Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

EGZAMINACYJNA CENTRALNA KOMISJA 1 EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE Elżbieta Goźlińska Katarzyna Koletyńska Halina Sitko EGZAMINACYJNA CENTRALNA.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "EGZAMINACYJNA CENTRALNA KOMISJA 1 EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE Elżbieta Goźlińska Katarzyna Koletyńska Halina Sitko EGZAMINACYJNA CENTRALNA."— Zapis prezentacji:

1 EGZAMINACYJNA CENTRALNA KOMISJA 1 EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE Elżbieta Goźlińska Katarzyna Koletyńska Halina Sitko EGZAMINACYJNA CENTRALNA KOMISJA

2 EGZAMINACYJNA CENTRALNA KOMISJA 2 Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe Jest egzaminem zewnętrznym co oznacza, że: jest przeprowadzony przez instytucję zewnętrzną względem szkoły i pod jej nadzorem, wykorzystuje opracowane przez nią jednolite zadania egzaminacyjne, kryteria oceniania i zasady przeprowadzania egzaminu, sprawdzany jest przez niezależnych od szkoły egzaminatorów, jego istotę stanowi oddzielenie procesu sprawdzania i oceniania osiągnięć uczniów od procesu kształcenia, dzięki czemu możliwe jest uzyskanie porównywalnej i obiektywnej oceny poziomu osiągnięć zdających.

3 EGZAMINACYJNA CENTRALNA KOMISJA 3 Porównywalność i obiektywizm egzaminu zapewniają: ustalone i zatwierdzone przez ministra właściwego ds. oświaty i wychowania standardy wymagań będące podstawą przeprowadzania egzaminu, jednolite w całym kraju zadania egzaminacyjne opracowane na bazie standardów egzaminacyjnych, jednakowe warunki egzaminowania, specjalnie przygotowani egzaminatorzy zewnętrzni wpisani do ewidencji prowadzonych przez okręgowe komisje egzaminacyjne.

4 EGZAMINACYJNA CENTRALNA KOMISJA 4 Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe Wymagania egzaminacyjne zostaną przez zdającego spełnione, gdy sprosta on postawionym przed nim zadaniom egzaminacyjnym, tj. gdy poszczególne czynności sprawdzane testem egzaminacyjnym będą wykonane zgodnie z założonymi kryteriami Zwany egzaminem zawodowym jest formą oceny poziomu opanowania wiadomości i umiejętności z zakresu danego zawodu, ustalonych w standardach wymagań będących podstawą przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe

5 EGZAMINACYJNA CENTRALNA KOMISJA 5 Standardy wymagań egzaminacyjnych Standardy wymagań będące podstawą przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w 75 zawodach, w których kształcenie odbywa się w zasadniczych szkołach zawodowych i szkołach policealnych są określone przez Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w załączniku do rozporządzenia z dnia 3 lutego 2003 r. w sprawie standardów wymagań będących podstawą przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe (DzU nr 49, poz. 411).

6 EGZAMINACYJNA CENTRALNA KOMISJA 6 CZĘŚĆ I – ZAKRES WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI WŁAŚCIWYCH DLA KWALIFIKACJI W ZAWODZIE Absolwent powinien umieć: 1. Czytać ze zrozumieniem informacje przedstawione w formie opisu, instrukcji, rysunków, szkiców, wykresów, dokumentacji technicznej i technologicznej 2. Przetwarzać dane liczbowe i operacyjne 3. Bezpiecznie wykonywać zadania zawodowe zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska STANDARD WYMAGAŃ EGZAMINACYJNYCH Etap pisemny egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe obejmuje:

