Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Inteligencja Obliczeniowa Ulepszenia MLP

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Inteligencja Obliczeniowa Ulepszenia MLP"— Zapis prezentacji:

1 Inteligencja Obliczeniowa Ulepszenia MLP
Wykład 11 Włodzisław Duch Katedra Informatyki Stosowanej UMK Google: W. Duch (c) Tralvex Yeap. All Rights Reserved

2 Co było Perceptrony wielowarstwowe.
Algorytm wstecznej propagacji błędów Problemy i własności wstecznej propagacji (c) Tralvex Yeap. All Rights Reserved

3 Co będzie Metody minimalizacji funkcji błędu Problem minimów lokalnych
Alternatywne funkcje kosztu Inicjalizacja wag Regularyzacja Przykłady zastosowań (c) Tralvex Yeap. All Rights Reserved

4 Problemy z MLP Minimalizacja f. kosztu jest zagadnieniem NP-trudnym.
Trudno jest dobrać optymalne parametry (l. neuronów, warstw, inicjalizację). Metody gradientowe wpadają w lokalne minima i zwalniają na plateau. Zbieżność może być powolna. Wyniki zależą od kolejności prezentacji danych - możliwa jest duża wariancja. (c) Tralvex Yeap. All Rights Reserved

5 Zmienna h Policz błędy i wyniki.
Jeśli nowy błąd jest większy niż 1.04 od starego to: odrzuć dokonane zmiany; pomnóż stała uczenia h przez 0.7 wróć do 1. Jeśli nowy błąd zmalał to pomnóż h przez 1.05 Nie działa to zbyt dobrze w porównaniu z metodami opisanymi dalej – w testach dało najsłabsze wyniki. (c) Tralvex Yeap. All Rights Reserved

6 Minimalizacja f. błędu. Metody gradientowe 2 rzędu.
Hessjan - macierz drugich pochodnych Metoda Newtona - w minimum gradient znika, więc rozwinięcie: Wada: kosztowne odwracanie macierzy O(n3) (c) Tralvex Yeap. All Rights Reserved

7 Minimalizacja - metody liniowe
Wada metod 2-rzędu: kosztowne odwracanie macierzy O(n3) Metoda najszybszego spadku: podążaj wzdłuż gradientu aż znajdziesz minimum w danym kierunku: W = W0 + l K 1-D minimalizacja E(X;W(l)) oblicz gradient w punkcie W(l), jest prostopadły do poprzedniego (c) Tralvex Yeap. All Rights Reserved

8 Quickprop Quickprop (Fahlman 1988)
jeśli wszystkie wagi są niezależne a powierzchnia błędu kwadratowa można dopasować parabolę. Quickprop używa w tym celu 2 punkty + gradienty. Wagi mają niezależne szybkości uczenia; zbieżność jest kwadratowa, popularna metoda. (c) Tralvex Yeap. All Rights Reserved

9 Rprop Resilent BP (Riedmiller, Braun 1992)
Problemy ze zbyt małymi i dużymi gradientami. Tylko znak gradientu jest używany do obliczenia poprawki: Sam gradient używany jest do obliczenia współczynnika h Wzrost h jeśli znak się nie zmienia, małe jeśli zmiana (oscylacje). Np. a=1.2, b=0.5 (c) Tralvex Yeap. All Rights Reserved

10 Minimalizacja - CG Metoda sprzężonych gradientów (conjugated gradients): dla form kwadratowych: startuj wzdłuż gradientu, potem wybierz nowy kierunek jako prostopadły do starego. Po rozwinięciu gradientu Reguła Fletchera-Reevesa Polaka-Ribiera: (c) Tralvex Yeap. All Rights Reserved

