Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

NAJCZĘŚCIEJ POPEŁNIANE BŁĘDY PRZY WYPEŁNIANIU WNIOSKU O PŁATNOŚĆ Szkolenie dla Beneficjentów Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "NAJCZĘŚCIEJ POPEŁNIANE BŁĘDY PRZY WYPEŁNIANIU WNIOSKU O PŁATNOŚĆ Szkolenie dla Beneficjentów Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata."— Zapis prezentacji:

1 NAJCZĘŚCIEJ POPEŁNIANE BŁĘDY PRZY WYPEŁNIANIU WNIOSKU O PŁATNOŚĆ Szkolenie dla Beneficjentów Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata Priorytet III Środowisko Przyrodnicze Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu

2 Nieznajomość Instrukcji do wniosku beneficjenta o płatność (pełniącego funkcje: refundacyjną, zaliczkową, rozliczeniową zaliczki, sprawozdawczą) dla Priorytetu III Środowisko Przyrodnicze Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata Fundusze Europejskie Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata Dokumenty Wzory dokumentów Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (obowiązująca od r.) Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu

3 Formularz wniosku formularz niezgodny z aktualnie obowiązującą wersją formularz pobrany ze strony innej instytucji Fundusze Europejskie Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata Dokumenty Wzory dokumentów Wzór wniosku beneficjenta o płatność (obowiązujący od r.) Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu

4 Wersja elektroniczna wniosku brak wersji elektronicznej wniosku niezgodność wersji papierowej z wersją elektroniczną wypełnienie pól, których uzupełnienie należy do IP WRPO wszystkie szare pola we wniosku o płatność nie są wypełniane przez Beneficjenta – należy pozostawić je puste Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu

5 Składanie wniosku składanie/przesyłanie wniosku do innej instytucji Wnioski należy składać/przesyłać pod adresem: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu ul. Szczepanowskiego 15A Poznań Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu

6 Podpisywanie i parafowanie dokumentów dokumenty podpisane/parafowane przez osobę nieupoważnioną lub osobę której pełnomocnictwa nie załączono niepełne podpisanie wniosku (np. podpis wyłącznie na ostatniej stronie brak pieczątek imiennych brak pieczątki firmowej wniosek podpisany na czarno Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu

7 Kserokopie dokumentów załączanie oryginałów dokumentów nieczytelne kserokopie załączanych dokumentów niepełne kserokopie załączanych dokumentów (np. ucięte) niepełne potwierdzenie dokumentów za zgodność z oryginałem (np. brak daty, brak pieczątki firmowej) dokumenty potwierdzone przez osobę nieupoważnioną lub osobę której upoważnienia nie załączono Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu

8 WNIOSEK O PŁATNOŚĆ Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu

9 nieprawidłowe wpisanie numeru działania, schematu i projektu – skutkuje to niepoprawnym generowaniem numeru wniosku o płatność w punkcie 1, numeru i nazwy działania w punkcie 5, numeru projektu w punkcie 7, numeru umowy o dofinansowanie w punkcie 8, numeru aneksu w punkcie 8a Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu

10 nieprawidłowe wybranie rodzaju wniosku niespójne dane między rodzajem wniosku wybranym w nagłówku a rodzajem wniosku wybranym w punkcie Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu

11 wypełnianie pola przy wniosku wyłącznie zaliczkowym (należy pozostawić niewypełnione) wniosek refundacyjny/rozliczający zaliczkę: –wpisywanie dat nie wynikających z zestawienia dokumentów finansowych w tabeli 14 –niezachowywanie ciągłości okresów wykazywanych w kolejnych wnioskach o płatność załączanie dokumentów spoza okresu którego dotyczy wniosek i brak wyjaśnienia tej kwestii Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu

12 dane beneficjenta niezgodne z umową o dofinansowanie (wynikające np. z niepoinformowania o zmianie adresu) niepełne dane beneficjenta Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu

