Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Przypada na lata 1688-1789; jest to epoka w dziejach kultury europejskiej między barokiem a romantyzmem, Człowiek w centrum myśli, Rozwój szkół,instytucji.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Przypada na lata 1688-1789; jest to epoka w dziejach kultury europejskiej między barokiem a romantyzmem, Człowiek w centrum myśli, Rozwój szkół,instytucji."— Zapis prezentacji:

1

2

3 Przypada na lata 1688-1789; jest to epoka w dziejach kultury europejskiej między barokiem a romantyzmem, Człowiek w centrum myśli, Rozwój szkół,instytucji oświeceniowych, nauki, Symetria, ład, mimesis w sztuce, powrót do reguł klasycznych, Powrót do ideałów humanistycznych, walka o prawa obywatelskie, Powszechny pobór do armii, Eliminacja zakonów, Zniesienie praw, kodyfikacja prawa, obciążenia podatkowe, Rozdziela się sojusz państwa z kościołem, Unowocześnienie krajów(rzemiosło, handel, manufaktury )

4 Racjonalizm -zwrócił uwagę na konieczność posługiwania się rozumem na drodze poznania. Kontynuatorem tych poglądów był francuz- Wolter. Napisał m.in. Traktat o tolerancji, Kandyd oraz Edyp. Empiryzm -według którego jedynym lub głównym źródłem bądź środkiem poznania jest doświadczenie zmysłowe. Popularyzatorem poglądów empirycznych był anglik John Locke, napisał m.in. dzieło zatytułowane Rozważania dotyczące rozumu ludzkiego. Deizm -zakładający,że Bóg istnieje, ale ograniczył się jedynie do stworzenia materialnego świata i pewnych nakazów, nie ingeruje dalej w życie człowieka. Najbardziej znanymi deistami tego czasu byli Wolter, Denis Diderot, Jan Jakub Rousseau, Napoleon Bonaparte, Jerzy Waszyngton, Benjamin Franklin i Thomas Jefferson. Ateizm -zwolennicy ateizmu odrzucali całkowitą wiarę w istnienie Boga. Sensualizm -to pogląd filozoficzny uznający, że najlepszą droga poznania jest poznanie zmysłowe. Przedstawiciel tego kierunku w teorii poznania, był angielski filozof J. Locke, który twierdził, iż,, nie ma niczego w umyśle, co nie istniałoby w zmysłach".

5

6

7 Kolonie w Ameryce Północnej

8 Okres w historii Francji trwający od 1789 do 1799, w którym doszło do głębokich zmian polityczno-społecznych i obalenia monarchii Burbonów. Za jej symboliczny początek uważa się zdobycie przez lud Paryża twierdzy Bastylia 14 lipca 1789 roku. Natomiast za koniec rewolucji uznaje się kres rządów Dyrektoriatu 9 listopada 1799 roku, kiedy to Napoleon Bonaparte przeprowadził zamach stanu ogłaszając się dzień później Pierwszym Konsulem. Okres w historii Francji trwający od 1789 do 1799, w którym doszło do głębokich zmian polityczno-społecznych i obalenia monarchii Burbonów. Za jej symboliczny początek uważa się zdobycie przez lud Paryża twierdzy Bastylia 14 lipca 1789 roku. Natomiast za koniec rewolucji uznaje się kres rządów Dyrektoriatu 9 listopada 1799 roku, kiedy to Napoleon Bonaparte przeprowadził zamach stanu ogłaszając się dzień później Pierwszym Konsulem. Przyczyny: Zła sytuacja ekonomiczna i nierównomierny rozwój gospodarczy, Klęski żywiołowe, nędza, głód, Wystawne życie Ludwika XVI i jego żony, Bardzo wysokie podatki ściągane na rzecz króla i kleru, Podział społeczeństwa na 3 stany, 5 maja - zwołanie stanów Generalnych,

9 Deklaracja Praw Człowieka i Obywatela 1789r. Rousseau - suwerenność; wszelka władza społeczności ludzkiej początek swój bierze z woli ludu Monteskiusz-podział władzy na ustawodawczą, sądowniczą i wykonawczą Równość wobec praw politycznyc h i ciężarów podatkowy ch, zniesienie przywilejów stanowych Wolność wyrażania przekonań, nietykalność osobista, wolność gospodarcza

