Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Daniel Defoe Robinson Cruzoe.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Daniel Defoe Robinson Cruzoe."— Zapis prezentacji:

1 Daniel Defoe Robinson Cruzoe

2 Dziecinstwo Robinson Cruzoe urodził się w Anglii. Był synem kupca niemieckiego pochodzenia. Miał dwóch starszych braci, którzy zginęli na morzu. Jako najmłodszy z rodzeństwa nie nauczył się żadnego zawodu. Rodzice pragnęli, aby przejął rodzinny interes, do czego młodzieniec nie czuł powołania. Pociągało go natomiast żeglarstwo i od dziecka marzył o dalekomorskich podróżach.

3 Childhood Robinson Crusoe was born in England. He was the son of a merchant of German origins. He had two older brothers, who died at sea. As the youngest of the siblings he did not lear any profession. Parents wanted him to take over the family business, but he did not feel any link to it. Since childhood he dreaned about sailing and traveling overseas.

4 potem trafia do niewoli mauretańskiej. Po dwóch latach ucieka.
Pierwsza podróż. Żądza przygód zwycięża i Robinson jako 18-latek opuszcza rodzinne miasto i płynie do Londynu. Służąc na kolejnych statkach uczy się sztuki żeglarskiej, prowadzi interesy, potem trafia do niewoli mauretańskiej. Po dwóch latach ucieka.

5 The first journey. Craving of an adventure wins and 18-year-old Robinson left his home town and came to London. Serving on the following ships teaches seamanship, he does business,   then goes to the Moorish captivity. After two years he runs away.

6 HURAGAN Zostaje plantatorem w Brazylii, ale podczas wyprawy do Afryki po niewolników statek trafia na huragan i rozbija się ujścia rzeki Orinoko.

7 Hurricane He is a planter in Brazil, but during an expedition to Africa for slaves, the hurricane crashes the ship into the mouth of the Orinoco River.

8 WYSPA Burza zniszczyła jego statek i wyrzuciła go na bezludną wyspę. Resztę ludzi zabiła. Pierwsze dni na wyspie były trudne, ponieważ nie miał jedzenia i domu, musiał spać na drzewie i wytrwać bez posiłku.

9 ISLAND The storm destroyed his ship and sent him to a desert island. The rest of the people were killed. The first days on the island were difficult because he had no food and home, he had to sleep on a tree and hold on without food.

10 Z trudem zagospodarowuje się tam, urządza lokum, uprawia zboże,
Życie na wyspie Z trudem zagospodarowuje się tam, urządza lokum, uprawia zboże, oswaja zwierzęta, wytwarza naczynia. Jednak cierpi z powodu samotności. Po latach na jego wyspę trafiają ludożercy, a Robinsonowi udaje się ocalić z ich rąk ofiarę - młodego tubylca. Ocalałego krajowca nazywa Piętaszek (Friday, od dnia tygodnia kiedy go spotkał). Anglik cywilizuje dzikusa, czyniąc go towarzyszem swojej niedoli. Uczy go języka angielskiego i nawraca na chrześcijaństwo.

11 Life on the island Manages the toil there, has a flat, and grows crops, tames animals, produces dishes. However, suffers from loneliness. After years ,cannibals come on the island, and Robinson manages to rescue from their hands, the victim - a young native. Survivor native is named Friday (Friday, day of the week when Robinson met him) The Englishman civilizes the savage, making him the companion of his misery. He teaches him English and converts to Christianity.

12 Robinson na wyspie pasł kozy
Robinson na wyspie pasł kozy. Gdy niechcąco zabił dużą kozę z małym koźlątkiem, zamiast przewodnika stada, wziął i zaprzyjaźnił się z małym Barnabą (tak nazwał koźlątko). Miał też papugę Polly, którą uczył mówić. Później również jego pupilem został pies z rozbitego statku, nazwany został Friend’em. Zwierzęta

13 Robinson herded goats on the island
Robinson herded goats on the island. When he killed a big goat by accident, he tamed a little one that was left. He named it Barnaba. He also had a parrot called Polly. Robinson was teaching it how to talk. Later he found a dog from the ship and named it Friend. Animals

14 Przetrwanie Pobyt na bezludnej wyspie wykształcił w nim zaradność, wytrwałość, odwagę i cierpliwość. Wiele razy te cechy pomogły mu przeżyć na wyspie. Dzięki nim nauczył się zdobywać pożywienie, skonstruował sobie broń, która nieraz mu pomogła. Urządził również mieszkanie w grocie, którą otoczył wysokim murem oraz wyhodował zboże i zwierzęta. Starał się zawsze postępować honorowo i gardził niewolnictwem. W przetrwaniu na wyspie pomagała mu też wiara w Boga, modlitwa i Biblia, do których odwoływał się w trudnych chwilach. Potrafił zachować pogodę ducha i nadzieję. Nawet w najbardziej dramatycznych sytuacjach odnajdywał jej resztki i starał się nie poddawać. Wiara w Boga dawała mu nadzieję na ocalenie. Był człowiekiem wielkiej wiary, gdyż nie odstępował Biblii na krok.

