Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

The United Kingdom of Great Britain Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii Four countries create The United Kingdom of Great Britain: 1.England 2.Wales.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "The United Kingdom of Great Britain Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii Four countries create The United Kingdom of Great Britain: 1.England 2.Wales."— Zapis prezentacji:

1 The United Kingdom of Great Britain Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii Four countries create The United Kingdom of Great Britain: 1.England 2.Wales 3.Scotland 4.Northern Ireland Cztery pa ń stwa tworz ą ce Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii: 1.Anglia 2.Walia 3.Szkocja 4.Północna Irlandia

2 Scotland Szkocja Prepared by: Jagoda Staniszewska & Natalia Szczepocka

3 Location Poło ż enie It covers the northern part of the British Isles and the Hebrides, Orkney and Shetland. On the south it borders with England. Obejmuje północn ą cz ęść wysp Brytyjskich oraz Hebrydy, Orkady i Szetlandy. Na południu graniczy z Angli ą.

4 National symbols Symbole narodowe The royal coat of arms of Scotland Królewski herb Szkocji It was used as the official coat of arms of the Kingdom of Scotland until the Acts of Union of 1707. Był u ż ywany jako oficjalny herb Królestwa Szkocji a ż od Dziejów Zwi ą zku roku 1707.

5 Anthem of Scotland Hymn Szkocji English version O Flower of Scotland, When will we see Your like again, That fought and died for, Your wee bit Hill and Glen, And stood against him, Proud Edward's Army, And sent him homeward, Tae think again. Scottish version O Flouer o Scotland, Whan will we see, Yer like again, That focht and dee'd for, Yer wee bit Hill an Glenn, An stuid agin him, Prood Edward's Airmie, An sent him hamewart, Tae think again.

6 Flag of Scotland Flaga Szkocji The first of these (called Saltire) refers to the patron of Scotland – Saint Andrew. He doesnt want to die on a cross on which Jesus was crucified, so he died on a oblique beams. This was his last request. Pierwsza z nich (zwana Saltire) nawi ą zuje do patrona Szkocji – Ś wi ę tego Andrzeja. On nie chciał umrze ć na krzy ż u, na którym został ukrzy ż owany Jezus, wi ę c zmarł na uko ś nych belkach. To była jego ostatnia pro ś ba.

7 Scotland in our heads… Szkocja w naszych głowach … We usually associate Scotland with characteristic instrument – bagpipes, kilts and famous town – Glasgow. Zazwyczaj kojarzymy Szkocj ę z charakterystycznym instrumentem – dudami, szkockim spódnicami, które nosz ą nazw ę kilts i słynnym miastem – Glasgow.

8 Edynburg or Glasgow? Edynburg czy Glasgow? Of course, Edynburg is a capital of Scotland! But Glasgow is considered as commercial capital of Scotland. Its the biggest city of this country. Oczywi ś cie, ż e Edynburg jest stolic ą Szkocji. Ale Glasgow jest uwa ż ane za komercyjn ą stolic ę Szkocji. Jest najwi ę kszym miastem tego pa ń stwa.

9 Loch Ness I think everybody knows the legend about a monster from the lake, right? The legend about Nessie! Nessie is a monster from the Loch Ness. And Loch Ness is located in the Scottish Highlands. My ś l ę, ż e ka ż dy zna legend ę o potworze z jeziora, prawda? Legenda o Nessiem! Nessie to potwór z jeziora Loch Ness. A jest ono poło ż one na szkockich wy ż ynach.

10 Scotland on pictures Szkocja na obrazach

11 Bibiliography Bibliografia http://pl.wikipedia.org/wiki/Edynburg http://pl.wikipedia.org/wiki/Glasgow http://en.wikipedia.org/wiki/Loch_Ness http://pygaman.w.interia.pl/

12 The End… Koniec… Thank you for your attention. Dzi ę kuj ę za uwag ę.


Pobierz ppt "The United Kingdom of Great Britain Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii Four countries create The United Kingdom of Great Britain: 1.England 2.Wales."

Podobne prezentacje


Reklamy Google