Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Powiatowy Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Środzie Śląskiej Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie sesja maj - lipiec.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Powiatowy Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Środzie Śląskiej Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie sesja maj - lipiec."— Zapis prezentacji:

1 Powiatowy Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Środzie Śląskiej Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie sesja maj - lipiec NOWY EGZAMIN ZAWODOWY

2 EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE  jest formą oceny poziomu opanowania przez zdającego wiedzy i umiejętności z zakresu danej kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie, ustalonych w podstawie programowej kształcenia w zawodach,  umożliwia uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe lub świadectwa potwierdzającego kwalifikację w zawodzie, jeżeli został przeprowadzony w zakresie jednej kwalifikacji,  egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie jest przeprowadzany na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia w zawodach,  egzamin będzie obejmował zakresem tematycznym jedną kwalifikację, czyli liczba egzaminów w danym zawodzie będzie zależna od liczby kwalifikacji wyodrębnionych w podstawie programowej kształcenia w zawodach,

3 SYMBOLE I NAZWY KWALIFIKACJI W ZAWODZIE TECHNIK LOGISTYK K1A.30Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji procesach produkcji, dystrybucji i magazynowania K2A.31Zarządzanie środkami technicznymi podczas realizacji procesów transportowych K3A.32Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w jednostkach organizacyjnych TECHNIK EKONOMISTA K1A.35Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji K2A.36Prowadzenie rachunkowości KUCHARZ K1T.6Sporządzanie potraw i napojów SPRZEDAWCA K1A.18Prowadzenie sprzedaży

4 WYMAGANIA, KTÓRE NALEŻY SPEŁNIĆ, ABY PRZYSTĄPIĆ DO EGZAMINU ZAWODOWEGO Uczeń, który zamierza przystąpić do egzaminu zawodowego powinien:  pobrać ze strony www.oke.wroc.pl i wypełnić deklarację dotyczącąwww.oke.wroc.pl przystąpienia do egzamin zawodowego, która zawiera:  imię i nazwisko ucznia (absolwenta);  datę i miejsce urodzenia, numer PESEL, adres zamieszkania;  nazwę i symbol cyfrowy zawodu oraz nazwę i oznaczenie kwalifikacji,  informację czy jest to pierwsze przystąpienie do egzaminu czy ponowne;  złożyć wypełnioną deklarację dyrektorowi szkoły, nie później niż na 4 miesiące przed terminem egzaminu zawodowego

5 STRUKTURA, FORMA i MIEJSCE ZDAWANIA EGZAMINU Cześć pisemna  test pisemny 40 zadań wielokrotnego wyboru z wykorzystaniem arkuszy i kart odpowiedzi - czas 60 min Część praktyczna  zadanie praktyczne - czas 120 min lub 150 min lub 180 min  polegający na wykonaniu jednego zadania praktycznego, które zostało przygotowane z uwzględnieniem warunków realizacji kształcenia w danym zawodzie określonych w podstawie programowej kształcenia w zawodach, właściwych dla kwalifikacji wyodrębnionej w tym zawodzie, w zakresie której odbywa się ten egzamin.  zdający wykonuje zadanie egzaminacyjne na stanowisku egzaminacyjnym, które zostało przygotowane z uwzględnieniem warunków realizacji kształcenia w danym zawodzie  do części pisemnej i praktycznej egzaminu zawodowego uczeń (absolwent) przystępuje w szkole, do której uczęszcza (uczęszczał)

6 TERMINY EGZAMINÓW ZAWODOWYCH  Egzamin może być przeprowadzany w ciągu całego roku szkolnego w terminie ustalonym przez dyrektora OKE w uzgodnieniu z dyrektorem CKE  Dyrektor OKE ogłasza termin egzaminu na stronie internetowej OKE, nie później niż na 5 miesięcy przed terminem egzaminu  Dyrektor OKE ustala harmonogram przeprowadzania części praktycznej egzaminu zawodowego i przekazuje kierownikowi ośrodka egzaminacyjnego (dyrektorowi szkoły)

