Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Realizacja aplikacji internetowych

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Realizacja aplikacji internetowych"— Zapis prezentacji:

1 Realizacja aplikacji internetowych
MVC

2 ASP.NET Architektura aplikacji oparta na pojęciach
Strony Sesji oraz aplikacji Strony definiowane są jako: mark-up ASP kod w CS/VB tzw "code behind"

3 ASP.NET vs IIS (<7.0) Więcej na

4 ASP.NET Więcej na

5 ASP.Net z IIS < 7

6 ASP.NET Więcej na

7 ASP.NET <7.0 Więcej na

8 ASP.Net z IIS >=7 Więcej na

9 Cykl życia strony ASP.Net

10 ASP.NET modularyzacja/reużycie kodu
Master Page Kontrolki ascx

11 Nawigacja SiteMap SiteMapProvider Kontrolki
Filtrowanie (w zależności od ról) Lokalizacja

12 Nawigacja SiteMap SiteMapProvider Kontrolki
Filtrowanie (w zależności od ról) Lokalizacja

13 ASP.NET Wady Skomplikowany model życia strony - inicjalizacja kontrolek itd. Nieoczywiste i poważne następstwa wykorzystania metafory aplikacji stanowej (ViewState). Efekt: niewydolne i nieinteraktywne aplikacje. Bariera dla doświadczonych deweloperów WWW. Sztuczna komunikacji m. stronami (->sesja, aplikacja, baza). Tendencja do komplkacji kodu. Brak kontroli nad kodem emitowanym przez kontrolki (lepiej w 4.0) oraz trudność tworzenia/rozbudowy kotrolek Fałszywe poczucie separacji logiki i wyglądu Słaba testowalność

14 Co to jest ViewState Pole __VIEWSTATE
typu StateBag klasy System.Web.UI.Control (dziedziczą z niej wszystkie kontrolki (w tym instancje klasy System.Web.UI.Page czyli strony) w ASP.NET każde odwołanie do strony powoduje utworzenie jej nowej instancji. ViewState przechowuje stan każdej kontrolki na stronie. Megabajty danych …

15 ASP.NET Co z tym można zrobić?
AJAX Control Toolkit : Dodatkow infrastruktura (script manager) Dynamiki uzyskana przez proste w użyciu kontrolki serwerowe (UpdatePanel itd.) Kontrolki wizualne emitujące kod w JavaScript pozwalający na asynchroniczną komukację z (no wlasnie z czym?) na serwerze Jeszcze trudniejsze staje się: roszerzanie/dodawanie kontrolek panowanie nad kodem HTML (CSS) opanowanie zachowania skomplikowanej aplikacji

16 ASP.NET Co z tym można zrobić?
WCSF – wprowadzenie usystematyzowanej architektury – wariacji na temat. Model+Prezenter+Widok Zalecenia + wizardy do generowania klasy prezentera ASP pozostaje tylko ASP – w tym swiecie to widok "wybiera sobie" prezenter Pewna dodatkowa komplikacja infrastruktury (bootstapery itd.)

17 Dlaczego MVC… MVC ułatwia zapanowanie nad złożonością aplikacji dzięki podziałowi na funkcjonalne komponenty. MVC pozwala oderwać się od skomplikoqwanego modelu życia form ASP, ViewState-u itd. Dzięki temu developerzy mogą łatwiej w pełni kontrolować zachowanie aplikacji. Front Controller, wzorzec zastosowany dla potrzeb przetwarzania żądań z przeglądarki wspiera wykorzystanie złożonej architektury aplikacji oraz wspiera przekierowywanie poleceń. MVC wspiera dobrze TDD. Wszystkie kontrakty we frameworku bazują na interfejsach stad moga być łatwo testowane przy użyciu mocków, stubów itd.. Silna separacja zadań dobrze działa w dużych zespołach pracujacych na większymi witrynami. W szczególności warto podkreślić oddzielenie logiki od wyglądu. URL routing policy, action-method parameter serialization i inne komponenty. The ASP.NET MVC framework wspiera też DI i kontenery IOC.

