Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Steganografia w dokumentach MS Office i stronach ASP Magdalena Pejas.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Steganografia w dokumentach MS Office i stronach ASP Magdalena Pejas."— Zapis prezentacji:

1 Steganografia w dokumentach MS Office i stronach ASP Magdalena Pejas

2 Plan prezentacji Wstęp Wstęp Co to jest steganografia Co to jest steganografia Co dają skrypty VBS i JavaScript Co dają skrypty VBS i JavaScript Jak są zbudowane dokumenty MS Office Jak są zbudowane dokumenty MS Office Jak tworzone są strony ASP Jak tworzone są strony ASP Wydajność ukrytych kanałów informacyjnych Wydajność ukrytych kanałów informacyjnych Wnioski Wnioski

3 Cel prezentacji Przedstawienie możliwości skryptów VBS i ASP Przedstawienie możliwości skryptów VBS i ASP Pokazanie dostępu do struktury dokumentów MS Office i stron ASP Pokazanie dostępu do struktury dokumentów MS Office i stron ASP Oszacowanie pojemności steganograficznej dokumentów Oszacowanie pojemności steganograficznej dokumentów

4 Co to jest steganografia Ukrycie nie tylko zawartości ale też i samego faktu ukrycia informacji Ukrycie nie tylko zawartości ale też i samego faktu ukrycia informacji Pojęcia: funkcja, klucz, dane, pojemność steganograficzna Pojęcia: funkcja, klucz, dane, pojemność steganograficzna Steganoanaliza to próba wykrycia i odczytania ukrytych informacji Steganoanaliza to próba wykrycia i odczytania ukrytych informacji

5 Idea ukrywania informacji Fsteg(m,c,k) Dowolny tekst z różnie sformatowanymi wyrazami i podwójnymi spacjami. Kształty m c s

6 Skrypty VBS i JavaScript Łatwość implementacji Łatwość implementacji Nauka składni na makrach Nauka składni na makrach Swobodny dostęp do plików i obiektów w dokumentach Swobodny dostęp do plików i obiektów w dokumentach Dynamiczne tworzenie zawartości dokumentów Dynamiczne tworzenie zawartości dokumentów

7 Przepływ danych Word Access Excel Outlook PowerPoint Internet

8 Struktura dokumentów MS Office Akapity Akapity Tabele Tabele Ramki Ramki Kształty (owale, prostokąty) Kształty (owale, prostokąty) Komórki Komórki Zbiór rekordów Zbiór rekordów Poczta Poczta

9 Skrypty VBS Czytanie zawartości dokumentów Czytanie zawartości dokumentów Przeglądanie poczty Przeglądanie poczty Formatowanie tekstów i obiektów Formatowanie tekstów i obiektów Generowanie dokumentów wynikowych Generowanie dokumentów wynikowych

10 Otwieranie aplikacji Set objOutlook = CreateObject("Outlook.Application") objOutlook.Visible = False Set objWord = CreateObject("Word.Application") objWord.Visible = False Set objPPT = CreateObject("PowerPoint.Application") objPPT.Visible = False Set objExcel = CreateObject("Excel.Application") objExcel.Visible = False Set objAccess = CreateObject(Access.Application") objAccess.Visible = False objOutlook.Quit objWord.Quit objPPT.Quit objExcel.Quit objAccess.Quit

11 Otwieranie dokumentów Set objDocument = objWord.Documents.Open(file.doc) Set objWorkBook = objExcel.Workbooks.Open(file.xls) Set objPresentation = objPPT.Presentations.Open(file.ppt) Set objDataBase = objAccess.OpenCurrentDatabase(file.mdb) …………………………objDocument.SaveAs(strPath1)objWorkBook.SaveAs(strPath1)objPresentation.SaveAs(strPath1)…………………………objDocument.CloseobjWorkBook.CloseobjPresentation.Close

