Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Polsko – Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Polsko – Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych"— Zapis prezentacji:

1 Polsko – Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych
Operatory

2 Operatory arytmetyczne
Polsko – Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych Operatory arytmetyczne Operator Działanie Przykład + dodawanie a = b + c; - odejmowanie a = b - c; * mnożenie a = b * c; / dzielenie a = b / c; % reszta z dzielenia (modulo) a = b % c; Przykłady: 25 / 7  3 25 / 7.  35. / 5  7 1 / 4  0 19 % 6  1 0 % 5  0 18 % 6  0 dr inż. Olga Choreń

3 Operatory relacji Operator Działanie Przykład < mniejszy a < b
Polsko – Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych Operatory relacji Operator Działanie Przykład < mniejszy a < b <= mniejszy lub równy a <= b > większy a > b >= większy lub równy a >= b == równy a = = b != nie równy a != b wszystkie operatory relacji są dwuargumentowe; jeśli relacja jest prawdziwa, to jej wartością jest 1; w przeciwnym przypadku wartością relacji jest 0. dr inż. Olga Choreń

4 Operatory logiczne Operator Działanie Przykład ! negacja ! a
Polsko – Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych Operatory logiczne Operator Działanie Przykład ! negacja ! a && koniunkcja (iloczyn logiczny) a && b || alternatywa (suma logiczna) a || b wyrażenia połączone operatorami && i || zawsze są wartościowane od strony lewej do prawej; kompilator oblicza wartość wyrażenia dotąd, dopóki na pewno nie wie jaki będzie wynik. ( a == 0 ) && ( m == 5 ) && ( x > 23 ) dr inż. Olga Choreń

5 Operatory bitowe Operator Działanie Przykład
Polsko – Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych Operatory bitowe Operator Działanie Przykład & bitowa koniunkcja a = b & c; | bitowa alternatywa a = b | c; ^ bitowa różnica symetryczna a = b ^ c; << przesunięcie w lewo a = b << c; >> przesunięcie w prawo a = b >> c; ~ bitowa negacja a = ~b dr inż. Olga Choreń

6 Inkrementacja i dekrementacja
Polsko – Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych Inkrementacja i dekrementacja inkrementacja - dodanie 1; dekrementacje - odjęcie 1; Przykład: i = i + 1; // i ++ j = j - 1; // j - - operatory inkrementacji i dekrementacji mogą występować w dwóch odmianach: przedrostkowej i przyrostkowej; i++ ; i-- ; ++i ; --i ; operator przedrostkowy jest obliczany przed przypisaniem; operator przyrostkowy jest obliczany po przypisaniu. dr inż. Olga Choreń

7 i = 10 j = 10 i = 11 j = 11 j = 12 i = 12 Przykład:
Polsko – Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych Przykład: #include " stdafx " #include <iostream> #include <conio.h> using namespace std; int main() { int i=10, j=10; cout << "i = " << i << endl << "j = " << j << endl; i++; ++j; cout << "i = " << i++ << endl << "j = " << ++j << endl; return 0; } i = 10 j = 10 i = 11 j = 11 j = 12 i = 12 dr inż. Olga Choreń

8 Pozostałe operatory przypisania
Polsko – Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych Pozostałe operatory przypisania Operator Zapis skrócony Zapis rozwinięty += a += b; a = a + b; - = a - = b; a = a - b; *= a *= b; a = a * b; /= a /= b; a = a / b; %= a %= b; a = a % b; <<= a <<= b; a = a << b; >>= a >>= b; a = a >> b; &= a &= b; a = a & b; |= a |= b; a = a | b; ^= a ^= b; a = a ^ b; dr inż. Olga Choreń

9 ( warunek ) ? wartość_1 : wartość_2
Polsko – Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych Wyrażenie warunkowe ( warunek ) ? wartość_1 : wartość_2 Przykład: ( i > 5) ? 15 : 20 c = ( x > y ) ? 17 : 56; dr inż. Olga Choreń

10 Operator sizeof Operator rzutowania sizeof (nazwa_typu)
Polsko – Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych Operator sizeof sizeof (nazwa_typu) sizeof (nazwa_obiektu) Operator rzutowania (nazwa_typu) obiekt lub nazwa_typu (obiekt) Przykład: int a = 85; char b; b = (char) a; // b = ‘U’ dr inż. Olga Choreń

11 Priorytety i łączność operatorów
Polsko – Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych Priorytety i łączność operatorów Operator Priorytet Łączność Działanie :: 17 L zasięg globalny P zasięg klasy .-> 16 dostęp do składowej klasy [ ] indeksowanie ( ) wywołanie funkcji sizeof ( ) rozmiar typu/obiektu ++ 15 inkrementacja - - dekrementacja ~ negacja bitowa ! negacja logiczna - + minus/plus jednoargumentowy & adres argumentu/referencja * dostęp pośredni new alokacja pamięci dr inż. Olga Choreń

12 Priorytety i łączność operatorów
Polsko – Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych Priorytety i łączność operatorów Operator Priorytet Łączność Działanie delete 15 P zwalnianie pamięci delete[ ] usuwanie tablicy dynamicznej ( ) konwersja typu (rzutowanie) .* 14 L dostęp do składowej ->* * / % 13 mnożenie, dzielenie, modulo - + 12 odejmowanie, dodawanie << >> 11 przesuwanie w lewo/ w prawo < <= 10 mniejsze/ nie większe > >= większe/nie mniejsze == != 9 równe/nie równe & 8 koniunkcja bitowa ^ 7 bitowa różnica symetryczna | 6 alternatywa bitowa dr inż. Olga Choreń