18 Pojęcia Rozluźnienie połączeń między komponentami.
Model. Obiekty modelu są częścią aplikacji która implementuje logike domenową. Widoki. Widoki sa komponentami które wyswitlają interfejs użytkownika (UI). Kontrolery. Kontrolery są komponentami, ktore obsługuja interakcję z użytkownikiem. Finalnie są odpowiedzialne za wybór modelu oraz widoku. Rozluźnienie połączeń między komponentami.

19 Kluczowe koncepcje … Routing Kontrolery + akcje Widoki

20 Routing public static void RegisterRoutes(RouteCollection routes) { routes.IgnoreRoute("{resource}.axd/{*pathInfo}"); routes.MapRoute( "Default", // Route name "{controller}/{action}/{id}", // URL with parameters new { controller = "Home", action = "Index", id = "" } // Parameter defaults ); } protected void Application_Start() { RegisterRoutes(RouteTable.Routes);

21 Convention over configuration
public class HomeController : Controller { public ActionResult Index() { ViewData["Message"] = "Welcome to ASP.NET MVC!"; return View(); } public ActionResult About() { return View("CustomAbout"); Widok HOME\Index Widok HOME\CustomAbout

22 Widok Może być zdefiniowany w ASP.NET, Razor lub wielu innych – w każdym wypadku nie ma tu zednych ukrytych mechanizmów, zdarzeń, kontrolek itd. Markup po prostu definiuje wygląd strony lub jej fragmentu.

23 ASP.NET MVC - Results Action Result Helper Method Description
ViewResult View Renders a view as a Web page. PartialViewResult PartialView Renders a partial view, which defines a section of a view that can be rendered inside another view. RedirectResult, PermantRedirectResult Redirect Redirects to another action method by using its URL. RedirectToRouteResult RedirectToAction RedirectToRoute Redirects to another action method. ContentResult Content Returns a user-defined content type. JsonResult Json Returns a serialized JSON object. JavaScriptResult JavaScript Returns a script that can be executed on the client. FileResult File Returns binary output to write to the response. EmptyResult (None) Represents a return value that is used if the action method must return a null result (void).

24 Widok Page Language="C#" MasterPageFile="~/Views/Shared/Site.Master" Inherits="System.Web.Mvc.ViewPage" %> <asp:Content ID="indexTitle" ContentPlaceHolderID="TitleContent" runat="server"> Home Page </asp:Content> <asp:Content ID="indexContent" ContentPlaceHolderID="MainContent" runat="server"> <h2><%= Html.Encode(ViewData["Message"]) %></h2> <p>to<br> Sample content </p>

25 Widok silnie typowany Page Title="" Language="C#" MasterPageFile="~/Views/Shared/Site.Master" Inherits="System.Web.Mvc.ViewPage<MvcDataViews.Models.Person>" %> <asp:Content ID="Content1" ContentPlaceHolderID="TitleContent" runat="server"> Persons </asp:Content> <asp:Content ID="Content2" ContentPlaceHolderID="MainContent" runat="server"> <p> Id=<%= Html.Encode(Model.Id) %> </p> <p> Name:<%= Html.Encode(Model.Name) %> </p>

26 Widok silnie typowany public ActionResult Index() { Person item = Repository.GetRecentPerson(); return View("Index", item); }

27 Helpery Html ActionLink — Links to an action method. BeginForm * — Marks the start of a form and links to the action method that renders the form. CheckBox * — Renders a check box. DropDownList * — Renders a drop-down list. Hidden — Embeds information in the form that is not rendered for the user to see. ListBox — Renders a list box. Password — Renders a text box for entering a password. RadioButton * — Renders a radio button. TextArea — Renders a text area (multi-line text box). TextBox * — Renders a text box.

