Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

XPath, XSLT, (and XSL:FO)

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "XPath, XSLT, (and XSL:FO)"— Zapis prezentacji:

1 XPath, XSLT, (and XSL:FO)
Zaawansowane Aplikacje Internetowe XPath, XSLT, (and XSL:FO) Dawid Weiss

2 Wykład XPath – „adresy” do elementów XML Czemu służy XPath?
Ścieżki (ang. access paths) Osie (ang. axes) Warunki (ang. node tests) Predykaty (ang. predicates) Wyrażenia (ang. expressions) XSLT – transformacje plików XML XSL:FO – prawdziwy raj dla smakoszy Presentation outline.

3 Czemu służy XPath? Gdy XML zyskał popularność, powstały technologie pochodne, potrzebny był jednoznaczny opis adresu elementu w pliku XML XPath przypomina ścieżki w systemie plików, z paroma dodatkowymi elementami Może adresować więcej niż jeden element Posiada warunki Posiada wyrażenia

4 Xpath – XML jako drzewo XPath traktuje XML jako drzewo elementów
Każdy z „liści” może być: tagiem, atrybutem, instrukcją sterującą, komentarzem, tekstem, elementem namespace Liście są ze sobą powiązane „gałęziami”, które nazywamy osiami

5 Przykład reprezentacji w postaci drzewa
<?xml version="1.0" ?> <topics> <politics> <leaders> <person id="shussein" country="iraq"> <name>Saddam</name></person> <person id="gbush" country="us"> <name>George</name></person> </leaders> </politics> <movies> <directors> <person id="pgreeneway"> <name>Peter</name></person> <person id="slee"> <name>Spike</name></person> </directors> <movie director="pgreeneway" rank="great">Prospero's books</movie> <movie>Ghost Dog</movie> </movies> </topics>

6 Proste ścieżki dostępu
<?xml version="1.0" ?> <topics> <politics> <leaders> <person id="shussein" country="iraq"> <name>Saddam</name></person> <person id="gbush" country="us"> <name>George</name></person> </leaders> </politics> <movies> <directors> <person id="pgreeneway"> <name>Peter</name></person> <person id="slee"> <name>Spike</name></person> </directors> <movie director="pgreeneway" rank="great">Prospero's books</movie> <movie>Ghost Dog</movie> </movies> </topics> /topics/politics/leaders/person /topics/movies/directors /topics/movies/movie/text()

7 Nazwy ścieżek dostępu (osi)
Parent:: Child:: Ancestor:: Ancestor-or-self:: Descendant:: Descendant-or-self:: Preceding:: Preceding-sibling:: Following:: Following-sibling:: Self:: Attribute:: Namespace::

8 Ścieżki dostępu, c.d. //person/ancestor::leaders/person
<?xml version="1.0" ?> <topics> <politics> <leaders> <person id="shussein" country="iraq"> <name>Saddam</name></person> <person id="gbush" country="us"> <name>George</name></person> </leaders> </politics> <movies> <directors> <person id="pgreeneway"> <name>Peter</name></person> <person id="slee"> <name>Spike</name></person> </directors> <movie director="pgreeneway" rank="great">Prospero's books</movie> <movie>Ghost Dog</movie> </movies> </topics> //person/ancestor::leaders/person //leaders/person

9 Predykaty Predykaty umożliwiają funkcjonalne wyeliminowanie niektórych węzłów /path[predicate] Predykaty mogą zawierać funkcje i operatory Tylko węzły dla których predykat jest prawdziwy zostają włączone do wyniku

10 Operatory

11 Funkcje

12 Funkcje i predykaty w praktyce
<?xml version="1.0" ?> <topics> <politics> <leaders> <person id="shussein" country="iraq"> <name>Saddam</name></person> <person id="gbush" country="us"> <name>George</name></person> </leaders> </politics> <movies> <directors> <person id="pgreeneway"> <name>Peter</name></person> <person id="slee"> <name>Spike</name></person> </directors> <movie director="pgreeneway" rank="great">Prospero's books</movie> <movie>Ghost Dog</movie> </movies> </topics> //person[position() = 1]

