Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Wymagania do projektu i realizacji baz danych:.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Wymagania do projektu i realizacji baz danych:."— Zapis prezentacji:

1 1 Wymagania do projektu i realizacji baz danych:

2 2 Przykładowy diagram: Właściciel prywatny WłaścicielNr Wynajęcie WynajęcieNr Nieruchomość NieruchomośćNr Klient KlientNr Personel PersonelNr Biuro BiuroNr Ma Oferuje Posiada Wynajęty Przez Nadzoruje Ogląda Wynajmuje Projekt logiczny bazy danych:

3 3 Fragment słownika danych przedstawiający opis atrybutów: Nazwa zbioru encji AtrybutyOpisTyp danych i długośćWartości puste Wielowar- tościowy... BiurobiuroNr miasto ulica kod Jednoznacznie identyfikuje biuro Nazwa miasta Nazwa ulicy z numerem domu Kod pocztowy lokalizacji łańcuch, długość maks. 4 łańcuch, długość maks. 15 łańcuch, długość maks. 6 Nie Tak Nie... PersonelpersonelNr imięNazwisko imię nazwisko stanowisko płeć dataUr pensja biuroNr Jednoznacznie identyfikuje pracownika Imię pracownika Nazwisko pracownika Nazwa zajmowanego stanowiska Płeć pracownika Data urodzenia pracownika Zarobki pracownika Powiązanie z biurem w którym pracownik pracuje łańcuch, długość maks. 4 łańcuch, długość maks. 15 łańcuch, długość maks. 10 łańcuch, długość 1 (M lub K) data liczba, Integer bez znaku łańcuch, długość maks. 4 Nie Nie Tak Nie Nie... NieruchomośćnieruchomośćNr miasto ulica kod typ pokoje czynsz wlascicielNr biuroNr personelNr Jednoznacznie identyfikuje nieruchomość do wynajęcia Nazwa miasta Nazwa ulicy z numerem domu Kod pocztowy lokalizacji Typ nieruchomości Ilość pokoi w nieruchomości Wysokość czynszu za wynajęcie Powiązanie z właścicielem Powiązanie z biurem Powiązanie z pracownikiem łańcuch, długość maks. 4 łańcuch, długość maks. 15 łańcuch, długość maks. 6 łańcuch, długość maks. 15 liczba, Integer bez znaku łańcuch, długość maks. 4 Nie Nie Tak Nie Nie...

4 4 Klucze relacji: Klucz główny - to jedna lub więcej kolumn tabeli, w których wartości jednoznacznie identyfikują każdy wiersz w tabeli. Każda relacja musi mieć klucz główny. Dzięki temu możemy zapewnić, aby wiersze nie powtarzały się w relacji. Klucz kandydujący to kolumna lub zbiór kolumn, które mogą występować jako jednoznaczny identyfikator wierszy w tabeli. W każdej relacji może istnieć wiele kluczy kandydujących. Klucz główny jest wybierany ze zbioru kluczy kandydujących. Klucz obcy - jest kolumną lub grupą kolumn tabeli, która czerpie swoje wartości z tej samej dziedziny co klucz główny tabeli powiązanej z nią w bazie danych.

5 5 Więzy integralności: 1.wymagana obecność danych (NOT NULL); 2.więzy dziedzin atrybutów (dopuszczalny zbiór wartości atrybutu, dopuszczalny zakres długości i format atrybutu); 3.integralność encji: każda tabela musi posiadać klucz główny, a wartości klucza głównego muszą być w ramach tabeli unikalne i nie równe NULL; 4.integralność referencyjna: każda wartość klucza obcego może być albo równa jakiejś wartości klucza głównego występującej w tabeli powiązanej, lub (ewentualnie) NULL; 5.więzy ogólne (dodatkowe warunki poprawności danych określone przez użytkowników lub administratorów bazy danych).

6 6 Integralność referencyjna pociąga za sobą konieczność określenia reguły postępowania w wypadku usuwania wiersza z tabeli powiązanej, co mogłoby unieważnić niektóre wartości kluczy obcych w tabelach do niej się odnoszących: 1.Ograniczone usuwanie (Restricted). Podejście ostrożne – nie dopuszcza do usuwania rekordu nadrzędnego, jeśli istnieją rekordy podrzędne. 2.Kaskadowe usuwanie (Cascades). Podejście ufne – przy usuwaniu rekordu nadrzędnego usuwa także rekordy podrzędne. 3.Izolowane usuwanie (Isolated). Podejście wyważone – usuwa jedynie rekord nadrzędny, nieważne wartości kluczy obcych ulegają zastąpieniu przez NULL.