7 TERMINY EGZAMINÓW ZAWODOWYCH c.d. Symbol cyfrowy Nazwa zawodu Sym. Nazwa kalifikacji Klasa/ ilość uczn Termin egzaminu Cz. pisemnamodelCz. praktycznamodel 333107technik logistyk A.30Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w procesach produkcji, dystrybucji i magazynowania 2TL 31 22 czerwca 2015 czas 60 min. godz. 10.00 s. aula Wydrukowane arkusze i karty odpowiedzi 23 czerwca 2015 czas 120 min godz.13.00 s. aula D A.31Zarządzanie środkami technicznymi podczas realizacji procesów transportowych 3TL 22 22 czerwca 2015 czas 60 min. godz. 12.00 s. 302 23 czerwca 2015 czas 120 min godz.9.00 s. aula D 331403technik ekonomista A.35Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji 3TE 13 22 czerwca 2015 czas 60 min. godz. 10.00 s. 301 23 i 24czerwca 2015 czas 180 min godz. 9.00 s. 201 DK 512001kucharzT.6Sporządzanie potraw i napojów3G 2 22 czerwca 2015 czas 60 min. godz. 10.00 s. 202 23.06.2015 czas 120 min godz. 8:00 CKU Legnica W 522301sprzedawc a A.18Prowadzenie sprzedaży3G 10 22 czerwca 2015 czas 60 min. godz. 10.00 s. 202 15.06.2015 godz. 16 16.06.2015 godz. 12 czas 150 min CKU Legnica W Wydanie świadectw 28 sierpnia 2015

8 ZDAWALNOŚĆ EGZAMINÓW ZAWODOWYCH Zdający zda egzamin zawodowy, jeżeli uzyska:  z części pisemnej – co najmniej 50% punktów możliwych do uzyskania (czyli Zdający rozwiązał poprawnie minimum 20 zadań testu pisemnego),  z części praktycznej – co najmniej 75% punktów możliwych do uzyskania.  wynik egzaminu zawodowego ustala i ogłasza OKE.  wynik ustalony przez OKE jest ostateczny.

9 DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE ZDANIE EGZAMINU  gdy Zdający zda egzamin zawodowy, otrzymuje świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie w zakresie jednej kwalifikacji wydane przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną.  osoba, która zdała egzaminy z zakresu wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie oraz posiada poziom wykształcenia wymagany dla danego zawodu, otrzymuje dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie.  dyplom wydaje Okręgowa Komisja Egzaminacyjna.

10 PONOWNE PRZYSTĄPIENIE DO EGZAMINU Osoby, które:  nie zdały jednej lub obu części egzaminu,  nie przystąpiły do egzaminu w wyznaczonym terminie,  przerwały egzamin mogą ponownie przystąpić do egzaminu lub niezdanej części, z tym że:  uczniowie przystępują do egzaminu w kolejnych terminach w trakcie nauki oraz dwukrotnie po zakończeniu nauki na zasadach określonych dla absolwentów; przystąpienie po raz trzeci lub kolejny po zakończeniu nauki odbywa się na warunkach określonych dla egzaminu eksternistycznego,  po upływie trzech lat od dnia, w którym Zdający przystąpił do części pisemnej egzaminu i nie zdał egzaminu lub mógł przystąpić po raz pierwszy do części pisemnej egzaminu, przystępuje do egzaminu w pełnym zakresie.

11 UNIEWAŻNIENIE EGZAMINU Przewodniczący ZN/KOE (Dyrektor szkoły) może unieważnić odpowiednią cześć egzaminu w przypadku:  stwierdzenia niesamodzielnego rozwiązywania zadań egzaminacyjnych przez zdającego,  wniesienia przez zdającego do sali egzaminacyjnej miejsca przeprowadzania egzaminu urządzenia telekomunikacyjnego lub materiałów i przyborów pomocniczych niewymienionych w wykazie ogłoszonym przez dyrektora CKE  korzystania przez zdającego podczas egzaminu z urządzenia telekomunikacyjnego lub niedopuszczonych do użytku materiałów i przyborów,  zakłócania przez zdającego prawidłowego przebiegu części pisemnej lub części praktycznej egzaminu zawodowego w sposób utrudniający pracę pozostałym zdającym.