12 Dostęp do obiektów Set colParagraphs = objDocument.Paragraphs iParagraphs=colParagraphs.Count Set objParagraph=colParagraphs(iP) Set colTables = objDocument.Tables iTables = colTables.Count Set objTable = colTables (iT) colSlides=objPresentation.SlidesiSlides=colSlides.Count Set objSlide = colSlides (iS) colShapes=objSlide.ShapesiShapes=colShapes.Count Set objShape=objSlide.Shapes(iSh) colWorksheets=objWorkbook.WorksheetsiWorksheets=colWorksheets.Count Set objWorksheet = objWorkbook.Worksheets(iW) objRange = objWorksheet.UsedRange For Each objCell in objRange Next

13 Parametry obiektów objParagraph.Range.TextobjParagraph.Shading.TextureobjFrame.Range.TextobjShape.LeftobjShape.TopobjShape.WidthobjShape.HeightobjShape.Fill.ForeColor.RGBobjShape.Fill.TransparencyobjShape.HasTextFrameobjShape.TextFrameobjShape.TextFrame.HasTextobjShape.TextFrame.TextRange.TextobjWorkSheet.Cells(iR,iC)

14 Dostęp do tekstów Set objFSO = CreateObject("Scripting.FileSystemObject") Set objFile = objFSO.OpenTextFile(file.txt, ForReading) Do Until objFile.AtEndOfStream strLine = objFile.ReadLine strLine = objFile.ReadLineLoopobjFile.Close

15 Dostęp do poczty Set objOutlook = CreateObject("Outlook.Application") Set objNamespace = objOutlook.GetNamespace("MAPI") Set objFolder = objNamespace.GetDefaultFolder(olFolderCalendar) Set colContacts = objNamespace.GetDefaultFolder(olFolderContacts).Items Set colItems = objFolder.Items Set colFilteredItems = colItems.Restrict("[UnRead] = 'True'") For Each objItem in colItems objItem.ReminderSetobjItem.ReminderMinutesBeforeStartNext For Each objMessage In colFilteredItems objMessage.ReceivedTime objMessage.Content intCount = objMessage.Attachments.Count For i = 1 To intCount objMessage.Attachments.Item(i).FileName Next End If NextobjOutlook.Quit

16 Przydatne funkcje VBS Odczytanie i zapisanie pliku Odczytanie i zapisanie pliku Podziel ciąg znaków na tablicę znaków Podziel ciąg znaków na tablicę znaków Zamień znak na liczbę Zamień znak na liczbę Zamień liczbę na znak Zamień liczbę na znak Oblicz maskę bitową Oblicz maskę bitową

17 Implementacja funkcji iVal=Asc(cVal) iVal=Asc(cVal) cVal=Chr(iVal) cVal=Chr(iVal) iVal And bVal iVal And bVal iVal mod iMod iVal mod iMod arrVal=Split(strVal, ) arrVal=Split(strVal, ) strVal1=Mid(strVal,i,l) strVal1=Mid(strVal,i,l) strVal1=Left(strVal,i) strVal1=Left(strVal,i) strVal1=Right(strVal,i) strVal1=Right(strVal,i)

18 Przykładowe makro Ala ma kota

19 Struktura strony ASP Znaczniki Znaczniki Przyciski Przyciski Listy wyboru Listy wyboru Pola tekstowe Pola tekstowe Elementy graficzne Elementy graficzne Tabele Tabele

20 Rodzaje i parametry tagów, n=[1..6], a={left, right, center, justify}... … … … , typ={yes, no, auto} … … … …. … … …

21 Rodzaje przycisków Zaznacz Zaznacz Wybor 1 Wybor 1 Wybor 2 Wybor 2 Elementy listy Elementy listy Element 1 Element 1 Element 2 Element 2 Element 3 Element 3 Opcja 1 Opcja 1 Opcja 2 Opcja 2

22 Skrypty w ASP Modelowanie struktury strony ASP Modelowanie struktury strony ASP Wyświetlanie danych w tabeli Wyświetlanie danych w tabeli Modyfikacja grafiki Modyfikacja grafiki

