Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Flaga Wielkiej Brytanii: Wielka Brytania to powszechnie u ż ywana nazwa Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, które nale ż

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Flaga Wielkiej Brytanii: Wielka Brytania to powszechnie u ż ywana nazwa Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, które nale ż"— Zapis prezentacji:

1

2 Flaga Wielkiej Brytanii:

3 Wielka Brytania to powszechnie u ż ywana nazwa Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, które nale ż y do Rady Bezpiecze ń stwa ONZ. Posiada w niej prawo veta. To jeden z dowodów na to, ż e Wielka Brytania to jedno z najwa ż niejszych pa ń stw współczesnego ś wiata. Równie ż to, ż e jej wojska stacjonuj ą w 80 krajach ś wiata i jest mocarstwem atomowym, posiadaj ą c 200 głowic.

4

5

6 Big Ben is the name of the bell weighing 14 tons mounted on top of the 106 meter high tower. It is considered a symbol of the United Kingdom. This bell hangs on one of the two towers of the London parliament. Big Ben jest to nazwa wa żą cego 14 ton dzwonu umieszczonego na szczycie 106 metrowej wie ż y. Uwa ż any jest on za symbol Wielkiej Brytanii. Dzwon ten zawisa na jednej z dwóch wie ż londy ń skiego parlamentu.

7

8 Edinburgh is the residence of the British monarch in Scotland. Situated on a hill, on the eastern end of the Royal Mile, which among other things leads to zamku.W year there were 1128 Holyrood Abbey. Edynburgu jest rezydencj ą monarchów brytyjskich w Szkocji. Poło ż ony jest na wzniesieniu, na wschodnim ko ń cu Royal Mile, która mi ę dzy innymi prowadzi do zamku.W roku 1128 znajdowało si ę tu Opactwo Holyrood.

9

10 Place of meetings of both chambers of Parliament of the United Kingdom. Palace is located in London, in the City of Westminster, on the left bank of the River Thames. Miejsce posiedze ń obu izb Parlamentu Zjednoczonego Królestwa. Pałac znajduje si ę w Londynie, w dzielnicy City of Westminster, na lewym brzegu rzeki Tamizy.

11

12 One of the most famous European megalithic monuments, dating from the Neolithic period and the Bronze Age. Megalith is located within 13 km from the city of Salisbury in Wiltshire in southern England. Jedna z najsłynniejszych europejskich budowli megalitycznych, pochodz ą ca z epoki neolitu oraz br ą zu. Megalit poło ż ony jest w odległo ś ci 13 km od miasta Salisbury w hrabstwie Wiltshire w południowej Anglii.

13

14 Drawbridge in London sometimes confused with the adjacent London Bridge London Bridge, conducted by the River Thames, near the Tower of London, from which it takes its name. Most zwodzony w Londynie mylony niekiedy z s ą siednim mostem Londy ń skim London Bridge, przeprowadzony przez Tamiz ę, w pobli ż u Tower of London, od której bierze sw ą nazw ę.

15

16 Freshwater lake located in Scotland, with a length of about 37 km. It is situated at a height of 16 m above sea level, southwest of the city of Inverness. It is the largest body of water on the tectonic line known as the Great Glen, which runs from the north from Inverness to Fort William in the south. Słodkowodne jezioro poło ż one w Szkocji, o długo ś ci około 37 km. Poło ż one jest na wysoko ś ci 16 m n.p.m., na południowy zachód od miasta Inverness. Jest to najwi ę kszy zbiornik wodny na linii tektonicznej znanej jako Great Glen, która biegnie z północy od Inverness do Fort William na południu.

17

18 Is the official residence of the British monarch and the largest royal palace in the world still fulfilling its original function. Jest oficjaln ą rezydencj ą brytyjskich monarchów i jednocze ś nie najwi ę kszym na ś wiecie pałacem królewskim wci ąż pełni ą cym sw ą pierwotn ą funkcj ę.

19

20 It is one of the most powerful and oldest fortresses in Britain. It is not only the symbol of Edinburgh but throughout Scotland. Jest jedn ą z najpot ęż niejszych i najstarszych fortec w Wielkiej Brytanii. Jest to symbol nie tylko samego Edynburga ale i całej Szkocji.