28 Helpery Html Control Language="C#" Inherits="System.Web.Mvc.ViewUserControl<ContactManager.Models.Contact>" %> <p>     <%= Html.LabelFor(c => c.Name) %>:     <%= Html.DisplayFor(c => c.Name) %> </p> <p>     <%= Html.LabelFor(c => c. ) %>:     <%= Html.DisplayFor(c => c. ) %> </p>

29 Helpery Html <% using(Html.BeginForm("HandleForm", "Home")) %> <% { %> <!-- Form content goes here --> <%= Html.CheckBox("bookType") %> <%= Html.DropDownList("pets") %> <% } %> // w kontrolerze List<string> petList = new List<string>(); petList.Add("Dog"); petList.Add("Cat"); petList.Add("Hamster"); petList.Add("Parrot"); petList.Add("Gold fish"); ViewData["Pets"] = new SelectList(petList);

30 Helpery vs silne typowane
MVC 1: MVC 2:

31 ASP.NET MVC - helpery Nowe helpery HTML: Html.TextBoxFor()
Html.TextAreaFor() Html.DropDownListFor() Html.CheckboxFor() Html.RadioButtonFor() Html.ListBoxFor() Html.PasswordFor() Html.HiddenFor() Html.LabelFor() Inne helpery: Html.EditorFor() Html.DisplayFor() Html.DisplayTextFor() Html.ValidationMessageFor()

32 Prosty helper do wyprowadzania wierszy tabeli
widok jest silnie typowany przez IEnumerable<Book> <% Model.TableRow( (book, lineNo) => { %> <tr> <td> <%= Html.Encode(lineNo) %> </td> <td> <%= Html.Encode(book.Author) %> </td> <td> <%= Html.Encode(book.Title) %> </td> <td> <%= Html.Encode(book.Year) %> </td> </tr> <% }); %> naglowek trzeba wygenerowac oddzielnie

33 Prosty helper - realizacja
public static class MVCHelpers { public static void TableRow<T>(this IEnumerable<T> items, Action<T> action) { foreach (T item in items) action(item); } public static void TableRow<T>(this IEnumerable<T> items, Action<T, int> action) { int counter = 0; action(item, ++counter);

34 Helper – składnia extension methods
public static class LabelExtensions { public static string Label(this HtmlHelper helper, string target, string text) { return String.Format("<label for='{0}'>{1}</label>", target, text); }

35 ASP.NET MVC - Partial view
Widok zdefiniowany w wizardzie jako Partial view Czesto używana konwencja nazwa zaczyna sie od _ Widok jest typowany tj. używamy Użycie w kodzie widoku głównego: ... <%= foreach (var element in Model.elements) { %> <%= Html.Partial("_Podwidok", element); %> <%=} %>

36 ASP.NET MVC - Walidacja public class Pals { [Required()] [Range(33,99)] public float Height { get; set; } [StringLength(7)] public string Name { get; set; } [ScaffoldColumn(false)] public int ID { get; set; } public bool cool { get; set; } [DataType(DataType. Address)] public string { get; set; } [DataType(DataType.MultilineText)] public string Bio { get; set; } }

37 MVC – Walidacja serwerowa
public ActionResult Create(Person newPal) { if (ModelState.IsValid) { return Redirect("/"); } return View("DetailedErrorInfo", newPal); <%= Html.LabelFor( model => model.Height ) %> <%= Html.TextBoxFor( model => model.Height ) %> <%= Html.ValidationMessageFor( model => model.Height ) %>