11 Minimalizacja - CG, cd. Wektory własne Hesjanu tworzą zbiór wektorów sprzężonych. Dla kwadratowej funkcji E(W) w n-wymiarach metoda CG osiąga minimum w n krokach; zbieżność kwadratowa. Metoda najszybszego spadku jest znacznie wolniejsza. SCG, Skalowana Metoda Sprzężonych Gradientów - szybka metoda szukania minimów wzdłuż prostej. Osobliwości w przestrzeniach parametrów, nieeuklidesowe powierzchnie błędu => gradient naturalny (Amari 1998), kosztowny; kierunek największego spadku uwzględniający różnicę W i W’ po zmianie. (c) Tralvex Yeap. All Rights Reserved

12 Metody kwadratowe. Przybliżenia do Hesjanu:
zaniedbanie pozadiagonalnych elementów - metoda Newtona dla każdej wagi niezależnie. Metoda zmiennej metryki - przybliżenie do H-1 oraz iteracyjna metoda Newtona, kwadratowo zbieżna. Dwie wersje: DFP (Davidon-Fletcher-Power), Broyden-Fletcher-Goldfarb-Shanno (BFGS). Metoda Levenberg-Marquardta oparta jest na przybliżeniu Gaussa-Newtona. (c) Tralvex Yeap. All Rights Reserved

13 Levenberg-Marquardt Korzystamy z Jakobianu, który dla funkcji kwadratowej: Jakobian można policzyć korzystając z wstecznej propagacji. Przybliżenie do Hesjanu: Parametry obliczamy korzystając z: Dla m = 0 mamy metodę Newtona a dla dużego największego spadku z małym krokiem; LM używa metod Newtona w pobliżu minimum, zmniejszając m. (c) Tralvex Yeap. All Rights Reserved

14 Lokalne minima Globalna minimalizacja: wiele metod.
Najprostsza metoda: wielokrotne starty. Monte Carlo, symulowane wyżarzanie, metody multisympleksowe, minimalizacja Tabu, homotopia ... Większość prac łączy algorytmy genetyczne z sieciami MLP. Zalety: globalne, proste w realizacji, niektóre nie potrzebują gradientu, inne łączą zalety gradientowych z globalnymi. Wady: zwykle kosztowne. Szum dodawany do wag lub do danych pozwala wygładzić funkcję błędu i uciec z płytszych minimów – formalnie jest to równoważne regularyzacji Tichonowa, czyli dodaniu dodatkowego członu wygładzającego do funkcji błędów. (c) Tralvex Yeap. All Rights Reserved

15 Trajektorie zbieżności
Bierzemy wagi Wi z iteracji i=1..K; robimy PCA na macierzy kowariancji Wi co daje około 95-98% wariancji dla większości danych, więc w tym układzie współrzędnych w 2D widać realistyczne trajektorie. Nigdy nie widać lokalnych minimów, jest wiele płaskowyży i kanionów. Dane leżące daleko od granicy mają mały wpływ na powierzchnie błędu, główna redukcja błędu MSE przy końcu uczenia wynika ze wzrostu wag ||W||, czyli wyostrzania się sigmoid aż zrobią się prawie skokowe..

16 Alopex Zmiana wag DWij o stałą wartość  z prawd.
określoną przez funkcję sigmoidalną, której nachylenie zmienia się co K epok w zależności od wielkości błędu: Wysokie T to p(t)0.5, czyli przypadkowe zmiany. p(t) rośnie gdy są korelacje zmian wag/błędu. Brak zmian => T maleje, zmiany są w kierunku gradientu. Jest uzasadnienie neurobiologiczne, jest trochę zastosowań. Kordos M, Duch W, Variable Step Search Training for Feedforward Neural Networks. Neurocomputing 71, , 2008 (c) Tralvex Yeap. All Rights Reserved

17 Funkcje kosztu Kwadratowa funkcja kosztu - łatwo policzyć poprawki w procedurze BP, ale wystarczy dowolna dodatnio określona forma. Teoria informacji: entropowe funkcje błędu. Inna funkcja błędu, dla uczenia „stopniowego” g rośnie od 0 do 1; najpierw uczenie z grubsza, dla błędów w znaku, w późniejszych etapach dokładniejsze, również dla tych, które mają znak prawidłowy. (c) Tralvex Yeap. All Rights Reserved