13 podawanie danych osób upoważnionych do reprezentacji, zamiast osób odpowiedzialnych za sporządzenie wniosku Sugestia: Wskazane jest podanie danych osoby, która przygotowała wniosek i będzie w stanie udzielić szczegółowych wyjaśnień w przypadku zgłoszenia uwag, konieczności uzyskania dodatkowych wyjaśnień. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu

14 dane niezgodne z umową o dofinansowanie (wynikające np. z niepoinformowania o zmianie banku obsługującego jednostkę; błędnie wpisane dane z umowy) niekompletne dane (niewypisanie wszystkich rachunków bankowych wskazanych w umowie o dofinansowanie) Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu

15 w przypadku nieprawidłowego wypełnienia nagłówka wniosku nieprawidłowo generuje się Numer i nazwa działania nazwa projektu niezgodna z umową o dofinansowanie (literówki) Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu

16 w przypadku nieprawidłowego wypełnienia nagłówka wniosku nieprawidłowo generuje się numer projektu, numer umowy o dofinansowanie oraz początek numeru aneksu nieprawidłowa data podpisania umowy/aneksu do umowy o dofinansowanie niewpisywanie danych z ostatnio zawartego aneksu do umowy o dofinansowanie Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu

17 niespójność między kwotami wykazanymi w pkt a tabelą 14 Zestawienie dokumentów… i Załącznikiem 1 Zestawienie dokumentów wraz z montażem finansowym Kilka uwag technicznych: 12a) = podsumowanie kol. 9 tabeli 14a 12b) = podsumowanie kol. 9 tabeli 14b 12b.1) = podsumowanie kol. 12 Załącznika 1 część b 13.1a) = podsumowanie kol. 12 Załącznika 1 część a Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu

18 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu18 niewykazywanie zwracanych środków zaliczki wykazywanie odsetek narosłych na rachunku bankowym w przypadku JST

19 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu19 …

20 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu20 nieprawidłowe przenoszenie danych z dokumentów źródłowych do wniosku numery ewidencyjne/księgowe: wpisane dane nie wynikają z załączonych dokumentów daty zapłaty: należy podać wszystkie daty zapłaty za dany dokument, jeżeli zapłata następowała w kilku ratach kategoria interwencji niezgodna z wnioskiem o dofinansowanie

21 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu21 nieprawidłowe przenoszenie danych z dokumentów źródłowych do wniosku niewpisywanie całej nazwy towaru lub usługi zgodnie z dokumentem źródłowym niespójność między kwotami wykazanymi w tabelach a dokumentem źródłowym i opisem dokumentu źródłowego nieprawidłowe wyliczenie wartości w kolumnie w tym VAT w przypadku gdy na jednym dokumencie widnieją wydatki kwalifikowalne i niekwalifikowalne

22 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu22 niewypełnianie punktu wpisywanie kwoty odsetek w przypadku JST

23 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu23

24 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu24 brak wskazania wszystkich kategorii wydatków a nie tylko tych rozliczanych w bieżącym wniosku o płatność Kolumny 3 i 4: niewpisywanie danych z aktualnie obowiązującego aneksu do umowy o dofinansowanie wpisywanie danych zgodnie z aneksem który dopiero zostanie zawarty Kolumna 5 i 6: niezgodność informacji z danymi wynikającymi z wniosku o płatność niewypełnianie kolumn narastająco z poprzednimi wnioskami o płatność

25 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu25 pozostawianie punktu niewypełnionego wypełnianie punktu w przypadku wniosku o płatność końcową

