Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Polsko – Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Polsko – Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych."— Zapis prezentacji:

1 Polsko – Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych

2 Operatory arytmetyczne OperatorDziałaniePrzykład +dodawaniea = b + c; -odejmowaniea = b - c; *mnożeniea = b * c; /dzieleniea = b / c; %reszta z dzielenia (modulo)a = b % c; Przykłady : 25 / 7 3 25 / 7. 3.571428 35. / 5 7 1 / 4 0 19 % 6 1 0 % 5 0 18 % 6 0 Polsko – Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych 2dr inż. Olga Choreń

3 Operatory relacji OperatorDziałaniePrzykład < mniejszy a < b <= mniejszy lub równy a <= b > większy a > b >= większy lub równy a >= b == równy a = = b != nie równy a != b wszystkie operatory relacji są dwuargumentowe; jeśli relacja jest prawdziwa, to jej wartością jest 1; w przeciwnym przypadku wartością relacji jest 0. Polsko – Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych 3dr inż. Olga Choreń

4 Operatory logiczne OperatorDziałaniePrzykład ! negacja ! a && koniunkcja (iloczyn logiczny) a && b || alternatywa (suma logiczna) a || b wyrażenia połączone operatorami && i || zawsze są wartościowane od strony lewej do prawej; kompilator oblicza wartość wyrażenia dotąd, dopóki na pewno nie wie jaki będzie wynik. ( a == 0 ) && ( m == 5 ) && ( x > 23 ) Polsko – Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych 4dr inż. Olga Choreń

5 Operatory bitowe OperatorDziałaniePrzykład & bitowa koniunkcja a = b & c; | bitowa alternatywa a = b | c; ^ bitowa różnica symetryczna a = b ^ c; << przesunięcie w lewo a = b << c; >> przesunięcie w prawo a = b >> c; ~ bitowa negacja a = ~b Polsko – Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych 5dr inż. Olga Choreń

6 Inkrementacja i dekrementacja inkrementacja - dodanie 1; dekrementacje - odjęcie 1; Przykład: i = i + 1;// i ++ j = j - 1;// j - - operatory inkrementacji i dekrementacji mogą występować w dwóch odmianach: przedrostkowej i przyrostkowej; i++ ; i-- ; ++i ; --i ; operator przedrostkowy jest obliczany przed przypisaniem; operator przyrostkowy jest obliczany po przypisaniu. Polsko – Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych 6dr inż. Olga Choreń

7 #include " stdafx " #include using namespace std; int main() { int i=10, j=10; cout << "i = " << i << endl << "j = " << j << endl; i++; ++j; cout << "i = " << i << endl << "j = " << j << endl; cout << "i = " << i++ << endl << "j = " << ++j << endl; cout << "i = " << i << endl << "j = " << j << endl; return 0; } Przykład: i = 10 j = 10 i = 11 j = 11 i = 11 j = 12 i = 12 j = 12 Polsko – Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych 7dr inż. Olga Choreń

8 Pozostałe operatory przypisania OperatorZapis skróconyZapis rozwinięty += a += b;a = a + b; - = a - = b; a = a - b; *= a *= b;a = a * b; /= a /= b;a = a / b; %= a %= b;a = a % b; <<= a <<= b;a = a << b; >>= a >>= b;a = a >> b; &= a &= b;a = a & b; |= a |= b;a = a | b; ^= a ^= b;a = a ^ b; Polsko – Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych 8dr inż. Olga Choreń

9 Wyrażenie warunkowe ( warunek ) ? wartość_1 : wartość_2 Przykład: ( i > 5) ? 15 : 20 c = ( x > y ) ? 17 : 56; Polsko – Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych 9dr inż. Olga Choreń

10 Operator sizeof sizeof (nazwa_typu) sizeof (nazwa_obiektu) Operator rzutowania (nazwa_typu) obiekt lub nazwa_typu (obiekt) Przykład : int a = 85; char b; b = (char) a; // b = U Polsko – Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych 10dr inż. Olga Choreń

11 Priorytety i łączność operatorów OperatorPriorytetŁącznośćDziałanie ::17Lzasięg globalny ::Pzasięg klasy.->16Ldostęp do składowej klasy [ ]Lindeksowanie ( )Lwywołanie funkcji sizeof ( )Lrozmiar typu/obiektu ++15Pinkrementacja - Pdekrementacja ~Pnegacja bitowa !Pnegacja logiczna - +Pminus/plus jednoargumentowy &Padres argumentu/referencja *Pdostęp pośredni newPalokacja pamięci Polsko – Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych 11dr inż. Olga Choreń

12 OperatorPriorytetŁącznośćDziałanie delete15Pzwalnianie pamięci delete[ ]15Pusuwanie tablicy dynamicznej ( )15Pkonwersja typu (rzutowanie).*14Ldostęp do składowej ->*14Ldostęp do składowej * / %13Lmnożenie, dzielenie, modulo - +12Lodejmowanie, dodawanie >11Lprzesuwanie w lewo/ w prawo < <=10Lmniejsze/ nie większe > >=10Lwiększe/nie mniejsze == !=9Lrówne/nie równe &8Lkoniunkcja bitowa ^7Lbitowa różnica symetryczna |6Lalternatywa bitowa Priorytety i łączność operatorów Polsko – Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych 12dr inż. Olga Choreń

