Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Programowanie Windows W środowisku Visual C++ Część I Anna Tomkowska Politechnika Koszalińska 2007.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Programowanie Windows W środowisku Visual C++ Część I Anna Tomkowska Politechnika Koszalińska 2007."— Zapis prezentacji:

1 Programowanie Windows W środowisku Visual C++ Część I Anna Tomkowska Politechnika Koszalińska 2007

2 Szkielet aplikacji Ładownie bibliotek #include … Deklaracja zmiennych globalnych Deklaracja funkcji Int WINAPI WinMain(..) { deklaracja zmiennych wypełnienie klasy WNDCLASS rejestracja wypełnionej klasy RegisterClass(…) utworzenie okna uzyskując uchwyt HWND CreateWindowEx(…) wyświetlenie okna ShowWindow(…) odświerzenie okna UpdateWindow(…) Pętla komunikatów } LRESULT CALLBACK ProceduraOkna(…) { deklaracja zmiennych switch(komunikat){…} } Inne ewentualne funkcje 1/14

3 Rysowanie LRESULT CALLBACK WndProc(…) { static int xp, yp, xk, yk; HDC hdc; … case WM_LBUTTONDOWN: xp=xk=LOWORD(lParam); yp=yk=HIWORD(lParam); return 0; case WM_LBUTTONUP: xk=LOWORD(lParam); yk=HIWORD(lParam); hdc = GetDC(hWnd); Rectangle(hdc, xp, yp, xk, yk); ReleaseDC(hWnd,hdc); return 0; … } 1/14

4 Rysowanie LRESULT CALLBACK WndProc(…) { static int rysuj=0; … case WM_LBUTTONDOWN: … rysuj=1; return 0; case WM_LBUTTONUP: … rysuj=0; return 0; case WM_MOUSEMOVE: if (rysuj) { hdc = GetDC(hWnd); xk=LOWORD(lParam); yk=HIWORD(lParam); Rectangle(hdc,xp,yp,xk,yk); ReleaseDC(hWnd,hdc); } return 0; … 4/14

5 Tworzenie bitmap LRESULT CALLBACK WndProc(…) { static HBITMAP hBitmap, HDC hdcMap; RECT rc; … case WM_CREATE: GetClientRect(hWnd,&rc); hdc=GetDC(hWnd); hBitmap = CreateCompatibleBitmap(hdc,rc.right,rc.bottom); hdcMap = CreateCompatibleDC(hdc); SelectObject(hdcMap,hBitmap); PatBlt(hdcMap,0,0, rc.right,rc.bottom,WHITENESS); ReleaseDC(hWnd,hdc); return 0; case WM_DESTROY: DeleteDC(hdcMap); DeleteObject(hBitmap); PostQuitMessage(0); return 0; … 3/14

6 Rysowanie po bitmapie LRESULT CALLBACK WndProc(…) { … case WM_LBUTTONUP: … hdc = GetDC(hWnd); Rectangle(hdc, xp, yp, xk, yk); ReleaseDC(hWnd,hdc); Rectangle(hdcMap, xp, yp, xk, yk); InvalidateRect(hWnd,0,0); return 0; … } 4/14

7 Wyświetlanie bitmapy LRESULT CALLBACK WndProc(…) { PAINTSTRUCT ps; … case WM_MOUSEMOVE: … BitBlt(hdc,xp,yp,xk-xp,yk-yp,hdcMap,xp,yp,SRCCOPY); xk=LOWORD(lParam); yk=HIWORD(lParam); … return 0; case WM_PAINT: GetClientRect(hWnd,&rc); hdc = BeginPaint(hWnd,&ps); BitBlt(hdc,0,0,rc.right,rc.bottom,hdcMap,0,0,SRCCOPY); EndPaint(hWnd,&ps); return 0; … 5/14

8 xp, yp xk, yk case WM_LBUTTONDOWN : xp=xk=LOWORD(lParam); yp=yk=HIWORD(lParam); break; case WM_LBUTTONUP : xk=LOWORD(lParam); yk=HIWORD(lParam); … break; case WM_MOUSEMOVE: … (jeżeli rysuj = 1) BitBlt(hdc,xp,yp,xk-xp,yk-yp,hdcMap,xp,yp,SRCCOPY); xk=LOWORD(lParam); yk=HIWORD(lParam); … ( Rysuj figurę) break; case WM_PAINT: … BitBlt(hdc,0,0,rc.right,rc.bottom,hdcMap,0,0,SRCCOPY); … break; BITMAPA Okno aplikacji podczas przetwarzania komunikatu WM_MOUSEMOVE xk, yk BitBlt(hdc, xp, yp, a, b, hdcMap, xp, yp, SRCCOPY); a b b = yk-yp a = xk -xp