10 Etapy rewolucjiCharakterystyka Wydarzenia Monarchia parlamentarna 1789-1791 Kryzys gospodarczy, nieurodzaje, tarapaty finansowe monarchii(ogromny dług państwowy po wojnie z Anglią w obronie USA). -otwarcie Stanów Generalnych -14 lipca 1789- zdobycie Bastylii -ogłoszenie równości obywateli wobec prawa, zniesienie obciążeń feudalnych, -26 sierpnia 1789-uchwalenie Deklaracji Praw Człowieka i Obywatela, -konfiskata dóbr kościelnych, zakaz strajków, -3 września 1791- uchwalenie Konstytucji Monarchia konstytucyjna 1791- 1792 Rozruchy w kraju; rośnie rola klubów politycznych, m.in. jakobinów i kordelierów. - zamieszki w Paryżu, aresztowanie króla, Republika Żyrondystów 1792- 1796 Rządy żyrondystów- zwolenników republiki, w kraju panuje chaos i głód. -powszechne wybory, -27 stycznia 1793-ścięcie Ludwika XVI, -zwycięstwo armii na froncie pod Valmy, -powołanie Komitetu Ocalenia Publicznego na czele z Dantomem Dyktatura jakobinów 1793- 1794 Rządy terroru jakobinów i przebudowa porządku społecznego(walka z religią i kontrola rynku żywności), załamanie gospodarcze. -powszechny obowiązek służby wojskowej, -opieka państwa nad oświatą, -likwidowanie spółek handlowych, -zburzenie Lyonu Rządy Dyrektoriatu 1794-1799 Zawężenie praw wyborczych, tolerancja religijna, wojny -stopniowe wybory do parlamentu( Rada 500-set), -ogłoszenie bankructwa przez skarb państwa

11

12 król polski 1764–1795, Obrany na króla pod naciskiem carycy Katarzyny II i Familii; dążył do wzmocnienia i unowocześnienia państwa oraz, początkowo, do uwolnienia się od zależności od Rosji; popierał reformy Czartoryskich. Stanisław August Poniatowski był współinicjatore m i protektorem Komisji Edukacji Narodowej był zwolennikiem wprowadzeni a Kodeksu Andrzeja Zamoyskiego był mecenasem literatury (inicjator Monitora, organizator obiadów czwartkowych), teatru, sztuki (przebudowa Zamku Król., budowa zespołu pałacowego Łazienek popierał zakładanie manufaktur zał. Szkołę Rycerską (1765)

13

14 1767-68 -w wyniku sejmu delegacyjnego na polecenie carycy Katarzyny II, ambasador rosyjski Mikołaj Repnin miał usunąć grupę senatorów sprzeciwiających się równouprawnieniu dysydentów. Zostali wywiezieni w głąb Rosji, gdzie internowano ich na 5 lat. Sejm delegacyjny zaakceptował protektorat Rosji nad Rzeczpospolitą- gwarantką ustroju państwa stała się Katarzyna II. Prawa kardynalne : Utrzymywanie wolnej lekcji Możliwość liberum veto Nietykalność osobista szlachty Prawo rokoszu Równouprawnienie Dysydentów Równouprawnienie Dysydentów

15

16 PrusyAustriaRosja Prusy Królewskie (bez Gdańska i Torunia) oraz część Kujaw i Warmię. Południowa część Małopolski i prawie cała Ruś Czerwona(miast o Lwów). Polskie Inflanty i część Białorusi.

17 Uchwa ł y sejmu rozbiorowego (1773-75) Zatwierdzenie rozbioru Polski Powo ł anie Komisji Edukacji Narodowej Uchwalenie liczby wojska do 30 tys., ujednolicenie c ł a i podatków Powo ł anie Rady Nieustaj ą cej(rz ą d z ł o ż ony z króla 18 senatorów i 18 pos ł ów-kierowa ł sprawami pa ń stwowymi mi ę dzy sejmami)

18

19

20 PrusyRosja Wielkopolska, duża część Mazowsza, Gdańsk i Toruń. Większość Białorusi, Ukraina nadnieprzańska oraz Podole.