23 Strona ASP Wyswietlanie fragmentu strony asp poprzez skrypt Zaznacz Zaznacz function f(formularz) { if (formularz.checkbox1.value=="On") {strHtmlText=

….
Document.write(strHtmlText);}} ….. ….. …..", "description": "…...", "width": "800" }

24 Zliczanie elementów function sprawdz(formularz) { for (i = 0; i < formularz.length; i++) for (i = 0; i < formularz.length; i++) { var pole = formularz.elements[i]; var pole = formularz.elements[i]; pole.disabled pole.disabledpole.readonlypole.typepole.widthpole.value} return true; return true; } ", "description": "Zliczanie elementów function sprawdz(formularz) { for (i = 0; i < formularz.length; i++) for (i = 0; i < formularz.length; i++) { var pole = formularz.elements[i]; var pole = formularz.elements[i]; pole.disabled pole.disabledpole.readonlypole.typepole.widthpole.value} return true; return true; }", "width": "800" }

25 Modyfikacja bitmapy strPath=Server.MapPath("images/imageflip.jpg") myBitmap = New Bitmap(System.Drawing.Image.FromFile(strPath)) For Y = 0 To myBitmap.Height - 1 For X = 0 To myBitmap.Width – 1 objColor=myBitmap.GetPixel(X, Y) R=objColor.RG=objColor.GB=objColor.B modyfikacja koloru objColor1=Color.FromArgb(R1, G1, B1) myBitmap.SetPixel(X, Y, objColor1) NextNext myBitmap.Save(Response.OutputStream, Imaging.ImageFormat.Jpeg) Response.Flush() Response.Flush() Response.ContentType = "image/jpeg Response.ContentType = "image/jpeg Response.ContentType = image/jpeg Response.ContentType = image/jpeg.", "width": "800" }

26 Pojemność ukrytych kanałów informacyjnych Przybliżona pojemność steganograficzna dokumentów Przybliżona pojemność steganograficzna dokumentów Wydajność kanałów komunikacyjnych w stronach ASP Wydajność kanałów komunikacyjnych w stronach ASP

27 Pojemność steganograficzna Σ iP=1 Presentatiopns Σ is=1 Slides Σ ish=1 Shapes Σ iA=1 Attributes (C(iA)*S (iA)) Σ iF=1 Documents (SP +ST +SF) SP=Σ iP=1 Paragraphs (C txt *S (iP)) ST=Σ iT=1 Tables Σ iC=1 Columns Σ iR=1 Rows (C(iC)*S (iC,iR)) SF=Σ iF=1 Frames (C txt *S (iF)) Σ iW=1 Workbooks Σ iWs=1 Worksheets Σ iC=1 Columns Σ iR=1 Rows (C(iC)*S (iC,iR))

28 Pojemność strony ASP SItem=Σ iF=1 Forms Σ iI=1 Items Σ iA=1 Attributes (C(iA)*S (iA)) STag=Σ iT=1 Tags Σ iA=1 Attributes (C(iA)*S (iA)) STab= Σ iTa=1 Tables Σ iC=1 Columns Σ iR=1 Rows (C(iC)*S (iC,iR)) SImg= Σ iIm=1 Images Σ iY=1 Height Σ iX=1 Width (3*/8) Csteg ~ (SItem+STag+STab+SImg)/T refresh

29 Ciekawe odnośniki chnet/scriptcenter/default.mspx chnet/scriptcenter/default.mspx chnet/scriptcenter/default.mspx chnet/scriptcenter/default.mspx

30 Wnioski i pytania Pakiet biurowy + dostęp do Internetu= Ukryte bazy danych i swobodna wymiana ukrytych informacji Pakiet biurowy + dostęp do Internetu= Ukryte bazy danych i swobodna wymiana ukrytych informacji


Pobierz ppt "Steganografia w dokumentach MS Office i stronach ASP Magdalena Pejas."

Podobne prezentacje


Reklamy Google