Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Nowoczesne rozwi ą zania systemów z kolektorami słonecznymi Dorota Chwieduk.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Nowoczesne rozwi ą zania systemów z kolektorami słonecznymi Dorota Chwieduk."— Zapis prezentacji:

1 1 Nowoczesne rozwi ą zania systemów z kolektorami słonecznymi Dorota Chwieduk

2 2 Systemy słoneczne zintegrowane z obudow ą budynku Zast ę powanie typowych konstrukcji budowlanych elementami systemów słonecznych Instalacja słoneczna jest uznawana za zintegrowan ą z budynkiem je ś li stanowi ona integralny jej element, bez tego elementu budynek traci swoj ą funkcjonalno ść Ref. COST TU1205 BISTS

3 3 Systemy słoneczne zintegrowane z obudow ą budynku Dach www.icax.co.uk

4 4 Okna www.ise.fraunhofer.de „A building integrated solar collector: All-ceramic solar collector” Y. Yanga, Q. Wanga, D. Xiua, Z. Zhaob, Q. Sunb Balustrada Systemy słoneczne zintegrowane z obudow ą budynku

5 5 http://renewablesnb.ca/ „Solar wall” Wyzwania zwi ą zane z stosowaniem rozwi ą za ń zintegrowanych: Konieczno ść wprowadzania nowych rozwi ą za ń technologicznych:  inne wymagania wytrzymało ś ciowe,  inna ż ywotno ść instalacji,  …. nowy rynek rozwi ą za ń dedykowanych dla BISTS/BIPV Systemy słoneczne zintegrowane z obudow ą budynku Systemy semi - pasywne

6 6 Systemy słoneczne zintegrowane z obudow ą budynku Systemy hybrydowe: aktywno - pasywne Ref. COST TU1205 BISTS

7 7 Systemy słoneczne zintegrowane z obudow ą budynku Systemy aktywne – podgrzewanie wody - dachy słoneczne Ref. COST TU1205 BISTS

8 8 Systemy słoneczne zintegrowane z obudow ą budynku Systemy aktywne – podgrzewanie wody - fasady słoneczne Ref. COST TU1205 BISTS

9 9 Zalety rozwi ą za ń zintegrowanych: Pozytywny wpływ na wygl ą d budynku Obni ż enie kosztów instalacyjnych Zintegrowane projektowanie - uwzgl ę dnianie rozwi ą za ń instalacyjnych w strukturze budynku na etapie koncepcji architektonicznej i od pierwszych etapów projektowania budynku Instalowanie wielkogabarytowych kolektorów słonecznych – wy ż sza wydajno ść instalacji http://www.solarbuildingtech.com/ Dach szklarni Systemy słoneczne zintegrowane z obudow ą budynku

10 10 Chłodzenie słoneczne Systemy słoneczne zintegrowane z obudow ą budynku

11 11 Systemy wspomagaj ą ce ogrzewanie budynków s ą w naszych warunkach klimatycznych zaprojektowane na całkowite zaspokojenie wymaga ń grzewczych wiosn ą i jesieni ą – s ą przewymiarowane w stosunku do obci ąż e ń grzewczych latem. Nowe wyzwania - konieczno ść magazynowania ciepła lub jego wykorzystania do innych celów Nowe magazyny ciepła wykorzystuj ą ce materiały zmiennofazowe (PCM) Magazynowanie ciepła w gruncie Nadmiar ciepła wykorzystany do innych celów Systemy współpracuj ą ce z pomp ą ciepła i gruntowymi wymiennikami ciepła Systemy słoneczne zintegrowane z obudow ą budynku

12 12 PVT – kolektor hybrydowy PVT (Photovoltaic thermal hybrid solar collector) – kolektor hybrydowy: moduł fotowoltaiczny + kolektor słoneczny energia elektryczna + ciepło Głównym celem jest produkcja energii elektrycznej, odzyskiwane swoiste ciepło odpadowe

13 13 http://www.craftgreenenergy.co.uk/ http://www.solarserver.com/ Tripanagnostopulos et al(2012) PVT – kolektor hybrydowy

14 14 PVT – kolektor hybrydowy

15 15 PVT – kolektor hybrydowy Buker M.S., Mempouo B., Riffat Saffa B.: Performance evaluation and techno-economic analysis of a novel building integrated PV/T roof collector: An experimental validation, Energy and Buildings 76 (2014) 164-175

16 16 Nowoczesne rozwi ą zania systemów z kolektorami słonecznymi Motte F., Notton G., Cristofari C., Canaletti J-L.: A building integrated solar collector: Performances characterization and first stage of numerical calculation. Renewable Energy 49 (2013) 1-5

17 17 Dzi ę kuj ę za uwag ę


Pobierz ppt "1 Nowoczesne rozwi ą zania systemów z kolektorami słonecznymi Dorota Chwieduk."

Podobne prezentacje


Reklamy Google