21 Insurekcja Kościuszkowska 1794 : Była skierowana przeciwko Rosji i Prusom, Prowokatorami powstania była Kuźnica Kołątajowska, Wobec narastającego w kraju napięcia ambasador Rosji nakazał skoncentrowanie sił rosyjskich w okolicach Warszawy, 24 marca 1794r. Kościuszko ogłosił Akt powstania, gdzie stawał się Najwyższym Naczelnikiem Sił Zbrojnych Narodowych, Cel powstania : przywrócenie i zabezpieczenie całości jej granic, 4 kwietnia1794 pod Racławicami wojska powstańcze pod wodzą samego Kościuszki stoczyły zwycięską bitwę z wojskami rosyjskimi, 17 kwietnia 1794 wybuchła insurekcja warszawska, 23 kwietnia 1794 wybuchła insurekcja w Wilnie, 6 czerwca pod Szczekocinami doszło do bitwy wojsk polskich z połączonymi siłami rosyjsko-pruskimi. Po zaciętych walkach Polacy zmuszeni zostali do odwrotu ku Warszawie, 10 października 1794 pod Maciejowicami doszło do bitwy pomiędzy wojskami polskimi, a wojskami rosyjskimi. W wyniku przegranej dla Polaków bitwy do niewoli dostał się ranny naczelnik insurekcji - Tadeusz Kościuszko, Insurekcja Kościuszkowska 1794 : Była skierowana przeciwko Rosji i Prusom, Prowokatorami powstania była Kuźnica Kołątajowska, Wobec narastającego w kraju napięcia ambasador Rosji nakazał skoncentrowanie sił rosyjskich w okolicach Warszawy, 24 marca 1794r. Kościuszko ogłosił Akt powstania, gdzie stawał się Najwyższym Naczelnikiem Sił Zbrojnych Narodowych, Cel powstania : przywrócenie i zabezpieczenie całości jej granic, 4 kwietnia1794 pod Racławicami wojska powstańcze pod wodzą samego Kościuszki stoczyły zwycięską bitwę z wojskami rosyjskimi, 17 kwietnia 1794 wybuchła insurekcja warszawska, 23 kwietnia 1794 wybuchła insurekcja w Wilnie, 6 czerwca pod Szczekocinami doszło do bitwy wojsk polskich z połączonymi siłami rosyjsko-pruskimi. Po zaciętych walkach Polacy zmuszeni zostali do odwrotu ku Warszawie, 10 października 1794 pod Maciejowicami doszło do bitwy pomiędzy wojskami polskimi, a wojskami rosyjskimi. W wyniku przegranej dla Polaków bitwy do niewoli dostał się ranny naczelnik insurekcji - Tadeusz Kościuszko,

22 III rozbiór Polski -1795

23 Polska po III rozbiorze

24 Wolność -oświecenie sformułowano podstawy liberalizmu, tj. poglądu iż najwyższą wartością jest wolność, Tolerancja religijna -domagano się swobody wyznania oraz rozdziału Kościoła od państwa, Równość -oświecenie to okres w którym każdy z obywateli ma udział w rządzeniu swoim krajem, Braterstwo -ludzie oświecenia określili także powszechne prawa obywatela, Postęp - oświecenie określiło naukę jako najwartościowszy model wyjaśniania świata, Immanuel Kant w rozprawie z 1784 r. "Co to jest Oświecenie?" mówił: "Oświeceniem nazywamy wyjście człowieka z niepełnoletności, w którą popadł z własnej winy. Niepełnoletność to niezdolność człowieka do posługiwania się swym własnym rozumem, bez obcego kierownictwa.

25

26 Linki: http://www.youtube.com/watch?v=lRRSkaXnp1w http://www.youtube.com/watch?v=d79Irw79CqQhttp://www.youtube.com/watch?v=d79Irw79CqQ - droga do niepodległości USA http://www.youtube.com/watch?v=W4G1CXzT6WUhttp://www.youtube.com/watch?v=W4G1CXzT6WU - konfederacja barska http://www.youtube.com/watch?v=qybLNXuQ-tMhttp://www.youtube.com/watch?v=qybLNXuQ-tM - sejm Wielki Czteroletni Linki: http://www.youtube.com/watch?v=lRRSkaXnp1w http://www.youtube.com/watch?v=d79Irw79CqQhttp://www.youtube.com/watch?v=d79Irw79CqQ - droga do niepodległości USA http://www.youtube.com/watch?v=W4G1CXzT6WUhttp://www.youtube.com/watch?v=W4G1CXzT6WU - konfederacja barska http://www.youtube.com/watch?v=qybLNXuQ-tMhttp://www.youtube.com/watch?v=qybLNXuQ-tM - sejm Wielki Czteroletni

27 Autorzy: Urszula Grad Paulina Mac Katarzyna Karakuła Pozostała część naszej klasy: Mariola Babiarz Klaudia Balawender Ania Banaś Patrycja Cisek Dominik Cybulski Ewa Cyran Olek Czech Rafał Drozd Ola Ficek Ania Frączek

28 Paulina Hawro Ewelina Hućko Monika Jania Angelika Jarosz Angelika Kuca Monika Kuźniar Paulina Lorenc Ewelina Mach Patryk Malec Karolina Niemczak Arek Panek Małgorzata Pudło Dorota Salach Emilka Szpindor Joanna Świątoniowska Małgorzata Wawrzkiweicz Karina Wilczek

29

30


Pobierz ppt "Przypada na lata 1688-1789; jest to epoka w dziejach kultury europejskiej między barokiem a romantyzmem, Człowiek w centrum myśli, Rozwój szkół,instytucji."

Podobne prezentacje


Reklamy Google