Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Europejska Sieć Centr ó w Informacji dla Naukowc ó w Portal dla mobilnych naukowc ó w www.sciex.pl Monika Kornacka Anna Dorodzińska Krajowy Punkt Kontaktowy.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Europejska Sieć Centr ó w Informacji dla Naukowc ó w Portal dla mobilnych naukowc ó w www.sciex.pl Monika Kornacka Anna Dorodzińska Krajowy Punkt Kontaktowy."— Zapis prezentacji:

1 Europejska Sieć Centr ó w Informacji dla Naukowc ó w Portal dla mobilnych naukowc ó w www.sciex.pl Monika Kornacka Anna Dorodzińska Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk

2 www.sciex.pl 2 Działalność EURAXESS Centra Informacji dla Naukowców w 37 krajach Europejski portal dla mobilnych naukowców Portale krajów uczestniczące w PR BEZPŁATNA POMOC !!!! naukowcy przyjeżdżający do danego kraju !!! naukowcy wyjeżdżający za granicę !! instytucje = pracodawcy mobilnych naukowców ! administracja: ministerstwa, urzędy, etc Wszystkie programy i typy projektów przyjmujących naukowców Wszystkie formy zatrudnienia naukowca Wszystkie typy instytucji: uczelnia, przedsiębiorstwo, instytut, fundacja

3 www.sciex.pl 3 Bezpłatna pomoc w kwestiach prawno-administracyjnych: wiza podatki zakwaterowanie pozwolenie na pracę ubezpieczenie społeczne opieka medyczna szkoły językowe przedszkola W Polsce działa 10 biur Punkty w całej Europie

4 www.sciex.pl 4 Europejski Portal dla mobilnych naukowców ec.europa.eu/euraxess Portal EURAXESS jest wspólną inicjatywą Komisji Europejskiej i państw uczestniczących w programach ramowych na rzecz badań

5 www.sciex.pl 5 Dla naukowców: - Baza ofert pracy i stypendiów w całej Europie - Możliwość zamieszczenia swojego CV - Otrzymywanie informacji o nowych ofertach zgodnych z profilem naukowca EURAXESS Jobs

6 www.sciex.pl 6 EURAXESS Services KROK 1 KROK 2 KROK 3 www.euraxess.ch

7 www.sciex.pl 7 EURAXESS Rights Informacje dotyczące Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu Postępowania przy Rekrutacji Pracowników Naukowych: Karta: prawa i obowiązki naukowców i instytucji Kodeks: zapewnienie równego traktowania naukowców w Europie oraz przejrzystości procesów rekrutacyjnych Aktualnie ponad 100 organizacji w imieniu 1000 instytucji z 28 krajów podpisało się pod Kartą i Kodeksem Z Polski 7 instytucji/organizacji

8 www.sciex.pl 8 Sygnatariusze w Szwajcarii

9 www.sciex.pl 9 EURAXESS Polska www.euraxess.pl

10 www.sciex.pl 10 ASPEKTY FORMALNE dla wyjeżdżających Anna Dorodzińska Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk

11 www.sciex.pl 10 Wyjazd i legalizacja pobytu Ważne informacje: 1.rodzaju i treści umowy, jaka ma zostać podpisana za granicą, 2.formy prawnej związania naukowca podczas wyjazdu z instytucją w Polsce, 3.zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym oraz ubezpieczeniu zdrowotnemu podczas pobytu za granicą, 4.zasad opodatkowania – w Polsce i za granicą – dochodów uzyskanych w okresie realizacji prac badawczych, 5.zasad legalizacji pobytu w państwie przyjmującym i zobowiązań względem organów administracji tamtego państwa, 6.zakresu formalności koniecznych do dopełnienia w polskich urzędach przed i w trakcie pobytu za granicą.

12 www.sciex.pl 11 Formy prawne wyjazdu pracownika naukowego W przypadku naukowca wyjeżdżającego z polskiej instytucji możliwe do zastosowania jest: oddelegowanie – zmiana warunków pracy i płacy lub podróż służbowa (polecenie służbowe), urlop bezpłatny – zarówno w celach badawczych jak i na zasadach ogólnych, urlop szkoleniowy Wybór formy zależy od zasad projektu oraz woli obu stron umowy istniejącej w Polsce.

13 www.sciex.pl 12 Umowy z pracownikiem naukowym I Przed wyjazdem za granicę naukowiec powinien uzyskać informacje o: rodzaju umowy jaka zostanie z nim podpisana, podstawowych postanowieniach umowy jaka zostanie mu zaproponowana, czasie trwania umowy, wysokości wynagrodzenia, stanowisku zatrudnienia, przedmiocie umowy.

