Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Źródła bibliograficzne z dziedziny gospodarki i ekonomii Justyna Maczuga Monika Niemira Agnieszka Nodzyńska Anna Pionke Małgorzata Lechowicz.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Źródła bibliograficzne z dziedziny gospodarki i ekonomii Justyna Maczuga Monika Niemira Agnieszka Nodzyńska Anna Pionke Małgorzata Lechowicz."— Zapis prezentacji:

1 Źródła bibliograficzne z dziedziny gospodarki i ekonomii Justyna Maczuga Monika Niemira Agnieszka Nodzyńska Anna Pionke Małgorzata Lechowicz

2 Przegląd Bibliograficzny Piśmiennictwa Ekonomicznego Przegląd Bibliograficzny Piśmiennictwa Ekonomicznego powstał w 1946 roku i jest pierwszą bieżącą bibliografią piśmiennictwa z dziedziny ekonomii w Polsce. Wydawcą Przeglądu… jest Biblioteka SGH w Warszawie.

3 Przegląd Bibliograficzny Piśmiennictwa Ekonomicznego Rejestruje polskie i zagraniczne książki oraz artykuły z czasopism ekonomicznych. Dostarcza literaturę z zakresu następujących tematów: polityka gospodarcza, geografia gospodarcza, ekologia, gospodarka światowa, prawo gospodarcze, rachunkowość, finanse, polityka społeczna, przedsiębiorstwo, przemysł, transport i łączność, rolnictwo i gospodarka żywnościowa.

4 Przegląd Bibliograficzny Piśmiennictwa Ekonomicznego Od rocznika podział na 6 tomów (co dwa miesiące). Nie ma tu indeksów w każdym tomie, po pierwszym zeszycie zamieszczony jest indeks autorski i osobowy do rocznika poprzedniego, nie ma wykazu czasopism. Na początku każdego zeszytu spis działów. Rekordami są opisy bibliograficzne, pod nimi adnotacje autorów z ich inicjałami.

5 Przegląd Bibliograficzny Piśmiennictwa Ekonomicznego W roku 1990 ukazał się jeden zeszyt, pojawiła się groźba przerwania publikacji, jednak Rektor i Komitet Redakcyjny postanowił kontynuować wydawanie Przeglądu Bibliograficznego Piśmiennictwa Ekonomicznego z niewielkimi modyfikacjami: zmieniono klasyfikację materiału bibliograficznego, zamiast dwumiesięcznika zaczął ukazywać się kwartalnik, pojawił się spis czasopism.

6 Przegląd Bibliograficzny Piśmiennictwa Ekonomicznego Od 2001 r. Przegląd … nie uwzględnia: Wydawnictw zwartych, Czasopism publicznych ujętych w Bibliografii Zawartości Czasopism wydawanej przez Bibliotekę Narodową Zeszytów Naukowych (opracowywaniem zajmuje się Biblioteka Główna Akademii Ekonomicznej w Krakowie; w formie płyt CD)

7 Przegląd Bibliograficzny Piśmiennictwa Ekonomicznego Zmiana ta była podyktowana min. względami ekonomicznymi (koszty produkcji przewyższają w znacznej mierze wpływy z jego prenumeraty). Od 2002 r. zmiana tytułu na Przegląd Bibliograficzny Czasopiśmiennictwa Ekonomicznego.

8 Przegląd Bibliograficzny Piśmiennictwa Ekonomicznego W każdym roczniku ukazują się 4 tomy oraz zeszyt zawierający indeks autorski i przedmiotowy oraz wykaz czasopism uwzględnionych w tomach 1-4. Oprócz tego w każdym tomie znajduje się indeks osobowy i przedmiotowy oraz wykaz czasopism uwzględnionych w danym tomie.

9 Przegląd Bibliograficzny Piśmiennictwa Ekonomicznego Zastosowano układ działowy, w ramach działów występują poddziały, a dalej układ alfabetyczny. Spis działów i poddziałów podany jest w spisie treści na początku każdego tomu. Budowa rekordu: opis bibliograficzny, pod nim umieszczone są inicjały autorów adnotacji oraz hasła przedmiotowe, z którymi dana pozycja jest związana.