38 MVC - Walidacja kliencka
<script src="http://ajax.microsoft.com/ajax/jQuery/jquery js" type="text/javascript"></script> <script src="http://ajax.microsoft.com/ajax/jquery.validate/1.5.5/jquery.validate.js" type="text/javascript"></script> <script src="<%= Url.Content("~/Scripts/MicrosoftMvcJqueryValidation.js") %>" type="text/javascript"></script> Page Title="" Language="C#" MasterPageFile="~/Views/Shared/Site.Master" Inherits="System.Web.Mvc.ViewPage<MvcSimpObj.Models.Pals>" %> <asp:Content ID="Content2" ContentPlaceHolderID="MainContent" runat="server"> <h2>EditforModel</h2> <%@ Page Title= Language= C# MasterPageFile= ~/Views/Shared/Site.Master Inherits= System.Web.Mvc.ViewPage %>

EditforModel

", "width": "800" }

39 MVC – Walidacja kliencka
<% Html.ClientValidationEnabled = true; %> <% using (Html.BeginForm()) { %> <fieldset> <%= Html.ValidationSummary("Broken stuff:") %> <%= Html.EditorForModel() %> <input type="submit" value=" Submit " /> </fieldset> <% } %> <% Html.RenderPartial("linksPalsID"); %> </asp:Content>

40 MVC – Asynchroniczny kontroler
Żądanie z WWW jest obsługiwane przez jeden z wątków z puli roboczej serwera Po zainicjowaniu akcji wątek jest zwalniany Po ukończeniu akcji obsługa jest wznawiana (przez pot. Inny) wątek z puli roboczej

41 MVC – tradycyjny kod public class PortalController: Controller { public ActionResult News(string city) { NewsService newsService = new NewsService(); ViewStringModel headlines = newsService.GetHeadlines(city); return View(headlines); }

42 public class PortalController : AsyncController { public void NewsAsync(string city) { AsyncManager.OutstandingOperations.Increment(); NewsService newsService = new NewsService(); newsService.GetHeadlinesCompleted += (sender, e) => { AsyncManager.Parameters["headlines"] = e.Value; AsyncManager.OutstandingOperations.Decrement(); }; newsService.GetHeadlinesAsync(city); } public ActionResult NewsCompleted(string[] headlines) { return View("News", new ViewStringModel { NewsHeadlines = headlines } ); asynchroniczny kod

43 MVC Razor - przykład Wyrażenia@( .... ) Bloki @{ .... }
Wypisywanie contentu <text></text>

44 Razor – przykład mark-up ASP

45 Razor – przykład mark-up ASP

46 MVC Razor - przykład

47 MVC Razor - przykład

48 Atrybuty w MVC public class HomeController : Controller { [HttpGet]
[ActionName("Lista")] public ActionResult Index() { return View(); }   [ChildActionOnly] public ActionResult ChildAction() { ChildActionOnly - ta akcja nie moze byc zawołana z zewnątrz ale wciąż może być wywołana np. przez redirect lub <%Html.RenderAction("ChildAction"); %> Typ żądania Alias nazwy akcji

49 Filtry Koncepcje: AoP FrontController F. Mogą być stosowane Do akcji
Do kontrolera Do aplikacji

50 Filtry Typ Domyślna implementacja Dzialanie Authorization
AuthorizeAttribute Uruchamiany przed innymi filtrami/akcjami Action ActionFilterAttribute Uruchaminiany przed/po akcji Result ResultFilterAttribute Uruchaminiany przed/po zwrocie Exception HandleErrorAttribute Uruchamiany gdy inny filtr/akcja zrzucą wyjątek

51 Deklaratywna autoryzacja w MVC
public class HomeController : Controller { public ActionResult About() { return View(); } [Authorize] public ActionResult AuthenticatedUsers() { return View(); } [Authorize(Roles = "Admin, Super User")] public ActionResult AdministratorsOnly() [Authorize(Users = "Betty, Johnny")] public ActionResult SpecificUserOnly() }

52 Domyślna obsługa błedów
Domyślnie wyświetlana jest ~/Views/Shared/Error Nie powinna byc dostępna w produkcji!!! Włączenie obsługi błedów na poziomie konfiguracji Zróżnicowanie local/remote Domyślne/konkretne bledy Włączenie obsługi błedów na poziomie filtrów Web.config <customErrors mode="On“ defaultRedirect=“DefaultError” mode="Remote"> <error statusCode="401" redirect="/Errors/Http401" /> </customErrors>

