Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

 1. Pierwotne sposoby komunikacji – symbole 2. Malowidła jaskiniowe 3. Piktogramy 4. Pismo ideograficzne 5. Hieroglify 6. Pismo fonetyczne 7. Narzędzia.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: " 1. Pierwotne sposoby komunikacji – symbole 2. Malowidła jaskiniowe 3. Piktogramy 4. Pismo ideograficzne 5. Hieroglify 6. Pismo fonetyczne 7. Narzędzia."— Zapis prezentacji:

1

2  1. Pierwotne sposoby komunikacji – symbole 2. Malowidła jaskiniowe 3. Piktogramy 4. Pismo ideograficzne 5. Hieroglify 6. Pismo fonetyczne 7. Narzędzia do pisania 8. Druk 9. Koniec 1. Pierwotne sposoby komunikacji – symbole 2. Malowidła jaskiniowe 3. Piktogramy 4. Pismo ideograficzne 5. Hieroglify 6. Pismo fonetyczne 7. Narzędzia do pisania 8. Druk 9. Koniec

3  Najstarsze, znane nam do dzisiaj symbole przeznaczone do komunikacji to malowid ł a jaskiniowe. Dla prehistorycznego cz ł owieka by ł a to najprostsza technika porozumiewania si ę. Ludzie Cro-Magnon stworzyli pierwszy kalendarz ksi ęż ycowy 30,000 p.n.e.  Pierwsze symbole, petroglify, pojawiaj ą si ę dopiero w okresie neolitu (10-9 tys. lat p.n.e). Prawdopodobnie u ż ywane by ł y liczne mniej trwa ł e symbole – u ł o ż one stosy kamieni, symbole wyryte w drewnie czy ziemi.

4 PANEL DŁONI W JASKINI EL CASTILLO Z CZERWONYMI DYSKAMI I MOTYWAMI DŁONI, KTÓRE POWSTAWAŁY POPRZEZ NADMUCHIWANIE BĄDŹ PLUCIE FARBĄ. JASKINIA LASCAUX - FRANCJA

5 Piktogramy s ą kolejnym krokiem w ewolucji symboli. Tak jak petroglify rozwin ęł y si ę z malowide ł na ś ciennych, tak z petroglifów powsta ł y piktogramy. Istotna ró ż nica mi ę dzy takimi malowid ł ami, jak petroglify, a piktogramami polega na tym, ż e te pierwsze przedstawiaj ą jakie ś wydarzenie – podczas gdy piktogramy o tym wydarzeniu opowiadaj ą. Maj ą wi ę c znaczenie u ż ytkowe.

6 Ideogramy odchodzi ł y od ‘zwyk ł ych obrazków’ i ewoluowa ł y w stron ę bardziej abstrakcyjnych symboli, nadal jednak zachowa ł y swoj ą podstawow ą ide ę, ż e dany znak reprezentuje konkretne poj ę cie. Ideogramy s ą spotykane w starszych systemach pisma Dalekiego Wschodu – m.in. w japo ń skim Kanji, korea ń skim Hanja (z V wieku n.e.), które z kolei wywodz ą si ę z chi ń skich znaków (1200 p.n.e). Najstarszy system pisma, sumeryjskie pismo klinowe, jest przyk ł adem pisma ideograficznego.

7 Jest to najwcze ś niejszy rodzaj pisma staro ż ytnego Egiptu. W pi ś mie hieroglificznym wyst ę puj ą 3 rodzaje znaków:  znaki fonetyczne  znaki ideograficzne  determinatywne