13 Priorytety i łączność operatorów
Polsko – Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych Priorytety i łączność operatorów Operator Priorytet Łączność Działanie && 5 L koniunkcja logiczna || 4 alternatywa logiczna ? : 3 wyrażenie warunkowe = 2 P przypisanie *= mnożenie i przypisanie /= dzielenie i przypisanie %= modulo i przypisanie += dodanie i przypisanie -= odjęcie i przypisanie <<= przesunięcie w lewo i przypisanie >>= przesunięcie w prawo i przypisanie &= koniunkcja bitowa i przypisanie ^= różnica symetryczna i przypisanie |= alternatywa bitowa i przypisanie , 1 ustalenie kolejności dr inż. Olga Choreń

14 Priorytety i łączność operatorów
Polsko – Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych Priorytety i łączność operatorów Priorytet oznacza kolejność przykładania operatorów do ich argumentów. Jeżeli wyrażenie zawiera różne operatory, to wartościowanie wyrażenia przebiega w kolejności, którą określa priorytet operatorów. Można wymusić inną kolejność wartościowania, zamykając wyrażenie lub część wyrażenia w nawiasach okrągłych. Operatory języka C++ są prawo- lub lewostronnie łączne. Oznacza to, że jeżeli w wyrażeniu są dwa operatory o jednakowym priorytecie, to najpierw jest wykonywany operator prawy (lewy). dr inż. Olga Choreń

15 32-bitowe typy danych: Typ Rozmiar (bit) Zakres unsigned char 8
Polsko – Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych 32-bitowe typy danych: Typ Rozmiar (bit) Zakres unsigned char 8 char enum 32 unsigned int short int 16 int unsigned long long float 3.4 1038 double 64 1.7 10308 long double 80 3.4 104932 dr inż. Olga Choreń

16 Funkcje Program Funk_1 int main ( ) { instrukcja_1; Funk_1( );
Polsko – Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych Funkcje Funk_3 int main ( ) { instrukcja_1; Funk_1( ); instrukcja_2; Funk_2( ); instrukcja_3; Funk_3 ( ); instrukcja_4; return 0; } Program return Funk_4 ( ) Funk_1 Funk_2 Funk_4 dr inż. Olga Choreń

17 Przykład: Zdefiniuj funkcję:
Polsko – Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych Przykład: Zdefiniuj funkcję: i użyj do obliczeń wyrażeń następujących wyrażeń: dr inż. Olga Choreń

18 #include <stdafx.h> #include <iostream>
Polsko – Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych #include <stdafx.h> #include <iostream> #include <conio.h> #include <math.h> using namespace std; float F(float x, float y); // int main() { float a, b, c, p, q, r; cout << "a = "; cin >> a; cout << "b = "; cin >> b; cout << "c = "; cin >> c; p = F(a, b); q = (a + b)*c *F(a+p, a-p); r = log(1 + F(1, p)) + a*b*c; cout << "\np = " << p << "\nq = " << q; cout << "\nr = " << r; return 0; } float F(float x, float y) return pow(x*x + y*y, 1./3); dr inż. Olga Choreń

19 Uwagi: Każda funkcja ma swoją nazwę, która ją identyfikuje.
Polsko – Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych Uwagi: Każda funkcja ma swoją nazwę, która ją identyfikuje. Przed odwołaniem się do nazwy wymagana jest jej deklaracja. Deklaracja, ale niekoniecznie definicja. Sama funkcja może być zdefiniowana później; Wywołanie funkcji, to napisanie jej nazwy wraz z listą argumentów przesyłanych do funkcji, ujętych w nawiasy okrągłe. dr inż. Olga Choreń

20 Przesyłanie argumentów do funkcji:
Polsko – Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych Przesyłanie argumentów do funkcji: przez wartość przez adres dr inż. Olga Choreń

21 Przesyłanie argumentów przez wartość
Polsko – Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych Przesyłanie argumentów przez wartość Domyślnie argumenty są przekazywane przez wartość. Oznacza to, że wywoływana funkcja zamiast oryginałów otrzymuje wartości argumentów w zmiennych lokalnych (tymczasowych). Wskutek tego wywołana funkcja nie może bezpośrednio zmienić wartości zmiennej będącej parametrem aktualnym. Może jedynie zmienić swoją prywatną kopię parametru aktualnego. dr inż. Olga Choreń

22 Przesyłanie argumentów przez adres
Polsko – Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych Przesyłanie argumentów przez adres Jeżeli konieczna jest zmiana wartości zmiennej w funkcji wywołującej, wtedy funkcja wywołująca musi przekazać adres tej zmiennej. Przekazanie adresu możliwe jest albo przez wskaźnik, albo przez referencję. Referencja jest specjalnym, niejawnym wskaźnikiem, który działa jak alternatywna nazwa zmiennej (synonim zmiennej). dr inż. Olga Choreń

23 Polsko – Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych
Uwagi: Obiekt zdefiniowany na zewnątrz wszystkich funkcji ma zasięg globalny. Zmienne globalne zakładane są w normalnym obszarze pamięci, który przed uruchomieniem programu jest zerowany. Zmienne lokalne są zmiennymi automatycznymi. W momencie, gdy kończymy blok, w którym zmienne lokalne zostały powołane do życia, automatycznie przestają istnieć. Obiekty automatyczne komputer przechowuje na stosie. Należy pamiętać, że zmienne automatyczne nie są zerowane w chwili definicji. Jeśli nie zainicjowaliśmy ich jakąś wartością, to przechowują one wartości przypadkowe. dr inż. Olga Choreń


Pobierz ppt "Polsko – Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych"

Podobne prezentacje


Reklamy Google