26 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu26

27 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu27 wypełnianie części tabeli ze wskaźnikami rezultatu przy wnioskach pośrednich kol. 5: często w kolejnych wnioskach wpisywana jest wartość z poprzedniego wniosku i jednocześnie wartość w kolumnie 6 nie jest sukcesywnie powiększana w kolejnych wnioskach o płatność zapominanie o wskaźniku Liczba nowych miejsc pracy w przypadku gdy jego wartość docelowa wynosi 0 brak udokumentowania lub niedostateczne udokumentowanie osiągnięcia założonych w projekcie wskaźników produktu i rezultatu, dokumenty na potwierdzenie wskaźników niezgodne z wnioskiem o dofinansowanie w przypadku wniosku o płatność końcową gdy nie został osiągnięty zakładany wskaźnik rezultatu: brak informacji w punkcie 20 wskazującej do kiedy zostaną osiągnięte założone wskaźniki rezultatu i do kiedy zostanie dostarczone potwierdzenie osiągnięcia wskaźników

28 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu28 nierozpoczynanie od kwartału w którym składany jest wniosek o płatność wykazane kwoty są niezgodne z aktualnym harmonogramem rzeczowo-finansowym realizacji projektu dane dotyczące kwartału w którym składany jest wniosek nie zostały odpowiednio pomniejszone o wydatki do tej pory poniesione i udokumentowane we wnioskach o płatność

29 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu29 Załącznik nr 1 – Zestawienie dokumentów wraz z montażem finansowym: nieuzupełnianie pola NIP wystawcy dokumentu niespójność między kwotami wykazanymi w tabelach (w zakresie kwoty dofinansowania z dokumentu, dofinansowania UE, wkładu własnego, kwoty wydatków niekwalifikowanych) a opisem faktury błędne wyliczenie kwoty dofinansowania i wkładu własnego błędne zaokrąglenia wyliczonych kwot nieprawidłowo wyliczone dofinansowanie z EFRR na poszczególnych dokumentach księgowych suma dofinansowań ze środków EFRR wskazanych na dokumentach jest różna od kwoty wnioskowanej

30 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu30 Załącznik nr 2 – Harmonogram realizowanych przetargów: kwota wydatków kwalifikowalnych dot. przetargu (kol. 5) niezgodna z harmonogramem rzeczowo-finansowym realizacji projektu wykazywanie umów z wykonawcą które są podpisane ale nie został jeszcze zawarty aneks do umowy o dofinansowanie uwzględniający te umowy Uwaga techniczna: kol. 6 (kwota dofinansowania dot. przetargu) = kol. 5 (kwota kosztów kwalifikowalnych dot. przetargu) x % dofinansowania

31 Harmonogram rzeczowo-finansowy wydatki przedstawione we wniosku o płatność nie są ponoszone zgodnie z harmonogramem rzeczowo- finansowym oraz niezałączenie aktualizacji harmonogramu harmonogram nie jest sporządzony według dat płatności dla wykonawcy Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu

32 Opis faktur niekompletny/nieprawidłowy opis dokumentów załączanych do wniosku o płatność zapisy na dokumentach księgowych nieopatrzone są podpisami lub opatrzone są nieczytelnymi podpisami (parafkami) (brak czytelnego podpisu imieniem i nazwiskiem / pieczątki imiennej / karty wzorów podpisów) opisy faktur sporządzone na osobnych załącznikach w przypadku gdy na odwrocie faktury jest miejsce na zamieszczenie opisu opisy faktury sporządzone na osobnych załącznikach nie są opatrzone podpisami osoby sporządzającej i osoby zatwierdzającej załącznik poprawki na opisie dokumentów dokonywane niezgodnie z Ustawą o rachunkowości Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu

33 Opis faktur zapisy dotyczące stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych: –brak dokładnej podstawy prawnej zgodnie z PZP –zastosowanie budzącego wątpliwości trybu zamówień publicznych –niespójność między trybem na opisie dokumentu a trybem wybranym w Załączniku 2 Harmonogram przetargów we wniosku o płatność –wskazanie Dz. U. dot. ustawy PZP, który nie obowiązywał w momencie realizacji zamówienia publicznego –zastosowanie zapisu niezgodnego z Instrukcją… Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu

34 Opis faktur kategorie wydatków: –brak przyporządkowania wydatku z dokumentu do kategorii wydatku z harmonogramu rzeczowo-finansowego –w przypadku gdy wydatek odnosi się do kilku kategorii wydatku brak przy każdej nazwie kategorii przypisanej jej kwoty –podawanie kwot całościowych wynikających z harmonogramu zamiast kwot dotyczących opisywanego dokumentu –pomijanie VAT gdy jest on kosztem kwalifikowalnym Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu

35 Opis faktur dekrety księgowe: –brak dat ujęcia w księgach rachunkowych –nie zamieszczenie dekretacji bądź brak podpisu pod dekretacją klasyfikacja budżetowa: –niezgodność z Rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych –niespójność między klasyfikacją budżetową a źródłami finansowania danej faktury źródła finansowania: brak zgodności z docelowymi źródłami finansowania faktury Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu

36 Dokumenty potwierdzające płatność dołączanie nieprawidłowych dokumentów potwierdzających płatności, w szczególności brak wyciągów bankowych niezałączanie kompletu wyciągów bankowych – szczególnie dotyczy to kosztów niekwalifikowalnych niezałączanie całego wyciągu, nie można potwierdzić tożsamości właściciela rachunku (np. brak pierwszej strony wyciągu) błędne dane dokumentu źródłowego w opisie operacji (np. niepoprawny numer faktury) oraz brak załączenia oświadczenia jaki powinny być poprawne dane Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu

37 Dokumenty potwierdzające odbiór/wykonanie prac brak/niezałączanie dokumentów potwierdzających odbiór/wykonanie prac, w szczególności dotyczy to kosztów przygotowania projektu (dokumentacja, studium wykonalności) oraz promocji projektu brak/niezałączanie dokumentów OT brak/niezałączanie pozwoleń na użytkowanie (innych dokumentów wynikających z pozwolenia na budowę) Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu

38 Dokumenty potwierdzające odbiór/wykonanie prac protokoły odbioru częściowego: –błędy rachunkowe –brak ciągłości pomiędzy poszczególnymi protokołami odbioru częściowego robót –brak odniesienia odebranych robót do całości wszystkich elementów zadania protokół odbioru końcowego: –brak zakresu rzeczowego odbieranych robót –brak podpisów wszystkich osób biorących udział w odbiorze brak możliwości jednoznacznego przyporządkowania pozycji na fakturze/protokole częściowym/końcowym do pozycji z harmonogramu rzeczowo-finansowego Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu

39 Inne uwagi uregulowanie zobowiązania z innego rachunku bankowego niż wskazany w umowie o dofinansowanie oraz brak wyjaśnienia w tej sprawie załączanie do wniosku o płatność nieaktualnych dokumentów, w szczególności zaświadczenia z Urzędu Skarbowego o statusie podatnika niezałączanie faktur dotyczących kosztów niekwalifikowanych wraz z wyciągami bankowymi potwierdzającymi poniesienie wydatku brak informacji o podziale kwoty dofinansowanie wnioskowanej do wypłaty na środki majątkowe i bieżące – w takim przypadku płatność zostanie przekazana według specyfiki projektu Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu

40 Inne uwagi Faktury wystawione na: –Urząd Gminy i brak wskazania we wniosku o dofinansowanie innego podmiotu ponoszącego koszty realizacji projektu konieczność zaktualizowania wniosku o dofinansowanie lub skorygowania dokumentów –Gminę z NIP-em Urzędu Gminy lub na Urząd Gminy z NIP-em Gminy – konieczność skorygowania dokumentów Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu


Pobierz ppt "NAJCZĘŚCIEJ POPEŁNIANE BŁĘDY PRZY WYPEŁNIANIU WNIOSKU O PŁATNOŚĆ Szkolenie dla Beneficjentów Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata."

Podobne prezentacje


Reklamy Google