8  Wynalazek pisma fonetycznego-alfabetycznego nie tylko przetrwał do dziś z niewielkimi zmianami, pomimo wynalezienia druku, maszyn do pisania, komputerów czy technik natychmiastowej łączności, ale także odniósł zwycięstwo nad innymi rodzajami pisma. Ta jego niezwykła uniwersalność, prostota, możliwość adaptacji i ogromna użyteczność bez wątpienia tworzą z niego jeden z najbardziej znaczących wynalazków w dziedzinie technik komunikacji.  Najstarszy znany nam dziś przykład alfabetu datuje się na 2000 p.n.e. i był on używany w Egipcie przez Semitów, którzy nadali egipskim hieroglifom nowe nazwy. Kolejna wersje alfabetu z tej linii ewolucyjnej to alfabet etruski, a następnie alfabet rzymski (600 p.n.e.), z którego w prostej linii wywodzą się alfabety łacińskie, którymi się dziś posługujemy.  Alfabet rzymski składał się tylko z ‘dużych’ liter. W okresie średniowiecza alfabet łaciński wzbogacił się o małe litery, a także symbole ‘j’, ‘w’ i ‘u’. Różne lokalne języki dodawały także inne swoje litery do swoich wersji alfabetu np. litery ‘ó’ czy ‘ś’ w alfabecie polskim.

9 Po d ł ugich tysi ą cleciach u ż ywania kamiennych rylców i organicznych farb nak ł adanych na kamienne p ł aszczyzny, znacz ą cy prze ł om nast ą pi ł gdy zacz ę to u ż ywa ć glinianych tabliczek, pó ź niej utwardzanych przez wypalanie. Kolejnym prze ł omowym etapem w rozwoju technik pisania by ł papirus i papier, por ę czniejszy w sk ł adowaniu i przenoszeniu. Technik ę wytwarzania papirusu datuje si ę na 3000 p.n.e. w Egipcie. Oko ł o 100 n.e. w Chinach zacz ę to wytwarza ć papier (m.in. z bawe ł ny), kilkaset lat pó ź niej dotar ł na Bliski Wschód. Masowa produkcja papieru datowana jest na XIX wiek w Europie, gdy maszyny parowe przerabia ł y miazg ę drzewn ą na papier.

10 Narz ę dzia do pisania tak ż e ewoluowa ł y: od rylców, poprzez ptasie pióra maczane w atramencie, po wieczne pióra. Najstarsze wzmianki o wiecznych pióra to X wiek n.e., cho ć pióra zbli ż one do dzisiejszych to pocz ą tek wieku XIX. Stosunkowo niedawnym wynalazkiem s ą o ł ówki, których pierwsze egzemplarze pochodz ą z wieku XVI, gdy w Anglii odkryto wysokiej jako ś ci z ł o ż e grafitu. Znacz ą cym wynalazkiem by ł a bez w ą tpienia prasa drukarska. Pierwsze maszyny u ż ywaj ą ce czcionek wywodz ą si ę z Chin, gdzie wynalazcy Pi Shengowi przypisuje si ę stworzenie pierwszych czcionek w 1045 r. n.e. Powszechnie za wynalazc ę maszyny do druku uwa ż any jest Gutenberg. Druk umo ż liwi ł ta ń sze i szybsze wytwarzanie ksi ąż ek i innych publikacji. Specyficznym typem maszyny drukarskiej jest indywidualna maszyna do pisania, wynaleziona w XIX wieku

11  http://histmag.org/Komunikacja-od-mowy-do- Internetu-744 http://histmag.org/Komunikacja-od-mowy-do- Internetu-744  http://pl.wikipedia.org/wiki/Pismo_fonetyczne http://pl.wikipedia.org/wiki/Pismo_fonetyczne  http://pl.wikipedia.org/wiki/Pismo_hieroglificzn e http://pl.wikipedia.org/wiki/Pismo_hieroglificzn e  http://pl.wikipedia.org/wiki/Lascaux_(Akwitani a) http://pl.wikipedia.org/wiki/Lascaux_(Akwitani a)

12 Opracowała Patrycja Wójcik 1b


Pobierz ppt " 1. Pierwotne sposoby komunikacji – symbole 2. Malowidła jaskiniowe 3. Piktogramy 4. Pismo ideograficzne 5. Hieroglify 6. Pismo fonetyczne 7. Narzędzia."

Podobne prezentacje


Reklamy Google