7 EGZAMINACYJNA CENTRALNA KOMISJA 7 CZĘŚĆ II – ZAKRES WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI ZWIĄZANYCH Z ZATRUDNIENIEM I DZIAŁALNOŚCIĄ GOSPODARCZĄ Absolwent powinien umieć: 1. Czytać ze zrozumieniem informacje przedstawione w formie: opisu, instrukcji, tabeli, wykresu, w szczególności: 1.1 rozróżniać podstawowe pojęcia i terminy z obszaru funkcjonowania gospodarki oraz prawa pracy, prawa podatkowego i przepisów regulujących podejmowanie i wykonywanie działalności gospodarczej, 1.2 rozróżniać dokumenty związane z zatrudnieniem oraz podejmowaniem i wykonywaniem działalności gospodarczej, 1.3 identyfikować i analizować informacje dotyczące wymagań i uprawnień pracownika, pracodawcy, bezrobotnego i klienta. 2. Przetwarzać dane liczbowe i operacyjne, w szczególności: 2.1 analizować informacje związane z podnoszeniem kwalifikacji, poszukiwaniem pracy i zatrudnieniem oraz podejmowaniem i wykonywaniem działalności gospodarczej, 2.2 sporządzać dokumenty związane z poszukiwaniem pracy i zatrudnieniem oraz z podejmowaniem i wykonywaniem działalności gospodarczej, 2.3 rozróżniać skutki wynikające z nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy. STANDARD WYMAGAŃ EGZAMINACYJNYCH Etap pisemny egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe obejmuje:

8 EGZAMINACYJNA CENTRALNA KOMISJA 8 PRAKTYCZNE UMIEJĘTNOŚCI Z ZAKRESU KWALIFIKACJI W ZAWODZIE, UJĘTE W TEMATACH ZADANIA EGZAMINACYJNEGO Wymagania egzaminacyjne stanowią umiejętności praktyczne absolwenta sprawdzane i oceniane na egzaminie. Sformułowane zostały w czterech obszarach. Absolwent powinien umieć: 1. Planować czynności związane z wykonaniem zadania 2. Organizować stanowisko pracy 3. Wykonać zadanie egzaminacyjne z zachowaniem przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska i wykazać się umiejętnościami określonymi w tematach zadań egzaminacyjnych 4. Prezentować efekt wykonanego zadania STANDARD WYMAGAŃ EGZAMINACYJNYCH Etap praktyczny egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe obejmuje :

9 EGZAMINACYJNA CENTRALNA KOMISJA 9 Struktura egzaminu potwierdzającego kwalifikacjezawodowe Struktura egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe Część II – zakres wiadomości i umiejętności związanych z zatrudnieniem i działalnością gospodarczą Zdający rozwiązuje test zawierający 20 zadań zamkniętych ETAP PISEMNY Czas trwania 120 minut (+ 30 min) Etap praktyczny – obejmuje praktyczne umiejętności z zakresu kwalifikacji w zawodzie, objęte tematem (tematami) Zdający wykonuje 1 zadanie egzaminacyjne i oceniany jest przez trzyosobowy zespół egzaminatorów prowadzących obserwację Czas trwania 180 – 240 min Część I – zakres wiadomości i umiejętności właściwych dla kwalifikacji w zawodzie Zdający rozwiązuje test zawierający 50 zadań zamkniętych ETAP PRAKTYCZNY

10 EGZAMINACYJNA CENTRALNA KOMISJA 10 Warunki zdania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe Część II – zakres wiadomości i umiejętności związanych z zatrudnieniem i działalnością gospodarczą zalicza min. 30% punktów ETAP PISEMNY Etap zdany, jeśli zaliczone są obie części Obejmuje praktyczne umiejętności z zakresu kwalifikacji w zawodzie, objęte tematem (tematami) zalicza min. 75% punktów Część I – zakres wiadomości i umiejętności właściwych dla kwalifikacji w zawodzie zalicza min. 50% punktów ETAP PRAKTYCZNY Egzamin zdany, jeśli zaliczone są oba etapy

11 EGZAMINACYJNA CENTRALNA KOMISJA 11 Typy szkół ponadgimnazjalnych, których ukończenie umożliwia przystąpienie do egzaminu zawodowego ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA 2004 ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA: - od 2004 (zawody dwuletnie), 2005 - od 2005 (zawody trzyletnie), TECHNIKUM 2006 TECHNIKUM – od 2006, TECHNIKUM UZUPEŁNIAJĄCE 2007 TECHNIKUM UZUPEŁNIAJĄCE - od 2007, SZKOŁA POLICEALNA 2006-2008 SZKOŁA POLICEALNA – od 2006-2008.