14 www.sciex.pl 13 Umowy z pracownikiem naukowym II W przypadku delegacji naukowca istotne jest upewnienie się – jeszcze przed wyjazdem – czy będzie on miał zapewnione wszystkie uprawnienia, jakie konieczne będą do realizacji projektu, a jakie posiadają pracownicy instytucji go przyjmującej. Uprawnienia te, to w szczególności dostęp do zasobów bibliotecznych, infrastruktury, czy archiwów.

15 www.sciex.pl 14 Ubezpieczenia społeczne I Na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (tj. UE + Norwegia, Islandia i Liechtenstein) oraz w Szwajcarii istnieje koordynacja systemów ubezpieczeń społecznych* określająca państwo, w którym dany pracownik migrujący podlega obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym. Składki z dwóch lub więcej umów w różnych państwach EOG wpłacane powinny być do jednego systemu ubezpieczeniowego. Ubezpieczenia w państwach spoza EOG nie podlegają koordynacji europejskiej, za wyjątkiem przypadków, dla których podpisano np. polsko-amerykańską umowę bilateralną w ww. zakresie – więcej informacji na stronie www.zus.pl * Podstawą koordynacji ubezpieczeń społecznych w Europie jest: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 883/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego (Dz.U.UE.L.284/1) wraz z rozporządzeniem wykonawczym 987/2009.

16 www.sciex.pl 14 Ubezpieczenia społeczne II Potrzebne dokumenty: 1.Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) – jest potwierdzeniem, że osoba podlega ubezpieczeniu zdrowotnemu w Polsce i może korzystać z opieki medycznej m.in. w Szwajcarii, na takich zasadach, na jakich z opieki tej korzystają obywatele tego państwa. 2.Formularz A1 (dawniej E-101) - dokument, na podstawie którego dochody wyjeżdżającej osoby, uzyskane za granicą, nie będą podlegały tamtejszemu prawu ubezpieczeniowemu, ale prawu polskiemu. Wystawia go pracodawca polski.

17 www.sciex.pl 15 Podatki w Szwajcarii I O uznaniu za rezydenta podatkowego w Szwajcarii decyduje kwestia czy osoba przebywa tam z zamiarem stałego pobytu i czy znajduje się tam jego centrum interesów osobistych i ekonomicznych. Zaś prawo wewnętrzne Szwajcarii tak widzi tę kwestię: - osoba zamierza wykonywać pracę zarobkową w Szwajcarii przez więcej niż 30 dni w roku lub - przebywa więcej niż 90 dni w roku w Szwajcarii bez wykonywania pracy zarobkowej. Polak, który zostanie uznany za rezydenta podatkowego, będzie podlegał opodatkowaniu od dochodu i majątku od dnia przyjazdu do Szwajcarii. Pracodawca szwajcarski jest zobowiązany potrącić odpowiednio podatek federalny, kantonalny i gminny od wynagrodzenia wypłaconego cudzoziemcowi.

18 www.sciex.pl 16 Podatki w Szwajcarii II W przypadku dochodów z pracy najemnej uzyskanej przez Polaka, który jest polskim rezydentem podatkowym na terytorium Szwajcarii zostaną wyłączone z opodatkowania w Polsce zgodnie z umową o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartą między Polską a Szwajcarią. Reguluje to art. 14 wyżej wymienionej konwencji. Natomiast zostaną one doliczone do dochodów osiągniętych przez pracownika ze źródeł położonych w Polsce w celu obliczenia tzw. efektywnej stawki podatkowej tzw. metoda wyłączenia z progresją. Warto pamiętać! Polak, który wyjeżdża ze Szwajcarii powinien poinformować o tym fakcie władze kantonalne.

19 www.sciex.pl 17 Koordynator polskiej sieci EURAXESS Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk ul. Krzywickiego 34, Warszawa tel: 22 828 74 83 wew. 152 fax: 22 828 53 70 e-mail: monika.kornacka@kpk.gov.plmonika.kornacka@kpk.gov.pl e-mail: anna.dorodzinska@kpk.gov.pl ec.europa.eu/euraxess www.euraxess.pl www.euraxess.ch Dziękujemy za uwagę


Pobierz ppt "Europejska Sieć Centr ó w Informacji dla Naukowc ó w Portal dla mobilnych naukowc ó w www.sciex.pl Monika Kornacka Anna Dorodzińska Krajowy Punkt Kontaktowy."

Podobne prezentacje


Reklamy Google