13 OperatorPriorytetŁącznośćDziałanie &&5Lkoniunkcja logiczna ||4Lalternatywa logiczna ? :3Lwyrażenie warunkowe =2Pprzypisanie *=2Pmnożenie i przypisanie /=2Pdzielenie i przypisanie %=2Pmodulo i przypisanie +=2Pdodanie i przypisanie -=2Podjęcie i przypisanie <<=2Pprzesunięcie w lewo i przypisanie >>=2Pprzesunięcie w prawo i przypisanie &=2Pkoniunkcja bitowa i przypisanie ^=2Próżnica symetryczna i przypisanie |=2Palternatywa bitowa i przypisanie,1Lustalenie kolejności Priorytety i łączność operatorów Polsko – Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych 13dr inż. Olga Choreń

14 Priorytety i łączność operatorów Priorytet oznacza kolejność przykładania operatorów do ich argumentów. Jeżeli wyrażenie zawiera różne operatory, to wartościowanie wyrażenia przebiega w kolejności, którą określa priorytet operatorów. Można wymusić inną kolejność wartościowania, zamykając wyrażenie lub część wyrażenia w nawiasach okrągłych. Operatory języka C++ są prawo- lub lewostronnie łączne. Oznacza to, że jeżeli w wyrażeniu są dwa operatory o jednakowym priorytecie, to najpierw jest wykonywany operator prawy (lewy). Polsko – Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych 14dr inż. Olga Choreń

15 32-bitowe typy danych: Typ Rozmiar (bit) Zakres unsigned char80...255 char8-128...127 enum320...4294967295 unsigned int320... 4294967295 short int16-32768...32767 int32-2147483648... 2147483647 unsigned long320...4294967295 long32-2147483648... 2147483647 float32 3.4 10 -38... 3.4 10 38 double64 1.7 10 -308... 1.7 10 308 long double80 3.4 10 -4932... 1.1 10 4932 Polsko – Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych 15dr inż. Olga Choreń

16 Funkcje Funk_3 int main ( ) { instrukcja_1; Funk_1( ); instrukcja_2; Funk_2( ); instrukcja_3; Funk_3 ( ); instrukcja_4; return 0; } Program return Funk_4 ( ) return Funk_1 Funk_2 Funk_4 Polsko – Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych 16dr inż. Olga Choreń

17 Przykład: Zdefiniuj funkcję: i użyj do obliczeń wyrażeń następujących wyrażeń: Polsko – Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych 17dr inż. Olga Choreń

18 #include using namespace std; float F(float x, float y); //-------------------------------------- int main() { float a, b, c, p, q, r; cout > a; cout > b; cout > c; p = F(a, b); q = (a + b)*c + 0.34*F(a+p, a-p); r = log(1 + F(1, p)) + a*b*c; cout << "\np = " << p << "\nq = " << q; cout << "\nr = " << r; return 0; } //-------------------------------------- float F(float x, float y) { return pow(x*x + y*y, 1./3); } Polsko – Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych 18dr inż. Olga Choreń

19 Każda funkcja ma swoją nazwę, która ją identyfikuje. Przed odwołaniem się do nazwy wymagana jest jej deklaracja. Deklaracja, ale niekoniecznie definicja. Sama funkcja może być zdefiniowana później; Wywołanie funkcji, to napisanie jej nazwy wraz z listą argumentów przesyłanych do funkcji, ujętych w nawiasy okrągłe. Polsko – Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych 19 dr inż. Olga Choreń

20 przez wartość przez adres Polsko – Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych 20 dr inż. Olga Choreń

21 Przesyłanie argumentów przez wartość Domyślnie argumenty są przekazywane przez wartość. Oznacza to, że wywoływana funkcja zamiast oryginałów otrzymuje wartości argumentów w zmiennych lokalnych (tymczasowych). Wskutek tego wywołana funkcja nie może bezpośrednio zmienić wartości zmiennej będącej parametrem aktualnym. Może jedynie zmienić swoją prywatną kopię parametru aktualnego. Polsko – Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych 21dr inż. Olga Choreń

22 Przesyłanie argumentów przez adres Jeżeli konieczna jest zmiana wartości zmiennej w funkcji wywołującej, wtedy funkcja wywołująca musi przekazać adres tej zmiennej. Przekazanie adresu możliwe jest albo przez wskaźnik, albo przez referencję. Referencja jest specjalnym, niejawnym wskaźnikiem, który działa jak alternatywna nazwa zmiennej (synonim zmiennej). Polsko – Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych 22dr inż. Olga Choreń

23 Obiekt zdefiniowany na zewnątrz wszystkich funkcji ma zasięg globalny. Zmienne globalne zakładane są w normalnym obszarze pamięci, który przed uruchomieniem programu jest zerowany. Zmienne lokalne są zmiennymi automatycznymi. W momencie, gdy kończymy blok, w którym zmienne lokalne zostały powołane do życia, automatycznie przestają istnieć. Obiekty automatyczne komputer przechowuje na stosie. Należy pamiętać, że zmienne automatyczne nie są zerowane w chwili definicji. Jeśli nie zainicjowaliśmy ich jakąś wartością, to przechowują one wartości przypadkowe. Polsko – Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych 23dr inż. Olga Choreń


Pobierz ppt "Polsko – Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych."

Podobne prezentacje


Reklamy Google