7 7 Schemat relacyjnej bazy danych (Biuro_nieruchomości): Relacyjna baza danych składa się z pewnej liczby znormalizowanych relacji, np.: Biuro(biuroNr, ulica, miasto, kod pocztowy) Personel(pracownikNr, imię, nazwisko, stanowisko, płeć, dataUr, pensja, biuroNr) Nieruchomość(nieruchomośćNr, ulica, miasto, kod pocztowy, typ, pokoje, czynsz, właścicielNr, pracownikNr, biuroNr) Klient(klientNr, imię, nazwisko, adres, telefon, preferencje, maksCzynsz) Właściciel(właścicielNr, imię, nazwisko, adres, telefon) Wizyta(klientNr, nieruchomośćNr, dataWizyty, uwagi) Rejestracja(klientNr, biuroNr, pracownikNr, dataRejestracji) Wynajęcie(umowaNr, nieruchomośćNr, klientNr, czynsz, formaPłatności, kaucja, zapłacona, od, do, okres)

8 8 mysql> CREATE DATABASE IF NOT EXISTS biuro DEFAULT CHARACTER SET cp1250 DEFAULT COLLATE cp1250_polish_ci; Query OK, 1 row affected (0.02 sec) mysql> SHOW DATABASES; +--------------------+ | Database | +--------------------+ | information_schema | | biuro | | test | +--------------------+ 4 rows in set (0.00 sec) mysql>

9 9 Wyświetlanie zapisu tworzenia bazy: Inny sposób prezentacji wyniku: mysql> SHOW CREATE DATABASE biuro; +----------+---------------------------------------------+ | Database | Create Database | +----------+---------------------------------------------+ | biuro | CREATE DATABASE `biuro` /*!40100 DEFAULT CHARACTER SET cp1250 COLLATE cp1250_polish_ci */ | +----------+---------------------------------------------+ 1 row in set (0.00 sec) mysql> SHOW CREATE DATABASE biuro\G ************************* 1. row ************************* Database: biuro Create Database: CREATE DATABASE `biuro` /*!40100 DEFAULT CHARACTER SET cp1250 COLLATE cp1250_polish_ci */ 1 row in set (0.01 sec) mysql>

10 10 Wprowadzanie poleceń z pliku : Plik z odpowiednimi poleceniami zapisujemy w katalogu bin naszego MySQL'a np. pod nazwą biuro.sql. Uruchamiamy komendą: SOURCE biuro.sql Jeżeli plik zapisaliśmy w innym miejscu niż katalog bin np. na pulpicie komenda wtedy wygląda np. tak: SOURCE c:\windows\pulpit\biuro.sql

11 11 Przykładowa zawartość: CREATE DATABASE IF NOT EXISTS Biuro DEFAULT CHARACTER SET utf8 DEFAULT COLLATE utf8_polish_ci; CONNECT biuro; CREATE TABLE IF NOT EXISTs biuro ( biuroNr varchar(4) NOT NULL, ulica varchar(25) NOT NULL, miasto varchar(25) NOT NULL, kod varchar(6) NOT NULL, PRIMARY KEY (biuroNr) ) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8_polish_ci; INSERT INTO biuro (biuroNr,ulica,miasto,kod) VALUES ('B001','Piękna 46','Białystok','15-900'); INSERT INTO biuro VALUES ('B002','Cicha 56',Łomża', '18-400');

12 12 mysql> source biuro.sql Query OK, 1 row affected (0.02 sec) Connection id: 1 Current database: biuro Query OK, 0 rows affected (0.06 sec) Query OK, 1 row affected (0.03 sec) Query OK, 1 row affected (0.02 sec) mysql>

13 13 mysql> SELECT * FROM biuro; +---------+-----------+-----------+--------+ | biuroNr | ulica | miasto | kod | +---------+-----------+-----------+--------+ | B001 | Piękna 46 | Białystok | 15-900 | | B002 | Cicha 56 | Łomża | 18-400 | +---------+-----------+-----------+--------+ 2 rows in set (0.00 sec) Wyświetlenie zawartości tabeli:

14 14 mysql> INSERT INTO biuro VALUES ('B003','Mała 63','Białystok','15-900'), ('B004','Miodowa 32','Grajewo','19-300'), ('B005','Dobra 22',Łomża','18-400'), ('B006','Słoneczna 55','Białystok','15-900'), ('B007','Akacjowa 16','Augustów','16-300'); Query OK, 1 row affected (0.05 sec) mysql> SELECT * FROM biuro; +---------+---------------+------------+--------+ | biuroNr | ulica | miasto | kod | +---------+---------------+------------+--------+ | B001 | Piękna 46 | Białystok | 15-900 | | B002 | Cicha 56 | Łomża | 18-400 | | B003 | Mała 63 | Białystok | 15-900 | | B004 | Miodowa 32 | Grajewo | 19-300 | | B005 | Dobra 22 | Łomża | 18-400 | | B006 | Słoneczna 55 | Białystok | 15-900 | | B007 | Akacjowa 16 | August ó w | 16-300 | +---------+---------------+------------+--------+ 7 rows in set (0.00 sec)