10 Baza Business Source Premier

11 Business Source Premier Jest to baza zawierające pełne teksty ponad 3600 publikacji naukowych ( w tym zawartość ponad 1000 wyselekcjonowanych jakościowo czasopism ) oraz opisy i abstrakty artykułów zawartych w około 4500 czasopism naukowych reprezentujących niemal wszystkie dziedziny wiedzy związane z biznesem. Podaje również pełne teksty raportów ekonomicznych dostarczane przez wyspecjalizowane agencje oraz informacje o największych firmach światowych.

12 Business Source Premier Reprezentowane dyscypliny to m.in: zarządzanie, przedsiębiorczość, ekonomia finanse księgowość międzynarodowe stosunki gospodarcze

13 Business Source Premier W bazie tej znajdują się publikacje od 1965 roku, udostępniane są one on-line z komputerów podłączonych do sieci UJ, aktualizowane są na bieżąco.

14 Business Source Premier Dzięki Business Source Premier mamy dostęp do baz: EBSCOhost Web – jest to baza zawierająca czasopisma naukowe (19)w tym Business Source Premier Business Searching Interface – klikając na ta bazę automatycznie przechodzimy do bazy Business Source Premier

15 Business Source Premier Możliwości wyszukiwania są bardzo bogate. Możemy wyszukiwać według różnych kryteriów np.: Typ dokumentu, Forma dokumentu, Data publikacji, Numer strony artykułu.

16 Business Source Premier Znajduje się tu również specjalna zakładka umożliwiająca wyszukiwanie według indeksów : autor ISSN ISBN typ dokumentu data indeks cytowań inne

17 Rocznik Bibliograficzny Polskich Wydawnictw Ekonomicznych Wydawcą jest Gospodarka Planowa Tom I za lata ukazał się w 1948 r. pod redakcją dr Stanisława A. Majewskiego. Rocznik… pomyślany został jako publikacja periodyczna, mająca się ukazywać raz do roku i rejestrować całą produkcję wydawniczą w zakresie ekonomii z ubiegłego roku kalendarzowego.

18 Rocznik Bibliograficzny Polskich Wydawnictw Ekonomicznych Wyjątkowo w I tomie zarejestrowano piśmiennictwo ekonomiczne łącznie z okresu dwuletniego (1945 i 1946). Zastosowano tu podział na działy i poddziały, a w ich ramach układ alfabetyczny. Na końcu Rocznika… znajduje się wykaz autorów, spis czasopism gospodarczych i gospodarczo-społecznych, które wychodziły na terenie Rzeczypospolitej oraz spis treści.

19 Rocznik Bibliograficzny Polskich Wydawnictw Ekonomicznych Zamieszczono także uzupełnienia publikacji, które ukazały się po złożeniu składu.

20 Słowniki terminologiczne

21 Słownik Biznesu, J.Słupski Ukazał się on w ramach serii Biblioteka Profesjonalisty w 1999 r. Obejmuje szeroko rozumianą dziedzinę biznesu. Zawiera ponad 12 tys. haseł i zwrotów, zarówno z angielszczyzny brytyjskiej, jak i amerykańskiej dotyczących handlu, giełdy czy też typowych spraw biurowych. Zawiera także cytaty z prasy biznesowej całego świata.

22 Słownik Biznesu, J.Słupski Budowa hasła: nazwa angielska, [wymowa], definicja po angielsku, odpowiednik polski.

23 Słownik Biznesu, J.Słupski Słownik zawiera wiele przydatnych suplementów m.in. : numery kierunkowe do różnych krajów świata, - tablice z instrukcjami do sporządzenia rachunków, bilansów itd., - waluty różnych państw, - wzory CV, listów motywacyjnych, listów biznesowych. Słownik zawiera indeks polsko- angielski z dziedziny biznesu.

24 Nowy Leksykon Ekonomiczny Tadeusza Orłowskiego (1998 r.) Słownik jest przeznaczony dla słuchaczy średnich i wyższych szkół ekonomicznych oraz dla przedsiębiorców i pracowników służb ekonomicznych różnych podmiotów gospodarczych, dlatego większość omawianych pojęć, kategorii i zagadnień jest mocno osadzona w realiach gospodarki i polskiego prawa gospodarczego. Tym właśnie różni się to opracowanie od wielu podobnych, istniejących na rynku księgarskim, ale tłumaczonych z tekstów autorów zagranicznych.