9 Tworzenie piór i pędzli LRESULT CALLBACK WndProc(…) { static HPEN pen; static HBRUSH brush; … case WM_CREATE: srand((unsigned) time(0)); … return 0; case WM_LBUTTONDOWN: … pen = CreatePen(PS_SOLID,3,RGB(rand()%256,rand()%256,rand()%256)); brush = CreateSolidBrush(RGB(rand()%256,rand()%256,rand()%256)); return 0; case WM_LBUTTONUP: … DeleteObject(pen); DeleteObject(brush); return 0; … 6/14

10 Używanie piór i pędzli LRESULT CALLBACK WndProc(…) { … case WM_LBUTTONUP: … pen=(HPEN) SelectObject(hdcMap,pen); brush=(HBRUSH) SelectObject(hdcMap,brush); Rectangle(hdcMap, xp, yp, xk, yk); pen=(HPEN) SelectObject(hdcMap,pen); brush=(HBRUSH) SelectObject(hdcMap,brush); DeleteObject(pen); DeleteObject(brush); return 0; case WM_MOUSEMOVE: … pen=(HPEN) SelectObject(hdc,pen); brush=(HBRUSH) SelectObject(hdc,brush); Rectangle(hdc, xp, yp, xk, yk); pen=(HPEN) SelectObject(hdc,pen); brush=(HBRUSH) SelectObject(hdc,brush); DeleteObject(pen); DeleteObject(brush); return 0; 7/14

11 Tworzenie menu głównego 4. 3. 2. 5. 1. 8/14

12 Tworzenie menu głównego 1. 2. 5. 4. 3. 9/14

13 int WINAPI WinMain(…) { WNDCLASS wc; wc.lpszMenuName = MAKEINTRESOURCE(IDR_MENU1); … } int WINAPI WinMain(…) { … HMENU hMenu = LoadMenu(hInst, MAKEINTRESOURCE(IDR_MENU1)); HWND hWnd = CreateWindow("klasa_okna", "program", WS_OVERLAPPED, 0, 0, 300,300, 0, hMenu, hInst, 0 ); … } Dodawanie menu głównego 10/14

14 Komunikaty menu LRESULT CALLBACK WndProc(…) { static int figura = ID_RYSUJ_PROSTOKAT; … case WM_COMMAND: switch(LOWORD(wParam)) { case ID_RYSUJ_ PROSTOKAT : case ID_RYSUJ_ELIPSA: case ID_RYSUJ_WIELOKAT: CheckMenuItem(GetMenu(hWnd), figura, MF_UNCHECKED); figura=LOWORD(wParam); CheckMenuItem(GetMenu(hWnd), figura, MF_CHECKED); break; } return 0; … } 11/14

15 Rysowanie void RysujFigure(HDC hdc, int xp, int yp, int xk,int yk,int figura); LRESULT CALLBACK WndProc(…) { … case WM_LBUTTONUP: … Rectangle(hdcMap, xp, yp, xk, yk); RysujFigure(hdcMap, xp, yp, xk, yk, figura); return 0; case WM_MOUSEMOVE: … Rectangle(hdc, xp, yp, xk, yk); RysujFigure(hdc, xp, yp, xk, yk, figura); return 0; … 12/14

16 void RysujFigure(HDC hdc, int xp, int yp, int xk,int yk,int figura) { switch(figura) { case ID_RYSUJ_PROSTOKAT: Rectangle(hdc,xp,yp,xk,yk); break; case ID_RYSUJ_ELIPSA: Ellipse(hdc,xp,yp,xk,yk); break; case ID_RYSUJ_WIELOKAT: { POINT pts[6]={{xp,yp}, {xp+(xk-xp)/2,yp}, {xp+2*(xk-xp)/3,yp+(yk-yp)/2}, {xk,yk}, {xk-(xk-xp)/2,yk}, {xk-2*(xk-xp)/3,yk-(yk-yp)/2}}; Polygon(hdc,pts,6); break; } 13/14

17 Menu podręczne LRESULT CALLBACK WndProc(…) { HMENU hMenuP; POINT pt ; … case WM_CREATE: `… hMenuP =GetSubMenu(GetMenu(hWnd), 0); return 0; case WM_RBUTTONUP: pt.x= LOWORD(lParam); pt.y= HIWORD(lParam); ClientToScreen(hWnd, &pt); TrackPopupMenu(hMenuP, TPM_RIGHTBUTTON, pt.x, pt.y, 0, hWnd, 0); return 0; … } 14/14


Pobierz ppt "Programowanie Windows W środowisku Visual C++ Część I Anna Tomkowska Politechnika Koszalińska 2007."

Podobne prezentacje


Reklamy Google