15 Survival Stay on a desert island has developed its resourcefulness, perseverance, courage and patience. Many times these qualities helped him to survive on the island. Thanks to them, learned to eat bread, has developed a weapon that not once helped him. Also arranged an apartment in a cave behind a high wall which surrounded the well bred corn and animals. He tried to always act honorably and despised slavery. The survival of the island also helped him with faith in God, prayer, bible that were referenced in the difficult times. He was able to maintain serenity and hope. Even in the most dramatic situations he found her remains and tried not to poddawać.Wiara in God gave him hope for salvation. He was a man of great faith, because it did not leave the Bible into step.

16 Wygląd Robinson na wyspie nie dbał o swój wygląd zewnętrzny, ale o to ,by było mu ciepło i nie brakowało pożywienia. Wiemy jednak, że miał długie włosy i brodę. Był opalony, ponieważ słońce bardzo mocno grzało na wyspie.

17 Robinson on the island did not care about their appearance, but it would be him warm and there was no shortage of food. But we know that he had long hair and beard. He was tanned, as the sun shone strongly on the island. Appearance

18 Robinson pomaga kapitanowi odzyskać panowanie nad statkiem
Po latach do wyspy przybija statek, którym kierują zbuntowani marynarze. Robinson pomaga kapitanowi odzyskać panowanie nad statkiem i wreszcie może wrócić wraz z Piętaszkiem do rodzinnej Anglii.

19 Years later, the ship arrives at the island, led by rebellious sailors
Years later, the ship arrives at the island, led by rebellious sailors. Robinson helps the captain to regain control of the ship and finally can get back together with Piętaszkiem to his native England.

20 Przygody Robinsona 1.Ucieczka Robinsona ze szkoły do portu w celu wysłuchania opowieści rybaka. 2.Smutek Robinsona z powodu zakazu rodziców. 3.Ucieczka chłopca, rejs wbrew woli rodziców: ·        poznawanie pokładu, załogi, przyrządów., ·        choroba morska, ·        burza morska- sztorm, ·        kapitan nakazuje Robinsonowi powrót do domu-Londynu. 4.Spotkanie z kapitan Smithem. ·        rejs ku brzegom Gwinei, ·        utrata pieniędzy, ·        ciężka praca bohatera na statku (szorowanie podłóg)., ·        poznanie rzemiosła marynarza i tajników sztuki handlu. 5.Robinson zostaje marynarzem. 6.Śmierć kapitana. 7.Zlecenie Robinsonowi przewiezienia ładunku. 8.Atak piratów. 9.Robinson w niewoli: ·        wypełnianie obowiązków ogrodnika, ·        łowienie ryb z Ksurym i Mulejem., ·        ucieczka z niewoli. 10.Spotkanie z lwem i dzikimi ludźmi. 11.Podróż do Brazylii. 12.Zakupienie plantacji trzciny cukrowej i tytoniu.

21 Adventures of Robinson Crusoe
Escape Robinson from school to the port in order to hear the story of a fisherman. 2. Sadness Robinson because of the ban parents. 3. Escape boy, sailing against the wishes of parents. · Exploring the deck, crew, instruments. · Seasickness. · The storm sea-storm. · The captain tells Robinson to return home, London. 4. Meeting of Captain Smith. · Cruise on the shores of Guinea. · The loss of money. · Hard work hero on board (scrubbing floors). · Understanding the craft of the seaman and trade secrets of art. 5.Robinson be a sailor. 6. Death captain. 7. Commission Robinson to carry the load. 8. Attack Pirates. 9. Slavery Robinson. · Filling the duties gardener. · Fishing from Ksurym and Mulej. · Escape from slavery. 10. Meeting with a lion and wild men. 11. Trip to Brazil with a cargo boat redemption. 12. Purchase plantations of sugar cane and tobacco.

22 Dalszy ciąg 13.Prośba plantatorów o sprowadzenie niewolników.
14.Wypłynięcie w rejs, nadejście sztormu, zatonięcie łodzi. 15.Wylądowanie Robinsona na bezludnej wyspie. 16.Załamanie się Robinsona, budowa zakwaterowania. 17.Wyprawa na drugą część wyspy, na której znajduje kozę. 18.Robinson orientuje się, że nie jest sam na wyspie. 19.Kolejna wyprawa w głąb wyspy. 20.Morze wyrzuca różne przedmioty, które prawdopodobnie znajdowały się na statku. 21.Robinson ratuje Piętaszka z rąk Karaibów i nawiązuje z nim kontakt. 22.Robinson pomaga Piętaszkowi uratować jego ojca, który udaje się po pomoc. 23.Pewien statek dobija do brzegu, Cruzoe zostaje gubernatorem wyspy. 24.Rejs do Anglii, wielka radość. 25.Robinson zostaje bogatym człowiekiem w Hull.

23 Sequel 13. .Request growers by bringing slaves. 14.Departure the voyage, the arrival of the storm, the sinking boat. 15.Debarkation Robinson on a desert island. 16.Break to Robinson, the construction of housing. 17.Expedition the second part of the island, on which the goat. 18.Robinson realizes that he is not alone on the island. 19.Another expedition into the island. 20.Sea throws various items that probably were on the ship. 21.Robinson Piętaszka rescues from the hands of the Caribbean and establish some contact with him. 22.Robinson Piętaszkowi help save his father, who goes for help. 23.A landing ship, Crusoe becomes the governor of the island. 24.Cruise to England, great fun. 25.Robinson is a rich man in Hull.

24 End Kamil Podkowiński

25 Koniec Kamil Podkowiński


Pobierz ppt "Daniel Defoe Robinson Cruzoe."

Podobne prezentacje


Reklamy Google