53 Rejestracja obsługi błedów
[HandleError] public class HomeController : Controller { public ActionResult Index() { throw new HttpException(401, "Unauthorized"); } public ActionResult About() { return View(); } Dodanie globalnych filtrów: public static void RegisterGlobalFilters( GlobalFilterCollection filters) { filters.Add(new HandleErrorAttribute());

54 Obsługa wyjątków HandleErrorInfo @{ViewBag.Title = "Sorry, there was a problem!“;} <p>There was a while rendering action.</p> <p>The exception message is: </p>

55 Własny action filter public class ActionLogFilterAttribute : ActionFilterAttribute, IActionFilter { public override void OnActionExecuting( ActionExecutingContext filterContext) { ... } public override void OnActionExecuted... public override void OnResultExecuting... public override void OnResultExecuted... } Aplikacja filtru: [ActionLogFilter] lub RegisterGlobalFilters -> filters.Add(new ActionLogFilterAttribute());

56 public class RequestTimingFilter : IActionFilter, IResultFilter { public void OnActionExecuting(ActionExecutingContext filterContext) GetTimer(filterContext, "action").Start(); } public void OnActionExecuted(ActionExecutedContext filterContext) GetTimer(filterContext, "action").Stop(); public void OnResultExecuting(ResultExecutingContext filterContext) GetTimer(filterContext, "render").Start(); …

57 private static Stopwatch GetTimer(ControllerContext context, string name) { var key = string.Format("__timer__{0}", name); if (context.HttpContext.Items.Contains(key)) { return (Stopwatch)context.HttpContext.Items[key]; } var result = new Stopwatch(); context.HttpContext.Items[key] = result; return result;

58 public void OnResultExecuted(ResultExecutedContext filterContext) { var renderTimer = GetTimer(filterContext, "render"); renderTimer.Stop(); var actionTimer = GetTimer(filterContext, "action"); var response = filterContext.HttpContext.Response; if (response.ContentType == "text/html“) { response.Write( string.Format( "<div style='font-size: 70%; font-weight: bold; color: \ #888;'>Action '{0} :: {1}'<br /> Execute: {2}ms, Render: \ {3}ms.</div>", filterContext.RouteData.Values["controller"], filterContext.RouteData.Values["action"], actionTimer.ElapsedMilliseconds, renderTimer.ElapsedMilliseconds ));} }

59 Cache [OutputCache( Location=OutputCacheLocation.ServerAndClient, Duration=int.MaxValue, VaryByParam="none")] Duration, VaryByContentEncoding, VaryByCustom, VaryByHeader, VaryByParam Location=“Server”|”Client” CacheProfile=“X” – wez ustawienia z WebConfiga sekcji “X” HttpResponse: AddCacheItemDependency, AddFileDependency Cache: Cache.SetExpires, Cache.SetCacheability Programowy dostęp do cache: (string)Cache["CacheItem"];

60 Inne Filtry RequireHttps – obligatoryjny https ValidateInput,ValidationAntiForgeryToken – zwiazane z zabezpieczeniami AsyncTimeout, NoAsyncTimeout – dla anynchronicznych kontrolerów

61 Życie aplikacji ASP.NET MVC
Receive a first request In the Global.asax file, Route objects are added to the RouteTable object. Perform routing The UrlRoutingModule module uses the first matching Route object in the RouteTable collection to create the RouteData object, which it then uses to create a RequestContext (IHttpContext) object. Create MVC request handler The MvcRouteHandler object creates an instance of the MvcHandler class and passes it the RequestContext instance. Create controller The MvcHandler object uses the RequestContext instance to identify the IControllerFactory object (typically an instance of the DefaultControllerFactory class) to create the controller instance with.