12 PRZEBIEG CZĘŚCI PISEMNEJ EGZAMINU PRZEPROWADZANEJ Z WYKORZYSTANIEM WYDRUKOWANYCH ARKUSZY i KART DPOWIEDZI  Na egzamin zdający zgłaszają się 30 minut przed godz. rozpoczęcia egzaminu.  O wyznaczonej godzinie zdający wchodzą do sali pojedynczo według kolejności na liście.  Zdający powinni mieć przy sobie dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość i okazać go przed wejściem do sali.  Do sali egzaminacyjnej nie można wnosić żadnych urządzeń telekomunikacyjnych, ani korzystać z nich w tej sali.  Do sali egzaminacyjnej zdający wnoszą tylko materiały i przybory, zgodnie z komunikatem Dyrektora CKE (długopis lub pióro z czarnym tuszem oraz kalkulator prosty)  Każdy zdający po wejściu na salę zajmuje osobny stolik.  Zdający sprawdzają, czy wydrukowane arkusze egzaminacyjne i karty odpowiedzi są kompletne i czytelne, w razie potrzeby zgłaszają braki przewodniczącemu.  Zdający:  zapoznają się szczegółowo z „Instrukcją dla zdającego” zamieszczoną na pierwszej stronie arkusza egzaminacyjnego.  wpisują na karcie odpowiedzi: datę urodzenia, symbol cyfrowy zawodu, oznaczenie kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie, w zakresie której jest przeprowadzany egzamin, zaznaczają wersję arkusza oraz zamieszczają numer PESEL, a w przypadku braku numeru PESEL, serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość,  przyklejają naklejki z numerem PESEL zgodnie z instrukcją przewodniczącego ZN,

13 PRZEBIEG CZĘŚCI PRAKTYCZNEJ EGZAMINU KTÓREGO REZULTATEM KOŃCOWYM WYKONANIA JEST DOKUMENTACJA MODEL D i DK dla kwalifikacji A.30, A. 31, A.35  Na egzamin Zdający zgłaszają się w dniu egzaminu na 30 minut przed jego rozpoczęciem, potwierdzają tożsamość i obecność na egzaminie dokumentem tożsamości ze zdjęciem,  Przystępują do losowania stanowiska egzaminacyjnego i odbierają naklejki z numerem PESEL i identyfikatory z numerem wylosowanego stanowiska,  Po otrzymaniu arkusza egzaminacyjnego zapoznają się z „Instrukcją dla Zdającego” na pierwszej stronie arkusza, sprawdza jego kompletność, ewentualne braki lub usterki zgłasza PZNCP i otrzymuje kompletny arkusz egzaminacyjny.  Umieszczają na pierwszej stronie arkusza:  numer PESEL i naklejkę z numerem PESEL i kodem ośrodka egzaminacyjnego, w przypadku braku numeru PESEL - serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość,  na karcie oceny symbol cyfrowy zawodu, oznaczenie kwalifikacji, numer zadania, numer stanowiska, numer PESEL, w przypadku braku numeru PESEL – serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość i przekazuje ją PZNCP.  Nie podpisują kart odpowiedzi.

14 PRZEBIEG CZĘŚCI PRAKTYCZNEJ EGZAMINU KTÓREGO REZULTATEM KOŃCOWYM WYKONANIA JEST WYKONANE ZADANIE MODEL W dla kwalifikacji A.18 i T6  Na egzamin Zdający zgłaszają się w dniu egzaminu na 30 minut przed jego rozpoczęciem,  Przebierają się w ubrania robocze jeśli jest to wymagane przepisami bhp.  Potwierdzają tożsamość i obecność na egzaminie dokumentem tożsamości ze zdjęciem.  Przystępują do losowania stanowiska egzaminacyjnego i odbierają naklejki z numerem PESEL i identyfikatory z numerem wylosowanego stanowiska.  Zdający zapoznają się z: - przebiegiem egzaminu w części praktycznej oraz ze sposobem wypełniania i kodowania kart odpowiedzi, - treścią zadania egzaminacyjnego oraz wyposażeniem stanowiska egzaminacyjnego – na te czynności Zdający ma 10 min., które nie wlicza się do czasu trwania egzaminu

15 PRZEBIEG CZĘŚCI PRAKTYCZNEJ EGZAMINU – c.d. dla MODELU D, DK, W W czasie trwania egzaminu zdający:  wykonują samodzielnie zadanie egzaminacyjne,  przestrzegają przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy,  zgłaszają, przez podniesienie ręki, wcześniejsze zakończenie wykonania zadania lub rezygnację ze zdawania egzaminu,  pozostawiają na stanowisku egzaminacyjnym arkusz egzaminacyjny z rezultatami wykonania zadania w formie dokumentacji i kartę oceny następnie opuszczają salę egzaminacyjną po uzyskaniu zgody ZNCP,  nie zakłócając pracy pozostałym zdającym.


Pobierz ppt "Powiatowy Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Środzie Śląskiej Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie sesja maj - lipiec."

Podobne prezentacje


Reklamy Google