Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Odkrywamy tajemnice epoki romantyzmu test Opracowała mgr Ewa Turek.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Odkrywamy tajemnice epoki romantyzmu test Opracowała mgr Ewa Turek."— Zapis prezentacji:

1 Odkrywamy tajemnice epoki romantyzmu test Opracowała mgr Ewa Turek

2 Odkrywamy tajemnice epoki romantyzmu 1. Początek i koniec romantyzmu w Polsce ograniczają daty, które związane są z wydarzeniami: a) wydanie II i IV części Dziadów oraz wybuch powstania listopadowego b) wydanie Ballad i romansów oraz wybuch powstania styczniowego c) wydanie Ody do młodości oraz wybuch powstania styczniowego

3 Odkrywamy tajemnice epoki romantyzmu 2. Wskaż gatunki typowe dla romantyzmu: a) romans, ballada, sonet, poemat dygresyjny b) dramat romantyczny, powieść poetycka, poemat dygresyjny, ballada romantyczna c) poemat heroikomiczny, powieść gotycka, ballada, romans d) powieść dygresyjna, powieść historyczna, list poetycki, oda

4 Odkrywamy tajemnice epoki romantyzmu 3. Powieść poetycka: a) charakteryzuje się fragmentaryczną i luźną budową, fabułą prowadzoną w sposób niechronologiczny, w której pojawiają się motywy historyczne i egzotyczne, połączone z zagadkowością i niedomówieniami, b) to gatunek liryczny, opiewający wybitną postać, doniosłe wydarzenie historyczne lub wielkie idee, c) to krótkie opowiadanie prozą lub wierszem, mające charakter scenki rodzajowej, często udramatyzowanej,

5 Odkrywamy tajemnice epoki romantyzmu 4. Przyporządkuj podane niżej tytuły utworów poszczególnym autorom: a) J. W. Goethe b) A. Mickiewicz c) G. Byron Konrad Wallenrod, Burza, Pielgrzym, Giaur, Król Olch, Oda do młodości, Cierpienia młodego Wertera, Romantyczność, Lilie, Faust Konrad Wallenrod, Burza, Pielgrzym, Giaur, Król Olch, Oda do młodości, Cierpienia młodego Wertera, Romantyczność, Lilie, Faust

6 Odkrywamy tajemnice epoki romantyzmu 5. Z jakiego utworu romantycznego pochodzi cytat: a) Tyś młody, blady, lecz namiętne bole Gorzały długo na twym smagłym czole. Gorzały długo na twym smagłym czole. Złe oko twoje choć mnie nie urzekło, Złe oko twoje choć mnie nie urzekło, Choć jak meteor błysnąwszy uciekło, Choć jak meteor błysnąwszy uciekło, Zgadłem, że Turek takiego człowieka, Zgadłem, że Turek takiego człowieka, Powinien zabić – lub niech sam ucieka Powinien zabić – lub niech sam ucieka........................................................................................

7 Odkrywamy tajemnice epoki romantyzmu b) Wolnym rycerzem – powiadał – wolno wybierać oręże, I na polu otwartym bić się równymi siłami, I na polu otwartym bić się równymi siłami, Tyś niewolnik, jedyna broń niewolników – podstępy. Tyś niewolnik, jedyna broń niewolników – podstępy....................................................................................... c) Uczucia po światowych opadały drogach... Gorzkie pocałowania kobiety – kupiłem... Gorzkie pocałowania kobiety – kupiłem... Wiara dziecinna padła na papieskich progach... Wiara dziecinna padła na papieskich progach.........................................................................................................

8 Odkrywamy tajemnice epoki romantyzmu 6. Ballada romantyczna to gatunek synkretyczny, czyli: a) łączący często sprzeczne poglądy filozoficzne, religijne czy społeczne b) traktujący zjawiska rzeczywistości całościowo, bez wyodrębniania w niej poszczególnych części c) łączący cechy liryki, epiki i dramatu

9 Odkrywamy tajemnice epoki romantyzmu 7. Wskaż teksty, których powstanie miało związek z: a) podróżą A. Mickiewicza po Rosji........................................... b) procesem filomatów i filaretów............................................ c) XIX wiecznym poglądem o istnieniu tajemniczego fluidu, który przyciąga dwa serca................................................. d) karą nałożoną na amerykańskiego bojownika o wolność...........................................