13 XPath – za i przeciw Czy łatwo się nauczyć XPath?
Tak, choć czasem nie jest łatwo… Czy XPath jest użyteczny? Jak najbardziej, ma wiele zastosowań, ale głównie używany jest w XSLT =

14 XSLT XSLT = Extensible Stylesheet Language Transformations
Regułowy język przetwarzania dokumentów XML w inne dokumenty XML (lub w dokumenty tekstowe) Język sam jest zapisany oczywiście w… XML! Używa języka XPath do adresowania elementów pliku źródłowego Podsumowując: XSLT jest językiem programowania

15 Prosty plik XSLT i reguły
<?xml version="1.0"?> <xsl:stylesheet xmlns:xsl=" version="1.0"> <xsl:template match="/"> This template lists all persons: <xsl:apply-templates select="//person" /> </xsl:template> <xsl:template match="person"> Person (id=<xsl:value-of />): <xsl:value-of select="name" /> <xsl:template match="*" /> </xsl:stylesheet>

16 Przetwarzanie w XSLT Zawsze zaczyna się w tagu głównym (ang. root node) – '/' Pasujące reguły są dopasowywane i uruchamiane Zmienia się węzeł kontekstu (ang. context node) w zależności od odpalonych reguł Procedura jest powtarzana rekurencyjnie dla nowych węzłów kontekstowych

17 XSLT – przetwarzanie <?xml version="1.0" ?> <topics>
<politics> <leaders> <person id="shussein" country="iraq"> <name>Saddam</name></person> <person id="gbush" country="us"> <name>George</name></person> </leaders> </politics> <movies> <directors> <person id="pgreeneway"> <name>Peter</name></person> <person id="slee"> <name>Spike</name></person> </directors> <movie director="pgreeneway" rank="great">Prospero's books</movie> <movie>Ghost Dog</movie> </movies> </topics> <?xml version="1.0"?> <xsl:stylesheet xmlns:xsl=" version="1.0"> <xsl:template match="/"> This template lists all persons: <xsl:apply-templates select="//person" /> </xsl:template> <xsl:template match="person"> Person (id=<xsl:value-of />): <xsl:value-of select="name" /> <xsl:template match="*" /> </xsl:stylesheet>

18 Ale po co jest XSLT?! Aby zmienić strukturę pliku XML!

19 <name>Dawid</name>
<?xml version="1.0" encoding="Cp852"?> <departments> <department name="Computer Science"> <person> <name>Dawid</name> </person> <name>Krzysztof</name> </department> <department name="Agriculture"> <department name="Spacecrafting"> <department name="Hyperactive Forestry"> <name>Boguś</name> </departments> <?xml version="1.0" ?> <people> <person> <name>Dawid</name> <dept>Computer Science</dept> <dept>Agriculture</dept> </person> <name>Krzysztof</name> <dept>Spacecrafting</dept> <name>Boguś</name> <dept>Hyperactive Forestry</dept> </people>

20 <?xml version="1.0"?> <xsl:stylesheet xmlns:xsl=" version="1.0"> <xsl:output encoding="Cp852" method="xml" indent="yes" /> <xsl:template match="/"> <departments> <xsl:apply-templates select="//dept" /> </departments> </xsl:template> <xsl:template match="dept"> <xsl:if test="count(.//preceding::dept[./text() = current()/text()]) = 0"> <department> <xsl:attribute name="name"> <xsl:value-of select="./text()" /> </xsl:attribute> <xsl:variable name="currentDept" select="./text()" /> <xsl:for-each select="//person[./dept/text() = $currentDept]"> <person> <name><xsl:value-of select="name" /></name> </person> </xsl:for-each> </department> </xsl:if> </xsl:stylesheet>