15 15 mysql> CREATE TABLE IF NOT EXISTS personel ( -> personelNr varchar(4) NOT NULL, -> imie varchar(25) NOT NULL, -> nazwisko varchar(25) NOT NULL, -> stanowisko varchar(25) NOT NULL, -> plec enum('K','M') NOT NULL, -> dataUr date NOT NULL, -> pensja smallint(4) unsigned NOT NULL, -> biuroNr varchar(4) NOT NULL, -> PRIMARY KEY (personelNr), -> KEY biuroNr (biuroNr), -> CONSTRAINT biuroNr FOREIGN KEY (biuroNr) REFERENCES biuro (biuroNr) ON UPDATE CASCADE ON DELETE CASCADE -> ) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8_polish_ci; Query OK, 0 rows affected (0.08 sec) Tworzymy drugą powiązaną kluczem obcym tabelę: KEY `biuroNr` (`biuroNr`) – indeksy do kluczy obcych są tworzone w MySQL automatycznie

16 16 Wprowadzanie danych z pliku w MySQL: LOAD DATA INFILE 'plik' [ REPLACE | IGNORE ] INTO TABLE nazwa_tabeli [CHARACTER SET charset_name] [ FIELDS [ TERMINATED BY '\t'] [ [OPTIONALLY] ENCLOSED BY ''] [ESCAPED BY '\\']] [ LINES [STARTING BY ''] [TERMINATED BY '\n']] [ IGNORE number LINES ] [(pole1, pole2,...)] Domyślnie separatorem pól jest znak tabulacji ( \t ), a każdy rekord zakończony jest znakiem nowej linii ( \n ).

17 17 STARTING BY – od jakich znaków zaczyna się linia w naszym pliku (ignorujemy niektóre znaki na początku linii); IGNORE number LINES – ignorujemy kilka początkowych linii np. nagłówka; Opcje REPLACE i IGNORE dotyczą sposobu potraktowania rekordów z pliku, których wprowadzenie spowodowałoby duplikację wartości kluczy UNIQUE (w tym klucza głównego). Przy opcji REPLACE nowo wczytany rekord zastępuje wiersze o kolidujących wartościach kluczy, przy IGNORE - rekord taki zostanie zignorowany (pominięty).

18 18 W wypadku, gdy nie podano żadnej z tych opcji, kolizja wartości klucza wywoła błąd i spowoduje przerwanie wczytywania danych. Podanie nazw pól służy przyporządkowaniu kolejnych pól rekordów kolumnom tabeli. Zazwyczaj można pominąć wszystkie opcje dotyczące separatorów pól i rekordów, jeżeli plik wejściowy został właściwie przygotowany.

19 19 Np. dla pliku zlokalizowanego C:\MySQL5\data\biuro\personel.txt o zawartości: SA8KatarzynaMorawskakierownikK1971-5-61700B007 SA9MariaHojnaasystentK1970-2-19900B007 SB20SabinaBoberdyrektorK1940-6-32400B003 SB21DanielFrankowskikierownikM1958-3-241800B003 SB22MałgorzataKowalskaasystentK1972-3-151000B003 SB23AnnaBiałyasystentK1960-11-101200B003 SB30KatarzynaMichalskadyrektorK1960-11-17 2500B006 SB31DawidPiotrowskiasystentM1975-3-221100B006 SB32MałgorzataPlichtaasystentK1971-10-31200B006 SG20KarolinaMuchadyrektorK1953-3-32200B004 SG21PiotrCybulskiasystentM1974-12-61300B004 SL20PawełNowakkierownikM1962-2-21500B002 SL21PawełKowalskiasystentM1969-5-51000B002 SL22MonikaMunkasystentK1977-7-261100B002 SL30JanWiśniewskidyrektorM1945-10-13000B005 SL31JuliaLisickaasystentK1965-7-13900B005 SL32MichałBrzęczykasystentM1959-3-15 1000B005

20 20 zapiszemy: mysql> LOAD DATA INFILE personel.txt' INTO TABLE personel; lub w innej lokalizacji: mysql> LOAD DATA INFILE 'C:/MySQL5/bin/personel.txt INTO TABLE personel; W MySQL jako znaku separacji w ścieżce dostępu używamy ' / ' lub ' \\ ' mysql> LOAD DATA INFILE 'C:\\MySQL5\\bin\\ personel.txt' INTO TABLE personel;


Pobierz ppt "1 Wymagania do projektu i realizacji baz danych:."

Podobne prezentacje


Reklamy Google