10 Odkrywamy tajemnice epoki romantyzmu 8. Co oznacza termin postawa wallenrodyczna ? a) postawę wallenrodyczną przyjmuje człowiek, który opuszcza rodzinę, by móc walczyć z wrogiem b) termin ten odnosi się do metod walki z przeciwnikiem, których podstawę stanowi podstęp i zdrada c) postawa wallenrodyczna to podjęcie bohaterskiej walki nawet z przeciwnikiem znacznie silniejszym

11 Odkrywamy tajemnice epoki romantyzmu 9. Postać Konrada z Dziadów cz. III była odzwierciedleniem romantycznej koncepcji poety, która zakładała: a) nieprzeciętność poety, posiadającego dar od Boga – natchnienie; poeta według romantyków był geniuszem b) równoważność z Bogiem i możliwość wystąpienia przeciw Stwórcy, w celu przejęcia władzy nad ludźmi c) podporządkowanie twórczości poety wobec oczekiwań społecznych

12 Odkrywamy tajemnice epoki romantyzmu 10. W czym przede wszystkim przejawia się romantyczny mesjanizm. Wskaż prawidłową odpowiedź: a) częstym cytowaniu przez poetów tekstów biblijnych, mówiących o nadejściu Mesjasza b) czynieniu z Chrystusa jednego z głównych i pełnoprawnych bohaterów utworów romantycznych c) przypisaniu narodowi polskiemu szczególnego mesjańskiego posłannictwa w dziejach ludzkości

13 Odkrywamy tajemnice epoki romantyzmu 11. Na głowie kraśny mam wianek, W ręku zielony badylek, W ręku zielony badylek, Przede mną bieży baranek, Przede mną bieży baranek, Nade mną lata motylek. Nade mną lata motylek. Cytat ten pochodzi z II cz. Dziadów A. Mickiewicza. Który ze współczesnych artystów wykorzystał powyższy fragment w swoim utworze? Cytat ten pochodzi z II cz. Dziadów A. Mickiewicza. Który ze współczesnych artystów wykorzystał powyższy fragment w swoim utworze? a) Staszewski a) Staszewski b) Grechuta b) Grechuta c) Kora c) Kora

14 Odkrywamy tajemnice epoki romantyzmu 12. Podaj tytuły tekstów, których akcja rozgrywa się: a) w zamku krzyżackim....................................... b) w szpitalu dla obłąkanych................................... c) w chacie czarnoksiężnika.................................... d) w Dobrzynie..............................................

15 Odkrywamy tajemnice epoki romantyzmu 13. Prometeizm odnoszący się do Konrada z III cz. Dziadów oznacza: a) bunt przeciwko panującemu porządkowi społecznemu i zasadom moralnym b) postawę człowieka, który nawołuje do walki w obronie ojczyzny c) postawę indywidualistycznego buntu przeciwko Bogu i zgodę na samotne cierpienie za szczęście ludzkości

16 Odkrywamy tajemnice epoki romantyzmu 14. Jakie znaczenie ma użycie słowa ostatni w podtytule Pana Tadeusza? a) informuje o zanikającym obyczaju zbrojnym rozwiązywania konfliktów sąsiedzkich b) podkreśla zjawisko ginięcia świata społeczności szlacheckiej, z jej przywarami i zaletami c) jest to ostatnie dzieło literackie Mickiewicza

17 Odkrywamy tajemnice epoki romantyzmu 15. Hrabia Henryk, bohater Nie-Boskiej komedii opuszcza dom i żonę, ponieważ: a) poświęca się walce narodowowyzwoleńczej b) nudzi go mieszczański model życia, ograniczający go jako poetę c) poświęca się walce w obronie swojej klasy społecznej

18 Odkrywamy tajemnice epoki romantyzmu 16. Wędrówka hrabiego z Przechrztą po obozie rewolucjonistów przypomina: a) podróż Kordiana po Europie b) podróż Dantego po piekle c) podróż Pielgrzyma po Krymie