25 Nowy Leksykon Ekonomiczny Tadeusza Orłowskiego (1998 r.) Część haseł ma charakter definicji, inne skrótów encyklopedycznych, niektóre są wręcz instruktażowe i obszerne. Składa się on z 5 części (Ekonomia, Finanse, Przedsiębiorstwo, Międzynarodowe stosunki gospodarcze, Aneksy). Na końcu podany jest spis wybranej literatury źródłowej wykorzystywanej przy opracowywaniu haseł leksykonu.

26 Nowy Leksykon Ekonomiczny Tadeusza Orłowskiego (1998 r.) W ramach działów zastosowano układ alfabetyczny, Odsyłacze typu zobacz. Znajdują się tu następujące aneksy: jednostki walutowe na świecie, jednostki miar na świecie, angielskie i amerykańskie skróty terminów ekonomicznych, stosowanych w korespondencji handlowej,

27 Nowy Leksykon Ekonomiczny Tadeusza Orłowskiego (1998 r.) angielskie i amerykańskie skróty nazw organizacji i instytucji, instytucje Unii Europejskiej, Międzynarodowy Pakt Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturowych, Laureaci nagrody im. A. Nobla w dziedzinie nauk ekonomicznych,

28 Nowy Leksykon Ekonomiczny Tadeusza Orłowskiego (1998 r.) Konstytucja RP, rozdz. X – Finanse. Na końcu Leksykonu… znajduje się wykaz wybranej literatury źródłowej oraz indeks przedmiotowy.

29 Słowniki biograficzne

30 Słownik biograficzny ekonomistów polskich od XIII wieku do połowy wieku XX Wydawcą jest Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Kochanowskiego w Kielcach. Hasła są tu ułożone alfabetycznie wg nazwisk ekonomistów. Budowa rekordu: pogrubionym drukiem wyróżnione imię i nazwisko; funkcja, którą pełnił, dziedzina działalności, biogram, publikacje danej osoby.

31 Słownik biograficzny ekonomistów polskich od XIII wieku do połowy wieku XX Na końcu rekordu podano skrót źródła, z którego zaczerpnięto informacje, Niektóre hasła są bardzo rozbudowane, Na końcu słownika znajdują się materiały źródłowe i wykaz skrótów najczęściej występujących w pracy. Słownik nie posiada indeksów.

32 Leksykon wybitnych ekonomistów Autorkami leksykonu są Janine Bremand, Marie-Martine Salort. Ukazał się nakładem Wydawnictwa Naukowego PWN w 1997 r. Leksykon wprowadza w dorobek zasadniczych nurtów myśli ekonomicznej, wyszczególnia różnice i podobieństwa między reprezentantami poszczególnych nurtów i szkół myśli ekonomicznej.

33 Leksykon wybitnych ekonomistów To, czy dany ekonomista jest przedstawiony w osobnym rozdziale, czy też przy okazji omawiania całego nurtu myśli ekonomicznej nie wiąże się z jego znaczeniem. Przy wyborze ekonomistów starano się dobrać porównywalne liczby reprezentantów każdego nurtu myśli ekonomicznej.

34 Leksykon wybitnych ekonomistów Na początku Leksykonu umieszczono spis treści, na końcu zaś znajduje się indeks nazwisk ekonomistów. Zastosowano układ alfabetyczny według nazwisk autorów. Każde hasło zaczyna się na nowej stronie, przestawia sylwetki, poglądy i dokonania wybitnych ekonomistów.

35 Leksykon wybitnych ekonomistów Na końcu hasła wybór głównych publikacji danego ekonomisty.

36 KONIEC


Pobierz ppt "Źródła bibliograficzne z dziedziny gospodarki i ekonomii Justyna Maczuga Monika Niemira Agnieszka Nodzyńska Anna Pionke Małgorzata Lechowicz."

Podobne prezentacje


Reklamy Google