otrzymanych wcześniej tj. transz zaliczki z jednoczesnym wnioskowaniem o kolejne transze środków, wnioskowaniu o refundację poniesionych wydatków, przekazaniu informacji o postępie rzeczowym.

11 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI Dokumentowanie wydatków Do wniosku o płatność należy dołączyć kserokopie dokumentów potwierdzających poniesienie wydatków kwalifikowanych: kontrakt/umowa, o ile nie została dostarczona do IW wcześniej, dokument potwierdzający wykonanie usług/dostaw/robót zgodnie z zapisami umowy zapłacona faktura lub inny dokument o równoważnej wartości dowodowej, wyciąg bankowy potwierdzający dokonanie zapłaty lub potwierdzenie zrealizowania przelewu.

12 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI Dokumentowanie wydatków Faktury lub dokumenty księgowe o równoważnej wartości dowodowej powinny być opisane zgodnie z wymogami przedstawionymi w załączniku nr 5 do Zaleceń w zakresie wniosku beneficjenta o płatność. Elementy opisu mogą zostać umieszczone na odrębnej kartce, stanowiącej załącznik do danej faktury. Wyjątkiem jest nr umowy o dofinansowanie i kwota wydatku kwalifikowanego, jeśli jest inna niż odpowiednio wartość netto/brutto dokumentu, które muszą być umieszczone na rewersie dokumentu. Przedłożone dokumenty powinny posiadać wszystkie cechy dowodu księgowego zgodnie z art. 21 ustawy o rachunkowości (m.in. sprawdzone pod względem formalno-rachunkowym, merytorycznym, zadekretowane i zatwierdzone przez upoważnioną osobę)

13 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI Dokumentowanie wydatków - przykładowy opis faktury

14 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI Dokumentowanie wydatków Szczegółową listę dokumentów dołączanych do wniosku o płatność zawiera załącznik do Instrukcji wypełniania wniosku – Inne wymagania niezbędne w celu prawidłowej realizacji projektu w zakresie dokumentowania ponoszonych wydatków. Należy pamiętać, że utrata dokumentów pomocniczych pomimo posiadania faktury i wyciągu bankowego może być powodem zakwestionowania wydatku.

15 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI Dziękuję za uwagę Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ul. Konstruktorska 3a 02-673 Warszawa www.nfosigw.gov.pl


Pobierz ppt "Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 Zasady."

Podobne prezentacje


Reklamy Google