19 Odkrywamy tajemnice epoki romantyzmu 17. W rozmowie z Pankracym hrabia Henryk wypowiada kluczową kwestię, która wyjaśnia, dlaczego bohater będzie bronić starego porządku świata: a) [...] widziałem wszystkie stare zbrodnie świata ubrane w szaty świeże, nowym kołujące tańcem [...] ubrane w szaty świeże, nowym kołujące tańcem [...] b) Żyłem z wami, cierpiałem i płakałem z wami, Nigdy mi, kto szlachetny, nie był obojętny. Nigdy mi, kto szlachetny, nie był obojętny. c) Żem często dumał nad mogiłą ludzi, Żem prawie nie znał rodzinnego domu. Żem prawie nie znał rodzinnego domu.

20 Odkrywamy tajemnice epoki romantyzmu 18. Która z epok była dla romantyków najbardziej interesująca? a) oświecenie b) średniowiecze c) modernizm

21 Odkrywamy tajemnice epoki romantyzmu 19. Oto charakterystyczne cechy twórczości C. K. Norwida. Wskaż odpowiedź w całości poprawną: a) święci w niej triumfy heksametr, tj. wiersz sześciomiarowy, ale także i wiersz wolny, tj. nienumeryczny b) przeciwstawia się ona jednostronności polskiej twórczości romantycznej, czyli jej mesjanizmowi, cierpiętnictwu, martyrologii i wprowadza do literatury temat cywilizacji II poł. XIX wieku c) przemilczenie, niedopowiedzenie, eliptyczność, lapidarność formy – oto sposoby uzyskiwania głębi intelektualnej i zmuszania odbiorcy do wysiłku, by dotrzeć do istoty d) nie pogardza gustami tłumu, kulturą niską, która jest nieuniknionym wytworem cywilizacji wielkomiejskiej

22 Odkrywamy tajemnice epoki romantyzmu 20. Z jakich utworów pochodzą bohaterowie literaccy: Ks. Piotr................................. Orcio.................................... Aldona.................................... Leila..................................... Gerwazy.................................. Karusia................................ Guślarz................................... Nowosilcow....................... Halban.................................... Klara.................................... Jankiel..................................... Grzegorz..............................

23 Odkrywamy tajemnice epoki romantyzmu 21. Zwiąż z utworami Adama Mickiewicza następujące obrazy, motywy, znaki: a) szkiełko i oko -..................................... b) lampa Akermanu -.......................................... c) zegar bijący -........................................ d) wieża - pustelnia –........................................

24 Odkrywamy tajemnice epoki romantyzmu 22. Polska literatura romantyczna w większej części miała charakter: a) zaangażowany, narodowowyzwoleńczy b) utylitarny c) moralizatorski i dydaktyczny d) parenetyczny e) hagiograficzny

25 Odkrywamy tajemnice epoki romantyzmu 23. W kim Kordian odnajduje historyczny wzorzec bezgranicznego poświęcenia się idei? a) w postaci Chrystusa b) w postaci Prometeusza c) w postaci św. Franciszka z Asyżu d) w postaci szwajcarskiego bojownika Arnolda Winkelrieda e) w postaci Zawiszy Czarnego

26 Odkrywamy tajemnice epoki romantyzmu 24. Zaznacz cechy, które odróżniają postawę bohatera romantycznego od człowieka oświecenia: a) bohater skłócony ze sobą i światem b) bohater typowy, przeciętny c) szczęśliwy optymista d) bohater samotny

27 Odkrywamy tajemnice epoki romantyzmu 25. Kto i w jakim tekście wypowiada te słowa: a) "Jedźmy, nikt nie woła" ………………. b) "Ja i ojczyzna to jedno." ………………. c) "Szczęścia w domu nie znalazł, bo go nie było w ojczyźnie ………………. d) "Słowicze wdzięki w mężczyzny głosie, A w sercu lisie zamiary." ………………..

28 Odkrywamy tajemnice epoki romantyzmu 26. Zweryfikuj różne koncepcje interpretacyjne Pana Tadeusza. Wskaż tylko zdania nieprawdziwe: nieprawdziwe: a) Pan Tadeusz to książka o tęsknocie emigranta za ojczyzną. b) Pan Tadeusz to książka o spisku na życie cara. c) Pan Tadeusz to książka o powstaniu styczniowym. d) Pan Tadeusz to książka o sprawach narodowych.

