Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Operatory. Operatory arytmetyczne: OperatorDziałaniePrzykład +dodawaniea = b + c; -odejmowaniea = b - c; *mnożeniea = b * c; /dzieleniea = b / c; %reszta.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Operatory. Operatory arytmetyczne: OperatorDziałaniePrzykład +dodawaniea = b + c; -odejmowaniea = b - c; *mnożeniea = b * c; /dzieleniea = b / c; %reszta."— Zapis prezentacji:

1 Operatory

2 Operatory arytmetyczne: OperatorDziałaniePrzykład +dodawaniea = b + c; -odejmowaniea = b - c; *mnożeniea = b * c; /dzieleniea = b / c; %reszta z dzielenia (modulo)a = b % c; Przykłady: 25 / / / / % % % 6 0

3 Operatory relacji: OperatorDziałaniePrzykład większya > b >=większy lub równya >= b ==równya = = b !=nie równya != b wszystkie operatory relacji są dwuargumentowe; jeśli relacja jest prawdziwa, to jej wartością jest 1; w przeciwnym przypadku wartością relacji jest 0.

4 Operatory logiczne: OperatorDziałaniePrzykład !negacja! a &&koniunkcja (iloczyn logiczny)a && b ||alternatywa (suma logiczna)a || b wyrażenia połączone operatorami && i || zawsze są wartościowane od strony lewej do prawej; kompilator oblicza wartość wyrażenia dotąd, dopóki na pewno nie wie jaki będzie wynik. ( a == 0 ) && ( m == 5 ) && ( x > 23 )

5 Operatory bitowe: OperatorDziałaniePrzykład &bitowa koniunkcjaa = b & c; |bitowa alternatywaa = b | c; ^bitowa różnica symetrycznaa = b ^ c; <>przesunięcie w prawoa = b >> c; ~bitowa negacjaa = ~b

6 Inkrementacja i dekrementacja: inkrementacja - dodanie 1; dekrementacje - odjęcie 1; Przykład: i = i + 1;// i ++ j = j - 1;// j - - operatory inkrementacji i dekrementacji mogą występować w dwóch odmianach: przedrostkowej i przyrostkowej; i++ ; i-- ; ++i ; --i ; operator przedrostkowy jest obliczany przed przypisaniem; operator przyrostkowy jest obliczany po przypisaniu.

7 #include void main() { int i=10, j=10; clrscr(); cout << "i = " << i << endl << "j = " << j << endl; i++; ++j; cout << "i = " << i << endl << "j = " << j << endl; cout << "i = " << i++ << endl << "j = " << ++j << endl; cout << "i = " << i << endl << "j = " << j << endl; } Przykład: i = 10 j = 10 i = 11 j = 11 i = 11 j = 12 i = 12 j = 12

8 Pozostałe operatory przypisania: OperatorZapis skróconyZapis rozwinięty +=a += b;a = a + b; - =a - = b; a = a - b; *=a *= b;a = a * b; /=a /= b;a = a / b; %=a %= b;a = a % b; <<=a <<= b;a = a << b; >>=a >>= b;a = a >> b; &=a &= b;a = a & b; |=a |= b;a = a | b; ^=a ^= b;a = a ^ b;

9 Wyrażenie warunkowe: ( warunek ) ? wartość1 : wartość2 ( i > 5) ? 15 : 20 c = ( x > y ) ? 17 : 56; Przykład:

10 Operator sizeof : sizeof (nazwa_typu) sizeof (nazwa_obiektu) Operator rzutowania : (nazwa_typu) obiekt lub nazwa_typu (obiekt) int a = 85; char b; b = (char) a; // b = U

11 Przecinek to też operator X = 1, 2, 3, 4; // x == 1 Uwaga na konstrukcję Tab[i, j] !!! To nie jest to samo co Tab[ i ] [ j ] Kiedy to się może przydac? Tam gdzie możemy umieścić tylko jedną instrukcję for(i=1, j=10; i<=j; i++, j+=2) cout << i= << i << j= << j << endl;

12 Funkcje Funk_3 main ( ) { instrukcja_1; Funk_1( ); instrukcja_2; Funk_2( ); instrukcja_3; Funk_3 ( ); instrukcja_4; } Program return Funk_4 ( ) return Funk_1 Funk_2 Funk_4

13 #include int kukulka (int ile); //******************************************************************* main () { int m = 30; clrscr (); cout << "Zaczynamy" << endl; m = kukulka (2); cout << "\nNa koniec m = " << m; return 0; } //******************************************************************* int kukulka (int ile) { int i; for (i = 0; i < ile; i++) cout << "Ku-ku! "; return 77; } Zaczynamy Ku-ku! Na koniec m = 77

14 Przykład: Zdefiniuj funkcję: i użyj do obliczeń wyrażeń:

15 #include float F(float x, float y); // void main() { float a, b, c, p, q, r; clrscr(); cout > a; cout > b; cout > c; p = F(a, b); q = (a + b)*c *F(a+p, a-p); r = log(1 + F(1, p)) + a*b*c; cout.width(10); cout.precision(2); cout << "\np = " << p << "\nq = " << q; cout << "\nr = " << r; } // float F(float x, float y) { return pow(x*x + y*y, 1./3); }

16 Uwagi: Funkcja ma swoją nazwę, która ją identyfikuje. Przed odwołaniem się do nazwy wymagana jest jej deklaracja. Deklaracja, ale niekoniecznie definicja. Sama funkcja może być zdefiniowana później; Wywołanie funkcji, to napisanie jej nazwy wraz z listą argumentów przesyłanych do funkcji, ujętych w nawiasy okrągłe.

