Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Monika Kornacka Anna Dorodzińska Krajowy Punkt Kontaktowy

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Monika Kornacka Anna Dorodzińska Krajowy Punkt Kontaktowy"— Zapis prezentacji:

1 Europejska Sieć Centrów Informacji dla Naukowców Portal dla mobilnych naukowców
Monika Kornacka Anna Dorodzińska Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk

2 Działalność EURAXESS BEZPŁATNA POMOC
 Centra Informacji dla Naukowców w 37 krajach  Europejski portal dla mobilnych naukowców  Portale krajów uczestniczące w PR BEZPŁATNA POMOC !!!! naukowcy przyjeżdżający do danego kraju !!! naukowcy wyjeżdżający za granicę !! instytucje = pracodawcy mobilnych naukowców ! administracja: ministerstwa, urzędy, etc  Wszystkie programy i typy projektów przyjmujących naukowców  Wszystkie formy zatrudnienia naukowca  Wszystkie typy instytucji: uczelnia, przedsiębiorstwo, instytut, fundacja 2

3 Bezpłatna pomoc w kwestiach prawno-administracyjnych:
wiza podatki zakwaterowanie pozwolenie na pracę ubezpieczenie społeczne opieka medyczna szkoły językowe przedszkola Punkty w całej Europie W Polsce działa 10 biur 3 3

4 ec.europa.eu/euraxess Europejski Portal dla mobilnych naukowców
Portal EURAXESS jest wspólną inicjatywą Komisji Europejskiej i państw uczestniczących w programach ramowych na rzecz badań ec.europa.eu/euraxess 4 4

5 EURAXESS Jobs Dla naukowców:
- Baza ofert pracy i stypendiów w całej Europie - Możliwość zamieszczenia swojego CV - Otrzymywanie informacji o nowych ofertach zgodnych z profilem naukowca 5 5

6 EURAXESS Services KROK 2 KROK 3 KROK 1 www.euraxess.ch www.sciex.pl 6

7 EURAXESS Rights Informacje dotyczące Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu Postępowania przy Rekrutacji Pracowników Naukowych: Karta: prawa i obowiązki naukowców i instytucji Kodeks: zapewnienie równego traktowania naukowców w Europie oraz przejrzystości procesów rekrutacyjnych Aktualnie ponad 100 organizacji w imieniu 1000 instytucji z 28 krajów podpisało się pod Kartą i Kodeksem Z Polski 7 instytucji/organizacji 7 7

8 Sygnatariusze w Szwajcarii
8 8

9 EURAXESS Polska www.euraxess.pl
9 9

10 ASPEKTY FORMALNE dla wyjeżdżających Anna Dorodzińska
Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk 10 10

11 Wyjazd i legalizacja pobytu
Ważne informacje: rodzaju i treści umowy, jaka ma zostać podpisana za granicą, formy prawnej „związania” naukowca podczas wyjazdu z instytucją w Polsce, zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym oraz ubezpieczeniu zdrowotnemu podczas pobytu za granicą, zasad opodatkowania – w Polsce i za granicą – dochodów uzyskanych w okresie realizacji prac badawczych, zasad legalizacji pobytu w państwie przyjmującym i zobowiązań względem organów administracji tamtego państwa, zakresu formalności koniecznych do dopełnienia w polskich urzędach przed i w trakcie pobytu za granicą. 10 11

12 Formy prawne wyjazdu pracownika naukowego
W przypadku naukowca wyjeżdżającego z polskiej instytucji możliwe do zastosowania jest: oddelegowanie – zmiana warunków pracy i płacy lub podróż służbowa (polecenie służbowe), urlop bezpłatny – zarówno w celach badawczych jak i na zasadach ogólnych, urlop szkoleniowy Wybór formy zależy od zasad projektu oraz woli obu stron umowy istniejącej w Polsce. 11 12

13 Umowy z pracownikiem naukowym I
Przed wyjazdem za granicę naukowiec powinien uzyskać informacje o: rodzaju umowy jaka zostanie z nim podpisana, podstawowych postanowieniach umowy jaka zostanie mu zaproponowana, czasie trwania umowy, wysokości wynagrodzenia, stanowisku zatrudnienia, przedmiocie umowy. 12 13