12 EGZAMINACYJNA CENTRALNA KOMISJA 12 Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe jest przeprowadzany przez OKE w sesji: letniej Harmonogram przeprowadzania egzaminu ustala dyrektor CKE i ogłasza go na stronie internetowej CKE nie później niż na 4 miesiące przed terminem egzaminu. zimowej * * * * * * * * * *

13 EGZAMINACYJNA CENTRALNA KOMISJA 13 Gdzie odbywa się egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe ? Etap pisemny odbywa się w szkole, którą ukończył zdający. Tylko w sytuacjach szczególnych egzamin może być przeprowadzany w innym miejscu, wskazanym przez OKE. Etap praktyczny odbywa się w upoważnionej: - szkole - placówce kształcenia praktycznego, - placówce kształcenia ustawicznego - lub u upoważnionego pracodawcy.

14 EGZAMINACYJNA CENTRALNA KOMISJA 14 Dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej upoważnia do zorganizowania etapu praktycznego egzaminu zawodowego szkołę, placówkę, albo pracodawcę na ich wniosek, złożony nie później niż na 12 miesięcy przed terminem egzaminu, jeżeli posiadają warunki zapewniające prawidłowy przebieg etapu praktycznego egzaminu zawodowego, a w szczególności: 1) umożliwia przeprowadzenie etapu praktycznego obejmującego sprawdzenie praktycznych umiejętności z zakresu kwalifikacji w danym zawodzie; 2) zapewnia warunki techniczne, w tym wyposażenie stanowisk do wykonywania zadań egzaminacyjnych, zgodnie ze standardami wymagań egzaminacyjnych, 3) zapewnia warunki do samodzielnego wykonywania zadań egzaminacyjnych przez zdających, z uwzględnieniem bhp, oraz warunki socjalne; 4) zapewnia absolwentom przystąpienie do egzaminu zawodowego w warunkach i formie dostosowanych do ich indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych; 5) zapewnia zdającym pierwszą pomoc medyczną. Upoważnienia udziela się na okres nie dłuższy niż. Upoważnienia udziela się na okres nie dłuższy niż trzy lata. Upoważnienie

15 EGZAMINACYJNA CENTRALNA KOMISJA 15 Deklaracjazdającego Deklaracja zdającego Egzamin jest nieobowiązkowy, dlatego każdy kto chce do niego przystąpić musi złożyć pisemną deklarację: przewodniczącemu szkolnego zespołu egzaminacyjnego - czyli dyrektorowi szkoły w terminie: * do 20 grudnia – dla zdających w sesji letniej * do 20 września – dla zdających w sesji zimowej

16 EGZAMINACYJNA CENTRALNA KOMISJA 16

17 EGZAMINACYJNA CENTRALNA KOMISJA 17 INFORMATOR ZAWIERA opis zakresu egzaminu dla danego zawodu – szczegółowy wykaz wiadomości i umiejętności sprawdzanych na egzaminie, kryteria oceniania, formy i warunki przeprowadzania egzaminu, przykładowe zadania egzaminacyjne.

18 EGZAMINACYJNA CENTRALNA KOMISJA 18 ZA ORGANIZACJĘ I PRZEBIEG EGZAMINU ZAWODOWEGO ZA ORGANIZACJĘ I PRZEBIEG EGZAMINU ZAWODOWEGO w danej szkole lub placówce odpowiada PRZEWODNICZĄCY SZKOLNEGO ZESPOŁU EGZAMINACYJNEGO W przypadku etapu pisemnego przewodniczącym SZE jest: DYREKTOR SZKOŁY LUB PLACÓWKI W przypadku etapu praktycznego przewodniczącym SZE jest : DYREKTOR UPOWAŻNIONEJ SZKOŁY LUB PLACÓWKI ALBO UPOWAŻNIONY PRACODAWCA

19 EGZAMINACYJNA CENTRALNA KOMISJA 19 Zadania przewodniczącego szkolnego zespołu egzaminacyjnego Przewodniczący SZE: * powołuje: - zespoły nadzorujące przebieg etapu pisemnego - zespoły egzaminacyjne do przeprowadzenia etapu praktycznego, jeżeli szkoła lub placówka posiada upoważnienie * odbiera pakiety zawierające: - arkusze egzaminacyjne i karty odpowiedzi do etapu pisemnego - arkusze egzaminacyjne, arkusze obserwacji i karty obserwacji do etapu praktycznego, jeżeli szkoła lub placówka posiada upoważnienie * przekazuje dyrektorowi okręgowej komisji egzaminacyjnej: - karty odpowiedzi z etapu pisemnego - arkusze obserwacji i karty obserwacji z etapu praktycznego * opracowuje i ogłasza wewnętrzny harmonogram przeprowadzania etapu praktycznego, jeżeli szkoła lub placówka posiada upoważnienie