17 Przesyłanie argumentów do funkcji: przez wartość przez referencję

18 #include void Zamiana(int, int); // int main() { int a, b; clrscr(); cout > a; cout > b; Zamiana (a, b); cout << "\nTeraz:\n"; cout << "a = " << a << endl; cout << "b = " << b << endl; cout << endl; return 0; } a = 10 b = 20 Przed zamianą: x = 10 y = 20 Po zamianie: x = 20 y = 10 Teraz: a = 10 b = 20

19 //-- przesyłanie argumentów przez wartość!!! void Zamiana(int x, int y) { int z; cout << "\nPrzed zamianą:\n"; cout << "x = " << x << endl; cout << "y = " << y << endl; z = x; x = y; y = z; cout << "\nPo zamianie:\n"; cout << "x = " << x << endl; cout << "y = " << y << endl; } Przed zamianą: x = 10 y = 20 Po zamianie: x = 20 y = 10

20 #include void Zamiana(int &, int &); // void main() { int a, b; clrscr(); cout > a; cout > b; Zamiana (a, b); cout << "\nTeraz:\n"; cout << "a = " << a << endl; cout << "b = " << b << endl; cout << endl; } a = 10 b = 20 Przed zamianą: x = 10 y = 20 Po zamianie: x = 20 y = 10 Teraz: a = 20 b = 10

21 // przesyłanie argumentów przez referencję void Zamiana(int &x, int &y) { int z; cout << "\nPrzed zamianĄ:\n"; cout << "x = " << x << endl; cout << "y = " << y << endl; z = x; x = y; y = z; cout << "\nPo zamianie:\n"; cout << "x = " << x << endl; cout << "y = " << y << endl; } Przed zamianą: x = 10 y = 20 Po zamianie: x = 20 y = 10

22 Uwagi: Obiekt zdefiniowany na zewnątrz wszystkich funkcji ma zasięg globalny. Zmienne globalne zakładane są w normalnym obszarze pamięci, który przed uruchomieniem programu jest zerowany. Zmienne lokalne są zmiennymi automatycznymi. W momencie, gdy kończymy blok, w którym zmienne lokalne zostały powołane do życia, automatycznie przestają istnieć. Obiekty automatyczne komputer przechowuje na stosie. Należy pamiętać, że zmienne automatyczne nie są zerowane w chwili definicji. Jeśli nie zainicjowaliśmy ich jakąś wartością, to przechowują one wartości przypadkowe.

23 Funkcje biblioteczne

24 Funkcje obsługi ekranu i klawiatury: Nazwa funkcji SkładniaBibliotekaZnaczenie clreol void clreol (void);conio.hkasowanie linii, w której znajduje się kursor poczynając od pozycji kursora do końca clrscr void clrscr (void);conio.hkasowanie ekranu delline void delline (void);conio.husunięcie linii, w której znajduje kursor gotoxy void gotoxy (int x, int y);conio.hpozycjonowanie kursora highvideo void highvideo (void);conio.hzwiększenie jaskrawości koloru znaku cdn.

25 insline void insline (void);conio.hwstawienie nowego wiersza w miejscu aktualnego położenia kursora lowvideo void lowvideo (void);conio.hzmniejszenie jaskrawości koloru znaku normvideo void normvideo (void);conio.hustalenie koloru tła i znaku, jakie obowiązywały na początku programu (białe znaki na czarnym tle) textattr void textattr (int atr);conio.hustawienie atrybutów znaku textbackground void textbackground (int kolor);conio.hustawienie koloru tła cdn.

26 textcolor void textcolor (int kolor);conio.hustawienie koloru znaku wherex int wherex (void)conio.hokreślenie aktualnej współrzędnej X kursora wherey int wherey (void)conio.hokreślenie aktualnej współrzędnej Y kursora window void window (int xlg, int ylg, int xpd, int ypd );conio.hzdefiniowanie okna tekstowego

27 Funkcje matematyczne: abs int abs (int x);stdlib.hwartość bezwzględna argumentu całkowitego acos double acos (double x);math.harccos x asin double asin (double x);math.harcsin x atan double atan (double x);math.harctg x atof double atof (const char *s); math.hkonwersja łańcucha znaków na liczbę zmiennopozycyjną cdn.

28 atoi int atoi (const char *s);math.hkonwersja łańcucha znaków na liczbę całkowitą cos double cos (double x);math.hcos x cosh double cosh (double x);math.hcosh x div div_t div (int licz, int mian);stdlib.hdzielenie dwóch liczb całkowitych; jako wynik otrzymuje się iloraz oraz resztę z dzielenia exp double exp (double x);math.hfunkcja wykładnicza e x cdn.

29 log double log (double x);math.hlogarytm naturalny log10 double log10 (double x)math.hlogarytm dziesiętny pow double pow (double x, double y);math.hx y pow10 double pow (int p);math.h10 p random int random (int N);stdlib.hgenerowanie liczb losowych z zakresu od 0 do N-1 randomize void randomize (void)stdlib.h time.hinicjalizacja generatora liczb losowych cdn.

30 sin double sin (double x)math.hsin x sinh double sinh (double x);math.hsinh x sqrt double sqrt (double x);math.hpierwiastek kwadratowy z x tan double tan (double x)math.htg x tanh double tanh (double x);math.htgh x


Pobierz ppt "Operatory. Operatory arytmetyczne: OperatorDziałaniePrzykład +dodawaniea = b + c; -odejmowaniea = b - c; *mnożeniea = b * c; /dzieleniea = b / c; %reszta."

Podobne prezentacje


Reklamy Google