29 Odkrywamy tajemnice epoki romantyzmu 27. Przyporządkuj nazwy gatunków literackich (uprawianych przez Mickiewicza) następującym cechom: a) tekst zbudowany z 14 wersów -......................................................... b) fabuła o luźnej i fragmentarycznej kompozycji, pełna niedomówień, nie zawsze zdarzenia przedstawione chronologicznie -................................................................................. c) motyw fabularny zaczerpnięty z podań ludowych -........................ d) narracja pełna rozbudowanych opisów -..........................................

30 Odkrywamy tajemnice epoki romantyzmu 28. Wskaż, których cech nie można uznać za charakterystyczne dla literatury romantyzmu: a) synkretyzm gatunkowy b) racjonalizm c) dydaktyzm d) ludowość

31 Odkrywamy tajemnice epoki romantyzmu 29. Jaki utwór poprzedza motto: a) "Są dziwy w niebie i na ziemi, o których ani się śniło waszym filozofom."................................................................................................ b) "Macie bowiem wiedzieć, że są dwa sposoby walczenia... trzeba być lisem i lwem.".............................................................................................. c) "Zdaje mi się, że widzę... gdzie? Przed oczyma duszy mojej."...............................................................................................

32 Odkrywamy tajemnice epoki romantyzmu 30. Kogo kochał: a) Tadeusz – b) Jasieńko – c) Jacek Soplica – d) Walter Alf -

33 Odkrywamy tajemnice epoki romantyzmu 31. Wskaż cytat, który najpełniej wyraża istotę postawy prometejskiej: a) "Czucie i wiara silniej mówi do mnie Niż mędrca szkiełko i oko. b) "Nazywam się Milijon - bo za milijony Kocham i cierpię katusze. c) "Gwałt niech się gwałtem odciska, A ze słabością łamać uczmy się za młodu. d) "Tak! Zemsta, zemsta, zemsta na wroga, z Bogiem i choćby mimo Boga.

34 Odkrywamy tajemnice epoki romantyzmu 32. Kto w Panu Tadeuszu opowiada gawędę o grzeczności: a) Podkomorzy b) Sędzia c) Wojski d) Hrabia

35 Odkrywamy tajemnice epoki romantyzmu Dla wytrwałych – prawidłowe odpowiedzi.

36 Odkrywamy tajemnice epoki romantyzmu 1 b17 a 2 b18 b 3 a19 c 4 – J. W. Goethe Król Olch, Cierpienia młodego Wertera, Faust A. Mickiewicz Konrad Wallenrod, Burza, Pielgrzym, Oda do młodości, Lilie, Romantyczność G. Byron Giaur 20 Dziady cz. III – Ks. Piotr, Nowosilcow, Pan Tadeusz – Gerwazy, Jankiel Kordian – Grzegorz, Romantyczność - Karusia Konrad Wallenrod – Aldona, Halban Nie-Boska komedia – Orcio, Giaur – Leila, Dziady cz. IV – Guślarz, Śluby panieńskie- Klara 5 a – Giaur, b – Konrad Wallenrod, c - Kordian 21 a – Romantyczność, b – Stepy akermańskie, c – Dziady cz. IV, d – Konrad Wallenrod 6 c22 a 7 a – Sonety krymskie, b – Dziady cz. III, C – Śluby panieńskie, d – Do obywatela Johna Brown 23 d 8 b24 a i d 9 a25 a – Stepy akermańskie, b – Dziady cz. III, c – Konrad Wallenrod, d - Świtezianka 10 c26 b i c 11 a27 a – sonet, b – powieść poetycka, c – ballada, d - epos 12 a – Konrad Wallenrod, b – Nie-Boska komedia, c – Kordian, d – Pan Tadeusz 28 b i c 13 c29 a-Dziady cz.II, b-Konrad Wallenrod, c- Romantyczność 14 b30 A -Zosię, b -Karusię, c -Ewę, d -Aldonę 15 b31 b 16 b32 b


Pobierz ppt "Odkrywamy tajemnice epoki romantyzmu test Opracowała mgr Ewa Turek."

Podobne prezentacje


Reklamy Google