14 Umowy z pracownikiem naukowym II
W przypadku delegacji naukowca istotne jest upewnienie się – jeszcze przed wyjazdem – czy będzie on miał zapewnione wszystkie uprawnienia, jakie konieczne będą do realizacji projektu, a jakie posiadają pracownicy instytucji go przyjmującej. Uprawnienia te, to w szczególności dostęp do zasobów bibliotecznych, infrastruktury, czy archiwów. 13 14

15 Ubezpieczenia społeczne I
Na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (tj. UE + Norwegia, Islandia i Liechtenstein) oraz w Szwajcarii istnieje koordynacja systemów ubezpieczeń społecznych* określająca państwo, w którym dany pracownik migrujący podlega obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym. Składki z dwóch lub więcej umów w różnych państwach EOG wpłacane powinny być do jednego systemu ubezpieczeniowego. Ubezpieczenia w państwach spoza EOG nie podlegają koordynacji europejskiej, za wyjątkiem przypadków, dla których podpisano np. polsko-amerykańską umowę bilateralną w ww. zakresie – więcej informacji na stronie *Podstawą koordynacji ubezpieczeń społecznych w Europie jest: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 883/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego (Dz.U.UE.L.284/1) wraz z rozporządzeniem wykonawczym 987/2009. 14 15

16 Ubezpieczenia społeczne II
Potrzebne dokumenty: Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) – jest potwierdzeniem, że osoba podlega ubezpieczeniu zdrowotnemu w Polsce i może korzystać z opieki medycznej m.in. w Szwajcarii, na takich zasadach, na jakich z opieki tej korzystają obywatele tego państwa. Formularz A1 (dawniej E-101) - dokument, na podstawie którego dochody wyjeżdżającej osoby, uzyskane za granicą, nie będą podlegały tamtejszemu prawu ubezpieczeniowemu, ale prawu polskiemu. Wystawia go pracodawca polski. 14 16

17 Podatki w Szwajcarii I O uznaniu za rezydenta podatkowego w Szwajcarii decyduje kwestia czy osoba przebywa tam z zamiarem stałego pobytu i czy znajduje się tam jego „centrum interesów osobistych i ekonomicznych”. Zaś prawo wewnętrzne Szwajcarii tak widzi tę kwestię: osoba zamierza wykonywać pracę zarobkową w Szwajcarii przez więcej niż 30 dni w roku lub przebywa więcej niż 90 dni w roku w Szwajcarii bez wykonywania pracy zarobkowej. Polak, który zostanie uznany za rezydenta podatkowego, będzie podlegał opodatkowaniu od dochodu i majątku od dnia przyjazdu do Szwajcarii. Pracodawca szwajcarski jest zobowiązany potrącić odpowiednio podatek federalny, kantonalny i gminny od wynagrodzenia wypłaconego cudzoziemcowi. 15 17

18 Podatki w Szwajcarii II
W przypadku dochodów z pracy najemnej uzyskanej przez Polaka, który jest polskim rezydentem podatkowym na terytorium Szwajcarii zostaną wyłączone z opodatkowania w Polsce zgodnie z umową o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartą między Polską a Szwajcarią. Reguluje to art. 14 wyżej wymienionej konwencji. Natomiast zostaną one doliczone do dochodów osiągniętych przez pracownika ze źródeł położonych w Polsce w celu obliczenia tzw. efektywnej stawki podatkowej tzw. metoda wyłączenia z progresją. Warto pamiętać! Polak, który wyjeżdża ze Szwajcarii powinien poinformować o tym fakcie władze kantonalne. 16 18

19 Dziękujemy za uwagę ec.europa.eu/euraxess www.euraxess.pl
Koordynator polskiej sieci EURAXESS Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk ul. Krzywickiego 34, Warszawa tel: wew. 152 fax: 17 19


Pobierz ppt "Monika Kornacka Anna Dorodzińska Krajowy Punkt Kontaktowy"

Podobne prezentacje


Reklamy Google