18 Inicjalizacja. Duże wagi => duża wariancja wyników, ale możliwe stają się dobre nieliniowe rozwiązania. Za duże wartości wag: nasycone wartości sigmoid, małe gradienty => wolne uczenie. Małe przypadkowe wagi, dające aktywacje rzędu 0.5 => szybkie uczenie i gładka aproksymacja => dobra generalizacja. Zalecenia empiryczne Wij = 0.78 Battou a/N , a =2.38 by osiągnąć największą wariancję. Inne próby inicjalizacji: hiperpłaszczyzny z pojedynczych perceptronów lub LDA; wstępna klasteryzacja i płaszczyzny oddzielające klastry; klasteryzacja w przestrzeni unormowanych wektorów. (c) Tralvex Yeap. All Rights Reserved

19 Generalizacja Wyniki na zbiorze treningowym mogą zawsze osiągnąć 100%
Celem jest osiągnięcie najlepszego wyniku dla nowych przypadków, nie pokazywanych wcześniej sieci. Zbiór walidacyjny: pozwala na ocenę błędu generalizacji; oczekujemy korelacji wyników na zbiorze walidacyjnym i testowym. (c) Tralvex Yeap. All Rights Reserved

20 Regularyzacja. Brzytwa Ockhama: najprostsze rozwiązania są najlepsze.
Zbyt złożona sieć - za dużo parametrów - marna generalizacja Trudności w analizie funkcji realizowanej przez sieć. Zalety małych wag: gładka funkcja często jest pożądana. To jest równoważne dodatkowej zmianie wag: Tu zanikają głównie duże wagi, a chodzi o zerowanie mniejszych. (c) Tralvex Yeap. All Rights Reserved

21 Regularyzacja cd. Zmodyfikowany człon kary:
Równoważne dodatkowej zmianie wag: Małe wagi można usunąć i sieć dalej przetrenować - automatyczna selekcja cech. Metoda „optimal brain damage” - upraszczanie sieci. Rozpad synaps w mózgu przydatny jest do regularyzacji? (c) Tralvex Yeap. All Rights Reserved

22 SVNT – uczenie granic Inicjalizacja parametrów W, De=0.01, emin=0, SV=Dane Treningowe. Until nie ma poprawy w ostatnich Nlast iteracjach do Optymalizuj parametry sieci dla Nopt kroków na danych SV Sprawdź dokładność na danych treningowych T, znajdź wektory dla których na wyjściu SV={X|F(X) [emin,1-emin]}. Jeśli dokładność rośnie: porównaj obecną sieć z poprzednią najlepszą, wybierz lepszą jako bieżącą najlepszą powiększ emin=emin+De i wybierz SVs Jeśli liczba |SV| wzrasta: zmniejsz emin=emin-De; zmniejsz De = De/1.2 by uniknąć gwałtownych zmian

23 XOR z brzegami

24 Szybkość zbieżności Testy robione pakietem Nnet z Matlaba: Wnioski:
Levenberg-Marquardt dobry w aproksymacji dla sieci <1000 param. Słabszy w klasyfikacji, dużo RAM. Rprop – dobry w klasyfikacji, słabszy w aproksymacji, mała pamięć. SCG – szybka zbieżność jak w LM, ale znacznie mniejsza pamięć. (c) Tralvex Yeap. All Rights Reserved

25 Co dalej? Algorytmy konstruktywistyczne. Sieci Hopfielda
Sieci Hebbowskie i modele mózgu Samoorganizacja (c) Tralvex Yeap. All Rights Reserved

26 Koniec wykładu 11 Dobranoc !
(c) Tralvex Yeap. All Rights Reserved


Pobierz ppt "Inteligencja Obliczeniowa Ulepszenia MLP"

Podobne prezentacje


Reklamy Google