20 EGZAMINACYJNA CENTRALNA KOMISJA 20 SZKOLNY ZESPÓŁ EGZAMINACYJNY Przewodniczący: dyrektor szkoły lub placówki albo dyrektor upoważnionej szkoły lub placówki albo upoważniony pracodawca – w przypadku etapu praktycznego Zastępca przewodniczącego (ewentualnie): powołany przez przewodniczącego szkolnego zespołu egzaminacyjnego, nie później niż 3 miesiące przed terminem egzaminu, spośród nauczycieli zatrudnionych w danej szkole lub placówce (albo spośród pracowników – w przypadku pracodawcy) Członkowie: powołani przez przewodniczącego szkolnego zespołu egzaminacyjnego

21 EGZAMINACYJNA CENTRALNA KOMISJA 21 ETAP PISEMNY ZESPOŁYNADZORUJĄCE przebieg etapu pisemnego w poszczególnych salach egzaminacyjnych ETAP PISEMNY ZESPOŁY NADZORUJĄCE przebieg etapu pisemnego w poszczególnych salach egzaminacyjnych Przewodniczący: * wyznaczony przez przewodniczącego szkolnego zespołu egzaminacyjnego * spośród członków zespołu nadzorującego, Członkowie: * powołani przez przewodniczącego szkolnego zespołu egzaminacyjnego, * spośród członków szkolnego zespołu egzaminacyjnego, * min. 3 nauczycieli zajęć edukacyjnych nieobjętych egzaminem zawodowym, * co najmniej jeden nauczyciel musi być zatrudniony w innej szkole lub placówce

22 EGZAMINACYJNA CENTRALNA KOMISJA 22 ETAP PRAKTYCZNY ZESPOŁYEGZAMINACYJNE do przeprowadzenia etapu praktycznego egzaminu zawodowego ETAP PRAKTYCZNY ZESPOŁY EGZAMINACYJNE do przeprowadzenia etapu praktycznego egzaminu zawodowego Przewodniczący: * wyznaczony przez przewodniczącego szkolnego zespołu egzaminacyjnego Członkowie: * powołani przez przewodniczącego szkolnego zespołu egzaminacyjnego, * spośród członków zespołu egzaminacyjnego, * egzaminatorzy okręgowej komisji egzaminacyjnej wpisani do ewidencji, wybrani spośród osób wskazanych przez dyrektora OKE Uwaga: w skład zespołu wchodzi co najmniej trzech egzaminatorów wpisanych do ewidencji

23 EGZAMINACYJNA CENTRALNA KOMISJA 23 ZDAJ Ą CY ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI Mają prawo przystąpić do egzaminu zawodowego w warunkach i formie dostosowanych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych zdającego 1.Na podstawie opinii poradni psychologiczno - pedagogicznej (publicznej lub niepublicznej) w tym poradni specjalistycznej (publicznej lub niepublicznej): opinia powinna być wydana nie później niż do końca września roku szkolnego, w którym jest przeprowadzany egzamin zawodowy i nie wcześniej niż na 2 lata przed tym terminem. 2.Na podstawie orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania: orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania wydaje się na czas określony, wskazany w zaświadczeniu o stanie zdrowia ucznia. 3.Na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego: orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydaje się na okres roku szkolnego, etapu edukacyjnego, okresu kształcenia w danej szkole albo na czas nieokreślony.

24 EGZAMINACYJNA CENTRALNA KOMISJA 24 ZDAJĄCY ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI Za dostosowanie warunków i formy przeprowadzania egzaminu zawodowego do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych absolwentów odpowiada PRZEWODNICZĄCY SZKOLNEGO ZESPOŁU EGZAMINACYJNEGO

25 EGZAMINACYJNA CENTRALNA KOMISJA 25 Prezentacja wyników egzaminu potwierdzającego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowego 2004