21 Zad. domowe! Napisz arkusz XSLT, który wykona transformację odwrotną!
<?xml version="1.0" encoding="Cp852"?> <departments> <department name="Computer Science"> <person> <name>Dawid</name> </person> <name>Krzysztof</name> </department> <department name="Agriculture"> <department name="Spacecrafting"> <department name="Hyperactive Forestry"> <name>Boguś</name> </departments> <?xml version="1.0" ?> <people> <person> <name>Dawid</name> <dept>Computer Science</dept> <dept>Agriculture</dept> </person> <name>Krzysztof</name> <dept>Spacecrafting</dept> <name>Boguś</name> <dept>Hyperactive Forestry</dept> </people>

22 Tylko po to jest ten XSLT?
XSLT jest również językiem zapytań do plików XML, podobnie jak SQL jest językiem zapytań do baz danych XQuery…. <xsl:template match="/"> <PeopleFromComputerScienceInstitute> <xsl:copy-of select="//person[./dept/text() = 'Computer Science']/name" /> </PeopleFromComputerScienceInstitute> </xsl:template> <PeopleFromComputerScienceInstitute> <name>Dawid</name> <name>Krzysztof</name> </PeopleFromComputerScienceInstitute>

23 Tylko po to jest ten XSLT?
Język, który umożliwia konwersję z XML do HTML! Umożliwia skupienie się na treści strony, a nie jej wyglądzie

24 Example of XML – HTML conversion

25

26

27 <xsl:template match="download"><xsl:if test="not(@lng) or $lang=@lng">
<table class="download"> <xsl:attribute name="style"> <xsl:choose> <xsl:when right; margin-right: 0em; clear: both;</xsl:when> <xsl:when inline;</xsl:when> <xsl:otherwise>float: left; margin-left: 0em; clear: both;</xsl:otherwise> </xsl:choose> </xsl:attribute> <tr> <td class="pic" align="center" valign="middle" rowspan="2"> <img> <xsl:attribute name="src"> <xsl:call-template name="rewriteImgURL"> <xsl:with-param name="href" /> </xsl:call-template> </img> </td> <td class="link" align="left" valign="top"> <a> <xsl:attribute name="href"> <xsl:call-template name="rewriteURL"> <xsl:with-param name="href" /> <xsl:apply-templates /> </a> </td> </tr> <tr> <td class="desc" align="left" valign="top"> Download file </table> </xsl:if></xsl:template>

28 Za i przeciw XSLT XSLT jest bardzo wszechstronnym językiem
Styl programowania deklaratywnego nie jest dla każdego… Łatwo osiągnąć separację treści od prezentacji (XML->HTML)! XSLT nie jest najszybszy… XSLT nie jest przystosowany do produkowania formatów binarnych (PDF)

29 XSL:FO – język opisu graficznego
XSL:FO opisuje w postaci pliku XML graficzny rozkład elementów strony na pewnym nośniku (papier, WWW…) Procesory XSL:FO mogą produkować pliki PDF, PS i inne Apache FOP RenderX XEP XSL:FO jest dość skomplikowany, ale dzięki XSLT można osiągnąć separację treści od formatowania (format DocBook tak działa!)

30 Przykład pliku XSL:FO file
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <fo:root xmlns:fo=" <fo:layout-master-set> <fo:simple-page-master master-name="my-page"> <fo:region-body margin="1in"/> </fo:simple-page-master> </fo:layout-master-set> <fo:page-sequence master-reference="my-page"> <fo:flow flow-name="xsl-region-body"> <fo:block>Hello, world!</fo:block> </fo:flow> </fo:page-sequence> </fo:root>

31 Dziękuję NA ZAJĘCIA PROSZĘ SIĘ PRZYGOTOWAĆ!
ZADANIA DOMOWE MUSZĄ BYĆ ODROBIONE!


Pobierz ppt "XPath, XSLT, (and XSL:FO)"

Podobne prezentacje


Reklamy Google