62 Życie aplikacji ASP.NET MVC cd.
Execute controller The MvcHandler instance calls the controller's Execute method. Invoke action Most controllers inherit from the Controller base class. For controllers that do so, the ControllerActionInvoker object that is associated with the controller determines which action method of the controller class to call, and then calls that method. Execute result A typical action method might receive user input, prepare the appropriate response data, and then execute the result by returning a result type. The built-in result types that can be executed include the following: ViewResult (which renders a view and is the most-often used result type), RedirectToRouteResult, RedirectResult, ContentResult, JsonResult, and EmptyResult.

63 Autoryzacja Windows Authentication Forms Authentication
-> FormsAuthentication.SetAuthCookie(), Web.config: cookieless="UseUri“ ActiveDirectoryMembershipProvider). SqlMembershipProvider web site administration tool VSProject  ASP.NET Configuration

64 IP - restrykcje Web.config <configuration>
<location path="Home“><system.webServer> <security> <ipSecurity enableReverseDns="true"> <clear/> <add ipAddress=" "/> <add ipAddress=" " subnetMask=" "/> <add domainName="mydomain.com"/> <remove domainName="otherdomain.com"/> </ipSecurity> </security> </system.webServer></location> </configuration>

65 Jak testować np redirect
[Test] public void ShouldRedirectToTheNextConference() { var conferenceToFind = new Conference{Key = "thekey", Name = "name"}; var repository = new ConferenceRepositoryStub(conferenceToFind); var controller = new RedirectController(repository); RedirectToRouteResult result = controller.NextConference(); Assert.That( result.RouteValues["controller"], Is.EqualTo("conference")); Assert.That(result.RouteValues["action"], Is.EqualTo("index")); Assert.That( result.RouteValues["conferenceKey"], Is.EqualTo("thekey")); }

66 Jak testować np dostęp do cache
[Test] public void CacheTest() { var fakeCache = MockRepository.GenerateStub<ICache>(); var controller = new HomeController(fakeCache); fakeCache.Stub(x => x.Exists("test")).Return(false); controller.CacheTest(); fakeCache.AssertWasCalled(x => x.Add("test", "value")); fakeCache.AssertWasCalled(x => x.Get<string>("test")); }

67 Jak testować np dostęp do sesji
[Test] public void SessionTest() { var controller = new HomeController(); var httpContext = MockRepository.GenerateStub<HttpContextBase>(); var mockSession = ockRepository.GenerateMock<HttpSessionStateBase>(); httpContext.Stub(x => x.Session) Return(mockSession).Repeat.Any(); const string key = "shopping_cart"; mockSession.Expect(x => x[key]).Return(null); mockSession.Expect(x => x.Add(null, null)).IgnoreArguments(); mockSession.Expect(x => x[key]).Return(new Cart()); controller.ControllerContext = new ControllerContext(httpContext, new RouteData(), controller); controller.ViewCart(); mockSession.VerifyAllExpectations(); }

68 Konfiguracja Web.config Cache Autentykacja Połączenia (baza itd)
Kompilacja widoków Kryptografia Własna obsługa błędów, Własny routing ...

69 Konfiguracja - własne ustawienia
Proste ustawienia: <appSettings> <add key="MojeUstawienie" value="wartosc"> </appSettings> ConfigurationManager.AppSettings["MojeUstawienie"] Własne sekcje

70 Hierarchia konfigów Aplikacja dziedziczy ustawienia z kilku poziomów
Machine.config c:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v \Config\machine.config Machine.web.config c:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v \Config\machine.web.config Nadrzędne web.config web.config Ustawienia na niższym poziomie mogą nadpisywać poprzednie wartości