21

22 Medieval fortress in the Principality of Gwynedd, in north-west Wales (United Kingdom). Primal residence a motte, was replaced in the thirteenth century, the great Gothic castle, which today forms the southern part of the city fortifications historic Caernarfon Seiont located between the river and the Menai Strait at the mouth the Irish Sea. Ś redniowieczna warownia w ksi ę stwie Gwynedd, w północno-zachodniej Walii (Wielka Brytania).Pierwotn ą rezydencj ę typu motte, zast ą piono w XIII wieku wielkim gotyckim zamkiem, który dzi ś tworzy południow ą cz ęść obwarowa ń historycznej cz ęś ci miasta Caernarfon, poło ż onego mi ę dzy rzek ą Seiont i cie ś nin ą Menai Strait u uj ś cia do Morza Irlandzkiego.

23

24 The Hall, of which the walls were built in , as part of an intended reconstruction of the whole palace, is the oldest extant building on the Palace of Westminster site. Its floor area is about 1850 sq yds, and it is one of the largest mediaeval halls in Europe with an unsupported roof. Sala, której ś ciany zostały zbudowane w 1097/99, w ramach zamierzonego rekonstrukcji całego pałacu, to najstarsze istniej ą ce budynek na terenie Pałacu Westminster. Jego powierzchnia wynosi około 1850 m² jardów, i to jest jedna z najwi ę kszych sal ś redniowiecznych w Europie nieobsługiwanym dachu.

25

26 Tower of London, otherwise known as the Tower of London is one of the best and most interesting tourist attractions are offered in London. For hundreds of years it was the seat of rulers of England. The fortress is situated on the northern banks of the Thames, it protects several rows of old walls and moat channel which now. Tower of London, inaczej zwany Twierdzą Tower jest jedną z lepszych i ciekawszych atrakcji turystycznych jakie proponuje Londyn. Przez setki lat była ona siedzibą władców Anglii. Twierdza położona jest nad północnym brzegiem Tamizy, chroni ją kilka rzędów murów i dawne koryto fosy w którym obecnie rośnie trawa.

27

28 Tower of London, otherwise known as the Tower of London is one of the best and most interesting tourist attractions are offered in London. For hundreds of years it was the seat of rulers of England. The fortress is situated on the northern banks of the Thames, it protects several rows of old walls and moat channel which now grows grass. London Eye (Oko Londynu) usytuowane jest naprzeciwko Parlamentu, pomi ę dzy mostami Waterloo, a Westminster. London Eye jest jednym z wielu londy ń skich przedsi ę wzi ęć maj ą cych na celu uczczenie pocz ą tku nowego milenium.

29

30 Harrods - Luxury department store on Brompton Road in Knightsbridge, London. In addition to a department store in the Harrods Group includes Harrods Bank, Harrods Estates, Harrods Casino, Harrods Aviation and Air Harrods. Harrods– luksusowy dom towarowy na Brompton Road, w dzielnicy Knightsbridge, w Londynie. Oprócz domu towarowego w skład Harrods Group wchodz ą Harrods Bank, Harrods Estates, Harrods Casino, Harrods Aviation i Air Harrods.

31

32 Kensington Palace - the royal residence in Kensington Gardens in the Royal Borough of Kensington and Chelsea in London. It is the residence of the British royal family since the seventeenth century. Pałac Kensington - królewska rezydencja w Kensington Gardens w dzielnicy Royal Borough of Kensington and Chelsea w Londynie. Jest rezydencj ą brytyjskiej rodziny królewskiej od XVII w.

33

34 Windsor Castle (Windsor Castle called) - from 1110 residence of the kings of England, located in Windsor (Berkshire county in England). Zamek królewski w Windsorze (ang. Windsor Castle) – od 1110 rezydencja królów angielskich, poło ż ona w mie ś cie Windsor (hrabstwo Berkshire w Anglii).

35 Dziękujemy za obejrzenie prezentacji! Wykonawcy : Joanna Zdrojowa, Julia Krawiec


Pobierz ppt "Flaga Wielkiej Brytanii: Wielka Brytania to powszechnie u ż ywana nazwa Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, które nale ż"

Podobne prezentacje


Reklamy Google