26 EGZAMINACYJNA CENTRALNA KOMISJA 26 Wynik egzaminu zewnętrznego INFORMACJA O STOPNIU SPEŁNIENIA PRZEZ ZDAJĄCEGO WYMAGAŃ EGZAMINACYJNYCH Wynik etapu pisemnego egzaminu zawodowego ustala komisja okręgowa, po elektronicznym odczytaniu karty odpowiedzi, na podstawie liczby punktów uzyskanych z każdej części tego etapu. Wynik etapu praktycznego egzaminu zawodowego ustala komisja okręgowa po elektronicznym odczytaniu wypełnionej przez egzaminatorów karty obserwacji, na podstawie liczby uzyskanych punktów. Wynik egzaminu zawodowego ustala i ogłasza dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej. Wynik ustalony przez dyrektora OKE jest ostateczny Zdający, który uzyskał wynik pozytywny, zdał egzamin i otrzymuje dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe. Dyplom wydaje okręgowa komisja egzaminacyjna.

27 EGZAMINACYJNA CENTRALNA KOMISJA 27 Przystąpili do niego uczniowie dwuletnich zasadniczych szkół zawodowych na podbudowie gimnazjum. Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe 2004

28 EGZAMINACYJNA CENTRALNA KOMISJA 28

29 EGZAMINACYJNA CENTRALNA KOMISJA 29 Wyniki etapu pisemnego w poszczególnych zawodach

30 EGZAMINACYJNA CENTRALNA KOMISJA 30 Wyniki etapu praktycznego w poszczególnych zawodach

31 EGZAMINACYJNA CENTRALNA KOMISJA 31 Wyniki egzaminu w poszczególnych zawodach

32 EGZAMINACYJNA CENTRALNA KOMISJA 32 Zestawienie wyników egzaminu z podziałem na komisje okręgowe OKE zdający etap pisemny etap pisemny etap pisemny etap cały egzamin część I - część II całość praktyczny Gdańsk przystąpiło3 4743 4743 4743 3443 478 zdało3 0332 9882 7662 4182 056 zdało %87%86%80%72%59% Jaworzno przystąpiło2 1492 1492 1492 0962 155 zdało1 8231 8131 6551 8331 454 zdało %85%84%77%87%67% Kraków przystąpiło3 7833 7833 7833 5753 792 zdało3 1023 1072 7463 2492 460 zdało %82%82%73%91%65% Łomża przystąpiło1 2891 2891 2891 2351 298 zdało1 0801 058956989779 zdało %84%82%74%80%60% Łódź przystąpiło1 1031 1031 1031 0341 104 zdało926970871897737 zdało %84%88%79%87%67% Poznań przystąpiło4 5154 5154 5154 3714 527 zdało3 8503 7883 4803 6152 933 zdało %85%84%77%83%65% Warszawa przystąpiło1 8141 8141 8141 7301 819 zdało1 4341 4831 2851 4461 068 zdało %79%82%71%84%59% Wrocław przystąpiło1 8841 8841 8841 7921 893 zdało1 5681 5511 4021 3631 122 zdało %83%82%74%76%59% kraj przystąpiło20 01120 01120 01119 17720 066 zdało16 81616 75815 16115 81012 609 zdało %84%84%76%82%63%

33 EGZAMINACYJNA CENTRALNA KOMISJA 33 PONOWNEPRZYSTĄPIENIE DO EGZAMINU PONOWNE PRZYSTĄPIENIE DO EGZAMINU Osoba, która nie przystąpiła do egzaminu zawodowego lub odpowiedniego etapu tego egzaminu, przerwała egzamin zawodowy albo nie uzyskała wymaganej do zdania egzaminu zawodowego liczby punktów z danego etapu tego egzaminu, ma prawo przystąpić do egzaminu zawodowego lub odpowiedniego etapu tego egzaminu w kolejnych terminach jego przeprowadzania. Osoby, które zamierzają przystąpić do egzaminu zawodowego lub odpowiedniego etapu tego egzaminu, składają dyrektorowi okręgowej komisji egzaminacyjnej deklarację przystąpienia do egzaminu zawodowego lub odpowiedniego etapu tego egzaminu Po upływie 3 lat od daty pierwszego egzaminu zawodowego osoby te, zdają egzamin zawodowy w pełnym zakresie.


Pobierz ppt "EGZAMINACYJNA CENTRALNA KOMISJA 1 EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE Elżbieta Goźlińska Katarzyna Koletyńska Halina Sitko EGZAMINACYJNA CENTRALNA."

Podobne prezentacje


Reklamy Google