71 Posadowienie aplikacji
Asp.NET Sevelopment Server (niedostępny spoza maszyny) IIS (domyślnie nieinstalowany) aspnet_regiis.exe –I (rejestracja asp – po doinstalowaniu) Project -> publish Pakiet (VS2010): Project -> Build Deplyment Package Project.cmd Ustawienia parametrów Wymagany MsDeploy Wersje konfiguracji: .Net 4.0

72 Posadowienie aplikacji
Transformacje Web.config

73 Śledzenie – web.config Wlączenie trace loga widocznego pod <system.web> <trace enabled="true" pageOutput="true" localOnly="true" /> </system.web>

74 Śledzenie – web.config …
Dodanie logera <system.diagnostics> <trace><listeners> <add name="WebPageTraceListener" type="System.Web.WebPageTraceListener, System.Web, Version= , Culture=neutral, PublicKeyToken=b03f5f7f11d50a3a"/> </listeners></trace> </system.diagnostics> Komunikaty: System.Diagnostics.Trace.Write()

75 Health monitoring ASP.Net health monitoring -> ELMAH: Error Logging Modules and Handlers for ASP.NET-> Lifecycle Event Error Event Audit Event Request Event Heartbeat Event Custom Event Rules SQL Provider EventLog Provider Custom Provider

76 MVC - community MVC Contrib:

77 UI Helpers - Fluent html helpers
MVC Contrib: Fluent html helpers @this.TextBox(x => x.FirstName).Class("required").Label("First Name:“) @this.Select(x => x.ClientId).Options((SelectList)ViewData["clients"]).Label("Client:“) @this.MultiSelect(x => x.UserId).Options(ViewModel.Users) @this.CheckBox("enabled").LabelAfter("Enabled").Title("Click to enable.").Styles(vertical_align => "middle")

78 UI Helpers - grid <%= Html.Grid(Model).Columns(column => { column.For(x => x.Id).Named("Person ID"); column.For(x => x.Name); column.For(x => x.Gender); column.For(x => x.DateOfBirth).Format("{0:d}"); column.For(x => Html.ActionLink("View Person", "Show", new { id = x.Id})).DoNotEncode(); }) %>

79 UI Helpers – input builders

80 UI Helpers – input builders

81 MVC Contrib – inne Filters: PostOnly Filter, PreCondition Filter, Rescue Filter, Layout Filter, TempDataToViewData Filter, ModelStateToTempData Filter Action Results: BinaryResult, XmlResult Controllers: AcceptPostAttribute and AcceptGetAttribute, Fluent Controller, Strongly-typed RedirectToAction Routing: Simply Restful Routing Controller Factories: Castle Windsor, Spring .Net, StructureMap, Unity Portable Areas: Creating a Portable Area, Consuming a Portable Area Model Binders: Data Binding, Name Value Deserializer, Castle Binder, Derived Type Model Binder

82 MVC Contrib – inne Hash: składnia oparta na wyrażeniach lambda dla tworzenia słowników T4MVC: szablony T4 dla ASP.NET MVC TestHelper: upraszcza testowanie kontrolerów ViewDataExtensions: Extension methods dla to IDictionary<string, object> mające na celu zapewnienie silnie typowanego dostepu do danych w widoku

83 MVC alternatywne silniki szablonów
MVC Contrib Brail NDjango NHaml Nvelocity SharpTiles Spark StringTemplate XSLT

84 Spark Dystrybuowany w MVCcontrib Wykorzystywany w Castle MonoRails
<ul> <li each='var p in ViewData.Model.Products'> ${p.Name} !{Html.ActionLink[[ProductController]](c=>c.Edit(p.Id), "Edit")} </li> </ul> Możliwość definiowania komponentów strony

85 Spark- przykład <html> <head> <use content="head"/>
<body> <Header/> <use content="view"/> <Sidebar/> <Footer/> <use content="tail"/> </body> </html> Spark- przykład Views/Shared/_Sidebar.spark <content name="head"> <script src="~/content/js/jquery-ui-accordian.js" once="jquery-accordian"></script> </content> <div id="sidebar">etc</div>

", "width": "800" }

86 ASP.NET 2..3..4 MVC 3 MVC 4 Scaffolding (MvcScaffold integration)
Wsparcie dla projetów HTML 5 Domyślny silnik szablonów Razor Cache-owanie na poziomie fragmentów strony Wsparcie dla bezsesyjnych kontrolerów Ulepszenia w zakresie walidacji, DI MVC 4 Wsparcie dla aplikacji mobilnych szablony projektów itd Rozszerzone wsparcie dla metod asynchronicznych Asure SDK

87 ASP.NET 5 MVC 5 One Asp.Net ASP.NET Identity Bootstrap
Authentication filters Filter overrides Attribute routing

88 Literatura Darmowe:

89 MVC: Inne podejścia Fubu MVC Mono Rail Ruby on Rails in IronRuby

90 MVC: ASP.NET, FuBuMVC ASP.NET MVC wystartował w końcu 2007
OXITE (referencyjna architektura) została wydana jesienią Po silnej fali krytyki zmieniono jej status “this isn't supposed to be the reference application for ASP.NET MVC“ ASP.NET MVC RC ASP.NET MVC 2 RC2 – przełom 2009/2010 FuBuMVC początkowo bazował na ASP.NET MVC (jako zbiór helperów). Później dołączono do niego bardzo niewielki rdzeń MVC. Duży zakres predefiniowanych behaviours Silnie nazywane metody w kontrolerach (wprowadzo je częściowo w MVC) Convention over configuration

91 REST Representational State Transfer – opracowany w 2000 r.
Nie jest z założenia związany z HTTP, ale w praktyce wszystkie serwisy wykorzystuja HTTP Zasób – samodzileny byt, obrazek, plik, transakcja/opis towaru itd.

92 REST Klient serwer Bezstanowy Cache friendly Jednorodny interfejs
Identyfikacja zasobów Manipulacja poprzez reprezentację Samoopisujące wiadomości Hipermedia Warstwowa organizacja systemu Kod na żadanie (opcjonalny)

93 WebApi Lekki framework do budowy serwisów HTTP
Początkowo był rozszerzeniem WCF Korzysta z routingu/infrastutury (np. validacje) MVC Możliwe hostowanie w IIS lub we własnym procesie Może pracować z przegladarkami/klientami dektopowymi/u.mobilnymi

94 WebApi Wspiera negocjację zawartości w zakresie
Formatu (Xml/Json/Custom) Charset-u Kodowania Języka routes.MapHttpRoute( name: "DefaultApi", routeTemplate: "api/{controller}/{id}", defaults: new { id = RouteParameter.Optional } );

95 WebApi Wspiera Odata Convention over Configuration – domyślne nazwy metod nie wymagają rejestracji/atrybutów itd: GET (Read) PUT (Update) POST (Create) DELETE (Delete) Można odejść od konwencji [HttpGet] public Auction FindAuction(int id) { … }

96 OData Install-Package Microsoft.AspNet.Odata Open Data Protocol
REST-owy protokół do realizacji operacji typu CRUD Polecenia: GET: pobiera kolekcję rekordów (jako dokument) lub pojedynczy rekord (jako dokument). POST: tworzy nowy rekord na podstawie danych z polecenia PUT: Aktualizuje istniejący rekord DELETE: Usuwa rekord Install-Package Microsoft.AspNet.Odata

97 OData Wspiera zapytania o dane na interfejsie WWW (atrybut Queryable)
Sortowanie Api/Customer/?$orderby=Id Sortowanie /?$orderby=Id Ograniczenie zwrotu /$top=2 Pomijanie /$skip=2 Filtrowanie /?$filter=Orders/any(order: order/Quantity ge 10) Łączenie operacji /?$orderby=Id&$skip=1&$top=2


Pobierz ppt "Realizacja aplikacji internetowych"

Podobne prezentacje


Reklamy Google